Kế toán quản trị Kế hoạch ngân sách

30 45 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 16:18

Chương 07 Kế hoạch ngân sách (Master budget) Nội dung chương        Các đặc trưng lợi ích kế hoạch ngân sách Các bước hoạch định ngân sách Kế hoạch ngân sánh tổng hợp theo tiến độ Lập kế hoạch tài Nhận thức khó khăn dự kiến doanh thu Sự hữu ích tầm quan trọng hoạch định ngân sách tổng hợp nhà quản trị Thực với máy tính (Excel) 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình Lợi ích kế hoạch Mục đích & Mục tiêu Kế hoạch 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình Lợi ích kế hoạch (tiếp) Thúc đẩy giám đốc nghĩ phía trước Gắn nhà quản trị lại với nỗ lực chung Cung cấp thước đo tốt để đánh giá hiệu hoạt động lực quản lý 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình Phân loại kế hoạch theo chức Kế hoạch CHIẾN LƯỢC Kế hoạch DÀI HẠN Kế hoạch VỐN Kế hoạch TỔNG HỢP Kế hoạch HOẠT ĐỘNG 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình Kế hoạch chiến lược  Hầu hết kế hoạch cho tương lai phía trước kế hoạch chiến lược, nhằm xác định tổng quát mục tiêu mục đích tổ chức 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình Kế hoạch dài hạn  Kế hoạch chiến lược dẫn dắt kế hoạch dài hạn, theo đưa báo cáo tài dự tốn (budgeted financial statement) cho kỳ hạn 5-10 năm 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình Kế hoạch vốn Từ kế hoạch dài hạn dẫn đến kế hoạnh vốn Căn vào kế hoạch dài hạn xác định nhu cầu đầu tư tiện ích, trang thiết bị, khoản đầu tư dài hạn khác 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình Kế hoạch ngân sách tổng hợp Doanh thu Tóm tắt phận kế hoạch tổ chức: Sản xuất Phân phối Tài 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình Kế hoạch ngân sách tổng hợp (tiếp) Có thể tóm tắt thành phận: Kế hoạch hoạt động Kế hoạch tài 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình 10 Kế hoạch mua hàng Doanh số mua hàng kỳ = Tồn kho cuối kỳ + Giá vốn hàng bán kỳ – Tồn kho đầu kỳ 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình 16 Kế hoạch chi trả tiền hàng  Ví dụ, 60% trả mua 40% trả nợ hàng mua tháng trước  Tổng số tiền chi trả xuất kế hoạch tiền mặt 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình 17 Kế hoạch chi phí kinh doanh (bán hàng, quản lý)  Dự kiến chi phí kinh doanh lệ thuộc vào số nhân tố  Quy mô doanh thu thay đổi qua tháng thước đo chi phí trực tiếp tác động đến nhiều chi phí kinh doanh  04/26/18 Ví dụ: hoa hồng, vận chuyển Nguyễn Tấn Bình 18 Kế hoạch chi phí kinh doanh (bán hàng, quản lý)  Các chi phí khác khơng chịu ảnh hưởng doanh thu thước đo chi phí xem cố định khoản tương thích (relevant) 04/26/18 Thuê mướn Khấu hao Bảo hiểm Lương Nguyễn Tấn Bình 19 Chi trả tiền chi phí kinh doanh  Chi tiền mặt cho chi phí kinh doanh (bán hàng, quản lý) lệ thuộc vào kế hoạch chi phí kinh doanh 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình 20 Báo cáo thu nhập dự tốn • Báo cáo thu nhập dự tốn (budgeted income statement) hoàn tất cách đưa vào yếu tố chi phí lãi vay • Có thể tính sau lập kế hoạch tiền mặt • Thu nhập dự toán (hay kế hoạch lợi nhuận) thường dùng để đánh giá hiệu quản lý 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình 21 Kế hoạch tiền mặt Một kế hoạch tiền mặt (cash budget) gồm có phần chủ yếu sau:  Tổng tiền mặt có trước huy động Chi trả tiền mặt  Tồn quỹ tối thiểu theo yêu cầu  Nhu cầu huy động (vay ngắn hạn)  Tồn quỹ cuối kỳ  04/26/18 Nguyễn Tấn Bình 22 Kế hoạch tiền mặt (tiếp) Tổng tiền mặt có trước huy động = Tồn quỹ đầu kỳ + Thu tiền mặt kỳ Thu tiền mặt kỳ phụ thuộc vào sách bán hàng (bán chịu)  Chi tiền mặt kỳ phụ thuộc vào nhà cung cấp, sách cổ tức, trả lương,  04/26/18 Nguyễn Tấn Bình 23 Kế hoạch tiền mặt (tiếp)    Tồn quỹ tiền mặt tối thiểu phụ thuộc tính chất hoạt động kinh doanh (sản xuất, thương mại, dịch vụ,…) Huy động vốn dựa số tiền thiếu Đầu tư ngắn hạn dựa số tiền thừa Kế hoạch ngân sách tổng hợp giúp xác định thời gian vay (hay đầu tư) phù hợp tiến độ 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình 24 Bảng cân đối kế tốn dự tốn • Bước cuối lập bảng cân đối kế toán dự toán (budgeted balance sheet) vào liệu bảng tính trước • Bảng cân đối lập cho kỳ (tháng, tuần) phù hợp với kế hoạch hoạt động 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình 25 Dự báo doanh thu  Dự báo doanh thu điều kiện cụ thể, xem xét đến nhiều yếu tố  Và phía trước 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình 26 Những nhân tố cần xem xét dự báo doanh thu 04/26/18 Doanh thu khứ Điều kiện kinh tế (suy thoái, tăng trưởng) Hoạt động đối thủ cạnh tranh Nguyễn Tấn Bình 27 Những nhân tố cần xem xét dự báo doanh thu (tiếp) 04/26/18 Thay đổi sách giá công ty Thay đổi sản phẩm Kết nghiên cứu thị trường Quảng bá, quảng cáo Nguyễn Tấn Bình 28 Tầm quan trọng giám đốc Thúc đẩy giám đốc “nghĩ” nhiều hơn, chấp nhận thay đổi Tạo nối kết phận, xác định tiêu chuẩn đánh giá, kiểm soát đo lường hiệu 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình 29 Ví dụ kế hoạch ngân sách tổng hợp bảng tính Excel Hãy đến lớp để chuyển giao … công nghệ ! Microsoft Exce l Workshe e t 04/26/18 Nguyễn Tấn Bình 30 ... hàng hàngtồn tồn kho kho Kế K hoạch hoạch bán hàng bán hàng Kế Kế Kế K hoạch hoạch K hoạch hoạch K hoạch hoạch cung ứng, giá vốn chi... ích kế hoạch ngân sách Các bước hoạch định ngân sách Kế hoạch ngân sánh tổng hợp theo tiến độ Lập kế hoạch tài Nhận thức khó khăn dự kiến doanh thu Sự hữu ích tầm quan trọng hoạch định ngân sách. .. hoạch ngân sách tổng hợp Kế hoạch doanh thu Ngân sách tổng hợp Cung ứng 04/26/18 Tiến độ Nguyễn Tấn Bình Chi phí 11 Các thành tố kế hoạch tổng hợp Kế hoạch hoạt động (operating) Kế K hoạch hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị Kế hoạch ngân sách, Kế toán quản trị Kế hoạch ngân sách

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay