Kế toán quản trị Hệ thống chi phí ABC

44 79 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 16:18

Chương Hệ thống quản lý chi phí Hạch toán chi phí dựa theo phận Mục tiêu Mục đích hệ thống quản lý chi phí Hệ thống quản lý chi phí Hệ thống quảng lý chi phí (Cost-management system – CMS) hệ thống công cụ kỹ thuật nhằm đánh giá đònh nhà quản trò tác động đến chi phí Kế toán chi phí gì? Kế toán chi phí phận hệ thống kế toán để xác đònh chi phí nhằm giúp nhà quản trò đònh lập báo cáo tài Mục tiêu Giải thích mối quan hệ khái niệm chi phí, đối tượng chi phí, tập hợp chi phí phân bổ chi phí Hệ thống kế toán chi phí Tập hợp chi phí đư phân loại theo “thuộc tín Tổng hợp chi phí NVL hay nhân công Phân bổ chi phí cho m Phân bổ chi phí hay nhiều đối tượng c Hệ thống kế toán chi phí Tập hợp chi phí Chi phí NVL (Thép) Phân bổ chi phí theo đối XƯỞNG CƠ KHÍ tượng chi HOẠT ĐỘNG phí: Phòng ban Hoạt động TỦ XƯỞNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỦ BÀN BÀN GHẾ GHẾ Chi phí  A cost may be defined as a sacrifice or giving up of resources for a particular purpose  Chi phí biểu thò số lượng đơn vò tiền tệ bỏ để mua hàng hóa hay dòch vụ Đối tượng chi phí Đối tượng chi phí gì? It is anything for which a separate measur of costs is desired Mục tiêu Phân biệt chi phí trực tiếp, gián tiếp, chi phí chờ phân bổ 10 Traditional Cost System Direct Material Resource Direct Labor Resource Direct Trace Direct Trace Products All Indirect Resources All Unallocated Value Chain Costs Cost Driver Unallocated 30 Two-Stage Activity-Based Cost System Direct Direct Other Indirect Indirect All Material Labor Direct Resource Resource Unallocated Resource Resource Resources A Z Value Chain Costs Direct Trace Direct Trace % % % % Activity Activity 10 Cost Cost Driver Driver Products Unallocated 31 Activity-Based Costing Understanding the relationships among activities, resources, costs, and cost drivers is the key to understanding ABC and how ABC facilitates managers’ understanding of operations 32 Activity-Based Costing Example of Activities and Cost Drivers: Activities: Cost Drivers: Account billing No of lines Bill verification No of accounts Account iniquity No of labor hours Correspondence No of letters 33 Mục tiêu Identify the steps involve design and implementatio of an activity-based costing system 34 Step Designing and Implementing an ActivityBased Costing System Step Determine cost of Develop a process-based activities, resources, map representing the flo and related cost of activities, resources, a drivers their interrelationships 35 Designing and Implementing an ActivityBased Costing System Step Collect relevant data concerning costs and the physical flow of the cost-drive units among resources and activities 36 Designing and Implementing an ActivityBased Costing System Step Calculate and interpret the new activity-based information Using an activity-based costing system improve the operations of an organizat is activity-based management (ABM) 37 Activity-Based Management Activity-based management aims to improve the value received by customers and to improve profits by identifying opportunities for improvements in strategy and operations 38 Activity-Based Management  A value-added cost is the cost of an activity that cannot be eliminated without affecting a product’s value to the customer  In contrast, non-value-added costs are costs that can be eliminated without affecting a product’s value to the customer 39 Mục tiêu Use activity-based cost information to improve the operations of an organization 40 Using ABC Information Activity-based management… provides costs of value-added and non-value-added activities improves managers’ understanding of ope 41 Mục tiêu Understand cost accounting’s role in a company’s improvement efforts across the value chain 42 Cost Accounting and the Value Chain A good cost accounting system is critical all value-chain functions from research a development through customer service 43 Kết thúc Chương 44 ... toán chi phí Tập hợp chi phí đư phân loại theo “thuộc tín Tổng hợp chi phí NVL hay nhân công Phân bổ chi phí cho m Phân bổ chi phí hay nhiều đối tượng c Hệ thống kế toán chi phí Tập hợp chi phí Chi. .. toán chi phí phận hệ thống kế toán để xác đònh chi phí nhằm giúp nhà quản trò đònh lập báo cáo tài Mục tiêu Giải thích mối quan hệ khái niệm chi phí, đối tượng chi phí, tập hợp chi phí phân bổ chi. .. quản lý chi phí Hệ thống quản lý chi phí Hệ thống quảng lý chi phí (Cost-management system – CMS) hệ thống công cụ kỹ thuật nhằm đánh giá đònh nhà quản trò tác động đến chi phí Kế toán chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị Hệ thống chi phí ABC, Kế toán quản trị Hệ thống chi phí ABC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay