Quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở trường cao đẳng y tế tỉnh điện biên ( Luận án tiến sĩ)

113 46 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 16:17

Quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ KIM OANH QUẢN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ KIM OANH QUẢN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS NGUYỄN THỊ TÍNH THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị chƣa đƣợc công bố cơng trình Tác giả Nguyễn Thị Kim Oanh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Tháii Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp, hoàn thành lớp Cao học quản giáo dục k20 (2012 - 2014) - Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên, nhận đƣợc nhiều tận tình giúp đỡ Trƣớc hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy, cô Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên Đặc biệt thầy, cô Ban giám hiệu, thầy, Khoa Tâm giáo dục, Phòng Quản đào tạo Sau đại học giảng dạy tận tình, giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa học, hoàn thành đề tài tốt nghiệp tiến độ đạt kết Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Cô giáo hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Tính giành nhiều thời gian, công sức tận tâm giúp đỡ suốt q trình thực đề tài Tơi xin cảm ơn tới Ban giám hiệu Trƣờng Cao đẳng Y tế Điện Biên, thầy, cô giáo nhà trƣờng, ngƣời thân gia đình, bạn bè thƣờng xun khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành đề tài Quá trình làm đề tài trình tơi đƣợc học hỏi trƣởng thành nhiều Bản thân giành nhiều thời gian nghiên cứu, nhiên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong đƣợc thầy, giáo, đồng nghiệp, bạn bè đóng góp ý kiến để đề tài khoa học đƣợc hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Điện Biên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Kim Oanh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiiiNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU v MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phƣơng pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRƢỜNG CAO ĐẲNG 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản giáo dục, quản nhà trƣờng 1.2.2 Tổ chuyên môn, quản hoạt động tổ chuyên môn trƣờng Cao đẳng 12 1.3 Những vấn đề quản hoạt động tổ chuyên môn trƣờng Cao đẳng 15 1.3.1 Mục tiêu quản hoạt động tổ chuyên môn trƣờng Cao đẳng 15 1.3.2 Nội dung quản hoạt động tổ chuyên môn 16 1.3.3 Nguyên tắc, phƣơng pháp quản hoạt động tổ chuyên môn 22 1.3.4 Vai trò trƣởng mơn quản hoạt động tổ chuyên môn trƣờng cao đẳng 26 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiiiiNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 28 2.1 Một vài nét trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên 28 2.1.1 Lịch sử phát triển trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ đào tạo, lực đào tạo nhà trƣờng 30 2.1.3 Chất lƣợng đào tạo 33 2.2 Tổ chức khảo sát 35 2.2.1 Mục đích khảo sát 35 2.2.2 Nội dung khảo sát 35 2.2.3 Đối tƣợng phƣơng pháp khảo sát 35 2.3 Kết khảo sát 36 2.3.1 Thực trạng nhận thức cán lãnh đạo giảng viên, giáo viên vai trò quản tổ chuyên môn 36 2.3.2 Thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn 38 2.3.3 Thực trạng quản việc phân công lao động sƣ phạm tổ trƣởng chuyên môn 41 2.3.4 Các biện pháp đạo triển khai thực kế hoạch chuyên môn tổ chuyên môn 42 2.3.5 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá tổ trƣởng chuyên môn 53 2.3.6 Những khó khăn cơng tác quản hoạt động chuyên môn trƣởng môn 54 2.4 Đánh giá chung thực trạng công tác quản hoạt động tổ chuyên môn trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên 54 2.4.1 Nhận định chung thực trạng 54 2.4.2 Nguyên nhân 56 Chƣơng CÁC BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 58 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 58 3.1.1 Định hƣớng phát triển giáo dục Đảng, Nhà nƣớc, tỉnh 58 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 59 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, tồn diện 59 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 60 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiivNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 60 3.1.6 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế 60 3.2 Các biện pháp quản hoạt động tổ chuyên môn trƣờng Cao đẳng Y tế Điện Biên 61 3.2.1 Nâng cao lực quản cho tổ trƣởng chuyên môn 61 3.2.2 Tăng cƣờng công tác xây dựng thực kế hoạch tổ chuyên môn 65 3.2.3 Tăng cƣờng vai trò quản thực quy chế chuyên môn trƣởng môn 69 3.2.4 Tăng cƣờng vai trò trƣởng môn quản nội dung, chƣơng trình đào tạo, phát triển chƣơng trình đào tạo 70 3.2.5 Tăng cƣờng quản công tác đổi phƣơng pháp dạy học giảng viên tổ chuyên môn 71 3.2.6 Tăng cƣờng tổ chức bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên thuộc tổ chuyên môn 74 3.2.7 Chỉ đạo tổ chuyên môn tăng cƣờng hoạt động nghiên cứu khoa học tổ chuyên môn 75 3.2.8 Quản nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn 77 3.2.9 Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá, xếp loại giảng viên, giáo viên tổ chuyên môn 78 3.2.10 Quản công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên tổ chuyên môn đảm nhiệm 80 3.2.11 Xây dựng khối đoàn kết, thân ái, dân chủ tổ chuyên môn 82 3.3 Mối quan hệ biện pháp 83 3.4 Khảo nghiệm tính hợp tính khả thi biện pháp 84 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm 84 3.3.2 Nội dung khảo nghiệm 84 3.3.3 Phƣơng pháp khảo nghiệm 84 3.3.4 Kết khảo nghiệm 84 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháivNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ nguyên gốc TT Từ viết tắt Ban Giám hiệu BGH Cán quản CBQL Cơ sở vật chất CSVC Dạy học DH Giáo dục Đào tạo GD - ĐT Giảng viên GV Học sinh HS Sinh viên SV Hiệu trƣởng HT 10 Kinh tế - xã hội KT - XH 11 Nhà xuất NXB 12 Phó Hiệu trƣởng PHT 13 Phƣơng pháp dạy học PPDH 14 Quản giáo dục QLGD 15 Quản nhà trƣờng QLNT 16 Trung bình TBK 17 Tổ chuyên môn TCM 18 Tổ trƣởng chuyên môn TTCM Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiivNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kết đào tạo trƣờng Cao đẳng Y tế Điện Biên từ năm học 2009 - 2013 34 Bảng 2.2: Nhận thức cán quản lý, GV chức năng, nhiệm vụ TCM 36 Bảng 2.3: Nhận thức cán quản giảng viên chủ thể quản hoạt động tổ chuyên môn trƣờng cao đẳng 38 Bảng 2.4: Thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn 39 Bảng 2.5: Tổng hợp ý kiến đánh giá công tác lập kế hoạch hoạt động TCM 40 Bảng 2.6: Tổng hợp ý kiến đánh giá việc quản phân công lao động sƣ phạm TTCM 41 Bảng 2.7: Biện pháp đạo trƣởng môn thực kế hoạch chuyên môn TCM 43 Bảng 2.8: Thực trạng biện pháp đạo mơn việc thực chƣơng trình, kế hoạch đào tạo 45 Bảng 2.9: Tổng hợp ý kiến đánh giá quản việc thực nội dung chƣơng trình đào tạo môn 46 Bảng 2.10: Các biện pháp đạo thực nề nếp, sinh hoạt CM HT khoa, môn 48 Bảng 2.11: Biện pháp đạo trƣởng môn hoạt động đổi PP DH nâng cao lực cho GV 50 Bảng 2.12: Tổng hợp ý kiến đánh giá đạo đổi PP DH, bồi dƣỡng nâng cao lực cho GV tổ chuyên môn 52 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm tính khả thi, tính hiệu biện pháp bồi dƣỡng 85 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháivNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU chọn đề tài Nói đến hoạt động quản nhà trƣờng quản hoạt động tổ chuyên mônquan trọng ln đƣợc đặt lên hàng đầu hoạt động chun mơn có tác động trực tiếp tới chất lƣợng giảng dạy nhà trƣờng Để tổ chuyên môn hồn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi đội ngũ quản tổ chun mơn phải có phẩm chất tốt, có lực chun mơn vững vàng, có khả quản giỏi, nhiệt tình, gƣơng mẫu, động, sáng tạo, biết huy động, tập hợp lực lƣợng, tổ chức tốt hoạt động chuyên môn nhà trƣờng nhà trƣờng nói chung trƣờng chuyên nghiệp nói riêng trƣởng khoa, tổ trƣởng chun mơn có vị trí quan trọng việc điều hành hoạt động chun mơn khoa, tổ; mắt xích gắn kết hiệu trƣởng với giảng viên, giáo viên; thay mặt hiệu trƣởng điều hành, tổ chức thực việc dạy học hoạt động giáo dục; tham mƣu cho hiệu trƣởng việc bố trí, xếp đội ngũ giảng viên, giáo viên cách phù hợp để phát huy tối đa khả họ; tổ chức kiểm tra đánh giá, xếp loại giảng viên, giáo viên theo kế hoạch đề Trong năm qua, Đảng Nhà nƣớc quan tâm tới phát triển ngành giáo dục Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hƣớng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản giáo dục khâu then chốt; Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nƣớc, xây dựng văn hóa ngƣời Việt Nam” Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng năm 2004 Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục đƣợc chuẩn hóa, đảm bảo chất lƣợng, đủ số Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái1Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... Quản lý hoạt động tổ chuyên môn trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên. .. dung luận văn gồm chƣơng: - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt động tổ chuyên môn trƣờng Cao đẳng - Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên. .. THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ KIM OANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở trường cao đẳng y tế tỉnh điện biên ( Luận án tiến sĩ), Quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở trường cao đẳng y tế tỉnh điện biên ( Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay