Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình tại kiểm toán nhà nước khu vực XII (tt)

26 45 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 16:08

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ TUẤN ANH Ạ Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn KH: TS ĐỒN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 1: TS Đồn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: PGS TS Võ Văn Nhị Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 01 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng U Tính cấp thiết đề tài Đầu xây dựng góp phần việc xây dựng sở vật chất xã hội, tạo nên chuyển biến quan trọng hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo mặt cho xã hội, góp phần khơng nhỏ vào việc phát triển kinh tế đất nước Hàng năm, nguồn vốn đầu nhà nước ngày tăng cao, mức chi xây dựng chiếm tỷ trọng lớn mức chi toàn xã hội Bên cạnh nguồn vốn đầu nhà nước nhiều nguồn vốn khác tham gia, hoạt động đầu xây dựng ngày phong phú đa dạng Bên cạnh mặt tích cực, đầu xây dựng có mặt trái, tượng thất thốt, lãng phí trình đầu tư, làm suy yếu nguồn lực đất nước gây vấn đề tiêu cực xã hội, làm xói mòn lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nước Với vị trí, vai trò Kiểm tốn Nhà nước Việt Nam, có Kiểm tốn Nhà nước Khu vực XII có đóng góp tích cực việc kiểm tra, kiểm soát lĩnh vực đầu xây dựng Hàng năm, Kiểm toán Nhà nước tham gia kiểm toán báo cáo toán dự án đầu xây dựng Để cơng tác kiểm tốn vào quy chuẩn, nề nếp, Kiểm toán Nhà nước ban hành “Quy trình kiểm tốn chung” quy trình kiểm tốn chun ngành khác, có “Quy trình kiểm toán dự án đầu tư” Với việc ứng dụng quy trình kiểm tốn kiểm tốn dự án đầu xây dựng cơng trình, cơng việc kiểm tốn viên trở nên có bản, khoa học hiệu Tuy nhiên, trước đa dạng phức tạp lĩnh vực đầu xây dựng công trình, tình trạng thất thốt, lãng phí diễn biến theo chiều hướng gia tăng ngày tinh vi, cơng tác kiểm tốn lĩnh vực dự án đầu xây dựng cơng trình xuất tồn bất cập, hàm chứa nhiều rủi ro Bên cạnh đó, đời Luật Xây dựng Luật Đấu thầu, Luật Đầu công với thay đổi thường xuyên nghị định, thông hướng dẫn nên Quy trình kiểm tốn dự án đầu cần có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện Vì việc nghiên cứu đề tài "Hồn thiện quy trình phương pháp kiểm tốn Dự án đầu xây dựng cơng trình Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII thực hiện" có ý nghĩa thiết thực, mang tính thời cấp bách mặt lý luận thực tiễn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng kiểm tốn lĩnh vực đầu xây dựng cơng trình Kiểm tốn Nhà nước Khu vực XII Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài phân tích sở lý luận thực tiễn qui trình phương pháp kiểm toán Báo cáo toán dự án đầu xây dựng cơng trình Kiểm tốn Nhà nước thực Từ đưa đề xuất để sửa đổi, bổ sung hồn thiện quy trình phương pháp kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu kiểm toán dự án đầu xây dựng cơng trình Kiểm tốn Nhà nước Khu vực XII Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài quy trình phương pháp kiểm tốn dự án đầu xây dựng cơng trình Kiểm tốn Nhà nước Khu vực XII thực Phƣơng pháp nghiên cứu - Về lý luận: Luận văn khái quát, hệ thống hoá vấn đề lý luận quy trình phương pháp kiểm toán Báo cáo toán dự án đầu xây dựng cơng trình - Về thực tiễn: Nghiên cứu cách có hệ thống thực trạng quy trình phương pháp kiểm tốn báo cáo tốn dự án đầu xây dựng cơng trình Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII thực từ rút kết đạt hạn chế cần khắc phục Đề tài đưa ý kiến đề xuất hồn thiện quy trình phương pháp kiểm toán dự án đầu xây dựng cơng trình Kiểm tốn Nhà nước Khu vực XII thực Bố cục đề tài CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH PHƢƠNG PHÁP KIỂM TỐN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm kiểm tốn Kiểm tốn “q trình chun gia độc lập có thẩm quyền, có kỹ nghiệp vụ thu thập đánh giá chứng thông tin định lượng đơn vị nhằm mục đích xác nhận báo cáo mức độ phù hợp thông tin với chuẩn mực xây dựng” 1.1.2 Các loại hình kiểm tốn Hiện có nhiều loại hình kiểm tốn khác dựa tiêu chí phân loại khác Nếu phân loại theo chức kiểm tốn chia thành loại hình bản: Kiểm tốn báo cáo tài chính, kiểm tốn tn thủ kiểm tốn hoạt động a Kiểm tốn báo cáo tài b Kiểm toán tuân thủ c Kiểm toán hoạt động 1.1.2 Khái qt quy trình kiểm tốn đầuxây dựng cơng trình a Quy trình kiểm tốn Kiểm toán Nhà nước Bước 1: Chuẩn bị kiểm toán; Bước 2: Thực kiểm toán; Bước 3: Lập gửi báo cáo kiểm toán; Bước 4: Kiểm tra việc thực kết luận, kiến nghị kiểm tốn Quy trình quy định trình tự, cách thức thực công việc cụ thể b ự án đầu xây dựng cơng trình Bước 1: Chuẩn bị kiểm tốn; Bước 2: Thực kiểm toán; Bước 3: Lập gửi báo cáo kiểm toán; Bước 4: Kiểm tra việc thực kiến nghị kiểm toán 1.1.3 Khái quát phƣơng pháp kiểm tốn dự án đầuxây dựng cơng trình + Phương pháp đối chiếu + Phương pháp phân tích, so sánh + Phương pháp điều tra + Phương pháp chọn mẫu + Phương pháp thực nghiệm 1.2 K 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc điểm dự án đầuxây dựng cơng trình 1.2.3 Phân loại dự án đầuxây dựng cơng trình Thứ nhất, theo nguồn vốn đầu tư: Thứ hai, theo tính chất dự án quyđầu tư: 1.2.4.Trình tự thực dự án đầuxây dựng cơng trình DA DA DA 1.2.5 Các hình thức quản lý dự án đầuxây dựng cơng trình + Mơ hình 1: Chủ đầu không thành lập ban quản lý dự án mà sử dụng máy có để trực tiếp tổ chức quản lý thực dự án, mơ hình áp dụng với dự ánquy mơ nhỏ tỷ đồng; + Mơ hình 2: Chủ đầu thành lập ban quản lý dự án để giúp tổ chức thực quản lý dự án Với mơ hình BQLDA đơn vị trực thuộc chủ đầu tư, có cách pháp nhân độc lập sử dụng pháp nhân chủ đầu để giao dịch, thực nhiệm vụ theo phân công chủ đầu 1.2.6 Chi phí dự án đầuxây dựng cơng trình + Chi phí xây dựng + Chi phí thiết bị + Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư + Chi phí quản lý dự án + Chi phí vấn đầu xây dựng + Chi phí dự phòng 1.2.7 Báo cáo tốn dự án đầuxây dựng cơng trình Báo cáo tổng hợp tốn dự án hồn thành Danh mục văn pháp lý liên quan Tình hình thực đầu qua năm Chi phí đầu đề nghị tốn theo cơng trình, hạng mục hoàn thành Tài sản cố định tăng Tài sản lưu động bàn giao Tình hình tốn cơng nợ dự án Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, toán vốn đầu Báo cáo toán vốn đầu hoàn thành 10 Quyết định phê duyệt dự án đầu 1.3 - Sản phẩm XDCB mang tính đơn chiếc, dự án XDCB có đặc điểm, tính chất khác nhau; - Thời gian thi công dự án thường kéo dài, q trình thi cơng lại thường có khối lượng phát sinh, thay đổi thiết kế, ảnh hưởng tới kế hoạch, nội dung phương pháp kiểm tốn - Tuổi thọ cơng trình kéo dài, thời gian sử dụng lâu nên khó đánh giá hết tác động tích cực tiêu cực dự án vấn đề kinh tế xã hội, mà đánh giá cách xác dự án kết thúc chu kỳ vận hành, sử dụng - Quá trình tổ chức thực dự án trải qua nhiều khâu, nhiều giai đoạn với tham gia nhiều tổ chức, đơn vị như, quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu vấn, giám sát, nên việc xác định tính hiệu lực vấn đề khó khăn, phải thực nhiều cấp độ khác - Cơ cấu chi phí hình thành nên giá thành cơng trình xây dựng đa dạng, phức tạp, nhiều chi phí khơng có hệ thống định mức, đơn giá Nhà nước, bên cạnh nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm cơng trình xây dựng thường xun biến động mạnh tác động thị trường, việc đánh giá tính kinh tế dự án đầu có nhiều khó khăn việc xác định tiêu chí để so sánh 1.3.2 Đặc điểm kiểm toán dự án đầuxây dựng cơng trình Thứ nhất, kiểm tốn BCQT dự án đầu trường hợp đặc thù kiểm toán BCTC - Thứ hai, kiểm toán BCQT dự án đầu kết hợp chặt chẽ ba loại hình kiểm tốn kiểm tốn BCTC, kiểm toán tuân thủ kiểm toán hoạt động - Thứ ba, đặc điểm sản phẩm XDCB nên khơng tồn khái niệm kiểm tốn năm sau dự án, cơng trình, hạng mục cơng trình kiểm tốn, việc kiểm tốn diễn lần - Thứ tư, hệ thống kiểm soát nội liên quan đến dự án đầu đa dạng phong phú so với doanh nghiệp, tổ chức - Thứ năm, việc kiểm tra việc chấp hành sách chế độ tài chính, sách pháp luật, chế độ báo cáo theo quy định, kiểm toán BCQT dự án đầu mang nặng tính kinh tế - kỹ - Thứ sáu, có nhiều hạng mục, nhiều cơng việc với tính chất khác việc đánh giá tính trọng yếu kiểm toán BCQT dự án đầu đa dạng phong phú so với kiểm toán BCTC - Thứ bảy, chứng kiểm toán XDCB mang tính “hiện thực” hơn, nhận biết mắt thường, cơng tác bóc tách tiên lượng, dự toán 1.4 Bƣớc 2: Thực kiểm toán Bƣớc 3: Kết thúc lập báo cáo kiểm toán Bƣớc 4: Kiểm tra việc thực kết luận, kiến nghị kiểm toán 1.5 a Phương pháp kiểm toán b Phương pháp kiểm toán tuân thủ c Kiểm tốn hoạt động KẾT LUẬN CHƢƠNG 10 CHÍNH PHỦ Bộ Xây dựng Bộ, quan ngang -Phối hợp với Bộ XD xây dựng quy hoạch ngành - Quản lý dự án thuộc ngành theo phân cấp CP Phân cấp cơng trình XD UBND tỉnh, thành phố - Xây dựng, đạo chiến lược, KH phát triển hoạt động XD - Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn XD - Quản lý chất lượng, - Cấp, thu hồi giấy phép - Hướng dẫn, kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo - Tổ chức nghiên cứu khoa học hoạt động XD - Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động XD - Hợp tác quốc tế lĩnh vực XD -Lập nhiệm vụ quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị địa bàn - Quản lý địa bàn theo phân cấp CP Hình 2.1 Sơ đồ minh hoạ quản lý Nhà nước đầu xây dựng 2.2.2 Thực trạng hệ thống văn pháp luật liên quan đến quản lý dự án đầu tƣ 2.3 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH PHƢƠNG PHÁP KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC KHU VỰC XII 2.3.1 Thực trạng quy trình kiểm tốn dự án đầuKiểm tốn Nhà nƣớc a Thực trạng quy trình kiểm tốn dự án đầu KTNN Chuẩn bị kiểm toán Thực kiểm toán Lập gửi BCKT Kiểmtra việc thực hiệnkết luận,kiến nghịkiểmtốn Hình 2.2 Sơ đồ minh hoạ bước Quy trình kiểm tốn dự án đầu 11 b Thực trạng qu ể ự án đầu xây dựng cơng trình Kiểm tốn Nhà nước Khu vực XII thực Bƣớc 1: Chuẩn bị kiểm toán Bƣớc 2: Thực kiểm toán Bƣớc 3: Lập gửi báo cáo kiểm toán 2.3.2 Thực trạng phƣơng pháp kiểm tốn dự án đầuxây dựng cơng trình 2.4 ĐÁNH GIÁ VỀ QUI TRÌNH PHƢƠNG PHÁP KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA KTNN KHU VỰC XII 2.4.1 Ƣu điểm qui trình phƣơng pháp kiểm toán dự án đầu tƣ 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế qui trình phƣơng pháp kiểm tốn dự án đầu tƣ - Áp dụng chưa đầy đủ phương pháp kiểm toán KTNN (phương pháp kiểm tốn ngồi chứng từ phương pháp kiểm kê, phương pháp điều tra áp dụng) - Phương pháp kiểm tra trường triển khai tượng kiểm tra ngồi kế hoạch, khơng có kế hoạch chi tiết duyệt; - Thiếu trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hỗ trợ cho KTV thực phương pháp trường; - Kỹ sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp đối chiếu KTV kỹ sư nhiều hạn chế, đặc biệt chưa có tính liên kết trao đổi thơng tin với KTV kiểm tốn chi phí tài dự án… - KTNN chậm ban hành hướng dẫn chi tiết vận dụng phương pháp kiểm toán chũng thiếu sổ tay, dẫn chi 12 tiết theo hướng cầm tay việc vận dụng phương pháp, kỹ thuật kiểm toán dự án đầu xây dựng cơng trình; 2.4.3 Ngun nhân hạn chế, thiếu sót Thứ nhất, việc thu thập thông tin số dự án đầu khơng đầy đủ Thứ hai, Kiểm tốn Nhà nước Khu vực XII chủ yếu tiến hành kiểm toán báo cáo tốn dự án đầu cơng trình hoàn thành đưa vào sử dụng, số dự án triển khai Thứ ba, chưa đủ nhân lực cần thiết Thứ tư, quan niệm thu thập, đánh giá lưu trữ chứng kiểm toán chưa thống Thứ năm, thiếu trang thiết bị chuyên dùng Thứ sáu, sở vật chất, điều kiện làm việc KTV chưa đầy đủ, phụ thuộc nhiều yếu tố, tính độc lập cơng việc chưa cao, ảnh hưởng đến chất lượng cơng tác kiểm tốn KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHƢƠNG PHÁP KIỂM TỐN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TẠI KTNN KHU VỰC XII 3.1 3.1.1 Hồn thiện nội dung kiểm tốn tn thủ Thứ nhất, kiểm toán việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu Thứ hai, kiểm toán việc tuân thủ công tác quản lý chất lượng xây dựng cơng trình 13 Thứ ba, kiểm tốn cơng tác lựa chọn nhà thầu Thứ tư, kiểm toán việc quản lý tiến độ, khối lượng thi cơng xây dựng cơng trình 3.1.2 Hồn thiện nội dung kiểm tốn tính kinh tế, hiệu lực hiệu dự án đầu tƣ Thứ nhất, kiểm tốn tra tính đầy đủ, hợp lý tổng mức đầu Thứ hai, kiểm toán tra tính đầy đủ, hợp lý dự tốn, tổng dự tốn xây dựng cơng trình Thứ ba, kiểm tốn việc thực mục tiêu dự án đầu 3.2 3.2.1 Hồn thiện phƣơng pháp kiểm tốn giá trị khối lƣợng xây dựng hồn thành * Nội dung kiểm tốn * Mục tiêu kiểm toán * Phương pháp kiểm toán Trình tự kiểm tra khối lượng xây dựng hồn thành khái quát thành bước sau: - Bước 1: Xác định danh mục phận, kết cấu, khối lượng chi tiết cần kiểm tra giá trị khối lượng như; phần đường, phần móng đường, mặt đường, móng nhà, cột, dầm, hồn thiện ; công tác đào đắp, công tác xây, công tác bê tông, công tác sắt thép, - Bước 2: Căn vào vẽ để tính tốn; - Bước 3: Tính giá trị khối lượng cho loại cơng tác xây lắp theo phận theo kết cấu công trình; - Bước 4: So sánh với tốn A - B 14 Định mức dự toán XDCB Bản vẽ thiết kế, vẽ hồn cơng Đơn giá XDCB địa phương Tính chi phí vật liệu, nhân cơng, máy thi cơng theo đơn giá Phân tích vật để tính chênh lệch vật liệu - Tính chênh lệch vật liệu - Tổng hợp chi phí trực tiếp (Vật liệu + Nhân cơng + Máy) - Tính chi phí chung - Tính thu nhập chịu thuế tính trước - Tổng hợp chi phí - Tính thuế VAT - Tổng hợp giá trị sau thuế - Thông báo giá vật - Hệ số điểu chỉnh nhân công, máy thi cơng - Định mức chi phí chung - Tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trước Thuế suất VAT Kết thúc so sánh với toán A - B Hình 3.1 Sơ đồ minh hoạ trình tự bóc tách tiên lượng, dự tốn 3.2.2 Hồn thiện phƣơng pháp kiểm toán đơn giá xây dựng * Căn kiểm toán - Quyết toán A-B; - Biên nghiệm thu khối lượng hồn thành giai đoạn; - Phiếu kiểm nghiệm, thí nghiệm vật tư, nhật ký thi công; - Đơn giá xây dựng cơng trình địa phương; 15 - Thơng báo giá vật địa bàn Liên Sở Tài Xây dựng; - Định mức vận chuyển; - Định mức ngày công bốc xếp vận chuyển nội cơng trường * Phương pháp kiểm tốn KTV tiến hành theo bước sau: Bước 1: xác định khối lượng thi công nghiệm thu theo tháng Bước 2: phân tích vật sử dụng tương ứng với khối lượng nghiệm thu tháng Bước 3: lập bảng tính chênh lệch vật tư, áp giá vật thời điểm Bước 4: So sánh, đối chiếu với tốn đơn vị Trường hợp cơng trình đặt địa bàn xa trung tâm địa phương có thơng báo giá vật đến trung tâm thành phố, huyện, thị xã KTV phải tiến hành kiểm tra, xác định giá vật đến trường xây dựng để làm sở tính bù chênh lệch vật Thành phần chi phí giá vật đến chân cơng trình gồm: + Giá gốc (giá bình qn khu vực theo thơng báo địa phương,giá nhà sản xuất, giá hợp đồng, ); + Chi phí vận chuyển (bốc xếp, vận chuyển, trung chuyển, ); + Chi phí trường (bốc xếp, vận chuyển nội cơng trình, hao hụt lưu kho, ) Khi kiểm tra, xác định chi phí giá vật đến trường xây dựng, cần ý đến cự ly cước vận chuyển vật tư, lưu ý đến cấp đường phương tiện vận chuyển với cấp đường 16 phương tiện vận chuyển khác đơn giá vận chuyển đơn vị vật khác Quá trình kiểm tra đơn giá xây dựng cần lưu ý đến hình thức giá hợp đồng xây dựng Theo Thơng 06/2006/TT-BXD có bốn hình thức giá hợp đồng xây dựng giá hợp đồng theo giá trọn gói, giá hợp đồng đơn giá cố định, giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh giá kết hợp từ hai hình thức giá nêu trở lên Phương pháp kiểm tra đơn giá loại hợp đồng sau: 3.2.3 Hoàn thiện phƣơng pháp kiểm tốn tính kinh tế, hiệu lực hiệu dự án đầu tƣ Xét góc độ dự án đầu tư: - Tính kinh tế hiểu với chi phí bỏ đạt mục tiêu tiêu đề hai phương diện số lượng chất lượng, điều có nghĩa với việc xem xét để đạt mục tiêu có cần phải bỏ khoản chi phí lớn hay cần lượng chi phí nhỏ để đạt mục tiêu đặt ra; - Tính hiệu dự án đầu tồn mục tiêu đề dự án, thể tiêu định tính (thể loại hiệu đạt được) tiêu định lượng (thể quan hệ chi phí bỏ dự án kết đạt theo mục tiêu dự án) Hiệu dự án đầu rõ nét hoàn thành đưa vào vận hành, sử dụng dự án đầu đáp ứng đáp ứng vượt mức mục tiêu đặt hai khía cạnh kinh tế xã hội - Tính hiệu lực có nghĩa xem xét dự án đầu có đạt mục tiêu đề hay không tác động, ảnh hưởng mục tiêu đạt vấn đề kinh tế xã hội; 17 Một dự án đầu coi đạt tính hiệu lực đáp ứng mục tiêu riêng dự án nguyên tắc hoạt động xây dựng, bao gồm: (1) bảo đảm xây dựng cơng trình theo quy hoạch, thiết kế; bảo đảm mỹ quan cơng trình, bảo vệ mội trường cảnh quan chung; phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn hóa, xã hội địa phương, kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; (2) tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; (3) bảo đảm chất lượng, tiến độ, an tồn cơng trình, tính mạng người tài sản, phòng chống cháy nổ, vệ sinh mơi trường; (4) bảo đảm xây dựng đồng cơng trình, đồng cơng trình hạ tầng kỹ thuật; (5) đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát tiêu cực khác xây dựng [67] Do vậy, để kiểm tốn tính kinh tế, tính hiệu lực tính hiệu dự án đầu ngồi việc tiếp tục kiểm tốn theo nội dung, phương phápQuy trình kiểm tốn dự án đầu tư, cần tiến hành kiểm toán theo phương pháp sau: - Phân tích đối chiếu: KTV sử dụng liệu dự án đầu quy mơ tương tự để tiến hành so sánh tiêu chí tổng mức đầu tư, giá trị tốn, tiến độ thi cơng, chất lượng sản phẩm sản xuất, cơng suất sử dụng, đóng góp cho NSNN, giải việc làm, việc so sánh tiến hành cơng trình dự án khác thời điểm thi công, dự án thực tốt khơng tốt, - Phân tích trước - sau: Áp dụng phương pháp này, KTV tiến hành so sánh tình trạng trước có dự án sau có dự án mặt kinh tế xã hội vấn đế môi trường, lao động, - Phân tích sở hồn thành mục tiêu: Trên sở kết thực dự án, KTV so sánh, đối chiếu với mục tiêu định trước 18 dự án số lượng sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian, tiến độ thực dự án, tiến độ giải ngân, sản lượng sản phẩm sản xuất, đóng góp cho NSNN, giá trị toán so với tổng mức đầu duyệt, - Phân tích chi phí hiệu quả: KTV xem xét đến mối quan hệ chi phí kết dự án thể chi phí đơn vị kết đạt - Thảo luận: KTV tiến hành trao đổi, thảo luận với đơn vị kiểm toán với chuyên gia bên nhận xét, đánh giá sở chứng, liệu thu thập ấp dung phương pháp này, KTV không thiết tiến hành thảo luận sau có kết kiểm tốn mà tiến hành nhiều giai đoạn kiểm tốn, điều giúp cho KTV có nhận xét đánh giá khách quan hơn, xác thực hơn, phù hợp với điều kiện thực tế - Điều tra: Trên sở tiêu chí xác định, đồn kiểm toán xây dựng mẫu câu hỏi điều tra, vấn nội dung kiểm toán 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 3.3.1 Đối với Kiểm toán nhà nƣớc Thứ nhất, phối kết hợp chặt chẽ với quan Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tài chính, quan an ninh kinh tế đấu tranh phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, lĩnh vực đầu xây dựng Thứ hai, phối kết hợp chặt chẽ với quan chuyên môn lĩnh vực XDCB, quan có chức quản lý nhà nước lĩnh vực đầu xây dựng, quan giám định, kiểm tra chất lượng cơng trình 19 Thứ ba, tăng cường cơng tác tuyên truyền, giới thiệu ngành, phối kết hợp tốt với đối tượng kiểm toán tổ chức hoạt động kiểm toán Thứ tư, nâng cao lực, trình độ kiểm tốn viên Kiểm tốn Nhà nước Hiệu quả, chất lượng kiểm toán phụ thuộc chủ yếu vào lực trình độ KTV, người trực tiếp tiến hành kiểm tốn, KTV KTNN phải có lực, trình độ phù hợp với lĩnh vực kiểm tốn Đối với kiểm toán viên thuộc lĩnh vực đầu dự án, cần trọng vấn đề sau: Thứ năm, tăng cường cơng tác giáo dục trị tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp KTV Trong năm qua, KTNN trọng đến việc nâng cao đạo đực nghề nghiệp cho KTV KTNN ban hành Quy chế tổ chức hoạt đọng Đoàn kiểm toán, Quy tắc ứng xử KTV Tuy nhiên, thực tế có phận KTV chưa chấp hành chấp hành không nghiêm túc Quy chế tổ chức hoạt động đồn kiểm tốn Quy tắc ứng xử KTV, điều làm ảnh hưởng đến chất lượng làm giảm hiệu cơng tác kiểm tốn Thứ sáu, đẩy mạnh cơng tác tin học hóa hoạt động kiểm tốn, lĩnh vực kiểm toán đầu xây dựng cơng trình Do đặc thù sản phẩm xây dựng bản, cấu giá thành phức tạp với nhiều loại công tác xây dựng đa dạng chủng loại vật nên việc tính tốn, xác định khối lượng, phân tích vật phương pháp thủ cơng việc khó khăn nhiều thời gian Trong thực tế, có nhiều phần phềm dự toán đơn vị vấn, chủ đầu sử dụng để tính tốn tiên lượng dự tốn cơng trình KTV lại khơng có chương trình phù hợp với chương trình đơn vị, kể trường hợp đơn vị kiểm 20 tốn cung cấp file liệu KTV cung không sử dụng để phục vụ cho công tác kiểm toán Để khắc phục vấn đề này, KTNN cần có kế hoạch áp dụng phần mềm tính tiên lượng, dự tốn có thị trường, xây dựng phần mềm riêng phục vụ công tác kiểm toán Thứ bảy, đảm bảo hoạt động cho KTV Trong năm qua, quan tâm cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, điều kiện hoạt động KTNN cải thiện tăng thêm đáng kể thực tế, điều kiện, phương tiện phục vụ cho cơng tác kiểm tốn thiếu so với nhu cầu như: Phương tiện lại, máy tính, phương tiện kỹ thuật đặc chủng phục vụ cho kiểm toán dự án đầu (máy trắc đạc, máy kểm tra cường độ cứng bê tơng, ); kinh phí cấp hàng năm hạn hẹp, đa số kiểm toán phải nhờ đơn vị kiểm toán giúp đỡ nơi ở, phương tiện lại nên phần làm hạn chế tính độc lập, khách quan KTNN gây phiền hà cho đơn vị kiểm toán Do vậy, việc trang bị đầy đủ phương tiện làm việc, bố trí đủ kinh phí hoạt động cho Đồn kiểm tốn, Tổ kiểm tốn điều cần thiết để đảm bảo tính độc lập KTV, hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng đến đơn vị kiểm tốn q trình thực nhiệm vụ kiểm toán KTV Thứ tám, thực kiểm tốn chun đề, quy trình kiểm toán dự án đầu bao gồm ba loại hình nội dung kiểm tốn kiểm tốn báo cáo tài chính, kiểm tốn tn thủ kiểm tốn hoạt động, tùy thuộc vào quy mơ, tính chất kiểm tốn mà thực kiểm toán một, hai ba nội dung kiểm tốn Tuy nhiên, thực tế, kiểm toán KTNN thực với ba loại hình kiểm tốn Kinh nghiệm 21 KTLB Đức cho thấy, KTLB Đức chủ yếu tiến hành thực kiểm tốn chun đề, qua phát tồn tại, thiếu sót trình tổ chức thực dự án khâu, từ đề biện pháp khắc phục hữu hiệu Với lực KTNN Việt Nam, giai đoạn năm tới, tiến hành kiểm toán chuyên đề nhiều đơn vị khác theo phạm vi hẹp tương ứng với giai đoạn, cơng việc q trình đầu như: kiểm tốn cơng tác lập, thẩm định dự án; kiểm tốn cơng tác lựa chọn nhà thầu; kiểm tốn công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng cơng trình; kiểm tốn cơng tác tu, bảo dưỡng cơng trình, Thứ chín, xây dựng quy trình kiểm tốn hoạt động chung, sở phát triển xây dựng quy trình kiểm tốn hoạt động riêng cho lĩnh vực, có quy trình kiểm toán hoạt động lĩnh vực đầu dự án 3.3.2 Đối với Quốc hội, Chính phủ Hồn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý đầu xây dựng Trong năm qua, kể từ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu đời có hiệu lực, Chính phủ bộ, ngành liên quan ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật liên qua đến đầu xây dựng, trình thực liên tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung số bất cập làm cho công tác quản lý đầu xây dựng chưa đạt hiệu mong muốn Vì vậy, hệ thống văn quản lý liên quan đến lĩnh vực đầu xây dựng, cần hạn chế tối đa chồng chéo, không đồng bộ, không thống nhất, nội dung văn cần rõ ràng, dễ hiểu, tạo điều kiện cho đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực tốt trình tổ chức thực dự án đầu xây dựng cơng trình 22 3.3.3 Đối với đơn vị đƣợc kiểm toán Nâng cao hiểu biết, nhận thức vị trí, chức năng, nhiệm vụ Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán Nhà nước đời 20 năm, Luật Kiểm toán Nhà nước đời có hiệu lực 10 năm, công tác tuyên truyền chưa sâu rộng nên đơn vị, tổ chức hiểu biết đầy đủ vị trí, chức nhiệm vụ Kiểm toán Nhà nước quyền hạn trách nhiệm đơn vị kiểm toán KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 KẾT LUẬN XDCB lĩnh vực then chốt nên KTQD, tạo sở hạ tầng phục vụ cho ngành kinh tế phát triển Hàng năm, NSNN dành cho XDCB khoản lớn để đầu xây dựng tất lĩnh vực ngành kinh tế, phát triển ngành cơng nghiệp XDCB có ảnh hưởng to lớn quan trọng phát triển kinh tế quốc dân Bên cạnh mặt tích cực mà XDCB mang lại có mặt tiêu cực, tình trạng tham nhũng, thất thốt, lãng phí Tình trạng lãng phí, thất đầu xây dựng vấn đề cộm Hiện tượng tiêu cực quản lý thi cơng cơng trình diễn phổ biến, nhiều cơng trình có chất lượng thấp, gây lãng phí hiệu đầu Nguyên nhân việc thất thốt, lãng phí đầu nhiều, từ hệ thống sách quản lý đầu chưa đồng bộ, công tác quy hoạch ngành, vùng chưa tốt, chất lượng cơng tác thiết kế, lập tổng dự tốn chưa cao, chất lượng công tác đấu thầu chưa đảm bảo tất nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất thốt, lãng phí Với chức quan kiểm tra tài cơng quốc gia, KTNN đóng vai trò quan trọng việc giảm thiểu tình trạng tham nhũng, thất thốt, lãng phí xây dựng Để hồn thành nhiệm vụ, đòi hỏi KTV KTNN phải nắm vững quy trình kiểm tốn dự án đầu tư, bên cạnh phải khơng ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ thời kỳ Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn trình bày thực trạng kiểm tốn dự án đầu xây dựng 24 cơng trình Kiểm tốn nhà nước Khu vực XII thực từ năm 2012 đến hết năm 2014, sở phân tích, đánh giá mặt làm vấn đề tồn Từ đề giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán dự án đầu xây dựng cơng trình thời gian tới Kết đạt luận văn tóm tắt sau: - Luận văn trình bày khái quát vấn đề chung kiểm toán dự án đầu xây dựng cơng trình - Hệ thống phương pháp, nội dung q trình kiểm tốn tn thủ, kiểm tốn BCQT dự án đầu cơng trình hồn thành, kiểm tốn hoạt động - Đề xuất giải pháp hồn thiện kiểm tốn dự án đầu điều kiện thực giải pháp, tập trung vào vấn đề: + Đối với kiểm tốn báo cáo tốn cơng trình hồn thành: + Đối với kiểm tốn việc tn thủ sách, pháp luật Nhà nước: + Đối với kiểm tốn tính kinh tế, tính hiệu lực hiệu dự án đầu ... toán dự án đầu tư xây dựng Để công tác kiểm toán vào quy chuẩn, nề nếp, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm tốn chung” quy trình kiểm tốn chun ngành khác, có Quy trình kiểm tốn dự án đầu. .. ự án đầu tư xây dựng cơng trình Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII thực Bƣớc 1: Chuẩn bị kiểm toán Bƣớc 2: Thực kiểm toán Bƣớc 3: Lập gửi báo cáo kiểm toán 2.3.2 Thực trạng phƣơng pháp kiểm toán dự. .. đến quản lý dự án đầu tƣ 2.3 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP KIỂM TỐN DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC KHU VỰC XII 2.3.1 Thực trạng quy trình kiểm tốn dự án đầu tƣ Kiểm toán Nhà nƣớc a
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình tại kiểm toán nhà nước khu vực XII (tt) , Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình tại kiểm toán nhà nước khu vực XII (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay