Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải khu công nghiệp điện nam điện ngọc, tỉnh quảng nam (tt)

26 58 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 16:08

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN ANH HOÀI ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỆN NAM - ĐIỆN NGỌC, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Công nghệ môi trường Mã số: 60.85.06 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà NẵngNăm 2015 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Văn Quang Phản biện 1: PGS TS Trần Cát Phản biện 2: TS Huỳnh Đình Huấn Luận văn bảo vệ Hội đồng Chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 08 tháng năm 2015 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Khu công nghiệp (KCN) Điện Nam - Điện Ngọc KCN trọng điểm tỉnh Quảng Nam Đây KCN lớn có tầm quan trọng chiến lược phát triển cơng nghiệp đóng góp vào tăng trưởng GDP tỉnh Quảng Nam Công tác quản môi trường KCN Điện Nam- Điện Ngọc tiến hành Dù có nhiều nỗ lực, song công tác quản môi trường đặc biệt quản nước thải KCN nhiều tồn Về hạ tầng, KCN Điện NamĐiện Ngọc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom với tỉ lệ đấu nối 91,67% Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp KCN chưa tách riêng hoàn toàn hệ thống thu gom nước mưa nước thải Trong thời gian qua, công ty Giấy Sài Gòn Miền Trung, Đơng Phương, Đồng Tâm Miền Trung thường xuyên xả nước thải chưa qua xử với lưu lượng nồng độ ô nhiễm cao vào hệ thống thu gom nước mưa KCN Điện NamĐiện Ngọc làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước xung quanh KCN Nhà máy xử nước thải (XLNT) tập trung KCN Điện NamĐiện Ngọc vào hoạt động năm 2007 với công suất 5000m3/ngày đêm lưu lượng nước thải thu gom khoảng 2500-3500 m3/ngày đêm Trạm XLNT KCN hoạt động tương đối ổn định, đảm bảo xử nước thải đạt loại B QCVN 40:2011/BTNMT Tuy nhiên, việc vận hành trạm XLNT tập trung chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên số thời điểm hệ thống hoạt động không ổn định chi phí xử 1m3 nước thải cao (9,7 nghìn/ 1m3 NT) Mặt khác, số doanh nghiệp xây dựng hệ thống XLNT cục mang tính đối phó, hiệu suất xử khơng cao, vận hành hệ thống có quan thanh, kiểm tra gây khó khăn cho cơng tác thu gom, xử Việc thu gom xử nước thải công nghiệp chưa triệt để gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt sức khỏe người dân địa phương xung quanh KCN Trước thực trạng trên, cần có nghiên cứu đánh giá chuyên sâu, nhằm phân tích cụ thể, chi tiết vấn đề tồn công tác quản nước thải KCN Dựa kết nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý, kiểm sốt nhiễm tương lai Đó lí học viên chọn đề tài" Đánh giá trạng đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản nước thải KCN Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam” Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng qt Hướng đến kiểm sốt nhiễm nước thải cơng nghiệp quản hiệu kinh tế, kỹ thuật công nghệ 2.2 Mục tiêu cụ thể - Làm rõ vấn đề tồn tại, hạn chế công tác thu gom XLNT KCN Điện NamĐiện Ngọc - Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu thu gom xử cho trạm XLNT tập trung KCN Điện NamĐiện Ngọc Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Hiện trạng thu gom XLNT Trạm XLNT tập trung KCN Điện NamĐiện Ngọc - Các biện pháp nâng cao hiệu quản nước thải công nghiệp KCN Điện NamĐiện Ngọc 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Trong phạm vi quản KCN(bên ngồi nhà máy, xí nghiệp) 4.Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thống kê 4.2.Phương pháp lấy mẫu, phân tích 4.3 Phương pháp mơ 4.4 Phương pháp xử số liệu đánh giá Bố cục đề tài Luận văn gồm phần sau: * MỞ ĐẨU * NỘI DUNG: gồm chương Chương 1: Tổng quan Chương 2: Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết thảo luận * KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tài liệu nghiên cứu có 14 tài liệu tiếng Việt Các tài liệu sử dụng đề tài gồm tài liệu tiêu chuẩn, văn pháp quy quy định thoát nước, xử nước thải quản môi trường Việt Nam, giáo trình nước xử nước thải CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP QUẢN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 1.1.1 Nước thải công nghiệp a Khái niệm b Phân loại c Thành phần, tính chất 1.1.2 Ơ nhiễm nguồn nước nước thải công nghiệp a Ảnh hưởng đến người b Tác động đến hệ sinh thái 1.1.3 Quản nước thải cơng nghiệp 1.2 THỐT NƯỚC XỬ NƯỚC THảI CƠNG NGHIệP 1.2.1 Thốt nước a Khái niệm b Phân loại hệ thống nướcnghiệp cơng nghiệp 1.2.2 Các phương pháp xử nước thải công nghiệp a Phương pháp học b Các phương pháp hóa học hóa c Phương pháp xử sinh học 1.2.3 Các q trình cơng nghệ xử nước thải công nghiệp a Xử học b Xử sinh học 1.3 QUẢN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP KCN ĐIỆN NAMĐIỆN NGỌC 1.3.1 Giới thiệu KCN Điện NamĐiện Ngọc 1.3.2 Hiện trạng thu gom nước mưa, nước thải a Hệ thống thoát nước mưa b Hệ thống thu gom nước thải 1.3.3.Hiện trạng xử nước thải trạm XLNT tập trung KCN Điện NamĐiện Ngọc 1.3.4.Các vấn đề tồn CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG - Hệ thống thu gom nước mưa, nước thải KCN Điện NamĐiện Ngọc - Hệ thống XLNT tập trung KCN Điện NamĐiện Ngọc 2.2 NỘI DUNG 2.2.1 Đánh giá trạng quản thu gom xử nước thải a Thu thập tài liệu Thu thập tài liệu liên quan đến hệ thống thu gom trạm XLNT tập trung Từ xây dựng sở liệu phục vụ đánh giá hiệu thu gom nước thải xử trạm XLNT tập trung b Đánh giá trạng Tác giả tiến hành khảo sát thực tế quan trắc chất lượng nước thải đầu vào, đầu bể điều hòa trạm XLNT tập trung Từ xác định tính chất, thành phần nước thải đánh giá hiệu 4000 3900 4000 10200 4000 14 20600 4000 8200 4000 13200 9000 6200 1200 2800 9000 4000 4000 37700 3000 9715 10000 15 3000 3800 xử nước thải trạm XLNT tập trung 3000 16 16 % DH 16 % 7000 12600 13 22900 3800 17 21 14500 1200 4200 15000 4200 1200 1800 10000 3000 15000 4000 6500 5000 18 20 500 1000 4000 5000 19 6300 5000 22 21 1200 12 10400 14 23 20200 11 2600 13385 60300 102800 22900 10 B ệ m áy 4000 DV RR 8100 DR RR 5000 3200 2500 Hình 2.4 Vị trí lấy mẫu trạm XLNTTT KCN Điện Nam - Điện Ngọc 2.2.2 Xác định thông số trình bùn hoạt tính Xây dựng mơ hình thực nghiệm với mục đích nghiên cứu vận hành hệ thống xử sinh học hiếu khí với nước thải sau qua xử hóa ( keo tụ, tạo bơng) nước thải bể điều hòa để lắng tự (lắng sau 2h) Qua đó, xác định thơng số mơ hình so sánh, đánh giá hiệu xử XLNT có sử dụng hóa chất keo tụ, tạo không sử dụng hóa chất nhằm tìm phương án nâng cao hiệu xử giảm chi phí xử a Chuẩn bị b Mơ hình xác định tốc độ phân hủy chất hữu (Mơ hình A) Thí nghiệm nghiên cứu tốc độ phân hủy chất hữu thực mơ hình A với mục đích xác định tốc độ phân hủy chất hữu mẫu nước: dung dịch chuẩn glucoza, NT sau lắng qua xử keo tụ, tạo NT bể điều hòa để lắng 2h đồng thời làm sở cho mơ hình thực nghiệm Hình 2.6 Mơ hình xác định tốc độ phân hủy chất hữu c Mơ hình xác định thời gian nước lưu HRT (Mơ hình B) Thí nghiệm nghiên cứu thời gian nước lưu thực mơ hình B với mục đích xác định thời gian nước lưu tối ưu tương ứng với nồng độ bùn hoạt tính thích hợp bể sinh hóa hiếu khí mẫu nước: NT sau lắng qua xử keo tụ, tạo bơng NT bể điều hòa để lắng 2h Mơ hình thực theo mẻ với nồng độ bùn Kết mơ hình sở để thực mơ hình sinh hóa hiếu khí liên tục d Mơ hình xác định thơng số sinh hóa hiếu khí Sau xác định tốc độ phân hủy chất hữu thời gian nước lưu tối ưu với mẫu nước: NT sau lắng qua xử keo tụ, tạo NT bể điều hòa để lắng 2h tác giả tiến hành thực thí nghiệm mơ hình sinh hóa hiếu khí liên tục để xác định thơng số vận hành hiệu suất xử Hình 2.8 Sơ đồ ngun mơ hình hiếu khí liên tục 2.2.3 Đề xuất biện pháp Sau đánh giá trạng quản nước thải công nghiệp bao gồm: thu gom XLNT trạm xử tập trung, đề tài nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quản nước thải cho KCN Điện NamĐiện Ngọc 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Phương pháp thống kê 2.3.2 Phương pháp lấy mẫu, phân tích 2.3.3 Phương pháp mơ hình 2.3.4 Phương pháp xử số liệu đánh giá Công thức xác định thời gian thổi khí nước thải t (h) bể Aerotank cơng thức 2.1[14] t= La - Lt 15 ´ X ´ (1 - Tr ) ´ r T - Hiệu xử xác định công thức: E (%) = La - Lt ´100% Lt - Thông số F/M: Tỉ lệ thức ăn số lượng vi khuẩn (mg BOD5/mg bùn.ngày đêm): F M = Q La V X ρ: tốc độ oxy hóa riêng chất hữu (mg BOD5/g) chất khô không tro bùn h), xác định theo công thức: r= F E M 100 F/M: Tỉ lệ thức ăn số lượng vi khuẩn (mgBOD5/mg bùn.ngàyđêm): E: Hiệu xử mơ hình (%) - Tải trọng chất hữu (OLR): (kgBOD5/m3.ngàyđêm); OLR = Q xLa V 0 10 b Tính chất, thành phần nước thải trạm XLNT tập trung Hình 3.9 Nồng độ TSS, COD, BOD5 đầu vào Trạm XLNT tập trung Hình 3.10 Nồng độ T-N, T-P đầu vào Trạm XLNT tập trung Dựa vào bảng 3.1 biều đồ hình 3.9, 3.10 nhận thấy: Nồng độ TSS nước thải đầu vào dao động khoảng từ 220 -1440 mg/l Nồng độ chất hữu cơ: COD dao động từ 650 -1980 mg/l, BOD5 dao dộng từ 420 -1230 mg/l Nồng độ chất dinh dưỡng: N- tổng dao động từ 22.18 -54.36 mg/l, P- tổng dao động từ 4.14-11.2 mg/l 11 Hình 3.11 Nồng độ TSS, COD, BOD5 Bể điều hòa Trạm XLNTTT Hình 3.12 Nồng độ T-N, T-P Bể điều hòaTrạm XLNT tập trung Dựa vào bảng 3.1 biều đồ hình 3.11, 3.12 nhận thấy : Nồng độ TSS nước thải bể điều hòa dao động khoảng từ 6930 -19300 mg/l Nồng độ chất hữu cơ: COD dao động từ 4400 36200 mg/l, BOD5 dao dộng từ 2200-16500 mg/l Nồng độ chất dinh dưỡng: N- tổng dao động từ 38.3-70.37 mg/l, P- tổng dao động từ 6.05-17.1mg/l 12 Hình 3.13 Nồng độ TSS COD, BOD5 đầu Trạm XLNT tập trung Hình 3.14 Nồng độ N- T, P-T đầu Trạm XLNT tập trung Dựa vào bảng 3.2 biều đồ hình 3.13, 3.14 nhận thấy : Nồng độ TSS nước thải đầu dao động khoảng từ 2782 mg/l, hiệu suất xử 88%-94% Nồng độ chất hữu cơ: COD dao động từ 41-92 mg/l, hiệu suất xử 94%-95%; BOD5 dao dộng từ 13 24.33-29.28 mg/l, hiệu suất xử 94%-96% Nồng độ chất dinh dưỡng: N- tổng dao động từ 5.25-8.74 mg/l, hiệu suất xử 76%84%; P- tổng dao động từ 0.92-1.86 mg/l, hiệu suất xử 78%-83% Nhận xét: Dựa vào kết chất lượng nước thu thập, thống kê kết lấy mẫu, phân tích chất lượng nước Nhà máy XLNT tập trung phòng thí nghiệm cho thấy: - Nước thải đầu vào trạm XLNT tập trung có mức nhiễm cao, vượt giới hạn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT (kq=0.9, kf=1) loại B: TSS vượt từ 2,4÷ 16 lần, COD vượt từ 4,8÷ 14,7 lần, BOD5 vượt từ 9,3 ÷ 27,3 lần; Tổng N vượt 1,51 lần; Tổng P vượt 2,07 lần - Nước thải bể điều hòa trạm XLNT tiếp nhận lượng bùn thải lớn từ bể lắng bùn nên có mức nhiễm cao, vượt nhiều lần so giới hạn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT (kq=0.9, kf=1) : TSS vượt từ 76,9 ÷ 214,4 lần, COD vượt từ 32,6÷ 268 lần, BOD5 vượt từ 48,9 ÷ 366,7 lần; Tổng N vượt từ 1,06÷ 1,95 lần; Tổng P vượt 1,12÷3,17 lần - pH nước thảitính chất trung tính, phù hợp cho q trình xử công nghệ vi sinh mà không cần phải thực trung hòa nước thải - Nước thải đầu vào trạm XLNT có thành phần chủ yếu chất hữu cơ, tỉ lệ BOD5:COD nằm khoảng 0,62÷ 0,65 > 0,5 nên hồn tồn xử cơng nghệ sinh học; - Tỉ lệ BOD5:N:P có giá trị khoảng 100:5:1 Do vậy, trình xử nước thải trạm XLNT tập trung công nghệ hiếu khí khơng cần bổ sung chất dinh dưỡng Nitơ photpho 14 - Chất lượng nước thải sau xử trạm XLNT tập trung đạt cột B QCVN 40:2011/BTNMT (kq=0.9, kf=1) v Các vấn đề tồn tại: - Bể điều hòa có nồng độ cao do tiếp nhận bùn thải từ bể chứa bùn tràn sang - Trong trạm xử có sân phơi bùn: + sân phơi bùn có hệ thống thu nước rỉ nước rỉ khơng bơm bể điều hòa + sân phơi bùn khơng có hệ thống thu nước (chỉ phủ lớp cát sau cho bùn vào).Ngồi trạm tận dụng số khn viên sát hàng rào để phơi bùn - Bể khử trùng dùng để ổn định nước thải sau xử trước chảy vào hồ hoàn thiện - Việc vận hành nhà máy XLNT tập trung hiệu chưa cao: + Việc pha hóa chất keo tụ thực theo kinh nghiệm (mỗi ngày pha giống nhau) không dựa vào chất lượng nước thải ngày phí vận hành cao + Do vận hành theo kinh nghiệm nên hệ thống hoạt động không ổn định số thời điểm 15 3.3 XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CỦA QUÁ TRÌNH BÙN HOẠT TÍNH 3.3.1 Tốc độ phân hủy chất hữu (ρ) Hình 3.15 Đồ thị mơ hình tốc độ phân hủy chất hữu theo COD Bảng 3.3 Bảng tốc độ phân hủy chất hữu Nước thải Tốc độ phân hủy chất hữu (mg COD/g.h) Glucoza 14.67 Điều hòa 13.25 Sau lắng 13.58 Nhận xét: Cùng nồng độ COD đầu vào nhau, so sánh NT sau lắng qua xử keo tụ, tạo bơng NT bể điều hòa sau lắng 2h với chất chuẩn Glucoza nhận thấy: chất chuẩn Glucoza đạt hiệu phân hủy cao nhất, cho thấy nước thải có chứa chất khó phân hủy Tốc độ phân hủy nước thải sau lắng có keo tụ so nước thải điều hòa để lắng 2h chênh lệch không đáng kể 16 3.3.2 Thời gian nước lưu (HRT) a Kết mơ hình thời gian nước lưu NT bể điều hòa sau lắng 2h Hình 3.20.Đồ thị mơ hình thời gian nước lưu NT điều hòa theo COD Hình 3.21.Đồ thị mơ hình thời gian nước lưu NT điều hòa theo BOD5 17 Nhận xét: Dựa kết mơ hình thời gian nước lưu NT điều hòa sau lắng 2h nhận thấy: Khi thời gian lưu nước < 6h (HRT < 6h), tốc độ gia tăng hiệu xử COD, BOD5,TSS, N-T, P-T, N-NH4, P-PO4 diễn nhanh với tất nồng độ bùn Sau thời gian lưu nước 6h (HRT ≥ 6h), tốc độ gia tăng hiệu xử chất hữu với nồng độ bùn X=2,5g/l bắt đầu chậm lại, không thay đổi nhiều Các thông số: COD, BOD5,TSS, N-T, P-T, N-NH4, P-PO4 nằm giới hạn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT Do vậy, chọn thời gian lưu nước tối ưu 6h đế thực mơ hình sinh hóa hiếu khí liên tục b Kết mơ hình thời gian nước lưu mơ hình NT sau lắng qua xử keo tụ, tạo bơng Hình 3.31.Đồ thị mơ hình thời gian nước lưu NT sau lắng theo COD 18 Hình 3.32.Đồ thị mơ hình thời gian nước lưu NT sau lắng theo BOD5 Nhận xét: Dựa vào kết mơ hình thời gian nước lưu NT sau lắng qua xử keo tụ, tạo bơng nhận thấy: Dựa kết mơ hình thời gian nước lưu NT điều hòa sau lắng 2h nhận thấy: Khi thời gian lưu nước < 5h (HRT < 5h), tốc độ gia tăng hiệu xử COD, BOD5,TSS, N-T, P-T, N-NH4, P-PO4 diễn nhanh với tất nồng độ bùn Sau thời gian lưu nước 5h (HRT ≥ 5h), tốc độ gia tăng hiệu xử chất hữu với nồng độ bùn X=2,5g/l bắt đầu chậm lại, không thay đổi nhiều Các thông số: COD, BOD5,TSS, N-T, P-T, N-NH4, P-PO4 nằm giới hạn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT Do vậy, chọn thời gian lưu nước tối ưu 5h đế thực mô hình sinh hóa hiếu khí liên tục 19 3.3.3 Thơng số sinh hóa hiếu khí Bảng 3.5 Các thơng số vận hành mơ hình Ngày 4-5/11 Ngày 5- 6/11 NT sau lắng NT bể điều hòa BOD5 (mg/l) 147-158 190-210 HRT (h) 0.71-0.76 0.76- 0.84 0.28-0.3 0.3- 0.34 Thông số OLR (kgBOD5/m3.ngđ) Tỷ lệ F/M (gBOD5/g bùn.ngđ) Hình 3.43 Đồ thị mơ hình hiếu khí liên tục theo COD 20 Hình 3.44 Đồ thị mơ hình hiếu khí liên tục theo BOD5 Hình 3.45 Đồ thị mơ hình hiếu khí liên tục theo TSS 21 Hình 3.46 Đồ thị mơ hình hiếu khí liên tục theo N-T Hình 3.47 Đồ thị mơ hình hiếu khí liên tục theo P-T 22 Nhận xét: Như vậy, Kết mơ hình sinh hóa hiếu liên tục NT sau lắng có sử dụng hóa chất keo tụ với nồng độ bùn X= 2,5g/l, thời gian nước lưu tương ứng làHRT=5h, tỷ lệ F/M = 0.28-0.3 gBOD5/g bùn.ngđ NT khơng sử dụng hóa chất với X= 2.5g/l, HRT = 6h, tỷ lệ F/M = 0.3 -0.34 gBOD5/g bùn.ngđ.với cho hiệu suất xử cao thông số nước thải đầu nằm giới hạn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT Đề xuất phương án vận hành khơng sử dụng hóa chất keo tụ, tạo với thông số vận hành: X= 2.5g/l, HRT = 6h, tỷ lệ F/M = 0.3 -0.34 gBOD5/g bùn.ngđ 3.4 ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.4.1 Biện pháp kỹ thuật Đề xuất phương án vận hành trạm xử nước thải bỏ qua trình keo tụ với thông số vận hành: X= 2.5g/l, HRT = 6h, tỷ lệ F/M = 0.3 -0.34 gBOD5/g bùn.ngđ để giảm chi phí xử ( giảm 756.700 đồng/ngày đêm) vận hành hệ thống ổn định 3.4.2 Biện pháp quản a Biện pháp quản thu gom - Để kiểm soát lưu lượng thất thoát tuyến thu gom: + Yêu cầu doanh nghiệp KCN Điện Nam- Điện Ngọc lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải đồng thời kết hợp với quan chức kiểm tra việc khai thác nước ngầm doanh nghiệp để quản triệt để nước thải phát sinh trình doanh nghiệp hoạt động + Các doanh nghiệp có hố ga có tượng rò rỉ nước thải doanh nghiệp Đơng Phương cần có biện pháp cải tạo hố ga 23 + Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát trường hợp xả nước thải hệ thống thu gom nước mưa KCN (cơng ty Giấy Sài Gòn, cơng ty Đồng Tâm, cơng ty Đơng Phương) để có sở tiến hành xử phạt đơn vị không tuân thủ quy định BQL KCN - Thường xuyên kiểm tra nồng độ nước thải đầu đơn vị có lưu lượng nồng độ cao b Biện pháp quản Trạm XLNT tập trung - Trong trạm xử nước thải tập trung có số thiết bị máy móc khơng hoạt động: song chắn rác thơ, đầu đo pH bể điều hòa,… cần bảo dưỡng sửa chữa nhanh chóng để đưa vào sử dụng trình vận hành hệ thống xử nước thải giúp tăng hiệu suất xử nước thải trạm - Cần lắp đặt bơm định lượng hóa chất khử trùng Clo bể khử trùng để đảm bảo không gây chết cá hồ hoàn thiện đảm bảo nước khử trùng hiệu - Trong trạm xử có sân phơi bùn hồn thiện (có hệ thống thu nước rỉ) sân phơi bùn chưa hoàn thiện (chỉ phủ lớp cát sau cho bùn vào), ngồi trạm tận dụng số khn viên sát hàng rào để phơi bùn Do đề xuất hoàn thiện hệ thống sân phơi bùn 24 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua kết nghiên cứu, đề tài rút số kết luận sau: Hiện trạng thu gom nước thải KCN Điện NamĐiện Ngọc nhiều bất cập, công tác quản thu gom doanh nghiệp KCN chưa triệt để, tình trạng thất nước thải ngồi mơi trường Hiện trạng hệ thống xử nước thải Trạm XLNT tập trung đạt tiêu chuẩn loại B QCVN 40:2011 Tuy nhiên việc vận hành chủ yếu dựa vào kinh nghiệm phí vận hành cao hệ thống hoạt động khơng ổn định Đề xuất phương án vận hành trạm xử nước thải bỏ qua trình keo tụ với thông số vận hành: X= 2.5g/l, HRT = 6h, tỷ lệ F/M = 0.3 -0.34 gBOD5/g bùn.ngđ để giảm chi phí xử ( giảm 756.700 đồng/ngày đêm) vận hành hệ thống ổn định KIẾN NGHỊ Từ kết đạt trình nghiên cứu, phận quản môi trường KCN Điện Nam - Điện Ngọc áp dụng biện pháp đề xuất để nâng cao hiệu quản nước thải KCN Điện NamĐiện Ngọc Phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu nâng cao cao hiệu xử nước thải Vấn đề bùn thải tác giả tiếp tục nghiên cứu giải ... vấn đề tồn công tác quản lý nước thải KCN Dựa kết nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý, kiểm sốt nhiễm tương lai Đó lí học viên chọn đề tài" Đánh giá trạng đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản lý. .. Quản lý nước thải công nghiệp 1.2 THỐT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THảI CƠNG NGHIệP 1.2.1 Thoát nước a Khái niệm b Phân loại hệ thống nước xí nghiệp cơng nghiệp 1.2.2 Các phương pháp xử lý nước thải công. .. Đối tượng nghiên cứu - Hiện trạng thu gom XLNT Trạm XLNT tập trung KCN Điện Nam – Điện Ngọc - Các biện pháp nâng cao hiệu quản lý nước thải công nghiệp KCN Điện Nam – Điện Ngọc 3.2 Phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải khu công nghiệp điện nam điện ngọc, tỉnh quảng nam (tt) , Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải khu công nghiệp điện nam điện ngọc, tỉnh quảng nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay