On tap toan HK II toan 11 ca TL + TN

2 57 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 11:36

I.TỰ LUẬN Câu Tính đạo hàm hàm số sau: b y  cot(7 x  a y  12 x  x  x  x    � � )  sin x  tan �  x � �5 � Câu Giải phương trình: y '  biết y  sin x  3cos x  2x 1 ,  C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị ( C ) x 3 a Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y  7 x  c Biết hoành độ tiếp điểm x  b Biết tiếp tuyến vng góc với đường thẳng d ' :  x  y   d Biết tung độ tiếp điểm y = e Tại giao điểm đồ thị hàm số với đường thẳng y  x  Câu Cho hàm số y  Câu Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB = a, AD  2a Hình chiếu vng góc S mặt phẳng (ABCD) trùng với trọng tâm tam giác BCD Đường thẳng SA tạo với mặt phẳng đáy góc 450 a Tính góc hợp hai mặt phẳng (SAD) (ABCD) b Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAD) c Tính khoảng cách AC SD II.Trắc nghiệm x2  2x  A B x �1 x 1  x  5x3 Câu Tính lim A -5 B.3 x �� x3  t 1 Câu Kết lim là: A B t �1 t  1  3x  Câu Chọn kết lim : A  x �0 x  3x x3 Câu Chọn kết lim : A �.B � x �1 x  x  Câu Tính lim Câu Chọn kết kết sau lim x �0 A B  C -2 D C D � D � C B C C D D 3x    x : x C D Câu Hàm số hàm số liên tục điểm x  B y  A y  x5  x  x  x2 x2 C y  x  D y  x 4 Câu Cho hàm số y = f(x) f’(-1) = điều sau đúng? 2x = x  x A lim x  =  x  x  B lim C lim ( x  2)  x   D lim ( x) 0 x   Câu Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x4 - 2x2 + m (với m tham số) điểm có hồnh độ x0 = -1 đường thẳng có phương trình A y = m -1 B x = m -1 C y = Câu 10 Cho hàm số f ( x)  A  ( x  2) x  Giá trị P = f(2) + (x+2)f’(2) ( x  2) ( x  2) B  C  x2 D.y = m - D  x  2x 1 có y’ là: x2 5 B 3( x  1)2  A 12 x ( x  1)  2  x  2  x  2   Câu 11 Hàm số y  x   C 12 x ( x  1)   x  2 D x ( x  1)   x  2 Câu 12 Đạo hàm biểu thức f ( x )  ( x  3) x  x  là: A f '( x)  x x  x   C f '( x )  x x  x   ( x  1)( x  3) x2  x  ( x  3) x2  2x  ( x  1)( x  3) B f '( x )  x D f '( x )  (2 x  3) x  x   x2  x  ( x  1)( x  3) x2  2x  (m  1) x3  (m  1) x  x  Giá trị m để y’ - 2x-2 >0 với thuộc R � 4� �4 � 0; � A Không tồn m B (�; 1);(1; �) C � D  1;0  ; � ;1 � � 5� �5 � Câu 14 Cho hàm số f  x   x  x  Nghiệm bất phương trình f '  x   là: Câu 13 Cho hàm số: y  A  �;0  � 2; � B  0;  C  �;0  D  2; � Câu 15 Cho hàm số f  x   cos  x  1 Tìm miền giá trị f '  x  ? A 8 �f '  x  �8 B 2 �f '  x  �2 C 4 �f '  x  �4 D 16 �f '  x  �16 Câu 16 Cho hàm số y  x  x  x,  C  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số tạo với hai đường thẳng x  y  11  x  y   tam giác cân Khi hệ số góc tiếp tuyến là: A B  C.3  uuur uuur Câu 17 Cho tứ diện ABCD có cạnh a Khi AB.BD  ? A a D B a C a2 D  a2 Câu 18.Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng, cạnh bên SA = SB = SC = SD Cạnh SA vng góc với đường đường sau? A.BA B AC C.DA D.BD Câu 19 Mặt phẳng    mặt phẳng trung trực AB Chọn khẳng định ĐÚNG A    song song với AB B    vng góc với AB C    qua trung điểm AB D    qua trung điểm AB vng góc với AB Câu 20 Cho hình chóp S.ABCD có tất cạnh Gọi E, F trung điểm SB SD, O tâm mặt đáy Khẳng định sau SAI ? A BD   AEF  B AC   SBD  C BD   SAC  D SO   ABCD  ... A.BA B AC C.DA D.BD Câu 19 Mặt phẳng    mặt phẳng trung trực AB Chọn khẳng định ĐÚNG A    song song với AB B    vng góc với AB C    qua trung điểm AB D    qua trung điểm AB vng góc... số y  x  x  x,  C  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số tạo với hai đường thẳng x  y  11  x  y   tam giác cân Khi hệ số góc tiếp tuyến là: A B  C.3  uuur uuur Câu 17 Cho tứ diện...2x 1 có y’ là: x2 5 B 3( x  1)2  A 12 x ( x  1)  2  x  2  x  2   Câu 11 Hàm số y  x   C 12 x ( x  1)   x  2 D x ( x  1)   x  2 Câu 12 Đạo hàm biểu thức
- Xem thêm -

Xem thêm: On tap toan HK II toan 11 ca TL + TN, On tap toan HK II toan 11 ca TL + TN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay