Dự án đầu tư chăn nuôi heo thịt xuân lộc

60 80 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 10:30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH ĐẦUCHĂN NUÔI HEO NÁI GIỐNG SIÊU NẠC CHỦ ĐẦU TƢ : CÔNG TY TNHH KHÁNH GIA THÁI NGUYÊN ĐỊA ĐIỂM : Xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐẦUCHĂN NUÔI HEO THỊT XUÂN LỘC CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY TNHH KHÁNH GIA THÁI NGUYÊN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ NGUYỄN VĂN THUẬN DỰ ÁN VIỆT NGUYỄN BÌNH MINH Thái Nguyên - Tháng 10 năm 2017 MỤC LỤC CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu I.2 Mô tả sơ thông tin dự án I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án I.4 Định hƣớng đầu tƣ mục tiêu dự án I.4.1 Định hƣớng đầu I.4.2 Mục tiêu dự án CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƢỜNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG II.1 Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam II.2.1 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 10 II.2.2 Đặc điểm kinh tế huyện Võ Nhai 10 II.2.3 Tình hình phát triển chăn ni tỉnh 11 CHƢƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU 19 III.1 Dự đoán nhu cầu thị trƣờng 19 III.1.1 Tình hình nhu cầu thị trƣờng 19 III.1.2 Khả cung cấp thị trƣờng 19 III.2 Tính khả thi dự án 20 CHƢƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 22 IV.1 Địa điểm xây dựng 22 IV.1.1 Vị trí xây dựng 22 IV.1.2 Điều kiện tự nhiên 23 IV.2 Quy mô đầu 24 IV.3 Quy hoạch xây dựng 25 V.3.1 Bố trí mặt xây dựng 25 IV.3.2 Nguyên tắc xây dựng cơng trình 25 IV.3.3 Yêu cầu kỹ thuật xây dựng Dự án 25 IV.4 Hình thức chăn nuôi 25 IV.4.1 Chọn lọc theo dõi heo nái 26 IV.4.2 Quy trình chăm sóc ni dƣỡng heo đực giống 28 CHƢƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 34 V.1 Đánh giá tác động môi trƣờng 34 V.1.1 Giới thiệu chung 34 V.1.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 35 V.2 Các tác động môi trƣờng 35 V.2.1 Trong trình xây dựng 35 V.2.2 Trong giai đoạn sản xuất 36 V.3 Kết luận 37 CHƢƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦUDỰ ÁN 37 VI.1 Cơ sở lập tổng mức đầu 37 VI.2 Nội dung tổng mức đầu 38 CHƢƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 38 VII.1 Khái toán tổng mực đầudự án 39 VII.2 Nguồn vốn dự kiến đầudự án 39 CHƢƠNG VIII :HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN 40 VIII.1 Doanh Thu Dự Kiến Dự Án 40 VIII.2 Bảng Hiệu Quả Tài Chính 44 VIII.3 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 58 CHƢƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ : CÔNG TY TNHH KHÁNH GIA THÁI NGUYÊN  Đại diện pháp luật : Nguyễn Văn Thuận Chức vụ : Giám đốc  Điện thoại : 0976722999  Địa trụ sở : Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên  Mã số thuế : 4601304169  Ngành nghề kinh doanh: Chăn nuôi lợn I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : ĐầuChăn Nuôi Heo Nái Giống Siêu Nạc  Địa điểm xây dựng : Khu Rây Mố, xóm Na Mây, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tƣ thành lập I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Nhà 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình;  Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ việc sửa, đổi bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng cơng trình;  Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Nghị định số 08/2010/NĐ-CP Chính phủ quản lý thức ăn chăn nuôi;  Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nông thôn;  Nghị số 03/2000 NQ-CP ngày 02/02/2000 Chính Phủ phát triển trang trại;  Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hƣớng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tƣ số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng cơng trình;  Thơng tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thơng tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hƣớng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc;  Thông tƣ số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, ban hành, quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên  Thông tƣ số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng hƣớng dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cam kết bảo vệ môi trƣờng;  Quyết định số 225/1999/QĐ/TTg ngày 10/12/1999 Thủ Tƣớng Chính Phủ chuyển đổi giống trồng vật nuôi giống nông nghiệp;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần lắp đặt hệ thống điện cơng trình, ống phụ tùng ống, bảo ơn đƣờng ống, phụ tùng thiết bị khai thác nƣớc ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐBXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Các văn khác Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự tốn dự tốn cơng trình;  Căn vào nhu cầu phát triển kinh tế trang trại nhân dân tỉnh Thái Nguyên;  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án Chăn nuôi heo nái giống siêu nạc dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn nhƣ sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  Quyết định 121/2008/QĐ-BNN Quy chế chứng nhận sở thực quy trình thực hành chăn ni tốt (Viet GAP);  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính tốn thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật;  TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nƣớc bên trong;  TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc bên trong;  TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thơng gió - điều tiết khơng khí - sƣởi ấm;  11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện;  11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối trạm biến thế;  TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngồi cơng trình dân dụng;  TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đƣờng dây dẫn điện nhà cơng trình cơng cộng;  TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà cơng trình cơng cộng;  EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam)  QCVN 01 – 14 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Điều kiện trại chăn ni lợn an tồn sinh học;  QCVN 24 : Quy chuẩn quốc gia nƣớc thải công nghiệp Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên  QCVN 01-39 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh nƣớc dùng chăn nuôi;  QCVN 01 - 79 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm- Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y;  QCVN 01 – 83 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Bệnh động vật – Yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản vận chuyển;  QCVN 01 – 78 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn nuôi- tiêu vệ sinh an toàn mức giới hạn tối đa cho phép thức ăn chăn nuôi; I.4 Định hƣớng đầu tƣ mục tiêu dự án I.4.1 Định hƣớng đầu tƣ  Với tăng trƣởng không ngừng kinh tế giới khu vực thời gian qua, hoà nhập giao lƣu Quốc tế ngày đƣợc mở rộng, kéo theo phát triển nhanh chóng kinh tế Việt Nam Song song với phát triển kinh tế, ngành chăn ni nƣớc ta có chuyển dịch nhanh chóng Sự phát triển dựa sở chủ trƣơng Đảng nhà nƣớc khuyến khích đầu tƣ khai thác tiềm mạnh ngành nông nghiệp, tạo tiền đề phát triển ngành kinh tế mũi nhọn khác Nhận thức đƣợc vấn đề này, Công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên định đầu tƣ xây dựng Trang trại chăn nuôi heo quy mơ X©y dùng Dự án chăn ni heo nái giống siêu nạc bao gồm 900 lợn nái, 27 lợn đực theo mơ hình kinh tế cơng nghiệp Khu Rây Mố, xóm Na Mây, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu heo hậu bị nguồn thực phẩm phục vụ nƣớc I.4.2 Mục tiêu dự án - ĐầuDự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc bao gồm 900 lợn nái, 27 lợn đực heo giống tốt nhằm đƣa chăn ni trở thành ngành sản xuất chính, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hƣớng cơng nghiệp hóa - đại hóa - Phát triển chăn nuôi heo để tăng hiệu nguồn nguyên liệu, phế phụ phẩm từ nông nghiệp nhằm tạo sản phẩm hàng hóa có chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu xã hội xuất Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên - Phát triển chăn nuôi heo phải gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế tổng hợp tỉnh Thái Nguyên - Dự án vào hoạt động góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hố - đại hoá hội nhập kinh tế địa phƣơng, tỉnh Thái Nguyên nhƣ nƣớc - Hơn nữa, Dự án vào hoạt động tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho ngƣời dân, góp phần giải tình trạng thất nghiệp lành mạnh hố mơi trƣờng xã hội địa phƣơng Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƢỜNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG II.1 Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam - Tổng sản phẩm nƣớc (GDP) tháng đầu năm 2016 ƣớc tính tăng 5,52% so với kỳ năm trƣớc (quý I tăng 5,48%; q II tăng 5,55%), khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng 7,12%, đóng góp 2,41 điểm phần trăm vào tăng trƣởng chung; khu vực dịch vụ tăng 6,35%, đóng góp 2,38 điểm phần trăm; riêng khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản giảm 0,18%, làm giảm 0,03 điểm phần trăm mức tăng trƣởng chung Tăng trƣởng tháng đầu năm cao tốc độ tăng kỳ năm 2012-2014 nhƣng có dấu hiệu chững lại so với tốc độ tăng 6,32% tháng đầu năm 2015 - Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tháng đầu năm giảm so với kỳ năm trƣớc chủ yếu ngành nông nghiệp (chiếm 75% giá trị tăng thêm khu vực I) giảm 0,78% Nguyên nhân sản lƣợng lúa đông xuân năm đạt 19,4 triệu tấn, giảm 1,3 triệu (giảm 6,4%) so với vụ đông xuân 2015 Giá trị tăng thêm ngành lâm nghiệp tăng 5,75%; ngành thủy sản tăng 1,25% -Trong khu vực công nghiệp xây dựng, ngành công nghiệp tăng 6,82%, thấp nhiều mức tăng 9,66% kỳ năm trƣớc, chủ yếu ngành khai khống giảm 2,20% Ngành cơng nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,1%, tƣơng đƣơng với mức tăng kỳ năm 2015 Ngành sản xuất phân phối điện ngànhcung cấp nƣớc xử lý rác thải, nƣớc thải tăng trƣởng tốt với mức tăng tƣơng ứng 11,70% 8,10% Ngành xây dựng tháng đầu năm tăng 8,80% - Khu vƣ̣c dịch vụ tháng đầu năm đạt mức tăng trƣởng cao kể từ năm 2012 tới Trong đó, số ngành tăng so với kỳ năm trƣớc: Bán bn, bán lẻ tăng 8,1%; hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 6,1%; thông tin truyền thông tăng 8,76%; y tế hoạt động trợ giúp xã hội tăng 7,30%; nghệ thuật, vui chơi giải trí tăng 7,20%; giáo dục đào tạo tăng 7,15% Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt mức tăng 3,77%, mức cao kể từ năm 2011 đến Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên Tổng cộng Đơn vị vấn: Công ty Cổ phần vấn đầu Thảo Nguyên Xanh 45 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên Bảng 2: Doanh thu dự án TT KHỎAN MỤC 2018 2019 Năm I Tổng doanh thu năm Thu từ bán lợn giống "" - Số lượng - Đơn giá ngàn đồng II Tổng chi phí năm ngàn đồng Chi phí lƣơng nhân viên "" Chi phí BHYT,BHXH "" Chi phí quảng bá sản phẩm “ Chi phí điện "" Chi phí thức ăn "" Cám lợn nái đực "" Số lượng kg 5.1 2017 ngàn đồng Đơn vị vấn: Công ty Cổ phần vấn đầu Thảo Nguyên Xanh 46 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên TT KHỎAN MỤC 2021 2022 Năm I Tổng doanh thu năm Thu từ bán lợn giống "" - Số lượng - Đơn giá ngàn đồng II Tổng chi phí năm ngàn đồng Chi phí lƣơng nhân viên "" Chi phí BHYT,BHXH "" Chi phí quảng bá sản phẩm “ Chi phí điện "" Chi phí thức ăn "" Cám lợn nái đực "" Số lượng kg 5.1 2020 ngàn đồng Đơn vị vấn: Công ty Cổ phần vấn đầu Thảo Nguyên Xanh 47 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên TT KHỎAN MỤC 2017 2018 2019 2024 2025 2026 10 Năm Đơn giá 5.2 Cám cho lợn Số lượng kg Đơn giá Chi phí bảo trì thiết bị "" Chi phí lãi vay "" III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT KHỎAN MỤC Năm Đơn vị vấn: Công ty Cổ phần vấn đầu Thảo Nguyên Xanh 48 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên TT KHỎAN MỤC 2025 2026 10 Năm I Tổng doanh thu năm Thu từ bán lợn giống "" - Số lượng - Đơn giá ngàn đồng II Tổng chi phí năm ngàn đồng Chi phí lƣơng nhân viên "" Chi phí BHYT,BHXH "" Chi phí quảng bá sản phẩm “ Chi phí điện "" Chi phí thức ăn "" Cám lợn nái đực "" 5.1 2024 ngàn đồng Đơn vị vấn: Công ty Cổ phần vấn đầu Thảo Nguyên Xanh 49 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên TT KHỎAN MỤC Số lượng 2024 2025 2026 10 Năm kg Đơn giá 5.2 Cám cho lợn Số lượng kg Đơn giá Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí lãi vay III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế "" Đơn vị vấn: Công ty Cổ phần vấn đầu Thảo Nguyên Xanh 50 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên Bảng 3: Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Mức trả nợ hàng năm (1.000 đồng) TT Khoản mục trả nợ 1 Dƣ nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (11%/năm) Dƣ nợ gốc cuối kỳ Bảng 4: Mức trả nợ hàng năm theo dự án Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) TT Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ I Dƣ nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Đơn vị vấn: Công ty Cổ phần vấn đầu Thảo Nguyên Xanh 51 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên II Dƣ nợ cuối kỳ III Khả trả nợ (%) Bảng 5: Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tƣ (1.000 đồng) LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Chênh lệch Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Đơn vị vấn: Công ty Cổ phần vấn đầu Thảo Nguyên Xanh 52 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên Cộng Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tƣ = 3,20 Thời gian hoàn vốn: năm tháng Đơn vị vấn: Công ty Cổ phần vấn đầu Thảo Nguyên Xanh 53 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Ngun Bảng 6: Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tƣ (1.000 đồng) LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i=9,8% Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Chênh lệch Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Đơn vị vấn: Công ty Cổ phần vấn đầu Thảo Nguyên Xanh 54 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Ngun Khả hồn vốn có chiết khấu = 2,11 Thời gian hoàn vốn: năm tháng Bảng 7: Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tƣ (1.000 đồng) LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i= Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập 9,80% Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Đơn vị vấn: Công ty Cổ phần vấn đầu Thảo Nguyên Xanh 55 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên Thứ Thứ 10 Cộng Ghi chú: Vốn đầu bỏ vào đầu năm NPV: Bảng 8: Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 T- cộng Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy HGTN kế Chi phí XDCB Đơn vị vấn: Cơng ty Cổ phần vấn đầu Thảo Nguyên Xanh 56 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= 26,58 >9,8% Chứng tỏ dự án có hiệu Đơn vị vấn: Công ty Cổ phần vấn đầu Thảo Nguyên Xanh 57 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên VIII.3 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án ĐầuChăn Ni Heo Nái Giống Siêu Nạc có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trƣởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nƣớc địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động thu nhập cho chủ đầu tƣ; Qua phân tích hiệu đầu tƣ, tính tốn NPV = 16.691.333.000 đồng Nhƣ vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 16.691.333.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao; Suất sinh lời nội là: IRR = 26,58% ; Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc giải lƣợng lớn lực lƣợng lao động cho nƣớc CHƢƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ IX.1 Kết luận Dự án Đầu Chăn Nuôi Heo Nái Giống Siêu Nạc tỉnh Thái Nguyên dự án chăn nuôi hợp tác với Công ty TNHH chăn nuôi heo DKT Tại đây, trang trại đƣợc đầu tƣ với cơng nghệ khép kín tập trung, kỹ thuật đại, an tồn với mơi trƣờng mang lại nguồn thực phẩm phong phú Với nguồn giống, thức ăn, thuốc thú y, kỹ thuật đầu sản phẩm đƣợc hai công ty đảm bảo cung cấp 100%, Công ty TNHH Khánh Gia Thái Ngun chúng tơi hồn tồn an tâm đầuchăn ni Đây dự án có tính khả thi cao, góp phần đáng kể việc chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống ngƣời dân địa phƣơng Bên cạnh đó, chăn ni heo cung ứng nguồn nguyên liệu thịt quan trọng, đáp ứng yêu cầu thị trƣờng tỉnh Thái Nguyên tỉnh lân cận Cuối cùng, khẳng định Đầu Chăn Nuôi Heo Nái Giống Siêu Nạc xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đáp ứng đƣợc nhu cầu lợi ích kinh tế - xã hội Riêng mặt tài đƣợc đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tƣ, chi phí hoạt động nguồn doanh thu có dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trƣờng ngồi nƣớc IX.2 Kiến nghị Căn kết nghiên cứu phân tích, chăn ni heo nghề có hiệu kinh tế cao, góp phần bền vững giống heo, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nơng dân Bên cạnh đó, dự án nhằm kích thích thu hút ngƣời tiêu dùng sử Đơn vị vấn: Công ty Cổ phần vấn đầu Thảo Nguyên Xanh 58 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên dụng sản phẩm thịt có nguồn gốc tự nhiên để chăm sóc sức khỏe kích cầu nội địa Do chúng tơi xin đƣợc kiến nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam/Chi nhánh NHPT Thái Nguyên số ý kiến sau: Ƣu đãi kinh phí vay vốn, giống nguồn tiêu thụ sản phẩm với giá thành hợp lý Dự án có liên quan mật thiết đến phát triển Công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên chúng tôi, kính đề nghị ngân hàng Agribank Chi nhánh Võ Nhai sớm xem xét phê duyệt dự án để tiến hành triển khai bƣớc Võ Nhai, ngày tháng năm 2016 CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY TNHH KHÁNH GIA THÁI NGUYÊN NGUYỄN VĂN THUẬN Đơn vị vấn: Công ty Cổ phần vấn đầu Thảo Nguyên Xanh 59 ... THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐẦU TƢ CHĂN NUÔI HEO THỊT XUÂN LỘC CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY TNHH KHÁNH GIA THÁI NGUYÊN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ NGUYỄN VĂN THUẬN DỰ ÁN VIỆT NGUYỄN... tuần tháng đến hạ tuần tháng tháng có nhiệt độ cao, nóng tháng Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh 23 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên 6, tháng 7,... phát triển chăn nuôi Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh 18 Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc Thái Nguyên CHƢƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ III.1 Dự đốn nhu
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án đầu tư chăn nuôi heo thịt xuân lộc , Dự án đầu tư chăn nuôi heo thịt xuân lộc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay