Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại một số trạm y tế xã miền núi Thái Nguyên (tt)

27 88 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 09:01

Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại một số trạm y tế xã miền núi Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại một số trạm y tế xã miền núi Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại một số trạm y tế xã miền núi Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại một số trạm y tế xã miền núi Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại một số trạm y tế xã miền núi Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại một số trạm y tế xã miền núi Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại một số trạm y tế xã miền núi Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại một số trạm y tế xã miền núi Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại một số trạm y tế xã miền núi Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC NGUYỄN THỊ THỦY THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG KHÁM CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN TẠI MỘT SỐ TRẠM Y TẾ MIỀN NÚI THÁI NGUYÊN Chun ngành: Y tế cơng cộng Mã số: 9720701 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC THÁI NGUYÊN - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trịnh Xuân Tráng GS.TS Nguyễn Nhƣợc Kim Phản biện Phản biện Phản biện Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường Trường Đại học Y dược- Đại học Thái Nguyên cấp Đại học Trƣờng Đại học Y dƣợc – Đại học Thái Nguyên Vào hồi giờ, ngày tháng năm 2018 thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên Thư viện Trường Đại học Y - Dược Thái Ngun DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Thủy, Trịnh Xuân Tráng, Nguyễn Nhược Kim (2017), “Thực trạng kiến thức, kỹ khám chữa bệnh Y học cổ truyền trạm y tế miền núi tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Y học thực hành, số (1054)/2017 Nguyễn Thị Thủy, Trịnh Xuân Tráng, Nguyễn Nhược Kim (2017), “Thực trạng khám chữa bệnh Y học cổ truyền tuyến huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Y Dược học cổ truyền Việt Nam số 55/2017 Đại học Thái Nguyên Thư viện Trường Đại học Y dược Thái Nguyên ĐẶT VẤN ĐỀ Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Y học cổ truyền (YHCT) Việt Nam trở thành y học thống dân tộc góp phần khơng nhỏ cơng tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe (CSSK) nhân dân [11] Hệ thống y tế làm công tác khám chữa bệnh (KCB) YHCT, kết hợp YHCT với Y học đại (YHHĐ) bao phủ khắp từ Trung ương đến địa phương Tuy nhiên việc phát triển YHCT tuyến nước nói chung Thái Ngun nói riêng gặp khơng khó khăn, đặc biệt miền núi khu vực khó khăn, trình độ dân trí thấp, đội ngũ cán (CB) làm công tác YHCT tuyến thiếu số lượng yếu chất lượng Cán YHCT tuyến đào tạo lại cập nhật kiến thức Công tác tuyên truyền, tư vấn biện pháp KCB CSSK ban đầu thuốc Nam phương pháp chữa bệnh khơng dùng thuốc thấp, hướng dẫn nhân dân trồng sử dụng thuốc Nam chưa triển khai rộng rãi Thái Nguyên tỉnh miền núi phía Bắc nhiều đồng bào dân tộc người cộng đồng dân tộc Việt Nam sinh sống Kế hoạch hành động phát triển YHCT tỉnh Thái Nguyên đưa mục tiêu KCB YHCT đến năm 2020, tuyến tỉnh đạt 20 %, tuyến huyện đạt 25 %, tuyến đạt 40% [75] Để thực mục tiêu phát triển YHCT ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, việc áp dụng giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng điều trị thuốc Nam châm cứu điều trị số chứng bệnh thông thường TYT miền núi cần thiết ý nghĩa thực tiễn giai đoạn Thực trạng tổ chức hoạt động KCB YHCT yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ YHCT TYT miền núi tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ KCB YHCT TYT miền núi tỉnh Thái Nguyên cần nghiên cứu Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền số trạm y tế miền núi Thái Nguyên” với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền trạm y tế huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm 2014 Xây dựng giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh số chứng bệnh thông thường thuốc Nam châm cứu trạm y tế huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiệu giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh thuốc Nam châm cứu trạm y tế huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Luận án mô tả đƣợc thực trạng hoạt động số yếu tố ảnh hƣ ng đến chất ƣợng KCB YHCT trạm y tế ã huyện Đại T t nh Thái Nguyên - Nguồn nhân lực tất TYT đủ số số lượng theo quy định trình độ chun mơn hạn chế, đặc biệt kiến thức, kỹ châm cứu, thuốc Nam - sở vật chất phục vụ chẩn trị YHCT khơng đầy đủ, chưa phòng chẩn trị YHCT riêng biệt, khơng kinh phí dành riêng cho hoạt động YHCT, chưa đủ số lượng thuốc theo quy định - Kiến thức YHCT người dân nhiều bất cập, tỷ lệ KCB YHCT/tổng số KCB chung TYT đạt song chủ yếu sử dụng chế phẩm y học cổ truyền - Công tác tuyên truyền TYT việc sử dụng YHCT CSSK cho người dân chưa thực Các giải pháp ây dựng mơ hình, tổ chức can thiệp đƣợc ựa chọn để áp dụng rộng rãi cộng đồng - Xây dựng máy tổ chức hoạt động nguồn nhân lực hợp lý đảm bảo thực hiệu hoạt động can thiệp - Hoàn thiện chương trình, tổ chức hoạt động nghiên cứu với thamm gia nhà chuyên môn cộng đồng - Các hoạt động giám sát can thiệp, hỗ trợ truyền thông tư vấn sức khỏe cho người dân sử dụng thuốc nam điều trị số chứng bệnh thông thường vận hành theo kế hoạch nhu cầu thực tiễn Hiệu giải pháp can thiệp thu đƣợc tƣơng đối rõ rệt -Trang thiết bị tối thiểu để triển khai hoạt động KCB YHCT Trạm Y tế cải thiện - Vườn thuốc Nam TYT xây dựng theo quy chuẩn, đáp ứng công tác truyền thông TYT - Kiến thức kỹ châm cứu, thuốc Nam, tư vấn thuốc Nam nhóm CB YHCT can thiệp đạt mức tốt - NVYT thôn biết tác dụng số thuốc Nam để điều trị số chứng bệnh thông thường, kỹ tư vấn thuốc Nam tốt tăng từ 0% lên 50% 69,2% - Kiến thức, thực hành thuốc người dân tốt lên, tỷ lệ KCB YHCT/ KCB chung trạm tăng 30%, - Mô hình cộng đồng chấp nhận tính bền vững CẤU TRÚC LUẬN ÁN Phần luận án dài 114 trang, không kể phần phụ lục, bao gồm phần sau: Đặt vấn đề: trang Chương - Tổng quan: 27 trang Chương - Đối tượng phương pháp nghiên cứu: 18 trang Chương - Kết nghiên cứu: 34 trang Chương - Bàn luận 30 trang Kết luận khuyến nghị: trang Luận án 107 tài liệu tham khảo, 79 tài liệu tiếng Việt 26 tiếng Anh, tiếng Trung dài 11 trang Luận án 37 bảng, hình, hộp Phần phụ lục gồm 18 phụ lục dài 53 trang Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số khái niệm Y học cổ truyền 1.2 Tầm quan trọng YHCT chăm sóc sức khỏe nhân dân 1.3 Thực trạng hoạt động số yếu tố ảnh hƣ ng đến hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền 1.3.1 Thực trạng hoạt động YHCT 1.3.2 ột y ut nh hư ng đ n hoạt động C ng YHCT Việt Nam 1.4 Các giải pháp phát triển Y học cổ truyền tuyến s 1.4.1 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực YHCT tuyến sở 1.4.2 Cung cấp dịch vụ YHCT cộng đồng 1.5 Một số nghiên cứu hoạt động KCB YHCT tuyến Thế giới Việt Nam 1.5.1 Trên Th giới 1.5.2 Tại Việt Nam 1.6 Một số đặc điểm địa bàn nghiên cứu 1.6.1 Minh Ti n 1.6.2 Đức Lương 1.6.3 Phú Cường 1.6.4 Phúc Lương Chƣơng ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 2.1.1 Nghiên cứu mô t - Các CB trực tiếp tham gia KCB YHCT CBYT khác Trạm y tế - Nhân viên y tế thôn (NVYT thôn bản) - Người dân sử dụng dịch vụ YHCT Trạm y tế - Lãnh đạo cộng đồng - CB phụ trách công tác YHCT TTYT/ bệnh viện huyện - Sổ sách báo cáo hoạt động quản lý, KCB nói chung KCB phương pháp YHCT - Vườn thuốc Nam - sở vật chất (CSVC) phòng chẩn trị YHCT 2.1.2 Nghiên cứu can thiệp - Các CB trực tiếp tham gia KCB YHCT Trạm y tế - Nhân viên y tế thôn - Người dân sử dụng dịch vụ YHCT Trạm y tế - Vườn thuốc Nam - CSVC phòng chẩn trị YHCT 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 2.2.1 Địa điểm 04 huyện Đại Từ Minh Tiến, Đức Lương, Phúc Lương Phú Cường huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên 2.2.2 Thời gian nghiên cứu: tiến hành từ tháng 5/2014 đến tháng 12/2016 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp thi t k nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến hành theo phương pháp mô tả kết hợp với can thiệp, kết hợp thu thập số liệu nghiên cứu định lượng định tính - Phương pháp nghiên cứu mơ tả theo thiết kế cắt ngang - Thiết kế nghiên cứu can thiệp trước sau đối chứng 2.3.2 Cỡ mẫu cách chọn mẫu 2.3.2.1 Cỡ mẫu cách chọn mẫu cho nghiên cứu mô tả - Đánh giá kiến thức- thực hành người dân KCB YHCT: n = Z21-α/2 Thay giá trị vào công thức ta n = 399; Làm tròn 400 Mỗi chọn 100 người dân theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống - Đánh giá kiến thức - kỹ CB YHCT, NVYTTB: chọn chủ đích tồn CB YHCT tồn NVYT thơn Tổng số NVYT thôn 55 2.3.2.2 Cỡ mẫu cách chọn mẫu cho nghiên cứu can thiệp Z ( ,  ) ( p1q1  p2q2 ) n ( p1  p2 )2 Thay vào cơng thức tính n 178 làm tròn 200 2.3.2.3 Cỡ mẫu cách chọn mẫu cho nghiên cứu định tính 10 - Đánh giá thay đổi CSVC, TTB phòng chẩn trị YHCT, vườn thuốc Nam, nhân lực CBYT cán YHCT - Đánh giá thay đổi lực YHCT CBYHCT NVYT thôn bản: Kiến thức kỹ châm cứu, dùng thuốc Nam, tư vấn thuốc Nam CB YHCT, NVYT thôn điều trị số chứng bệnh thông thường TYT - Đánh giá thay đổi hoạt động KCB nói chung TYT xã: + Tỷ lệ KCB YHCT/ tỷ lệ KCB chung TYT + Các phương pháp YHCT thường điều trị TYT - Mức độ cải thiện kiến thức, thực hành người dân: + Kiến thức nhận biết thuốc Nam +Thực hành trồng tự sử dụng thuốc Nam điều trị - Đánh giá chấp nhận cộng đồng dịch vụ KCB YHCT TYT - Đánh giá hiệu mặt hội: sử dụng phương pháp vấn sâu thảo luận nhóm để đánh giá khả chấp nhận, tính bền vững giải pháp can thiệp 11 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng hoạt động số yếu tố ảnh hƣ ng đến chất ƣợng KCB YHCT TYT ã huyện Đại T t nh Thái Nguyên năm 2014 Bảng 3.2 Loại bệnh mà ngƣời dân đến KCB YHCT(n=400) TT 10 Loại bệnh Đau lưng Đau thần kinh tọa Hội chứng vai gáy Đau khớp Suy nhược thể Viêm quanh khớp vai Viêm họng Cảm cúm Dị ứng Đau đầu ngủ SL 228 165 96 44 37 39 20 27 17 85 Tỷ ệ % 57,0 41,3 24,0 11,0 9,3 9,8 5,0 6,8 4,3 21,3 Trong tổng số chứng bệnh người dân đến khám, chữa bệnh YHCT, tỷ lệ hay gặp bị đau lưng chiếm 57,0%; đau thần kinh toạ chiếm 41,3%; 24,0% đối tượng hội chứng đau vai gáy Bảng 3.3 Tình hình sử dụng dịch vụ KCB YHCT ngƣời dân Phƣơng pháp YHCT sử dụng Mục đích chọn YHCT để Các ch số Châm cứu Thuốc Nam Xoa bóp bấm huyệt Thuốc thành phẩm YHCT Kết hợp YHHĐ YHCT Khác Chữa bệnh Bồi bổ nâng cao sức khỏe Kết hợp hai Chữa YHHĐ không khỏi SL 89 42 12 142 121 25 245 36 98 21 % 22,3 10,5 3,0 35,5 30,3 6,2 61,3 9,0 24,5 5,2 12 Các ch số SL % Bệnh nhẹ 153 38,2 Bệnh mạn tính 74 18,5 126 31,5 Lý chọn Sẵn có, dễ kiếm Do thói quen hay dùng 70 17,5 YHCT để CSSK Thích châm cứu xoa bóp 72 18,0 Thích dùng thuốc Nam 36 9,0 BS khuyên dùng 37 9,3 Tổng số 400 100 -Trong số phương pháp YHCT người dân thường sử dụng, đa số sử dụng thuốc thành phẩm YHCT chiếm 35,5% - Sử dụng thuốc Nam chiếm 10,5% Đa số người dân sử dụng YHCT để chữa bệnh chiếm tỷ lệ cao (61,3%) Bảng 3.4 Nơi định sử dụng dịch vụ YHCT ý ựa chọn Ch số Quyết định nơi sử dụng dịch vụ YHCT Lý ựa chọn SL % TYT 247 61,8 Thày thuốc tư nhân 11 2,8 Khoa YHCT bệnh viện huyện 54 13,5 Thày lang 55 13,8 Tự chữa nhà 31 7,8 Chuyên môn giỏi 59 14,8 Chi phí thấp 98 24,5 Gần nhà 230 57,5 Trang thiết bị y tế tốt 10 2,5 Khác 0 400 100 Tổng số Trong số 400 đối tượng nghiên cứu tới 247 đối tượng định sử dụng dịch vụ YHCT để KCB TYT (chiếm 61,8%) Lý lựa chọn TYT chủ yếu gần nhà 57,5% chi phí thấp chiếm 24,5% 13 Bảng 3.5 Tỷ ệ KCB YHCT so với tổng số KCB chung TYT Minh Đức Ph Phúc Tiến Lƣơng Cƣờng Lƣơng Ch số Tổng số lượt KCB chung TYT 6437 3735 3302 4598 Tổng số lượt BN KCB YHCT 2384 1110 1079 1562 Tỷ lệ BN KCB YHCT/ Tổng số BN KCB nói chung 37,04 29,72 32,68 33,97 TYT đạt tiêu Quốc gia như: Minh Tiến 37,04%, Phú Cường 32,68%, Phúc Lương 33,97% Riêng Đức Lương đạt 29,72% Bảng 3.6 Các chứng bệnh thƣờng gặp phòng chẩn trị YHCT TT Tên chứng bệnh Minh Tiến Đức Ph Ph c Lƣơng Cƣờng Lƣơng SL % SL % SL % SL % 103 4,3 64 5,8 70 6,5 136 8,7 Mẩn ngứa, mày đay 107 4,5 85 7,7 44 4,1 107 6,9 Ho viêm họng 122 5,1 83 7,5 112 10,4 145 9,3 Đau đầu, ngủ 225 9,4 103 9,3 167 15,4 167 10,7 Đau nhức xương khớp 429 18,0 214 19,3 161 14,9 189 12,0 Hội chứng vai gáy 98 83 7,7 159 10,1 Chứng cảm cúm 4,1 52 4,7 14 TT Tên chứng bệnh Minh Đức Ph Ph c Lƣơng Cƣờng Lƣơng Tiến SL % SL % SL % SL % Đau lưng 507 21,3 210 18,9 166 15,4 237 15,2 Đau dây thần kinh tọa 481 20,2 188 16,9 140 13,0 251 16,1 Đau dây thần kinh khác 64 2,7 36 3,2 21 1,9 48 3,1 10 Liệt dây VII ngoại biên 41 1,7 16 1,4 23 2,1 20 1,3 11 Rối loạn kinh nguyệt 148 6,2 42 3,8 47 4,4 62 4,0 12 Bệnh khác 59 2,5 17 1,5 45 4,2 41 2,6 Tổng số 2384 100 1110 100 1079 100 1562 100,0 Các chứng bệnh thường gặp phòng chẩn trị YHCT: Hàng đầu chứng bệnh đau lưng dao động từ (15,2 - 21,3%); đau dây thần kinh tọa (13,0 - 20,2%); chứng đau nhức xương khớp (12,0 – 19,3%); đau đầu, ngủ (9,3-10,7); hội chứng vai gáy (4,1 – 10,1%) Bảng 3.9 Kiến thức thuốc Nam cán YHCT TYT ã Kiến thức kê đơn thuốc Nam điều trị chứng bệnh Điều trị ngủ Điều trị bệnh viêm đường tiết niệu Tốt Mức độ Trung Khá bình Yếu SL % SL % SL % SL % 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 25,0 75,0 15 Kiến thức kê đơn thuốc Nam điều trị chứng bệnh Điều trị cảm mạo Tốt Mức độ Trung Khá bình Yếu SL % SL % SL % SL % 0,0 0,0 75,0 25,0 Điều trị mẩn ngứa, mày đay 0,0 0,0 0,0 100,0 Điều trị ho, viêm họng 0,0 0,0 100,0 0,0 Sử dụng thuốc thành phẩm YHCT 100,0 0,0 0,0 0,0 Kiến thức thuốc Nam CB YHCT chủ yếu đạt mức trung bình yếu Bảng 3.11 Thực hành sử dụng châm cứu thuốc Nam cán YHCT TYT ã Ch số Biến số SL Tỷ lệ 1/4 TYT sử dụng châm cứu, thuốc Nam điều trị 3/4 Khơng 1/4 TYT bán thuốc Nam 3/4 Khơng 1/4 Thường xuyên kết hợp điều trị cho BN thuốc Nam, châm cứu 3/4 Khơng 0/4 Thường xuyên hướng dân cho bệnh nhân điều trị thuốc Nam nhà 4/4 Khơng Chỉ 1/4 TYT sử dụng châm cứu thuốc Nam KCB Tuy nhiên tất TYT không thường xuyên hướng dẫn cho bệnh nhân sử dụng thuốc Nam nhà 16 Bảng 3.12 Kỹ sử dụng, kê đơn thuốc Nam kỹ châm cứu cán YHCT TYT ã Ch số Kỹ sử dụng thuốc Nam chữa bệnh Kỹ kê đơn thuốc Nam Kỹ châm cứu Biến số SL Tỷ lệ Tốt 0/4 Khá 0/4 Trung bình 1/4 Yếu 3/4 Đạt 0/4 Không đạt 4/4 Đạt 0/4 Không Đạt 4/4 Phần lớn kỹ sử dụng, kê đơn thuốc Nam châm cứu mức yếu không đạt Hộp 3.3 Ý kiến CBYT ãnh đạo cộng đồng yếu tố ảnh hƣ ng đến sử dụng YHCT nghiên cứu “… Lý lực CBYT YHCT yếu thiếu phương tiện khám chữa bệnh YHCT Mặt khác người dân hiểu biết hay phương pháp chữa bệnh khơng dùng thuốc hạn chế mà ngun nhân kỹ truyền thơng CBYT CB YHCT yếu…” Bà L.T.M.H – TTYT huyện Đại Từ 3.2 Xây dựng giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa số chứng bệnh thông thƣờng thuốc Nam châm cứu TYT ã huyện Đại T t nh Thái Nguyên Hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức cho cán YHCT 02 TYT can thiệp tiến hành vòng ngày: từ 19/08/2014 đến 21/08/2014 từ 03/09/2014 đến 05/09/2014 17 Bảng 3.18 Các hoạt động đào tạo nâng cao kỹ KCB YHCT cho cán YHCT TYT ã can thiệp (04 nội dung) STT Nội dung đào tạo Thời gian tập Cán thực nâng cao kỹ huấn đào tạo Kỹ nhận biết 03/09/2014Nghiên cứu thuốc Nam 07/09/2014 sinh Thạc Kỹ sử dụng thuốc Nam 08/09/2014sỹ YHCT để chữa bệnh 03/10/2014 Trường Kỹ châm cứu để 08/09/2014Đại học Y chữa bệnh 03/10/2014 Dược, Đại Kỹ truyền thông Liên tục năm học Thái tư vấn sử dụng can thiệp, tháng/lần Nguyên thuốc Nam theo chủ đề Đối tƣợng tham dự CB YHCT CB YHCT CB YHCT CB YHCT Nội dung đào tạo nâng cao kỹ gồm nội dung cho cán YHCT can thiệp Bảng 3.19 Hoạt động nâng cao kiến thức sử dụng thuốc Nam cho NVYT thôn TYT ã can thiệp STT Đối tƣợng tham dự, số ƣợng 70 thuốc Nam thường dùng 29 NVYT chữa bệnh cộng đồng thôn Sử dụng thuốc Nam chữa chứng 29 NVYT bệnh cảm cúm, mẩn ngứa mày đay thôn Sử dụng thuốc Nam chữa chứng bệnh 29 NVYT rối loạn kinh nguyệt thôn Sử dụng thuốc Nam chữa 29 NVYT chứng bệnh ngủ thôn Sử dụng thuốc Nam chữa chứng 29 NVYT bệnh ho, viêm họng thôn Sử dụng thuốc Nam chữa chứng bệnh đau nhức xương khớp, thần 29 NVYT kinh tọa, đau vai gáy, viêm thôn quanh khớp vai Nội dung đào tạo Thời gian 19/08/2014 đến 21/08/2014 03/09/2014 đến 05/09/2014 Cán thực đào tạo Nghiên cứu sinh Thạc sỹ YHCT Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Hoạt động nâng cao kiến thức sử dụng thuốc Nam triển khai cho tồn cho NVYT thơn can thiệp (29/29) 18 Hộp 3.4 Ý kiến CBYT lãnh đạo cộng đồng giải pháp tăng cường nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động YHCT nghiên cứu “…Cần nâng cao lực chuyên môn cho cán trạm để khai thác tốt giá trị YHCT, để bệnh nhân tin tưởng tìm đến với YHCT Tuyên truyền cho nhân dân ý thức bảo rừng, khai thác thuốc để bảo nguồn thuốc quý Tích cực huy động nhân dân trồng thuốc thơng dụng Ông T.M.T- Ban CSSK Đức Lương Bảng 3.26 Cải thiện kỹ châm cứu kê đơn thuốc Nam cán YHCT TYT can thiệp Địa điểm Biến số Chỉ Kỹ châm cứu Kỹ kê đơn thuốc Nam ức độ Tốt Khá TB Yếu Tốt Khá TB Yếu Minh Tiến TCT Đức Lƣơng SCT x TCT SCT x x x x x x x TCT kỹ châm cứu kê đơn thuốc Nam cán YHCT can thiệp mức TB yếu, SCT đạt mức tốt Bảng 3.33 Hiệu can thiệp kiến thức thuốc Nam người dân Ch số Kiến thức Biết trả lời tác dụng chữa bệnh từ thuốc Nam trở lên Ch số hiệu (%) Các Các can thiệp đối chứng 227,5 6,1 Hiệu can thiệp(%) 221,4 Sau can thiệp kiến thức thuốc Nam can thiệp thay đổi nhiều (HQCT đạt 221,4 %) 19 Bảng 3.34 Thực hành ngƣời dân trồng, sử dụng thuốc Nam chữa bệnh Trồng Không SCT Lần đầu Lần cuối SL SL SL % % % 153 76,5 62 31,0 159 79,5 155 77,5 47 23,5 138 69,0 193,6 41 145 72,5 43 21,5 148 74,0 144 72,0 55 157 78,5 185,5 52 26,0 200 100 200 100 Ch số % hiệu TCT SL Ch số Thực hành đối chứng hiệu can thiệp thuốc Nam 20,5 45 22,5 9,8 nhà p 0,05 bệnh thuốc 27,5 56 28,0 7,7 Nam p 0,05 200 100 Sau can thiệp, thực hành người dân thay đổi rõ rệt CSHQ việc trồng thuốc Nam nhà đạt 193,6% thực hành tự chữa bệnh thuốc Nam 185,5% (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại một số trạm y tế xã miền núi Thái Nguyên (tt), Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại một số trạm y tế xã miền núi Thái Nguyên (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay