Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (1129)

1 41 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:30

CỢNG HÒA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đợc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : Lớp .Khóa .Khoa : Kế Tốn trực tḥc Trường Cao Đẳng công nghệ Việt Đức Trong thời gian từ ngày .tháng năm… đến ngày .tháng năm ……… Tại : …… Địa chỉ : … Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng có một số nhận xét đánh giá sau : Về ý thức tổ chức kỷ luật : Về tinh thần thái độ học tập : Về quan hệ, lối sống : Các nhận xét khác : Ngày tháng năm………… Xác nhận của đơn vị thực tập (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (1129) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (1129)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay