THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT CHIẾN THẮNG

27 57 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:29

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT CHIẾN THẮNG 1 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu: Điều kiện để xác định doanh thu: Doanh thu bán hàng xác định thỏa mãn đồng thời điều kiện sau: - Doanh thu chuyển giao phần lới rủi ro lợi ích gắn liền với quyền xử lý sản phẩm hàng hóa cho người mua - DN khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa - Doanh thu xác định tương đối chắn - DN thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng - Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 1.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: Tài khoản sử dụng: TK511- “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” 1.1.1.1 Khái niệm: Là toàn số tiền thu thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm hàng hóa cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có) 1.1.1.2 Kết cấu nội dung phản ánh: Bên nợ: Thuế tiêu thụ bặc biệt thuế xuất thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp tính doanh thu bán hàng thực tế doanh nhiệp phải nộp kỳ Kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán chiết khấu thương mại Kết chuyển doanh thu vào TK 911 để xác định kết kinh doanh Bên có: Doanh thu bán sản phẩm hàng hóa, bất động sản cung cấp dịch vụ TK 511 khơng có số dư cuối kỳ TK 511 có tài khoản cấp + TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa + TK 5112: Doanh thu bán thành phẩm (đối với DN sản xuất) + TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ + TK 5114: Doanh thu trợ cấp trợ giá + TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 1.1.1.3 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Nợ TK 111,112,131 Có TK 511 Kết chuyển doanh thu Nợ TK 511 Có TK 911 Kết chuyển chiết khấu thương mại hàng bán bị trả lại Nợ TK 511 Có TK 521,531,532 1.1.2 Kế tốn doanh thu bán hàng nội : Tài khoản sử dụng: TK 512 “Doanh thu nội bộ” Tài khoản có tài khoản cấp + TK 5121: Doanh thu bán hàng hóa + TK 5122: Doanh thu bán thành phẩm + TK 5123: Doanh thu kinh doanh bất động sản 1.1.2.1 Khái niệm: Tài khoản dùng để phản ánh doanh thu số sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, lao vụ tiêu thụ nội DN Tài khoản áp dụng cho công ty bán hàng nội đơn vị công ty tổng công ty để phản ánh doanh thu bán hàng nội kỳ kế toán 1.1.2.2 Kết cấu nội dung phản ánh: Bên nợ: Kết chuyển hàng bán bị trả lại khoản giảm giá hàng bán Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp khấu trừ Kết chuyển doanh thu, bán hàng nội sang TK 911 Bên có: Tổng số doanh thu bán hàng nội đơn vị thực kỳ kế toán Tài khoản khơng có số dư cuối kỳ 1.1.2.3 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu: Doanh thu bán hàng nội Nợ TK 111,112,136 Có TK 512 Có TK 3331 Sản phẩm trả thay lương biếu tặng Nợ TK 334,431 Có TK 512 Có TK 3331 Sản phẩm dùng nội hay quảng cáo Nợ TK 621,627,641,642 Có TK 521 Thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp Nợ TK 512 Có TK 3331 Hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán Nợ TK 512 Có TK 531,532 Kết chuyển doanh thu Nợ TK 512 Có TK 911 1.1.3 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chính: Tài khoản sử dụng : TK 515 – “Doanh thu hoạt động tài chính” 1.1.3.1 Khái niệm: Là tài khoản dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền lợi nhuận chia doanh thu tài khác 1.1.3.2 Kết cấu nội dung phản ánh: Bên nợ Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp Kết chuyển doanh thu hoạt động tài sang TK 911 để xác định kết kinh doanh Bên có Tiền lãi DN chia Chiết khấu toán hưởng Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh kỳ hoạt động kinh doanh Lãi tỷ giá hối đoái bán ngoại tệ Doanh thu hoạt động tài khác phát sinh kỳ 1.1.3.3 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu: Thu tiền lãi gửi, lãi cho vay, thu lãi cổ phiếu, trái phiếu Nợ TK 111, 112 Có TK 515 Chiết khấu toán mua hàng hưởng Nợ TK 331, 111, 112 Có TK 515 Lãi tỷ giá mua vật tư, hàng hóa ngoại tệ Nợ TK 152, 156,211 Có TK 515 Phân bổ dần lãi cho bán hàng trả chậm Nợ TK 3387 Có TK 911 Kết chuyển tỷ giá hối đoái đánh giá lại số dư ngoại tệ lúc cuối kỳ Nợ TK 413 Có TK 515 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài sang TK 911 để xác định kết kinh doanh Nợ TK 515 Có TK 911 1.1.4 Kế toán chiết khấu thương mại: Tài khoản sử dung : TK 521 – “ Chiết khấu thương mại” 1.1.4.1 Khái niệm: Là khoản tiền DN giảm, trừ tốn cho người mua hàng mua hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn theo thoản thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua bán hàng Trường hợp người mua hàng nhiều lần muốn đạt lượng mua hàng hưởng khoản chiết khấu khoản chiết khấu thương mại ghi giảm trừ vào giá bán hóa đơn GTGT hóa đơn bán hàng lần cuối Trong trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng số chiết khấu thương mại hưởng lớn số tiền mua hàng ghi hóa đơn bán hàng lần cuối DN phải ghi tiền chiết khấu cho người mua Trong trường hợp hạch toán vào TK 521 “chiết khấu thương mại” Trường hợp người mua hàng với số lượng lớn hưởng chiết khấu thương mại giá bán phản ánh hoá đơn giá giảm giá khoản chiết khấu thương mại khơng hạch toán vào TK 521 doanh thu bán hàng phản ánh theo giá trừ chiết khấu thương mại 1.1.4.2 Kết cấu nội dung phản ánh: Bên nợ: Số chiết khấu thương mại chấp nhận toán cho khách hàng Bên có: Số chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ làm giảm doanh thu Tài khoản khơng có số dư cuối kỳ 1.1.4.3 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu: Khi phát sinh chiết khấu thương mại kỳ Nợ TK 521 Nợ TK 3331 Có TK 111, 112, 131 Kết chuyển chiết khấu thương mại giảm doanh thu Nợ TK 511 Có TK 512 1.1.5 Kế tốn hàng bán bị trả lại: Tài khoản sử dụng: TK 531- “Hàng bị trả lại” 1.1.5.1 Khái niệm: Là số sản phẩm hàng hóa, DN xác định tiêu thụ, bị khách hàng trả lại vi phạm cam kết hợp đồng kinh tế như: hàng phẩm chất, sai quy cách, chủng loại… Doanh thu bán hàng bị trả lại = số lượng hàng bị trả lại x đơn giá ghi hóa đơn Hàng bán bị trả lại phải có văn bị trả lại người mua ghi rõ lý trả lại hàng, số lượng hàng bị trả lại,giá trị hàng trả lại kèm theo hóa đơn (nếu trả lại tồn bộ) hóa đơn (nếu trả lại phần hàng) đính kèm chứng từ nhập lại kho DN số hàng nói 1.1.5.2 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu: Phản ánh doanh thu hàng bị trả lại Nợ TK 531 – (theo giá bán chưa có thuế GTGT) Có TK 111, 112, 131 Phải ánh số tiền trả lại cho khách hàng thuế GTGT hàng bị trả lại Nợ TK 3331 Có TK 111,112,131 Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hàng bị trả lại (nếu có) chẳng hạn chi phí nhận hàng hạch tốn vào chi phí bán hàng kế tốn ghi: Nợ TK 641 Có TK 111,112,141 Phản ánh trị giá hàng bị trả lại nhập kho Nợ TK 155 – (Theo giá thực tế xuất kho) Có TK 632 1.1.6 Kế tốn giảm giá hàng bán: Tài khoản sử dụng: TK 532 “ Giảm giá hàng bán” 1.1.6.1 Khái niệm: Là khoản giảm trừ DN chấp thuận cách đặc biệt giá thỏa thuận hóa đơn, lý hàng hóa phẩm chất, không quy cách không thời hạn ghi hợp đồng Khi điều chỉnh giảm giá bên bán bên mua phải lập biên thỏa thuận văn bản, văn phải ghi rõ số lượng quy cách, hàng hóa mức giảm giá theo hóa đơn xuất 1.1.6.2 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu: Khi phát sinh khoản giảm giá cho khách hàng Nợ TK 532 Nợ TK 3331 (nếu có) Có TK 111,112,131 Kết chuyển làm giảm doanh thu Nợ TK 521,511 Có TK 532 1.2 Cơ sở lý ḷn về kế tốn chi phí : 1.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán: Tài khoản sử dụng : TK 632 – “Giá vốn hàng bán” 1.2.1.1 Khái niệm: Là giá trị thực tế xuất kho sản phẩm chi phí mua hàng phân bổ cho số lượng hàng bán kỳ (đối với DN thương mại) giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành xác định tiêu thụ khoản tính vào giá vốn để xác định kết kinh doanh kỳ 1.2.1.2 Kết cấu nội dung phản ánh: Bên nợ: Phản ánh giá vốn hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ kỳ Các khoản hao hụt mát hàng tồn kho sau trừ phần bồi thường trách nhiệm cá nhân gây Phản ánh chi phí tự xây dựng, tự chế TSCĐ vượt mức bình thường khơng tính vào ngun giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hồn thành Bên có: Giá vốn hàng bán bị trả lại Kết chuyển giá vốn hàng bán kỳ sang TK 911 Tài khoản khơng có số dư cuối kỳ 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán số ngiệp vụ chủ yếu: Sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng kỳ ghi: Nợ TK 632 Có TK 155, 156,157 Phần hao hụt mát hàng tồn kho tính vào giá vốn Nợ TK 632 Có TK 138 Có TK 152,155,156… Chi phí sản xuất chung cố định khơng phân bổ ghi vào giá vốn hàng bán kỳ Nợ TK 632 Có TK 627 Sản phẩm hàng hóa bán bị trả lại nhập kho Nợ TK 155, 156 Có TK 632 Kết chuyển giá vốn hàng bán để xác định kết kinh doanh Nợ TK 911 Có TK 632 1.2.2 Kế tốn chi phí tài chính: Tài khoản sử dụng: TK 635 – “Chi phí tài chính” 1.2.2.1 Khái niệm: Là tài khoản sử dụng cho việc chi phí thuộc hoạt động tài 1.2.2.2 Kết cấu nội dung phản ánh: Bên nợ Lãi chi phí tiền vay, lãi mua hàng trả chậm,lãi thuê tài sản, thuê tài Lỗ bán ngoại tệ Chiết khấu toán cho người mua Các khoản lỗ mua bán lý, khoản đầu tư Lỗ tỷ giá hối đối phát sinh kỳ Bên có Cuối kỳ kế tốn kết chuyển tồn sang TK 911 để xác định kết kinh doanh Tài khoản khơng có số dư cuối kỳ 1.2.2.3 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu: Kế toán tốn cho người mua Nợ TK 635 Có TK 111, 112, 131 Lãi tiền vay phải trả định kỳ Nợ TK 635 Có TK 111,112 Phân bổ lãi mua hàng trả chậm trả góp Nợ TK 635 Có TK 242 Sử lý lỗ tỷ giá đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (cuối kỳ) Nợ TK 635 Có TK 413 Bán ngoại tệ Nợ TK 1111, 112 Nợ TK 635 Có TK 1112, 1122 Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản ngoại tệ có lỗ tỷ giá Nợ TK 152,156,211 Nợ TK 635 Có TK 1112,1122 10 Kết chuyển chi phí tài sang TK 911 để xác định kết kinh doanh Nợ TK 911 Có TK 635 1.2.3 Kế tốn chi phí bán hàng: Tài khoản sử dụng: TK 641 – “Chi phí bán hàng” 1.2.3.1 Khái niệm: Là tồn chi phí phát sinh q trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bao gồm: khoản tiền lương, khoản phụ cấp BHXH, BHYT, kinh phí cơng đồn nhân viên bán hàng Chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng đại lý, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí vận chuyển bốc xếp phận bán hàng, chi phí khấu hao máy móc thiết bị, chi phi cơng cụ dụng cụ, chi phí nguyên vật liệu, tiền điện khoản chi phí khác phát sinh tiền mặt liên quan đến trình tiêu thụ sản phẩm 1.2.3.2 Kết cấu nội dung phản ánh: Bên nợ: Tập hợp tất chi phí thực tế phát sinh kỳ Bên có: Các khoản giảm trừ chi phí bán hàng (nếu có) Kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 để xác định kết kinh doanh Tài khoản khơng có số dư cuối kỳ 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu: Xuất nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ cho phận bán hàng Nợ TK 641 Có TK 152, 153 Các chi phí khác chi phí mua ngồi Nợ TK 641 Nợ TK 133 (nếu có) Có TK 111, 112, 331 Tiền lương tiền bảo hiểm phải trả cho nhân viên máy quản lý khối văn phòng DN Nợ TK 641 13 - Các khoản thuế ngân sách nhà nước hoàn lại (ngoại trừ thuế GTGT) - Thu khoản nợ phải trả không xác định chủ - Các khoản tiền thưởng khách hàng liên quan đến tiêu thụ sản phẩm – hàng hóa – dịch vụ khơng tính doanh thu - Thu nhập từ tài sản biếu tặng - Các khoản thu nhập kinh doanh năm trước bị bỏ sót qn khơng ghi sổ kế toán, năm phát  Chứng từ kế toán sử dụng: - Chứng từ liên quan đến tiền tệ - Chứng từ liên quan đến hàng tồn kho - Chứng từ liên quan đến bán hàng - Chứng từ liên quan đến tài sản cố định…  Tài khoản kế toán thu nhập khác: tài khoản sử dụng 711 TK 711 - Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính Các khoản thu nhập khác phát sinh theo phương pháp trực tiếp đói với kỳ: khoản thu nhập khác - Thu nhập khác lý, nhượng - Cuối kỳ kết chuyển khoản thu nhập bán tài sản cố định (nếu có) khác sang tài khoản 911 - Thu phạt khách hàng vi phạm hợp đồng kinh tế - Tiền bảo hiểm tổ chức bảo hiểm bồi thường - Các khoản phải thu khó đòi xử lý xóa sổ, lại thu tiền - Các khoản nợ phải trả mà chủ nợ khơng đòi - Các khoản doanh nghiệp giảm thuế, hoàn thuế - Các khoản thu nhập kinh doanh năm trước bị bỏ sót hay bị qn ghi sổ 14 kế tốn, năm phát triển 1.2.5.3 Kế tốn chi phí khác  Nội dung kế tốn: - Chi phí nhượng bán lý tài sản cố định - Vi phạm hợp đồng phải chịu nộp phạt - Nợ khó đòi xử lý (ngồi phần dự tốn, dự phòng, khơng phân bổ vào chi phí quản lý doanh nghiệp) - Bị phạt thuế, truy nộp thuế - Các chi phí bị bỏ sót kế tốn  Chứng từ kế toán sử dụng: - Chứng từ liên quan đến tiền tệ - Chứng từ liên quan đến hàng tồn kho - Chứng từ liên quan đến bán hàng - Chứng từ liên quan đến tài sản cố định  Tài khoản kế toán sử dụng: tài khoản sử dụng 811 TK 811 Các khoản chi phí khác phát sinh: Cuối kỳ kế tốn kết chuyển tồn -Chi phí lý tài sản cố định giá trị khoản chi phí khác phát sinh kỳ vào lại tài sản cố định lý, tài khoản 911 nhượng bán tài sản cố định (nếu có) - Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế - Bị phạt thuế, truy nộp thuế - Các khoản chi phí kế tốn bị nhầm, bỏ sót ghi sổ kế tốn - Các khoản chi phí liên quan đến xử lý thiệt hại trường hợp mua bảo hiểm - Các khoản chi phí khác 15 1.3 Cơ sở lý luận về kế toán xác định kết kinh doanh: Tài khoản sử dụng: TK 911 – “Xác định kết kinh doanh” Sau kỳ kế toán cần tiến hành xác định kết hoạt động kinh doanh kỳ với yêu cầu xác kịp thời TK 911 mở chi tiết cho loại hoạt động (hoạt động sản xuất chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài chính…) loại hoạt động mở chi tiết cho loại sản phẩm, ngành kinh doanh, loại hình dịch vụ… Lưu ý: Các khoản doanh thu thu nhập kết chuyển vào TK 911 phải doanh thu thu nhập 1.3.1 Khái niệm: Là trình tập hợp doanh thu, chi phí để xác định kết kinh doanh, xác định lãi hay lỗ DN vào cuối kỳ Kết tiêu thụ sản phẩm biểu qua tiêu lãi (hoặc lỗ) hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ xác định theo công thức sau: Kết = Doanh thu Giá vốn Doanh thu Chi phí Chi phí Chi phí kinh doanh Bán hàng cung hàng bán + hoạt động TC tài bán hàng quản * Doanh thu thuần: Là khoản doanh thu bán hàng sau trừ khoản lý DN Cấp dịch vụ giảm trừ : Thuế tiêu thụ đặc biệt , thuế xuấ * Doanh thu thuần: Là khoản doanh thu bán hàng sau trừ khoản giảm trừ như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, khoản giảm giá hàng bán doanh thu bán hàng bị trả lại (và khoản thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp) Doanh thu Doanh thu Chiết khấu Giảm giá Hàng bán Thuế TTĐB bán hàng = bán hàng - thương mại - hàng bán - bị trả lại - thuế xuất cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ thuế GTGT Sau xác định doanh thu kế toán tiến hành kết chuyển Nợ TK 511 Có TK 911 – “ Xác định kết kinh doanh” 1.3.2 Kết cấu nội dung phản ánh: 16 Bên nợ Trị giá vốn sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ Chi phí bán hàng chi phí quản lý DN Chi phí tài Chi phí khác Lãi trước thuế hoạt động kỳ Bên có Doanh thu số sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ kỳ Doanh thu hoạt động tài Thu nhập khác Lỗ hoạt động kỳ 1.3.3 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu: Xác định kết kinh doanh trước thuế Cuối kỳ kế toán kết chuyển doanh thu thu nhập khác Nợ TK 511,515,711 Có TK 911 Cuối kỳ kế tốn kết chuyển giá vốn chi phí Nợ TK 911 Có TK 632,635,641,642,811,821 Kế tốn xác định kết kinh doanh a Nếu doanh thu > chi phí, kết chuyển lãi Nợ TK 911 Có TK 421 b Nếu doanh thu < chi phí, kết chuyển lỗ Nợ TK 421 Có TK 911 Xác định kết kinh doanh liên quan đến thuế thu nhập DN Kết chuyển doanh thu thu nhập khác Nợ TK 511,512,515,711 Có TK 911 17 Kết chuyển giá vốn chi phí Nợ TK 911 Có TK 632,635,641,642,811 Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = lợi nhuận trước thuế x 25% Nợ TK 8211 Có TK 3334 Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Nợ TK 911 Có TK 8211 Xác định lợi nhuận trước thuế Nợ TK 911 Có TK 421 18 Chương THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT CHIẾN THẮNG 2.1 Khái quát về công ty TNHH TM & SX Chiến Thắng 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển 2.1.1.1 Lịch sử hình thành Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Chiến Thắng thành lập vào ngày 12/12/2007 sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép kinh doanh số: 0305355367 - Tên công ty: Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Chiến Thắng - Tên giao dịch: Win Production And Trading Company Limited - Địa chỉ: Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai - Email: winfurnitureco@gmail.com - Điện thoại: 061.8838009 - Fax: 061.8838011 - Mã số thuế: 0305355367 - Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn - Chủ đầu tư: doanh nghiệp nước - Người đại diện theo pháp luật cơng ty: Ơng Nguyễn Hữu Chiến, chức vụ: giám đốc  Ngành, nghề kinh doanh: - Sản xuất mua bán đồ gỗ, sản phẩm gỗ (không chế biến gỗ trụ sở) xuất - Mua bán nguyên phụ liệu ngành gỗ, hàng trang trí nội - ngoại thất - Mua bán nguyên phụ liệu hóa chất ( trừ hóa chất có tính chất độc hại mạnh) 2.1.1.2 Quá trình phát triển 19 Hiện nước ta thời kì cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, hội nhập với kinh tế nước ngồi, kéo theo nhu cầu sản xuất tiêu thụ ngày cao đem lại lợi nhuận lớn Hàng loạt công ty đời với đa dạng ngành nghề kinh doanh, không ngừng cải tiến máy móc áp dụng khoa học kĩ thuật để nâng cao chất lương giảm giá thành sản phầm nhằm đáp ứng nhu cầu nước xuất Cùng với phát triển ngành sản xuất chế biến gỗ xuất nước ta có chiều hướng tăng lên Điển hình Đồng Nai hình thành nhiều cơng ty hoạt động hình thức khác đặc biệt ngành sản xuất chế biến gỗ xuất chiếm tỷ trọng tương đối lớn Trong có cơng ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Chiến Thắng, mặt khác công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Chiến Thắng đời phù hợp với sách pháp luật, việc đầu tư mở rộng nhà máy giúp cho địa phương, Nhà Nước ngày phát triển Tháng 12 năm 2007, công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Chiến Thắng thành lập đạt nhiều thành công công việc cung cấp sản phẩm đến tay người tiêu dùng : Bàn, giường, tủ, ghế, kệ để tivi, kệ sách, bàn trang điểm Những ngày đầu thành lập cơng ty gặp nhiều khó khăn, chưa có chỗ đứng thị trường khơng có khách hàng tiềm năng, lực lương lao động thiếu thốn Năm 2008 vốn điều lệ công ty đạt mức 500 triệu đồng, qua nhiều năm hoạt động phát triển đến vốn điều lệ công ty nâng lên mức 10 tỷ đồng có khách hàng tiềm lớn thị trường xuất Mỹ Với sở hạ tầng nằm gần đường tránh Biên Hòa khu kinh tế Tân Cảng Long Bình - vị trí thuận lợi cho việc vận chuyển, giao thương hàng hóa, cơng tác mở tờ khai cơng tác xuất Cùng với đội ngũ nhân viên trẻ dám nghĩ dám làm thuận lợi cho việc phát triển thu hút đầu tư 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quy mô hoạt động Doanh Nghiệp : 2.1.2.1 Chức năng: Chuyên sản xuất loại ván để xuất thị trường ván lami ván Finger Ngồi Doanh Nghiệp sản xuất gia cơng cho xí nghiệp khác theo đơn đặt hàng quý khách hàng 2.1.2.2 Nhiệm vụ:  Tổ chức sản xuất kinh doanh ngành nghề đăng kí vào mục đích thành lập Cơng Ty 20  Nghiên cứu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, chế tạo sản phẩm  Bảo toàn phát triển vốn tạo hiệu kinh tế xã hội tăng cường sở vật chất để doanh nghiệp ngày phát triển  Tuân thủ pháp luật hạch toán báo cáo định kỳ trung thực theo chế độ kế toán thống Nhà nước doanh nghiệp 2.1.2.3 Quy mô hoạt động Doanh Nghiệp: Căn vào quy mơ sản xuất tính chất mặt hàng sản xuất trang thiết bị sản xuất loại sản phẩm, Doanh Nghiệp tổ chức tổ sau:  Tở tinh chế : Diện tích 1200m2 , số lượng công nhân 40 người  Tổ sơ chế : Diện tích 840m2 , số lượng cơng nhân 28 người  Tở chà nhám : Diện tích 720m2 , số lượng công nhân 24 người  Tở lắp ráp : Diện tích 480m2 , số lượng cơng nhân 16 người  Tở đóng gói : Diện tích 360m2 , số lượng cơng nhân 12 người 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy công ty TNHH Chiến Thắng 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Doanh nghiệp SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP BAN GIÁM ĐỐC Phòng tổ chức Phòng kế hoạch Phòng sản xuất Phòng cung ứng Tổ tinh chế Tổ sơ chế Tổ chà nhám Tổ lắp ráp Phòng kế tốn Tổ đóng gói 21 Chức phòng ban: - Giám đốc: Là người chịu trách nhiệm cao hoạt động DN trước pháp luật - Phòng tổ chức: Trực tiếp phụ trách công tác tuyển dụng, phân bố lao động, thực đào tạo bồi dưỡng, giải nghỉ phép nghỉ việc chế độ sách theo quy định Nhà Nước - Phòng kế hoạch: Bao gồm phận sale kế hoạch sản xuất, mua hàng, nhận đơn đặt hàng Tìm khách hàng giới thiệu sản phẩm, KH quan tâm đến sản phẩm lập bảng báo giá gửi KH, có đơn đặt hàng KH chuyển qua phận sản xuất để tiến hành sản xuất sản phẩm Theo dõi tiến độ giao hàng, phụ trách hàng trả lại đổi hàng - Phòng sản xuất: Quản đốc chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch sản xuất hàng hoá để thực tiến độ đơn hàng, lên định mức vật tư để thực đơn hàng Quản lý giám sát người lao động chấp hành tốt nội quy quy định cơng ty - Phòng cung ứng: Thực việc đặt hàng mua hàng Khi nhận yêu cầu mua vật tư hàng hoá phận sản xuất Bộ phận cung ứng tìm đối tác đưa giá rẻ nhất, hàng tốt hạn nợ dài nhất, sau giám đốc duyệt chọn khách hàng chuyển đến phận cung ứng, phòng cung ứng chịu trách nhiệm đơn đốc nhà cung cấp đạt tiến độ đơn hàng - Phòng kế toán: Là cánh tay phải giám đốc, giúp giám đốc hoạch định kế hoạch năm tới (tiền, vật tư hàng hoá, khách hàng tiềm năng…) Lập bảng báo cáo tài cuối năm cuối kỳ xem cơng ty có lợi nhuận hay khơng Theo dõi kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh , kế hoạch thu chi tài - Các tổ: Trực tiếp sản xuất sản phẩm Chịu trách nhiệm quản lý tổ trưởng tổ Có trách nhiệm quản lý cơng nhân báo cáo với cấp tình hình sản xuất DN 22 2.1.3.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn DN: KẾ TỐN TRƯỞNG Kế tốn tiền lương Kế tốn cơng nợ KT thành phẩm hàng hóa Kế tốn giá thành Thủ quỹ Ghi chú: Quan hệ trực tiếp đạo Quan hệ chức Chức nhiệm vụ kế toán DN: - Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm trước giám đốc pháp luật Nhà Nước cơng việc kế tốn Thực trức phản ánh với giám đốc tình hình tài DN theo sách Tố chức máy kế tốn DN, phân cơng nhân viên phụ trách công việc cụ thể, kiểm tra ký vào báo cáo kế toán, chứng từ kế tốn - Kế tốn tiền lương: phản ánh tình hình sử dụng lao động tình hình trả lương, khoản trích theo lương cho người lao động theo pháp luật, sách Nhà Nước ban hành, theo dõi tình hình thu chi sổ tiền mặt tồn quỹ - Kế tốn cơng nợ: Theo dõi tình hình cơng nợ DN, ghi nhận DN tiêu thụ thành phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành kỳ - Kế tốn vật tư: Có nhiệm vụ theo dõi tình hình xuất, nhập, tồn vật tư cơng cụ, dụng cụ số lượng lẫn giá trị 23 - Kế tốn giá thành: Có nhiệm vụ theo dõi xuất kho nguyên liệu nhập kho thành phẩm - Thủ quỹ: Là người quản lý tiền mặt DN Có nhiệm vụ thu chi chế độ, đảm bảo an toàn tiền mặt DN Sau đợt thu chi phải kế toán vốn tiền kiểm tiền mặt quỹ, lập báo cáo 2.1.4 Mơ hình tở chức tế tốn DN: Hình thức ghi sổ: DN áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ Quy trình ghi sổ kế toán CHỨNG TỪ GỐC Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Sổ Bảng cân đối phát sinh Báo cáo tài Ghi : Ghi ngày Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết 24 Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra 2.1.4.1 Cơ sở ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Tập hợp hệ thống nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên có tài khoản kết hợp phân tích với nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản đối ứng nợ Các chứng từ ban đầu nhập vào xử lý máy tính kế tốn đảm nhận cung cấp cho bên Tuy nhiên số công việc sử dụng ghi chép tay như: sổ quỹ, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất 2.1.4.2 Trình tự ghi sở: + Hằng ngày: Căn vào chứng từ gốc kiểm tra kế toán định khoản ghi vào sổ nhật ký chuyên dùng cuối tuần, cuối ngày định kỳ lấy số liệu ghi vào sổ + Cuối tháng: Cộng sổ tính tổng phát sinh bên nợ , tổng số phát sinh bên có tổng số chi cuối tháng tài khoản sổ , lấy số liệu tổng cộng để lập bảng cân đối tài khoản, cộng sổ kế toán chi tiết xác định tổng phát sinh bên nợ, bên có số dư cuối tháng bảng tổng hợp chi tiết tài khoản Đối chiếu số liệu bảng tổng hợp chi tiết với bảng cân đối tài khoản Sau đối chiếu khớp kế tốn tổng hợp lập thành bảng cân đối kế toán 2.1.4.3 Hệ thống báo cáo kế toán: Báo cáo kế toán DN tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn tình hình kết hoạt động kinh doanh DN Hiện loại báo cáo công ty sử dụng báo cáo tài báo cáo quản trị * Báo cáo tài chính: Là báo cáo tổng hợp tài sản, nguồn vốn tình hình hoạt động DN lập để cung cấp thông tin cho đối tượng bên bên DN Báo cáo tài bao gồm: - Bảng cân đối tài khoản - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Thuyết minh báo cáo tài - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ * Báo cáo quản trị: Là báo cáo tổng hợp tình hình kết hoạt động DN sâu vào mặt hàng, giai đoạn,từng phận Báo cáo quản trị 25 cung cấp phục vụ cho yêu cầu quản trị nội DN không cung cấp cho đối tượng bên ngoài.: - Báo cáo công nợ - Báo cáo giá thành - Báo cáo tình hình vật liệu 2.1.4.4 Hệ thống tài khoản bao gồm: Là mơ hình phân loại đối tượng kế tốn theo u cầu xử lý thơng tin cung cấp tiêu liên quan đến tình hình tài sản kết hoạt động DN Hiện DN sử dụng hệ thống tài khoản ban hành theo định 1141/TC/QĐHT Ban hành 01/11/1995 + Loại : Phản ánh tài sản + Loại : Phản ánh nguồn vốn + Loại : Phản ánh doanh thu + Loại : Phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh + Loại 7: Phản ánh thu nhập hoạt động khác + Loại 8: Phản ánh chi phí hoạt động khác + Loại : Phản ánh tài khoản xác định kết hoạt động kinh doanh 2.1.5 Quy trình cơng nghệ sản xuất: 26 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN X́T Nhập tươi Kiểm KCS Đưa vào tẩm Xuất sản phẩm Nhập kho Ra lò lựa chọn xếp Đưa vào phay Ghép Finger Ván Finger Đưa xếp Đưa vào lò sấy Lựa màu Chạy lt xơ Ghép Lami Nhập kho sản phẩm Kiểm KCS Ván Lami Ghép cải chà 27 ... kế tốn tổng hợp lập thành bảng cân đối kế toán 2.1.4.3 Hệ thống báo cáo kế toán: Báo cáo kế toán DN tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn tình hình kết hoạt động kinh doanh DN Hiện loại báo cáo. .. - Bảng cân đối tài khoản - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Thuyết minh báo cáo tài - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ * Báo cáo quản trị: Là báo cáo tổng hợp tình hình kết hoạt động DN sâu vào mặt... công ty sử dụng báo cáo tài báo cáo quản trị * Báo cáo tài chính: Là báo cáo tổng hợp tài sản, nguồn vốn tình hình hoạt động DN lập để cung cấp thông tin cho đối tượng bên bên DN Báo cáo tài bao
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT CHIẾN THẮNG, THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT CHIẾN THẮNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay