Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (1111)

7 28 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:28

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên đề: Kế toán mua hàng toán tiền hàng GV biên soạn: Nguyễn Bảo Ngọc A NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU, MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ: STT I I.1 I.2 I.3 I.4 II II.1 II.2 NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU VÀ MƠ TẢ Kiến thức cốt lõi kế tốn mua hàng tốn tiền hàng Quy trình mua hàng Quy trình tốn tiền hàng Hạch tốn q trình mua hàng: tài khoản sử dụng, trình tự phương pháp hạch toán Hạch toán toán tiền hàng: tài khoản sử dụng, trình tự phương pháp hạch toán Giới thiệu khái quát đơn vị thực tập Đặc điểm đơn vị ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn U CẦU ĐÁNH GIÁ Kết hợp với câu hỏi thực tế đơn vị 20% -Giới thiệu thông tin định danh đơn vị thực tập, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, mơi trường hoạt động … => ảnh hưởng đến kế toán? Tổ chức sản xuất kinh doanh tổ - Mơ tả quy trình cơng nghệ sản xuất chức quản lý sản phẩm; - Các đơn vị, phận tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh: chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ phận; - Hình thức cấu tổ chức máy quản lý đơn vị => ảnh hưởng đến kế toán? II.3 Tổ chức kế toán đơn vị TRỌNG SỐ - Căn pháp lý cho việc tổ chức kế toán đơn vị thực tập? Nội dung tổ chức kế toán bao gồm? -Lựa chọn, áp dụng chế độ kế toán -Tổ chức chứng từ kế toán -Tổ chức tài khoản kế toán -Tổ chức sổ kế tốn -Tổ chức cơng tác báo cáo kế tốn III III.1 - Đơn vị thực tập lựa chọn áp dụng chế độ kế toán nào? ban hành theo văn nào? Có phù hợp? - Nhận diện loại nghiệp vụ bản; loại chứng từ cần sử dụng; danh mục chứng từ; tổ chức lưu chuyển chứng từ lưu trữ => cho nhận xét? - Tìm hiểu danh mục tài khoản; cách phân loại tổ chức tài khoản chi tiết? - Đơn vị thực tập áp dụng hình thức kế tốn nào? Mơ tả đặc điểm, sổ kế tốn sử dụng trình tự ghi sổ theo hình thức kế tốn này? - Sự vận dụng đơn vị thực tập? Có phù hợp khơng? - Có sử dụng phần mềm kế tốn khơng? Tên phần mềm đó? - Các loại báo cáo: trách nhiệm lập, kỳ báo cáo, người sử dụng… -Nội dung khác liên quan đến chủ đề thực tập -Tổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán tổ chức theo hình thức tập trung hay phân tán? Có thành viên? Phân chia trách nhiệm nào? Thực trạng cơng tác kế tốn mua hàng tốn tiền hàng cơng ty Kế tốn q trình mua hàng Quy trình mua hàng - Ai người chịu trách nhiệm mua hàng công ty? - Đơn vị thực tập có phân chia trách nhiệm phần hành kế tốn liên quan đến q trình mua hàng không? - Các chứng từ phê duyệt nào? - Chứng từ lưu chuyển chứng từ - Tài khoản sử dụng - Sổ kế toán sử dụng trình tự ghi sổ - Minh họa b - Có chứng từ, lập kiểm sốt sao? - Có kiểm đối chiếu không? Khi nào? - Chứng từ sử dụng? mơ tả quy trình lưu chuyển loại chứng từ này? - Kế toán sử dụng tài khoản để ghi nhận? Nội dung, công dụng, kết cấu tài khoản này? - Đơn vị có mở tài khoản chi tiết cho tài khoản này? - Các nghiệp vụ trình mua hàng ghi chép sổ kế tốn nào? mơ tả quy trình phương pháp ghi nhận? Cần thu thập chứng từ, sổ kế toán để minh họa? Từ nguồn nào? Cách nào? - Sinh viên có tài liệu đó? Sắp xếp tài liệu minh họa cho logic? Kế toán toán tiền hàng - Kiểm sốt nội q trình - Đơn vị thực tập có phân chia trách toán tiền hàng nhiệm phần hành kế toán liên quan đến tốn tiền hàng khơng? - Các chứng từ phê duyệt nào? - Có chứng từ, lập kiểm sốt sao? - Có kiểm đối chiếu khơng? Khi nào? - Chứng từ lưu chuyển chứng từ - Chứng từ sử dụng? mô tả quy trình lưu chuyển loại chứng từ này? - Tài khoản sử dụng - Kế toán sử dụng tài khoản để ghi nhận? Nội dung, công dụng, kết - Sổ kế tốn sử dụng trình tự ghi sổ - Minh họa IV cấu tài khoản này? - Đơn vị có mở tài khoản chi tiết cho tài khoản này? - Các nghiệp vụ toán tiền hàng ghi chép sổ kế toán nào? mơ tả quy trình phương pháp ghi nhận? - Cần thu thập chứng từ, sổ kế toán để minh họa? Từ nguồn nào? Cách nào? - Sinh viên có tài liệu đó? Sắp xếp tài liệu minh họa cho logic? Nhận xét kiến nghị - Nhận xét chung cơng tác kế tốn đơn vị - Nhận xét cơng tác kế tốn vốn tiền khoản phải thu đơn vị thực tập - Kiến nghị (nếu có) B NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP Gồm phần: CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG I.Những vấn đề chung kế toán mua hàng toán tiền hàng - Khái niệm - Quy trình mua hàng - Quy trình tốn tiền hàng… II Kế tốn q trình mua hàng - Kế toán chi tiết - Kế toán tổng hợp III Kế toán toán tiền hàng - Kế toán chi tiết - Kế toán tổng hợp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN MUA HÀNG VÀ THANH TỐN TIỀN HÀNG TẠI CÔNG TY… I ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CƠNG TY… 1.1 Đặc điểm, tình hình chung: Lịch sử hình thành, tên gọi, địa chỉ, hình thức sở hữu vốn, chức nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh 1.2 Tổ chức sản xuất kinh doanh: Quy trình cơng nghệ, đơn vị, phận tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh: chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ phận; 1.3 Tổ chức quản lý: hình thức cấu tổ chức máy quản lý 1.4 Tổ chức kế toán doanh nghiệp: 1.4.1 Tổ chức máy kế toán - Hình thức tổ chức máy kế tốn Cơ cấu tổ chức máy kế toán: phần hành, nhiệm vụ mối quan hệ 1.4.2 Tổ chức công tác kế toán: nội dung: - Chế độ kế toán, sách kế tốn áp dụng doanh nghiệp - Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán - Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán - Tổ chức sổ kế tốn: hình thức kế tốn áp dụng, sổ kế tốn sử dụng, trình tự ghi chép - Tổ chức lập báo cáo kế toán - 1.5 Chiến lược phương hướng phát triển đơn vị tương lai CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG TẠI CƠNG TY… 2.1 Kế tốn q trình mua hàng 2.1.1 Kiểm sốt nội q trình mua hàng • Phân chia trách nhiệm • Phê duyệt giao dịch • Chứng từ (bao nhiêu loại chứng từ, lập – có hệ thống kiểm sốt khơng) • Thủ tục kiểm sốt liên quan • Kiểm kê, đối chiếu 2.1.2 Tài khoản sử dụng 2.1.3 Qui trình luân chuyển chứng từ loại giao dịch 2.1.4 Phương pháp kế toán - Kế toán chi tiết - Kế toán tổng hợp 2.2 Kế toán toán tiền hàng 2.2.1 Kiểm soát nội quy trình tốn • • • • • Phân chia trách nhiệm Phê duyệt giao dịch Chứng từ (bao nhiêu loại chứng từ, lập – có hệ thống kiểm sốt khơng) Thủ tục kiểm soát liên quan Kiểm kê, đối chiếu 2.2.2 Tài khoản sử dụng 2.2.3 Qui trình luân chuyển chứng từ 2.2.4 Phương pháp kế toán - Kế toán chi tiết - Kế toán tổng hợp CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ • Nhận xét thuận lợi, khó khăn doanh nghiệp tình hình • Đối chiếu lý luận với thực tiễn; rút nhận xét, đánh giá khác biệt phân tích khác biệt (ngun nhân, quan điểm lợi ích, trọng yếu…) • Đưa kiến nghị, giải pháp phương hướng hồn thiện (nếu có) PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN • Lời kết luận: Tóm tắt kết nghiên cứu đề tài, nêu lên phương hướng nghiên cứu tương lai KIẾN NGHỊ - ĐỐI với quan thực tập - Đối với quan có liên quan TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ( có) • Phụ lục (nếu có): Trình bày hay trích dẫn số liệu, kiện để minh họa cho đề tài, có nhiều phụ lục cần đánh số thứ tự để phân biệt • Danh mục tài liệu tham khảo: Ngồi việc phải ghi rõ nguồn tài liệu tham khảo cuối trang có liên quan chuyên đề, tài liệu tham khảo phải xếp thứ tự để trình bày chung phần ghi rõ tên tài liệu, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất ***Hết*** ... dụng chế độ kế toán -Tổ chức chứng từ kế toán -Tổ chức tài khoản kế toán -Tổ chức sổ kế tốn -Tổ chức cơng tác báo cáo kế toán III III.1 - Đơn vị thực tập lựa chọn áp dụng chế độ kế toán nào? ban... kế tốn đơn vị - Nhận xét cơng tác kế tốn vốn tiền khoản phải thu đơn vị thực tập - Kiến nghị (nếu có) B NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP Gồm phần: CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN... Chế độ kế tốn, sách kế tốn áp dụng doanh nghiệp - Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán - Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế tốn - Tổ chức sổ kế tốn: hình thức kế toán áp dụng, sổ kế toán sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (1111) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (1111)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay