Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (1067)

11 30 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:26

Sơ đồ 1: Hoạch toán doanh thu bán hàng TK 521,531,532 TK 511,512 TK111, 112,131… K/c khoản ghi giảm Doanh thu bán hàng theo giá bán doanh thu vào cuối kỳ không chịu thuế GTGT TK33311 Tổng giá toán (cả thuế) Thuế GTGT theo TK333 TK152, 153,156 Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp) Doanh thu thực tế vật tư hàng hoá TK33311 Thuế GTGT khấu trừ có TK911 13 TK334 Sơ đồ 2: Hoạch toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp KKTX) TK 156 TK136 TK 157 Xuất kho hàng hoá Gủi bán TK 632 Trị giá vốn hàng gủi xác định tiêu thụ Trị giá vốn hàng hoá xuất bán TK 111,112 Bán hàng vận chuyển thảng TK 133 Thuế GTGT TK 152 Phân bổ chi phí thu mua cho hàng bán Trị giá vốn hàng bán bị trả lại Sơ đồ 3: Hoạch toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp KKĐK) Cuối kỳ K/c trị giá hàng lại (chưa tiêu thụ) TK 156,157 TK 611 Đầu kỳ kết chuyển hàng TK 632 K/c giá vốn hàng bán TK 911 Giá vốn hàng hoá tồn kho xác định kết kinh doanh TK 111,112,131 Nhập kho hàng hoá TK 133 Sơ đồ 4: Hoạch tốn chi phí bán hàng TK 334,338 TK 641 TK 111,112.1388 Tiền lương khoản trich Theo lương Ghi giảm chi phí bán hàng TK 152.153 TK 142 Chi phí vật liệu dụng cụ cho bán Kết chuyển CPBH Hàng chờ K/c TK 911 K/c để xác định Kết kinh doanh TK 214 Chi phí khấu hao TSCĐ phụcvụ Cho bán hàng K/C CPBH để xác định Kết kinh doanh TK 142,242,335 Chi phí phân bổ dần ,chi phí Trích trước TK 111,112,331 TK 133 CP mua phục vụ bán hàng TK 133 Thuế GTGT đầu vào khơng Khấu trừ tính vào CPBH Sơ đồ 5: Hoạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp TK 334,338 TK642 Tiền lương khoản trích TK 111,112,1388 Ghi giảm CPQLDN Theo lương TK 152,338 CP vật liệu,dụng cụ cho QLDN TK 1422 Kết Chuyển CPQLDN TK 214 K/c để xác chờ CP khấu haoTSCĐ cho QLDN Tk 911 định kết K/c K/c CPQLDN để xác định kết kinh doanh TK 142,242,335 CP phân bổ dần,CP trich trước TK 111,112,331 TK 133 Chi phí mua phuc vụ bán hàng TK 333 Các khoản phải nộp NSNN khác (nếu có) Sơ đồ 6: Hoạch toán kết bán hàng TK 632 TK 911 K/c giá vốn hàng hoá tiêu thụ Trong kỳ TK 511,512 K/c doanh thu bán hàng TK 641,642 TK 142 K/c CPBH,CPQLDN để xác định Kết kinh doanh TK 1422 CP chờ K/c K/c kỳ sau K/c lỗ hoạt động bán hàng TK 156 TK632 TK911 TK 3331 TK111,112,131 TK 635 Gia vốn hàng xuât bán K/c GVHB xác định kqkd TK 521 TK liên quan Tk 511,512 Tk 642,641 K/c DT CPBH,CPQL K/c để DN,thựctế Phát sinh Xđ kqkd Doanh thu bán hàng TK 531 Tk 133 Thuế xuất TK 532 Khẩu TK 421 K/c khoản chi phí giảm doanh thu vào K/c lã Bán h i hoạt động àng Cuối kỳ ... vật liệu dụng cụ cho bán Kết chuyển CPBH Hàng chờ K/c TK 911 K/c để xác định Kết kinh doanh TK 214 Chi phí khấu hao TSCĐ phụcvụ Cho bán hàng K/C CPBH để xác định Kết kinh doanh TK 142,242,335... mua cho hàng bán Trị giá vốn hàng bán bị trả lại Sơ đồ 3: Hoạch toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp KKĐK) Cuối kỳ K/c trị giá hàng lại (chưa tiêu thụ) TK 156,157 TK 611 Đầu kỳ kết chuyển hàng... có) Sơ đồ 6: Hoạch toán kết bán hàng TK 632 TK 911 K/c giá vốn hàng hoá tiêu thụ Trong kỳ TK 511,512 K/c doanh thu bán hàng TK 641,642 TK 142 K/c CPBH,CPQLDN để xác định Kết kinh doanh TK 1422
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (1067), Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (1067)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay