TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422

33 47 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:24

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422 QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG 422 (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-TCT ngày tháng năm 2009) CHƯƠNG I TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CƠNG TY Tên gọi, trụ sở, hình thức pháp lý Tên gọi: - Tên đầy đủ: Công ty Cơng trình giao thơng 422 - Tên viết tắt: Cơng ty CTGT 422 Địa trụ sở: Số 54, đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Số điện thoại: 0383 569386; Fax: 0383 586181 Email: Congty422@gmail.com Hình thức pháp lý: Cơng ty CTGT 422 đơn vị hạch tốn phụ thuộc có tên gọi, trụ sở dấu tài khoản riêng, tổ chức hạch toán kinh doanh theo phân cấp Tổng công ty quy định Pháp luật, Ngành nghề kinh doanh - Xây dựng cơng trình giao thơng, cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, thuỷ điện, thuỷ lợi nước - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm, - Khai thác vật liệu, khoáng sản, mỏ đá loại, sỏi cát, quặng; Điều Quan hệ Công ty Tổng công ty: Cơng ty thành viên hạch tốn phụ thuộc khơng có vốn tài sản riêng Tồn vốn, tài sản thuộc sở hữu Tổng công ty hạch tốn tập trung Tổng cơng ty Cơng ty ký kết hợp đồng kinh tế, thực hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức nhân theo phân cấp Tổng công ty; Tổng công ty chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài phát sinh cam kết Công ty Điều Cơ cấu tổ chức quản lý 1 Cơng ty có cấu tổ chức quản lý, điều hành gồm: - Giám đốc phó giám đốc giúp việc - Bộ máy giúp việc (các phòng ban nghiệp vụ Cơng ty) gồm: + Phòng Nhân chính; + Phòng Tài vụ; + Phòng Kinh doanh; + Phòng Kỹ thuật; + Phòng Vật tư - Thiết bị; Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành Cơng ty thay đổi phù hợp với yêu cầu kinh doanh trình hoạt động; thay đổi cấu tổ chức phải thay đổi quy chế tổ chức hoạt động cho phù hợp Điều Giám đốc phó giám đốc Giám đốc người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động Công ty theo mục tiêu, kế hoạch đạo Tổng công ty; Giám đốc Công ty Tổng giám đốc Tổng công ty tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm ký hợp đồng sau chấp thuận Ban thường vụ Hội đồng quản trị Tổng công ty; Giám đốc phó giám đốc bổ nhiệm ký hợp đồng với nhiệm kỳ không qúa (năm) năm, Tổng giám đốc định bổ nhiệm lại ký tiếp hợp đồng với Giám đốc phó giám đốc; Người tuyển chọn bổ nhiệm làm Giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện sau: a/ Có lực kinh doanh tổ chức quản lý Cơng ty, có trình độ đại học trở lên, có chun mơn thuộc lĩnh vực kinh doanh Cơng ty; b/ Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật có ý thức chấp hành pháp luật; thường trú Việt Nam; Giám đốc bị miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trường hợp sau: a/ Để Công ty lỗ 02 năm liên tiếp không đạt tiêu lợi nhuận Tổng công ty giao 02 năm liên tiếp tình trạng lỗ, lãi đan xen không khắc phục (Trừ trường hợp khách quan mà Tổng công ty chấp nhận) b/ Bị hạn chế lực hành vi dân sự; c/ Bị tòa án kết án án định có hiệu lực pháp luật; d/ Vi phạm chủ trương, sách Tổng công ty, quy chế hoạt động Tổng công ty Công ty; Giám đốc thay trường hợp sau: a/ Xin từ chức chấm dứt hợp đồng; b/ Khi có định điều chuyển bố trí cơng tác khác; Nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc: a/ Xây dựng kế hoạch hàng năm Công ty, dự kiến kế hoạch đầu tư trình Tổng cơng ty, đề án tổ chức quản lý, quy chế quản lý nội Công ty; quy hoạch đào tạo lao động, giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh quản lý Công ty b/ Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, định mức lương phụ cấp cho tất cán công nhân viên (CBCNV) Công ty theo phân cấp Tổng công ty c/ Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương phù hợp với quy định Nhà nước Tổng cơng ty trình Tổng cơng ty phê duyệt, thực hiện; d/ Tổ chức thực điều hành sản xuất kinh doanh Công ty đ/ Báo cáo trước Tổng giám đốc Tổng công ty kết qủa sản xuất kinh doanh Công ty, thực việc cơng bố cơng khai tài theo quy định hành e/ Chịu kiểm tra, giám sát Tổng cơng ty, quan quản lý nhà nước có thẩm quyền việc thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật f/ Được áp dụng biện pháp cần thiết trường hợp khẩn cấp phải báo cáo cho Tổng công ty; g/ Được định mức lương cho cá nhân ( CBCNV) sở hiệu qủa sản xuất kinh doanh Công ty h/ Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định quy chế Công ty, Tổng công ty, quy định khác Pháp luật Phó giám đốc Cơng ty có phó giám đốc; Phó giám đốc Cơng ty Tổng giám đốc tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng ký hợp đồng lao động; Các phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc điều hành Công ty theo phân công ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Pháp luật nhiệm vụ phân công ủy quyền; việc ủy quyền liên quan đến việc ký kết hợp đồng kinh tế liên quan tới việc sử dụng dấu Công ty phải thực văn bản; Thời hạn bổ nhiệm ký hợp đồng với Phó giám đốc Tổng giám đốc định, không qúa (năm) năm; Phó giám đốc bổ nhiệm lại ký tiếp hợp đồng Điều Bộ máy giúp việc Các phòng (ban) chuyên mơn, nghiệp vụ có chức tham mưu, giúp việc cho Giám đốc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh gồm: a/ Phòng Nhân chính: Tham mưu công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, hành quản trị; b/ Phòng Tài vụ: Tham mưu cơng tác hạch tốn kế tốn quản lý tài chính; c/ Phòng Kinh doanh: Tham mưu cơng tác kế hoạch, kinh doanh, tìm kiếm việc làm; d/ Phòng Kỹ thuật: Tham mưu cơng tác quản lý kỹ thuật thi cơng cơng trình; đ/ Phòng Vật tư thiết bị (VTTB): Tham mưu công tác quản lý vật tư, công tác đầu tư, quản lý, sử dụng thiết bị Nhiệm vụ cụ thể phòng chuyên môn, nghiệp vụ quy định chương, điều quản lý sản xuất kinh doanh quy chế Trong qúa trình hoạt động Giám đốc có quyền thay đổi cấu, biên chế, số lượng chức nhiệm vụ phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ cho phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh Công ty quy định pháp luật trình Tổng cơng ty xem xét, định Điều Hình thức nội dung tham gia quản lý Công ty người lao động Người lao động tham gia quản lý Cơng ty thơng qua hình thức sau: a/ Đại hội toàn thể đại hội đại biểu CNVC hàng năm Công ty; b/ Tổ chức Cơng đồn Cơng ty; c/ Ban tra nhân dân; d/ Thực quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định Pháp luật Người lao động có quyền tham gia thảo luận, góp ý kiến trước cấp có thẩm quyền định nội dung sau: a/ Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh, xếp lại Công ty giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh; b/ Các nội quy, quy chế Công ty liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ người lao động; c/ Các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo đào tạo lại người lao động Công ty; d/ Bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm chức danh Giám đốc Phó giám đốc quan có thẩm quyền yêu cầu; đ/ Thơng qua đại hội tồn thể đại hội đại biểu CNVC tổ chức Cơng đồn, người lao động có quyền thảo luận biểu quyết định vấn đề sau: - Nội quy sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa ước lao động tập thể, để đại diện tập thể ký với Giám đốc Công ty; - Quy chế sử dụng qũy phúc lợi, khen thưởng tiêu kế hoạch Công ty liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ người lao động phù hợp với quy định Nhà nước; - Đánh giá kết qủa chương trình hoạt động phù hợp với quy định Nhà nước; - Bầu ban tra nhân dân Điều Các đơn vị trực thuộc Cơng ty Cơng ty có đơn vị sản xuất trực thuộc hạch toán báo sổ với Công ty, thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty (gọi đội) gồm đội sản xuất Công trường sản xuất Danh sách đơn vị thời điểm phê duyệt quy chế gồm: - Đội thi công giới - Đội thi công giới - Đội cơng trình - Đội Cơng trình - Đội Cơng trình - Đội Cầu - Công trường - Công trường CHƯƠNG II CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH Điều Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành phân phối lợi nhuận Cơng ty khơng có vốn tài sản riêng mà Tổng công ty giao quản lý sử dụng số vốn, tài sản nguồn lực khác để kinh doanh; có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp Tổng công ty; chịu ràng buộc nghĩa vụ quyền lợi Tổng công ty; Tổng công ty chịu trách nhiệm nghĩa vụ phát sinh cam kết đơn vị Tài sản Công ty Tổng công ty đầu tư ( Sau thống phương án Công ty đề xuất) Tổng công ty giao quản lý sử dụng qúa trình sản xuất kinh doanh Tùy tình hình thực tế cấu vốn Hội đồng quản trị Tổng công ty ủy quyền cho Công ty quản lý sử dụng phần vốn đầu tư tài sản Cơng ty khơng huy động vốn góp vốn vào doanh nghiệp khác chưa Hội đồng quản trị Tổng công ty chấp thuận Vốn cho sản xuất kinh doanh: Công ty vay vốn Tổng công ty theo quy chế vay vốn Tổng công ty, ngồi tùy theo điều kiện cụ thể Cơng ty đề nghị Tổng cơng ty ủy quyền bảo lãnh cho vay vốn ngân hàng với hạn mức định Những vấn đề thay đổi cấu vốn, nhượng bán, cho thuê, cầm cố, lý tài sản, xử lý tổn thất, xử lý cơng nợ khó đòi; cơng ty đề nghị phương án trình Tổng cơng ty định theo phân cấp quản lý đầu tư thiết bị Tổng công ty Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận thực Công ty hạch tốn tập trung Tổng cơng ty để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trụ sở chính; Tổng cơng ty phân phối lại cho cơng ty theo nguyên tắc: Sau trừ qũy tập trung Tổng cơng ty gồm qũy dự phòng tài chính, qũy đầu tư phát triển, qũy thưởng ban quản lý điều hành, số lại phân phối vào qũy khen thưởng, phúc lợi cho Công ty Sáu tháng 01 lần theo kết sản xuất kinh doanh Cơng ty, Tổng cơng ty tạm phân phối cho Cơng ty quỹ để Cơng ty có nguồn chi phục vụ sản xuất kinh doanh Điều 10 Quyền nghĩa vụ tài Cơng ty thực chế độ hạch toán kế toán theo Luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp chuẩn mực kế toán hành; thực quản lý tài theo quy chế tài Tổng công ty; chịu kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính, quản lý vốn tài sản quan tài Tổng cơng ty, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm trước Pháp luật Tổng giám đốc tính xác, trung thực, kịp thời báo cáo tài năm Cơng ty mở tài khoản chuyên chi ngân hàng; đăng ký mã số thuế thực khai, nộp, toán thuế giá trị gia tăng quan thuế sở Thuế thu nhập doanh nghiệp tổng hợp khai, tốn Tổng cơng ty Cục thuế Nghệ An Công ty thực nhận khốn thi cơng cơng trình, hạng mục cơng trình hình thức hợp đồng giao nhận thầu Tổng giám đốc với Giám đốc công ty; điều kiện hợp đồng hai bên thỏa thuận sở tham khảo điều kiện hợp đồng lợi nhuận hợp lý Công ty Công ty chịu trách nhiệm nộp phần kinh phí hoạt động máy quản lý, điều hành Tổng cơng ty; mức nộp tính theo tỷ lệ % doanh thu hàng năm Tổng giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị phê duyệt Điều 11 Kế hoạch tài chính, kế tốn, kiểm tốn Năm tài cơng ty ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm Trong thời hạn 30 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế hoạch quý, năm, Giám đốc Cơng ty phải trình báo cáo tài qúy, năm Công ty cho Tổng công ty chịu trách nhiệm tính xác, trung thực báo cáo Công ty phải thực công khai tài theo quy chế dân chủ sở quy định Nhà nước Chịu kiểm toán báo cáo tài hàng năm đột xuất quan kiểm tốn Tổng cơng ty lựa chọn định quan có thẩm quyền Điều 12 Quyền nghĩa vụ Giám đốc công tác tài Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc pháp luật cơng tác tài hoạt động khác đơn vị Đề xuất phương án đầu tư, lý, nhượng bán tài sản trình Hội đồng quản trị Tổng giám đốc phê duyệt Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật nội phù hợp với điều kiện kinh doanh Công ty để làm sở điều hành hoạt động kinh doanh trình Tổng cơng ty duyệt thực Thực trung thực, có trách nhiệm quyền hạn, nghĩa vụ giao lợi ích Nhà nước, Tổng công ty công ty Lập báo cáo tài đơn vị; Chịu trách nhiệm tính xác, trung thực số liệu báo cáo tài thơng tin tài khác Giám đốc bị miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn phải bồi thường thiệt hại trường hợp sau: a/ Báo cáo không trung thực tình hình tài Cơng ty hai lần trở lên lần sai lệch nghiêm trọng tình hình tài Cơng ty b/ Để Công ty thua lỗ hai năm liên tiếp tình trạng hai năm lỗ có năm lãi hòa vốn; trừ trường hợp: lỗ khách quan, Hội đồng quản trị Tổng công ty chấp thuận; năm hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất, đổi công nghệ mà báo cáo khả thi xác định lỗ Mức bồi thường Hội đồng quản trị Tổng công ty định, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xử lý trách nhiệm người liên quan theo quy chế đơn vị c/ Không tổ chức xác định định mức kinh tế kỹ thuật, định mức lao động, định mức chi phí tài chi phí khác để trình Hội đồng quản trị duyệt ban hành thực hiện; khơng tổ chức phân tích, đánh giá sửa đổi, bổ sung định mức cho phù hợp với thực tế theo yêu cầu công tác quản lý d/ Trường hợp không đảm bảo tiền lương tối thiểu cho người lao động bị hạ tiền lương Điều 13 Quyền nghĩa vụ Công ty hoạt động kinh doanh Chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức máy quản lý theo yêu cầu kinh doanh bảo đảm kinh doanh có hiệu qủa; Được quyền chủ động ký kết hợp đồng kinh tế, chủ động thực hoạt động kinh doanh, hoạt động tài khơng trái với quy định pháp luật Tổng công ty; tổ chức hạch toán phụ thuộc lập qũy theo quy định Tổng công ty quy định pháp luật Kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm theo danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh Ngoài thực nhiệm vụ Tổng cơng ty giao chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng nước ký kết hợp đồng Trường hợp Cơng ty chủ động tìm kiếm việc làm, đảm bảo cơng trình có nguồn vốn kịp thời, khối lượng, đơn giá đảm bảo có lợi nhuận hợp lý; Tổng công ty ủy quyền cho Công ty trực tiếp ký hợp đồng kinh tế, tổ chức thi cơng, tốn cơng trình Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, quan kiểm tra chất lượng, tiến độ tính hợp lý, hợp pháp tồn tài liệu liên quan đến cơng trình Tự định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ, trừ sản phẩm, dịch vụ cơng ích sản phẩm, dịch vụ Nhà nước định giá Xây dựng, áp dụng định mức lao động, vật tư, đơn giá tiền lương chi phí khác sở bảo đảm hiệu qủa kinh doanh Công ty, Tổng công ty phù hợp với quy định nhà nước Tổ chức, tuyển chọn, thuê, bố trí, sử dụng, đào tạo, kỹ luật, chấm dứt hợp đồng lao động, lựa chọn hình thức trả lương, thưởng phù hợp với yêu cầu kinh doanh có quyền theo quy định pháp luật lao động theo phân cấp Tổng cơng ty Có quyền kinh doanh khác theo nhu cầu thị trường phù hợp với quy định pháp luật CHƯƠNG III CÔNG TÁC TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, HÀNH CHÍNH Điều 14 Công tác tổ chức, cán Công tác tổ chức, tổ chức cán phòng Nhân tham mưu thực hiện, gồm: Công tác tổ chức: a/ Xây dựng quy hoạch, phương án phát triển tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý, định biên máy quản lý Công ty từ tổ, đội, phòng ban,… b/ Làm thủ tục tiếp nhận, chuyển giao, thành lập, giải thể đội, ban điều hành công trường c/ Thống nhân sự, tập hợp báo cáo đội, ban,…thực chế độ báo cáo theo quy định Tổng công ty, Chi cục thống Công tác cán bộ: a/ Làm thủ tục tuyển dụng, điều động, bố trí cơng tác, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động cán theo phân cấp quản lý cán Tổng công ty b/ Lập quy hoạch cán kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cấp đội, phòng trình Tổng cơng ty phê duyệt thực Điều 15 Công tác quản lý Lao động - Tiền lương Nội dung công tác quản lý lao động tiền lương phòng NC chủ trì tham mưu thực hiện, gồm: Cơng tác quản lý lao động: - Việc tuyển dụng, ký kết, thuyên chuyển chấm dứt hợp đồng lao động thực theo phân cấp Tổng công ty theo quy định Bộ luật lao động, - Điều động lao động Công ty theo yêu cầu sản xuất - Quản lý lao động đơn vị - Thống báo cáo lao động tiền lương theo chế độ quy định; - Giải chế độ nghỉ: lễ, tết, phép, cho CBCNV theo quy định luật lao động - Giám đốc Công ty uỷ quyền cho: + Trưởng phòng chun mơn phép cho người lao động nghỉ việc riêng tối đa 02 ngày (đối với lao động văn phòng Cơng ty); + Đội trưởng phép cho người lao động nghỉ việc riêng tối đa 03 ngày (đối với lao động thuộc Đội quản lý) Công tác tiền lương: a/ Đơn giá tiền lương: - Xây dựng đơn giá tiền lương tổng hợp trình Tổng cơng ty phê duyệt thực hiện; - Xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương áp dụng nội Công ty, để áp dụng cho cơng tác khốn tính đơn giá tiền lương cho đơn vị sản xuất - Kết hợp với đơn vị sản xuất xây dựng đơn giá tiền lương loại sản phẩm, hạng mục cơng trình tồn cơng trình - Hướng dẫn, kiểm tra tốn tiền lương chi phí nhân công đơn vị sản xuất - Thống báo cáo lao động tiền lương theo quy định b/ Cơng tác tốn tiền lương: - Kiểm tra thực công tác phân phối tiền lương tồn Cơng ty, ngun tắc: + Trả lương theo sản phẩm, theo kết qủa lao động hiệu qủa kinh tế, mức đóng góp thời gian, trí tuệ người lao động vào qúa trình sản xuất kinh doanh; + Bù đắp phần tiền lương cho đối tượng: Cán kỹ thuật, thợ vận hành thiết bị Cơng ty khơng bố trí đủ việc làm - Lương gián tiếp quan Công ty, ban điều hành gián tiếp cấp đội: + Ngoài hệ số lương cấp bậc, chức vụ theo bảng lương nhà nước, khoản phụ cấp theo quy định Công ty tính thêm hệ số thu nhập nội nhằm khuyến khích CBCNV phấn đầu hồn thành tốt nhiệm vụ Hệ số thu nhập điều chỉnh tùy thuộc vào hiệu qủa sản xuất kinh doanh Công ty, Đội sản xuất cá nhân + Giám đốc định hệ số thu nhập nội Cán nhân viên quan Công ty + Đội trưởng định hệ số thu nhập nội người làm việc gián tiếp cấp đội Tổ chức hướng dẫn, tổng hợp trình cấp định việc nâng lương cho toàn thể cán công nhân viên Công ty Điều 16 BHXH, BHYT loại hình bảo hiểm khác Phòng Nhân tham mưu thực công tác BHXH, BHYT loại hình bảo hiểm khác với nội dung sau: - BHXH, BHYT theo quy định nhà nước; - Bảo hiểm thân thể mua theo thoả thuận người lao động - Thực toán quyền lợi BHXH, BHYT, BHTT theo chế độ quy định cho tất CBCNV mua bảo hiểm; - Giải chế độ, sách cho CBCNV nghỉ chế độ hưu trí, chấm dứt HĐLĐ,… theo luật lao động quy định Nhà nước Điều 17 An toàn lao động vệ sinh lao động, an tồn giao thơng, an ninh trật tự, phòng chống bão lũ giảm nhẹ thiên tai , phòng cháy chữa cháy 10 Quy trách nhiệm phận, cá nhân trường hợp hư hỏng, mát tài sản sử dụng không hiệu qủa, không sát với thực tế thi công để tiến hành kỷ luật bồi thường, đồng thời động viên khen thưởng kịp thời việc nâng cao hiệu qủa sử dụng thiết bị Định kỳ hàng qúy phòng VTTB kiểm tra tình trạng kỹ thuật mức tiêu hao nhiên liệu thiết bị đội Hàng năm, vào 00 ngày 01 tháng 01 Công ty tiến hành kiểm nhằm đánh giá chất lượng, số lượng Phát trường hợp thừa thiếu, ứ đọng không đảm bảo kỹ thuật, khoản chênh lệch tăng giảm giá trị tài sản Tất trường hợp hư hỏng tai nạn TSCĐ khách quan chủ quan, đơn vị quản lý thiết bị phải thực phương án cứu hộ người thiết bị; lập văn trường; báo cáo Cơng ty để có đạo phối hợp giải quyết; lập văn kiểm điểm trách nhiệm đối tập thể, cá nhân liên quan, đề nghị mức độ xử lý kỷ luật đền bù thiệt hại Phòng VTTB Phòng nhân chính: cử người thường xun kiểm tra việc thực quản lý sử dụng thiết bị đội uốn nắn kịp thời sai sót Nếu đội cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm việc quản lý sử dụng thiết bị tạm đình vận hành sử dụng thiết bị báo cáo giám đốc Công ty xử lý 10 Phòng VTTB theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động thực tế thiết bị có tốn hàng năm sửa chữa, mức độ hoạt động, suất, hiệu qủa thiết bị để làm đề nghị chuyển nhượng, lý 11 Phòng VTTB kết hợp Phòng kinh doanh tổ chức xây dựng đơn giá ca xe máy nội để có sở khốn gọn tốn cơng trình, đơn giá ca máy cho thuê 12 Trích khấu hao bản, khấu hao sửa chữa lớn theo quy định nhà nước Bộ tài ban hành áp dụng linh hoạt cho năm, cơng trình Phòng VTTB phối hợp phòng tài vụ tính tốn cụ thể, toán khấu hao theo quý, năm chi tiết đến loại tài sản Điều 32 Công tác điều động thiết bị: Phòng VTTB tham mưu cho Giám đốc thực việc điều chuyển thiết bị Các hình thức điều động thiết bị: - Các thiết bị sử dụng ổn định đội điều chuyển định điều động - Các thiết bị sử dụng xen kẽ đội công trường đơn vị quản lý tuân thủ theo điều hành trực tiếp Ban đạo công trường Giám đốc Công ty Điều 33 Thuê cho thuê thiết bị 19 Những xe máy, thiết bị chưa cần dùng, sử dụng chưa hết công suất, Công ty quyền cho thuê để thu hồi khấu hao tài sản lợi nhuận Phòng Vật tư thiết bị (phòng Kinh doanh) phòng Tài vụ tham mưu cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cho thuê, theo dõi thực hiện, nghiệm thu, toán, lý hợp đồng Căn yêu cầu nhiệm vụ SXKD, khai thác hết lực thiết bị có, Công ty quyền thuê xe máy, thiết bị thêm để phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty: Phòng Kinh doanh Phòng VTTB chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc việc ký hợp đồng, theo dõi thực giao cho đội sản xuất chịu trách nhiệm việc sử dụng thiết bị thuê đạt hiệu qủa cao CHƯƠNG VII CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ Điều 34 Cung ứng vật tư, quản lý hạn mức vật tư toán vật tư Phân cấp cung cấp vật tư: a/ Công ty chịu trách nhiệm cung cấp vật tư chiếm giá trị lớn giá thành cơng trình cho đơn vị thi công theo hạn mức vật tư như: Vật tư nhập ngoại, sắt thép, xi măng, nhiên liệu … b/ Ủy quyền cho đơn vị sản xuất chủ động mua loại vật tư phụ như: cát, đá, thép buộc, que hàn,… phải chịu giám sát hạn mức giá Công ty Nguyên tắc quy trình cung cấp: a/ Phòng kỹ thuật chịu trách nhiệm cung cấp hạn mức vật tư theo hạng mục, cơng trình theo giai đoạn thi cơng (theo thiết kế tổ chức thi công định mức quy định) cho phận tham gia quản lý Phòng VTTB, Phòng tài vụ, đội… b/ Căn vào nhiệm vụ giao Đội phối hợp với Phòng kỹ thuật thi cơng lập cấp cho Phòng VTTB Công ty Đội hạn mức vật tư thi công c/ Đội vào hạn mức sử dụng vật tư kế hoạch sản xuất thi công xây dựng kế hoạch sử dụng vật tư gửi Phòng VTTB để trình Giám đốc duyệt phương án mua cung cấp vật tư Qúa trình nhập vật tư phải theo kế hoạch thi công khối lượng thi công để cân đối lượng vật tư nhập d/ Các loại vật tư sử dụng vào sản xuất kinh doanh phải quản lý chặt chẽ: - Cấp phát vật tư phải có phiếu xuất kho hợp lệ - Cấp vật tư phải đối tượng sử dụng - Các biên đối chiếu, giao nhận phải có chữ ký đội trưởng - Các loại vật tư xuất nhập kho đội phải có phiếu xuất nhập có chữ ký thủ kho Đội trưởng 20 - Mỗi cơng trình xây dựng kế hoạch tiết kiệm vật tư so với thiết kế để đạo việc mua sắm, cấp phát đ/ Các Phòng kinh doanh, VTTB đội thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình sử dụng vật tư so với định mức tiêu hao, qua đề biện pháp hữu hiệu để làm cho hệ thống định mức vật tư ngày hoàn thiện e/ Kết thúc cơng trình Phòng VTTB chủ trì toán vật tư cho đội theo hạn mức, khối lượng hoàn thành Điều 35 Quản lý giá vật tư Căn theo chất lượng tiến độ thực cơng trình, phòng VTTB mời chào giá cạnh tranh, tiến hành đàm phán thương thảo lập văn trình Giám đốc đề xuất khối lượng, chủng loại, giá vật tư cần mua; Sau có phê duyệt lãnh đạo, Phòng VTTB tiến hành tham mưu chịu trách nhiệm lập trình ký thực hợp đồng Các hợp đồng mua bán vật tư lưu giữ Phòng kinh doanh, Phòng VTTB Phòng tài vụ Các vật tư giao cho đội mua phải lấy báo giá thơng qua Phòng kinh doanh Phòng VTTB kiểm tra theo mặt giá thời điểm, đồng thời để phòng ban có nhiệm vụ giám sát việc thực đội cho phù hợp với khối lượng, chất lượng, giá Giá vật tư tự chế xác định: Giá vật tư thực tế xuất kho cộng với chi phí thực tế phát sinh qúa trình tự chế Phòng VTTB phối hợp Phòng kinh doanh tham mưu ký kết hợp đồng mua, thuê mướn loại vật tư kết cấu xe lao dầm, ván khuôn, kết cấu thép Tất loại vật tư phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ theo quy định Bộ tài Điều 36 Quản lý vật tư luân chuyển Vật tư luân chuyển (vật tư thi công) loại vật tư sử dụng tham gia vào nhiều qúa trình sản xuất, quản lý phân bổ dần chi phí vào nhiều qúa trình thi công, gồm: Cọc ván thép, khung chống, ván khuôn, ray, ống vách đầu tư tùy theo nhu cầu sản xuất kinh doanh Công ty, Giám đốc cơng ty trình Tổng giám đốc phê duyệt thực Vật tư luân chuyển giao cho đội bảo quản quản lý chặt chẽ; Phòng VTTB đội sản xuất phải mở sổ sách theo dõi Qúa trình sử dụng Đội khơng phép cắt phá, để mát sử dụng sai mục đích Nếu cần thiết phải cắt ghép sử dụng vào việc khác phải báo cáo Công ty cho phép, không Đội trưởng phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại 21 Công ty lập kế hoạch đầu tư mua sắm vật tư thi cơng cơng trình duyệt Tổng công ty Đội thi công không phép mua sắm vật tư thi công Giám đốc chưa cho phép Phòng VTTB cân đối điều chuyển cho đội loại vật tư cần phải sử dụng để thi cơng cơng trình Các vật tư thi cơng chuyển đến phải có biên giao nhận kể Cơng ty chuyển điều chuyển từ Đội sản xuất đơn vị khác Cuối cơng trình tiến hành kiểm đánh giá chất lượng vật tư thi công mà đội giao sử dụng làm sở trích khấu hao cho Đội thời gian sử dụng Điều 37 Quản lý công cụ, dụng cụ Công cụ sản xuất Đội tự mua sắm quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm cơng cụ, dụng cụ tính từ nguồn kinh phí cấp đội Bắt đầu từ Đội giao nhiệm vụ, Đội phối hợp với phòng VTTB kiểm đánh gái chất lượng công cụ, dụng cụ có Cơng ty cơng trường để có kế hoạch mua sắm sử dụng số liệu cho việc qet tốn cơng trình Việc đầu tư mua sắm công cụ, dụng cụ phải Giám đốc duyệt mua Nếu công cụ dụng cụ hư hỏng muốn đầu tư Đội phải báo cáo cho phòng VTTB để có phương án sửa chữa mua sắm Phải sử dụng tiết kiệm hợp lý chủng loại công cụ dụng cụ Các đội Công ty trao đổi lẫn công cụ dụng cụ thi công địa bàn việc trao đổi phải có biên giao nhận để quản lý Điều 38 Quản lý nhập, xuất vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu: Xây dựng định mức nhiên liệu nội cho loại thiết bị cụ thể cơng trình trình Hội đồng định mức, Giám đốc Cơng ty ban hành thực Cấp nhiên liệu cho xe máy phải theo khối lượng công việc giao, định mức tiêu hao nhiên liệu xe máy nhật trình xe máy Cơng ty cấp nhiên liệu ghi nợ cho đội Ngày 25 hàng tháng Đội toán nhiên liệu đơn vị sở nhật trình xe máy, khối lượng thực hồn thành phòng Kỹ thuật chấp thuận Phòng VTTB kiểm tra trình Giám đốc duyệt giảm nợ cho đội Những loại vật tư nguyên liệu, công cụ Công ty chịu trách nhiệm cung cấp (theo phân cấp) nhập kho Công ty xuất cho Đội sử dụng đội phải làm phiếu nhập kho Đội phiếu xuất kho theo cơng trình hạng mục cơng trình sử dụng Những loại vật tư, dụng cụ Công ty uỷ quyền cho Đội mua phải làm thủ tục nhập xuất nội Đội, hàng tháng tập hợp báo cáo Phòng VTTB theo dõi 22 Đội trưởng Kế toán thống đội chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty pháp luật vè quản lý vật tư, nguyên, nhiên liệu, công cụ, dụng cụ thi công Công ty cấp quản lý sử dụng CHƯƠNG VIII CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Điều 39 Cơng tác tài kế tốn: Cơng tác hạch toán: Hạch toán theo luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp chuẩn mực kế toán hành; thực quản lý tài theo quy chế quản lý tài Tổng cơng ty đơn vị; chịu kiểm tra giám sát hoạt động tài chính, quản lý vốn tài sản quan tài Tổng cơng ty Giám đốc Công ty tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật Tổng giám đốc tính xác, trung thực, kịp thời báo cáo tài qúy, năm Công tác vốn: a/ Công ty vay vốn thi công theo quy chế vay vốn nội Công ty mẹ số trường hợp cụ thể Tổng công ty ủy quyền bảo lãnh cho Cơng ty vay vốn ngân hàng b/ Phòng tài vụ phối hợp với phòng ban phận Phòng kỹ thuật, Phòng kinh doanh, để làm thủ tục hồ sơ trình Tổng cơng ty ứng vốn, vay vốn cho sản xuất kinh doanh; c/ Kiểm tra tham mưu đề xuất việc cho phận, đơn vị, thầu phụ, ứng vốn, vay vốn, toán Điều 40 Kế hoạch vay vốn, soát duyệt vay sử dụng tiền vay: Kế hoạch vốn trung hạn: Căn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thiết bị có, Cơng ty lập kế hoạch vốn trung hạn theo trình tự: a/ Lập vốn trình duyệt dự án đầu tư thiết bị b/ Lập trình duyệt kế hoạch đấu thầu c/ Ký hợp đồng kế hoạch giải ngân Kế hoạch vốn lưu động: a/ Khi giao trúng thầu cơng trình Cơng ty lập kế hoạch vay vốn lưu động theo trình tự: - Phân tích giá trị dự tốn (hoặc giá trị nhận thầu) theo khoản mục chi phí - Căn giao khốn nội bộ, lập kế hoạch tài theo khoản mục chi phí Trong đó: 23 + Các khoản mục cần vay vốn: Vật liệu, nhân công, nhiên liệu động lực, vật tư luân chuyển dụng cụ sản xuất thiết bị thuê mướn, + khoản mục khơng cần vay vốn: Vật tư ln chuyển có (ván khuôn, đà giáo, tà vẹt …), thiết bị thi cơng có + Phân kỳ vay vốn theo tiến độ thi công b/ Điều chỉnh vay vốn qúa trình thi cơng theo tiến độ thi cơng thực tế Nộp hồ sơ vay vốn Tổng công ty để phòng ban tham mưu Tổng cơng ty duyệt Điều 41 Cấp vốn hoàn nợ tiền vay đội cá nhân Cấp vốn phục vụ sản xuất: Căn hợp đồng giao nhận khoán, dựa vào tiến độ thi cơng giải cho đội ứng vốn sản xuất, đợt cấp phát tạm ứng vào giao khoán Hội đồng giao khoán duyệt, khối lượng tiến độ thực nhu cầu thực tế Đội trưởng người đứng tên để vay vốn sản xuất đội Giám đốc (người ủy quyền) duyệt ứng toán chứng từ Việc giải ngân sau duyệt ứng, chủ yếu chuyển khoản cho việc mua vật tư, vật liệu, tiền mặt để trả lương chi lặt vặt khác chi phí khơng chuyển khoản Ứng tiền lần sau yêu cầu đội phải có: a/ Bản hợp đồng giao khốn thức Giám đốc Đội trưởng b/ Bản nghiệm thu khối lượng có xác nhận Phòng kỹ thuật Phó giám đốc phụ trách cơng trình Trưởng ban điều hành đạo c/ Phải hoàn nợ chứng từ gốc lần vay trước (chậm ngày 10 tháng sau phải hoàn nợ hết tiền vay tháng trước) Trường hợp chưa giảm nợ lý khách quan phải có bảng ghi rõ nguyên nhân Nếu để xẩy ách tắc sản xuất gây thiệt hại thủ tục hồn nợ Đội trưởng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty d/ Bảng chi tiết hạng mục cần vay vốn đ/ Việc hoàn nợ chứng từ phải đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp qua phòng chức Công ty kiểm tra xác nhận - Chứng từ vật tư, xe máy, thiết bị Phòng VTTB - Chứng từ tiền lương, nhân cơng, văn phòng phẩm, dụng cụ hành phòng Nhân - Chứng từ chi phí chung Phòng tài vụ - Chứng từ toán hợp đồng thầu phụ phòng Kinh doanh Phòng tài vụ tập hợp kiểm tra trình Giám đốc ký hồn nợ toán 24 Thu chi tiền mặt: Thu chi tiền mặt quỹ Cơng ty phải có phiếu thu, chi có đầy đủ chữ ký người giao, nhận, kế tốn, trưởng phòng Tài vụ Giám đốc Cơng ty Giải tốn kinh phí sau cơng trình đưa vào sử dụng, làm lý, yêu cầu đội phải có: a/ Bản lý HĐGNK Giám đốc ký (các Phó giám đốc phụ trách cơng trình Trưởng Phòng kinh doanh ký sốt vào văn bản) b/ Có phân tích giá thành cơng trình chi tiết, cụ thể, có phân tích lãi lỗ có báo cáo kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí lại Khơng dùng HĐGNK, lý HĐGNK để giảm nợ CHƯƠNG IX CÔNG TÁC QUẢN LÝ CẤP ĐỘI Điều 42 Đội sản xuất trực thuộc Công ty Đội (đơn vị sản xuất) trực thuộc Công ty đơn vị trực tiếp sản xuất thi công làm sản phẩm; chịu điều hành trực tiếp Giám đốc thông qua Ban đạo Công ty công trường, có mối quan hệ, chịu đạo nghiệp vụ với phòng ban nghiệp vụ Cơng ty Đội sản xuất chịu trách nhiệm quảntoàn diện mặt tổ chức, sản xuất, tài cấp Đội đời sống CBCNV đơn vị Được quyền đề nghị Công ty đáp ứng yêu cầu qúa trình thực nhiệm vụ sản xuất giao mặt tổ chức, kế hoạch, kỹ thuật, vốn, chế độ sách người lao động theo quy định nhà nước quy chế Công ty, Tổng công ty Điều 43 Trách nhiệm quyền hạn Đội công tác tổ chức sản xuất, lao động tiền lương Đội trưởng người chịu trách nhiệm trước Giám đốc mặt hoạt động đội bao gồm: Công tác quản lý tổ chức, điều hành sản xuất, quản lý nhân sự, tài chính, chăm lo đời sống cho CBCNV đội Tổ chức quản lý chặt chẽ mặt: Kế hoạch, nhân sự, thiết bị, vật tư, nhiên liệu, tiền vốn giao sử dụng theo quy định thống từ Công ty đến Đội Tổ chức sản xuất tốt từ khâu chuẩn bị thi công đến kết thúc cơng trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an tồn, tiết kiệm Chăm lo đời sống CBCNV đơn vị: Bố trí đủ việc làm, tạo điều kiện tăng suất lao động; toán lương chế độ khác đầy đủ, kịp thời; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, 25 tinh thần cho người lao động; cơng tác an tồn vệ sinh lao động; khơng để tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị; giữ gìn đồn kết nội bộ, đồn kết với địa phương nơi đơn vị thi công Thực chế độ báo cáo định kỳ theo tháng, qúy, năm gửi Công ty thời gian quy định Được đề xuất với giám đốc Công ty: a/ Những thay đổi mặt nhân cấu tổ chức Đội từ đội phó trở xuống b/ Những thay đổi định mức, văn quy định qúa trình thực chưa phù hợp c/ Thực chế độ, quyền lợi cho Đội người lao động Được kí kết hợp đồng lao động thời vụ (thời gian tháng) có nhu cầu Giám đốc Công ty đồng ý Công tác tiền lương a/ Đơn giá tiền lương: - Kết hợp với Phòng nhân xây dựng đơn giá tiền lương loại sản phẩm, hạng mục cơng trình tồn cơng trình: Căn biện pháp tổ chức thi công BB’, định mức lao động nội bộ, chế độ tiền lương phụ cấp nhà nước quy định Các chi phí gián tiếp đội kết cấu vào đơn giá tiền lương - Xây dựng đơn giá tiền lương để giao khoán toán trực tiếp cho tổ, phận cá nhân đơn vị b/ Lương chi phí nhân cơng Xác định khối lượng quỹ tiền lương cấp đội: - Căn vào nghiệm thu giai đoạn quy ước phòng kỹ thuật đơn giá tiền lương duyệt loại sản phẩm tương ứng chi phí tiền lương ngồi khốn để xác định quỹ tiền lương cho đội Đội phải trích lại tối đa 10% quỹ tiền lương để bảo hành cơng trình chuẩn bị sản xuất - Đội nghiệm thu khối lượng cho tổ sản xuất sở nghiệm thu ngày cán kỹ thuật đội; tổng khối lượng tốn cho tổ khơng vượt qúa khối lượng nghiệm thu Công ty Căn vào bảng nghiệm thu khối lượng tổ đơn giá tiền lương giao khoán đội để xác định quỹ lương trực tiếp đội - Tổ trưởng sản xuất chịu trách nhiệm chia lương cho tổ viên , chia lương tổ phải thông qua tổ có chữ ký người - Lương phận gián tiếp phục vụ cấp đội xác định theo tỷ lệ quỹ lương trực tiếp (mức tối đa = 23% quỹ lương trực tiếp) - Thống kê, kế toán đội kiểm tra, tổng hợp toán lương cho CBCNV đội trình duyệt lương hồn tất thủ tục chia lương qua Công ty Thời gian nghiệm thu duyệt lương: 26 - Công ty nghiệm thu cho đội, đội nghiệm thu khối lượng tổ vào ngày 25 hàng tháng; - Từ ngày 01 đến ngày mồng 25 tháng sau đội phải lên bảng lương trình duyệt Cơng ty; - Từ ngày 25 đến ngày 30 hàng tháng toán trả lương đến CBCNV đội tháng trước c/ Quyết tốn tiền lương chi phí nhân cơng đội theo năm theo cơng trình Điều 44 Trách nhiệm quyền hạn đội công tác kế hoạch: Chuẩn bị, tổ chức thi cơng để hồn thành hợp đồng giao nhận khoán đạt tiến độ, chất lượng hiệu qủa Kết hợp nhịp nhàng, linh hoạt với phận điều độ, phòng ban Cơng ty đội khác qúa trình thi cơng Phối hợp Phòng kinh doanh cơng tác lập kế hoạch sản xuất thi công Chịu trách nhiệm số liệu toán nội Báo cáo đầy đủ xác kịp thời theo nội dung quy định Chủ động tìm kiếm thơng tin việc làm Ký toán hợp đồng kinh tế mua sắm vật tư với đối tác Giám đốc công ty ủy quyền Đề nghị Công ty cung cấp vốn, vật tư phục vụ thi công theo tiến độ Điều 45 Trách nhiệm quyền hạn đội công tác kỹ thuật: Trách nhiệm: a/ Phối hợp Phòng kỹ thuật nghiên cứu hồ sơ, khảo sát đo đạc, nhận trường thi cơng b/ Phối hợp Phòng kỹ thuật lập biện pháp tổ chức thi công nội (BB') trình duyệt để làm khốn nội c/ Thi cơng cơng trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế duyệt, trình tự bước quy trình cơng nghệ thi cơng hướng dẫn kỹ thuật Phòng kỹ thuật đảm bảo tiến độ d/ Chủ động tổ chức thi cơng cơng trình tiêu chuẩn thiết kế biện pháp thi công duyệt, đảm bảo tốt cơng tác an tồn vệ sinh lao động, an tồn giao thơng đ/ Đối với dự án, cơng trình khơng có phòng thí nghiệm trường, đội có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ mẫu thí nghiệm loại vật tư, vật liệu sử dụng thi cơng hạng mục cơng trình, kiểm tra tiêu lý hóa thí nghiệm theo hướng dẫn Phòng kỹ thuật 27 e/ Chấp hành nghiêm chỉnh dẫn kỹ thuật TVGS cán kỹ thuật Công ty f/ Phối hợp với cán Phòng kỹ thuật để đo đạc, thí nghiệm,…, nghiệm thu ẩn dấu g/ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty công tác bảo hành chất lượng sản phẩm cơng trình đội hết thời gian bảo hành Chịu trách nhiệm công việc cung cấp tài liệu, thủ tục nghiệm thu thanh, tốn cơng trình với chủ đầu tư phối hợp với Phòng kỹ thuật làm hồ sơ hồn cơng h/ Đội phải bồi thường vật chất chịu trách nhiệm trước Giám đốc pháp luật sai phạm mặt kỹ thuật dẫn đến thiệt hại qúa trình thi cơng đội Quyền hạn Đội sản xuất thi công công tác kỹ thuật: a/ Yêu cầu Công ty cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, tuyến thi công, mặt thi cơng tài liệu liên quan đến cơng trình Đề nghị phòng Kỹ thuật thi cơng giải thích sai khác (nếu có) mặt kỹ thuật, khối lượng thi công, hồ sơ thiết kế với thực tế cơng trình b/ Được nghiệm thu khối lượng theo thực tế thi công c/ Đề xuất giải pháp kỹ thuật, phối hợp Phòng kỹ thuật thi công, tổ chức biện pháp thi công hợp lý để hồn thành cơng trình tiến độ đảm bảo chất lượng e/ Từ chối sai phạm mặt kỹ thuật huọăc sai khác trình xây lắp cơng trình mà khơng phải lỗi thuộc Đội thi công Điều 46 Trách nhiệm quyền hạn đội công tác quản lý thiết bị Trách nhiệm: a/ Quản lý, khai thác tối đa lực thiết bị; phải chịu trách nhiệm việc sử dụng xe máy sai quy trình khơng hiệu qủa (vượt q so với định mức công ty khối lượng công việc thực hiện) b/ Không tự động thay người vận hành (trừ trường hợp đột xuất) Nếu cần thay đổi đội phải báo cáo trực tiếp văn Cơng ty để Phòng VTTB Phòng nhân tham mưu Giám đốc định c/ Nghiêm chỉnh chấp hành quy định bảo dưỡng thường xuyên định kỳ Các chế độ báo cáo thống d/ Ghi chép đầy đủ xác vào sổ theo dõi, nhật trình xe máy thiết bị theo hướng dẩn Phòng VTTB đ/ Trong qúa trình vận hành thiết bị, phát cố kỹ thuật, thợ điều khiển phải dừng hoạt động để khắc phục báo cáo Đội Cơng ty để có hướng giải Trong thời gian chờ đợi thợ vận hành phải trông coi thiết bị 28 e/ Việc thay loại dầu mỡ bôi trơn, loại bầu lọc, phải tuân theo hướng dẫn phòng VTTB đội cá nhân làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm để dầu bẩn, tắc lọc dầu, khô dầu, gây hư hỏng thiết bị đội, cá nhân phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại f/ Không điều động thiết bị thi cơng ngồi nhiệm vụ ngồi phạm vi cơng trình thi cơng việc khác chưa có hợp đồng văn Cơng ty, cố tình sai phạm Cơng ty phát Đội trưởng thợ vận hnàh chịu kỷ luật thích ứng Nếu có u cầu đột xuất cần điều chuyển ngồi phạm vi cơng trình đội phải báo cáo Phòng VTTB Giám đốc có ý kiến đồng ý thực Quyền hạn: a/ Được quyền đề xuất yêu cầu Công ty điều động đi, bổ sung thêm thiết bị theo yêu cầu nhiệm vụ đơn vị b/ Trường hợp thiết bị, xe máy Công ty không đáp ứng nhu cầu tiến độ thi cơng, đội th ngồi thiết bị, phải đồng ý Công ty c/ Được quyền đề nghị Giám đốc Công ty thay đổi thợ vận hành xe máy, thiết bị đơn vị quản lý xét thấy cần thiết Điều 47 Trách nhiệm cấp Đội việc quản lý tài Đội cấp hạch tốn báo sổ với Cơng ty, thực quản lý tài theo quy chế quản lý Tổng công ty, Công ty Quản lý sử dụng nguồn tiền vay Công ty: Sử dụng vốn vay phải mục đích, kế hoạch vay vốn; phát việc sử dụng vốn vay sai mục đích bị đình vay vốn, phải bồi thường thiệt hại (nếu có) Sử dụng tiền mặt đội phải có phiếu thu, chi có đầy đủ chữ ký người giao nhận tiền thủ quỹ đội Đội trưởng; Đội trưởng không giữ tiền quỹ đội Mua vật tư, vật liệu, phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định Không phép mua nợ nguyên, nhiên vật liệu, dụng cụ sản xuất, vay tiền mặt cá nhân, tập thể, không dùng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, tiền vốn Cơng ty cho cá nhân, tập thể thuê, vay Từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng sau phải báo cáo giảm nợ tiền vay tháng trước Khi cơng trình hồn thành bàn giao, đội phải lý HĐGNK Chức danh thủ kho, thủ quỹ đội Đội trưởng đề nghị, Giám đốc Công ty định Điều 48 Đội trưởng 29 Quyền hạn: a/ Được quyền đề nghị Cơng ty khơng bố trí CBCNV ln khơng hồn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật nhiều lần không sửa chữa, lực chuyên môn không đáp ứng yêu cầu sản xuất đội b/ Được quyền cho CBCNV đội nghỉ việc riêng đến ngày, quyền đình cơng việc CBCNV đội đến ngày CBCNV vi phạm nội quy quy chế Công ty đội c/ Từ chối nhận khốn cơng trình, hạng mục cơng trình Cơng ty giao khốn tính tốn thấy lỗ, có quyền đề nghị lên Công ty kỷ luật cán quyền vi phạm quy định Công ty đội nhiều lần không sửa chữa d/ Từ chối nhận vật tư, thiết bị Công ty cấp khơng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cơng trình, hạng mục cơng trình Trách nhiệm: a/ Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty Pháp luật công tác tổ chức, quản lý mặt công tác kế hoạch, kỹ thuật, tiến độ, chất lượng cơng trình, quản lý vật tư, thiết bị, quản lý tài chính, an tồn lao động, an ninh, đời sống CBCNV đơn vị b/ Đội trưởng phải chịu trách nhiệm cá nhân khoản vay tiền nguồn lực vật chất khác Công ty giao cho đội; Đội trưởng thuyên chuyển công tác phải tiến hành bàn giao xác định rõ trách nhiệm cá nhân thời gian quản lý đội; c/ Đội trưởng phải chịu trách nhiệm bị thi hành kỷ luật tùy theo mức độ trường hợp sau: - Khơng hồn thành kế hoạch giao - Không đảm bảo kỹ thuật, tiến độ, chất lượng cơng trình - Khơng hồn thành thủ tục giảm nợ chứng từ với số tiền ứng theo quy định - Không chăm lo tốt đời sống CBCNV - Để xẩy tai nạn lao động nghiêm trọng Khen thưởng kỷ luật Đội trưởng: a/ Khen thưởng: Đội trưởng khen thưởng quản lý đạo thi cơng cơng trình, hạng mục cơng trình nhận khốn với Cơng ty hồn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ, đảm bảo đời sống cho người lao động có lợi nhuận Hội đồng khốn Cơng ty cơng nhận khen thưởng sau: - Đề nghị khen thưởng danh hiệu thi đua theo quy định Nhà nước - Trích thưởng từ qũy khen thưởng Công ty theo chế độ hành - Lợi nhuận đội tạo phân phối sau: + Đội hưởng 70%, Công ty 30% 30 + Phần 70% đội phân phối: Đội trưởng 30%; số lại phân phối cho CBCNV đội dạng qũy lương, qúa trình phân phối có giám sát cơng nhân tổ chức cơng đồn đơn vị b/ Kỷ luật: Đội trưởng phải chịu trách nhiệm quản lý đạo thi cơng cơng trình nhận khốn với Cơng ty bị lỗ nguyên nhân chủ quan bị xử lý kinh tế sau: - Để lỗ 10% giá trị cơng trình trở xuống Đội trưởng khơng bầu danh hiệu lao động giỏi, nâng lương, hạ hệ số thu nhập phải bồi thường 100% - Để thua lỗ từ 10% giá trị cơng trình trở lên phải đền bù 100% đồng thời bị cách chức bố trí việc khác sa thải - Nếu nguyên nhân khách quan Công ty lập Hội đồng xem xét cụ thể trình Giám đốc định CHƯƠNG X QUẢN LÝ HỒ SƠ, SỬA ĐỔI QUY CHẾ, ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 49 Quản lý hồ sơ, công khai thông tin Việc quản lý hồ sơ, tài liệu thực theo quy định Pháp luật hành; Giám đốc công ty người đại diện chịu trách nhiệm tổ chức việc lưu giữ bảo mật hồ sơ, tài liệu Công ty Người lao động Cơng ty có quyền tìm hiểu thơng tin Công ty thông qua đại hội CNVC ban tra nhân dân Giám đốc người thực quy định Pháp luật quy chế Công ty công khai thông tin chịu trách nhiệm thực quy định này; phận lưu giữ hồ sơ, tài liệu Công ty cung cấp thơng tin bên ngồi theo định Giám đốc người Giám đốc ủy quyền Trường hợp có yêu cầu tra, kiểm tra quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Giám đốc Công ty người chịu trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin theo quy định pháp luật tra, kiểm tra Điều 50 Sửa đổi, bổ sung quy chế Mọi sửa đổi, bổ sung quy chế Hội đồng quản trị Công ty mẹ – Tổng cơng ty Xây dựng cơng trình giao thơng định Giám đốc Cơng ty có quyền đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty phương án sửa đổi, bổ sung quy chế Điều 51 Điều khoản thi hành 31 Quy chế có hiệu lực thi hành Cơng ty kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty mẹ ký định ban hành Tất Đơn vị trực thuộc cá nhân thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành quy định quy chế Quy chế ban hành thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Huyện 32 33 ... xử lý thơng tin kinh tế Phòng Kinh doanh tham mưu thực nội dung sau: Hướng dẫn, tập hợp số liệu báo cáo đội, phòng ban liên quan theo chế độ báo cáo thống kê Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất Tổng... cấp quản lý sử dụng CHƯƠNG VIII CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Điều 39 Cơng tác tài kế tốn: Cơng tác hạch tốn: Hạch tốn theo luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp chuẩn mực kế toán hành; thực quản. .. Tổng hợp phân tích đánh giá kết qủa thực kế hoạch đội Công ty Phân tích hoạt động kinh tế, hiệu qủa kinh doanh thời kỳ, dự án cụ thể kết thúc năm kế hoạch Tổng hợp báo cáo SXKD tháng, qúy, năm phục
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay