Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty kim khí Hà Nội

88 53 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:23

Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty kim khí Hà Nội Báo cáo gồm ba phần: Chương một: Một số vần đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền. Chương hai: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty kim khí Hà Nội. Chương ba: Một số phương pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty kim khí Hà Nội. CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Mục lục Lời mở đầu Trang Chơng I: Một số vấn đề lý luận hạch to¸n vèn b»ng tiỊn I Tỉng qu¸t vỊ vèn tiền Khái niệm phân loại vốn tiền Đặc điểm vốn tiền nhiệm vụ, nguyên tắc hạch toán II Tổ chức công tác kế toán vốn tiền Luân chuyển chứng từ Hạch toán tiền mặt quỹ 2.1 Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt 2.2 Tài khoản sử dụng nguyên tắc hạch toán 12 Kế toán tiền gửi Ngân hàng 21 3.1 Chứng từ dùng để hạch toán tiền gửi Ngân hàng CH s 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận vn, Tiu lun : 6.280.688 22 3.2 Tài khoản sử dụng nguyên tắc hạch toán 22 3.3 Trình tự hạch toán tiền gửi Ngân hàng 23 Hạch toán tiỊn ®ang chun 25 4.1 Chøng tõ sư dơng 25 4.2 Tài khoản sử dụng 25 4.3 Trình tự hạch toán 26 Hình thức sổ kế toán 26 5.1 Hình thức Nhật ký- sổ 26 5.2 Hình thức Chøng tõ ghi sỉ 28 5.3 H×nh thøc NhËt ký- chøng tõ 30 5.4 H×nh thøc NhËt ký chung 31 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Chơng II Thực trạng công tác kế toán vốn tiền công ty kim khí Hà Nội 33 I Giíi thiƯu chung vỊ c«ng ty kim khÝ Hà nội 33 Quá trình hình thành phát triển 33 Tổ chức máy quản lý 34 Đặc điểm tổ chức kế toán công ty 37 3.1 Tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n 38 3.2 Tổ chức công tác kế toán 38 Tình hình luân chuyển chứng từ công ty 39 Đặc điểm thu chi vốn tiền công ty kim khí Hà nội 40 II Thực trạng công tác kế toán vốn tiền công ty kim khí HN 42 Hạch toán tiền mặt 42 1.1 Đối với nghiệp vụ phát sinh tăng tiền mặt 42 1.2 Đối với nghiệp vụ phát sinh giảm tiền mặt 44 Hạch toán tiền gửi Ngân hàng CH s 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 47 2.1 Đối với nghiệp vụ phát sinh tăng TGNH 48 2.2 Đối với nghiệp vụ phát sinh giảm TGNH 49 Đối chiếu điều chỉnh sổ sách 54 3.1 Đối chiếu, kiểm tra điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh tiền mặt quỹ 54 3.2 Đối chiếu, kiểm tra điều chỉnh nghiệp vụ TGNH 56 Chơng III Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn tiền công ty kim khí Hà Nội 58 I Nhận xét chung công tác kế toán công ty kim khí Hà nội 58 Đánh giá chung 58 Một số tồn 60 II.Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tai công ty kim khí Hà Nội 61 Kết luận 68 Lời mở đầu CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Vốn tiền sở, tiền đề cho doanh nghiệp hình thành tồn tại, điều kiện để doanh nghiệp hoàn thành nh thực trình sản xuất kinh doanh Trong điều kiện phạm vi hoạt động doang nghiệp không bị giới hạn nớc mà đợc mở rộng, tăng cờng hợp tác với nhiều nớc giới Do đó, quy mô kết cấu vốn tiền lớn phức tạp, việc sử dụng quản lý chúng có ảnh hởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác, kế toán công cụ để điều hành quản lý hoạt động tính toán kinh tế kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ ®éng s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp Trong công tác kế toán doanh nghiệp chia làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhng chúng có mối quan hệ hữu gắn bó tạo thành hệ thống quản lý thực có hiệu cao Thông tin kế toán thông tin tính hai mặt tợng, trình: Vốn nguồn, tăng giảm Mỗi thông tin thu đợc kết trình có tính hai măth: thông tin kiểm tra Do đó, việc tổ chức hạch toán vốn tiền nhằm đa thông tin đầy đủ nhất, xác thực trạng cấu vốn tiền, nguồn thu chi tiêu chúng trình kinh doanh để nhà quảnlý nắm bắt đợc thông tin kinh tế cần thiết, đa CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 định tối u đầu t, chi tiêu tơng lai nh Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra chứng từ, sổ sách tình hình lu chuyển tiền tệ, qua biết đơc hiệu kinh tế đơn vị m×nh Thùc tÕ ë níc ta thêi gian qua cho thấy doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhà nớc, hiệu sử dụng vốn đầu t nói chung vốn tiền nói riêng thấp , cha khai thác hết hiệu tiềm sử dụng chúng kinh tế thị trờng để phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán bị buông lỏng kéo dài Xuất phát từ vần đề thông qua thời gian thực tập em xin chọn đề tài sau để sâu vào nghiên cứu viết báo cáo: Hạch toán kế toán vốn tiền công ty kim khí Hà Nội Báo cáo gồm ba phần: Chơng một: Một số vần đề lý luận hạch toán kế toán vốn tiền Chơng hai: Thực trạng công tác kế toán vốn tiền công ty kim khí Hà Nội Chơng ba: Một số phơng pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn tiền công ty kim khí Hà Nội CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Chơng một: Một số vấn đề lý luận hạch toán kế toán vốn tiền I Tỉng qu¸t vỊ vèn b»ng tiỊn: Kh¸i niƯm phân loại vốn tiền: Vốn tiền toàn hình thức tiền tệ thực đơn vị sở hữu, tồn dới hình thái giá trị thực chức phơng tiệ toán trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vốn tiền loại tài sản mà doanh nghiệp có sử dụng Theo hình thức tồn vốn tiền doanh nghiệp đợc chia thành: - Tiền Việt Nam: loại tiền phù hiệu Đây loại giấy bạc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam phát hành đợc sử dụng làm phơng tiện giao dịch thức toàn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Ngoại tệ: Là loại tiền phù hiệu Đây loại giấy bạc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam phát hành nhng đợc phép lu hành thức thị tròng Việt nam nh đồng: đô Mỹ (USD), bảng Anh (GBP), phrăng Pháp ( FFr), yên Nhật ( JPY), đô Hồng Kông ( HKD), mác Đức ( DM) - Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: tiền thực chất, nhiên đợc lu trữ chủ yếu mục tiêu an toàn mục đích bất thờng khác mục đích toán kinh doanh Nếu phân loại theo trạng thái tồn ,vốn tiền CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 cđa doanh nghiƯp bao gåm: - TiỊn t¹i q: gồm giấy bạc Việt Nam, ngoại tệ ,bạc vàng, kim khí quý, đá quý, ngân phiếu đợc giữ két doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu chi tiêu trực tiếp hàng ngày sản xuất kinh doanh - Tiền gửi ngân hàng: tiền Việt Nam, ngoại tệ , vàng, bạc, kim khí quý đá quý mà doanh nghiệp gửitại tài khoản doanh nghiệp Ngân hàng - Tiền chuyển: tiền trình vần động để hoàn thành chức phơng tiện toán trình vận động từ trạng thái sang trạng thái khác Đặc điểm vốn tiền nhiệm vụ, nguyên tắc hạch toán: Trong trình sản xuất kinh doanh vốn tiền vừa đợc sử dụng để đáp ứng nhu cầu toán khoản nợ doanh nghiệp mua sắm vật t, hàng hoá sản xuất kinh doanh, vừa kết việc mua bán thu hồi khoản nợ Chính vậy, quy mô vốn tiền loại vốn đói hỏi doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ vốn tiền có tính luân chuyển cao nên đối tợng gian lận ăn cắp Vì trình hạch toán vốn tiền, thủ tục nhằm bảo vệ vốn tiền khỏi ăn cắp lạm dụng quan trọng, đòi hỏi việc sử dụng vốn tiền cần phải tuân thủ nguyên tắc chế độ quản lý tiền tệ thống Nhà nớc Chẳng hạn tiền mặt quü cña doanh CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận vn, Tiu lun : 6.280.688 nghiệp dùng để chi tiêu hàng ngày không đợc vợt mức tồn quỹ mà doanhnghiệp Ngân hàng thoả thuận theo hợp dồng thơng mại, có tiền thu bán hàng phải nộp cho Ngân hàng Xuất phát từ đặc điểm nêu trên, hạch toán vốn tiền phải thực nhiệm vụ sau: - Theo dõi tình hình thu, chi, tăng, giảm, thừa, thiếu số có loại vốn tiền - Giám đốc thờng xuyên tình hình thực chế độ quản lý tiền mặt, kû lt to¸n, kû lt tÝn dơng - Híng dÉn vµ kiĨm tra viƯc ghi chÐp cđa thđ q, thờng xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu thủ quỹ kế toán tiền mặt - Tham gia vào công tác kiểm kê quỹ tiền mặt, phản ánh kết kiểm kê kịp thời Nguyên tắc hạch toán vốn tiền mặt bao gồm: - Hach toán kế toán phải sử dụng thống đơn vị giá trị đồng Việt nam để phản ánh tổng hợp loại vốn tiền - Nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngoại tệ phải quy đổi đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán.Đồng thời phải theo dõi nguyên tệ loại ngoại tệ - Đối với vàng bạc, kim khí quý đá quý phản ánh tài khoản vốn tiền áp dụng cho doanh nghiệp không kinh doanh vàng bạc, kim khí quý đá quý phải theo dõi số lợng trọng lợng, quy cách phẩm chất giá 10 CH s 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Ch¬ng III Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn tiền công ty kim khí Hà nội I Nhận xét chung công tác kế toán công ty Kim khí Hà Nội: Đánh giá chung: Từ đợc thành lập lại đến nay, công ty kim khí Hà nội kuôn phải đối đầu với hàng loạt khó khăn, đặc biệt cạnh tranh gay gắt đơn vị, tổ chức kinh tế khác, nhng công ty kim khí Hà nội có cố gắng đáng ghi nhận việc tổ chức máy quản lý nhằm đáp ứng đợc nhu cầu thị trờng Là doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập với quy mô kinh doanh rộng lớn công ty phải tìm cho máy quản lý, phơng thức kinh doanh cho có hiệu Song, bên cạnh yếu tố trên, tình thần đoàn kết đóng vai trò quan trọng bớc đờng tự khẳng định Ban lãnh đạo công ty quan tâm động viên cán công ty rèn luyện đạo đức, tinh thần nh kỹ nghiệp vụ, khuyến khích họ đoàn kết phấn đấu lên Công tác quản lý hạch toán kinh doanh nói chung công tác kế toán nói riêng 74 CH s 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 không ngừng đợc củng cố hoàn thiện, thực trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho trình quản lý sản xt kinh doanh cđa c«ng ty HiƯn nay, c«ng ty kim khí Hà nội sử dụng hệ thống tài khoản kế toán thống nhât, đồng thời áp dụng hình thøc tỉ chøc sỉ kÕ to¸n “NhËt ký chøng tõ” sử dụng chế độ báo cáo tài theo định số 1141CT/ QĐ/ CĐKT ban hành ngày 1/ 11/ 95 Bộ tài dùng cho doanh nghiệp công tác kế toán Bộ máy kế toán công ty đợc tổ chức tơng đối gọn nhẹ, kế toán viên đợc phân công công việc rõ ràng Trình độ nhân viên không ngừng đợc nâng cao thờng xuyên đợc đào tạo bồi dỡng nghiệp vụ chuyên môn, biết vận dụng khéo léo nhịp nhàng lý thuyết thực tế công ty, biết áp dụng phơng pháp hạch toán phù hợp với thực tế phát sinh đồng thời giảm đợc khối lợng công việc ghi chép thừa để đạt đợc hiệu cao Mỗi nhân viên kế toán sử dụng đợc máy vi tính nên công việc kế toán đợc thực nhanh chóng, số liệu xác Do địa bàn kinh doanh rộng lớn nên công ty áp dụng kiểu vừa tập trung vừa phân tán để thực công tác kế toán Đây lựa chọn phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, tổng hợp việc cung cấp thong tin cho lãnh đạo công ty Với việc tổ chức máy kế toán hợp lý lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp góp phần nâng cao suáat hiệu công tác 75 CH s 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận vn, Tiu lun : 6.280.688 kế toán nh công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Nh phân tích rõ phần trớc, công tác hạch toán kế toán công ty hạch toán vốn tiền khâu vô quan trọng Nhờ nhận thức rõ điều này, công ty có biện pháp tốt việc tổ chức hạch toán nh quản lý sử dụng vèn b»ng tiỊn NhiƯm vơ chđ u cđa c«ng ty mua mặt hàng kim khí từ liên doanh, xí nghiệp lớn chuyên sản xuất mặt hàng kim hí mua từ công ty nớc bán cho đơn vị có nhu cầu mặt hàng Do đó, công ty phải không ngừng cố gắng để mở rộng phạm vi kinh doanh toàn quốc nh việc tìm kiếm thêm bạn hàng quốc tế Những vấn đề tác động không nhỏ đến công tác hạch toán vốn tiền cung cấp đáp ứng nhu cầu thông tin đầy đủ, kịp thời xác cho ngời quản lý đồng thời giảm bớt công việc trùng phận có liên quan Với cố gắng nhanh nhạy mình, kế toán vốn tiền hoàn thành công việc đợc giao Việc giữ gìn bảo quản tiền mặt két đợc đảm bảo tính an toàn cao Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đợc cập nhật hàng ngày nên thông tin kinh tế mang tính liên tục xác Công tác kế toán tổng hợp đợc đơn giản hoá tới mức tối đa, cho phép ghi chép kịp thời cách tổng hợp tợng kinh tế có liên quan đến tình trạng biến động vốn b»ng tiÒn 76 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiu lun : 6.280.688 Hệ thống tài khoản áp dụng ®Ĩ theo dâi sù biÕn ®éng cđa vèn b»ng tiỊn hoàn toàn tuân thủ theo quy định đợc chi tiết tối đa cho loại tiền Sự chi tiết cho phép ban lãnh đạo nắm bắt đợc số liệu cụ thể chi tiết vốn tiền , từ định cách xác hợp lý Sổ sách kế toán đợc lập ghi chép rõ ràng, rành mạch Việc lu trữ thông tin lập sổ sách đợc thực máy vi tính in với lạ chọn sổ sách cần thiết phục vụ cho kinh doanh , quản lý Nên doanh nghiệp trực tiếp giảm đợc phần chi phí, đồng thời giảm đợc số lợng chứng từ sổ lu trữ kho Trên số nhận xét u điểm công ty kim khí Hà nội nói chung phòng kế toán nói riêng việc tìm đờng cã tÝnh hiƯu qu¶ nhÊt cho kinh doanh 2 Mét số tồn tại: Do địa bàn hoạt động rộng nên việc tập hợp số liệu chứng từ sổ sách chậm chạp, dẫn đến việc lập báo cáo kế toán định kỳ thờng không thời hạn gây chậm trễ việc định nhà quản lý Báo cáo lu chuyển tiền tệ báo cáo tài phản ánh khoản thu chi tiỊn kú cđa doanh nghiƯp theo tõng ho¹t động kinh doanh, hoạt động đầu t hoạt động tài Thông qua chủ doanh nghiệp dự đoán đợc lợng tiền mang lại từ hoạt động tơng lai Nhà quản lý thấy trớc đợc khả 77 CH s 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 to¸n ký hoạt động tới Vì quan trọng mà hầu hết doanh nghiệp lập báo cáo lu chuyển tiền tệ Nhng công ty kim khí Hà nội cha sử dụng vai trò báo cáo Công ty cha đầu t đầy đủ cho cửa hàng bán lẻ phơng tiện phục vụ hoạt động kinh doanh Trình độ nhân viên xí nghiệp , cửa hàng cha cao kể kế toán viên gây khó khăn, trì hoãn việc đối chiếu sổ sách với công ty gây phiền hà không cho nhân viên kế toán công ty Do yếu nhân viên số cửa hàng gây nên thất thoát hàng hoá gây thiệt hại cho công ty Hiện công ty sử dụng máy vi tính để lu trữ số liệu sổ sách nhng thực phần mềm thông thờng nh: Word, Excel cha có phần mềm riêng biệt để phục vụ công tác kế toán nên doanh nghiệp cha thực phát huy hết vai trò máy tính công tác hạch toán kế toán, cha tiết kiệm đợc lao động nhân viên kế toán thời gian lập, ghi chép , tổng hợp số liệu chuyển sổ II Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán công ty Kim khí Hà nội Nh nói doanh nghiệp áp dụng mô hình nửa tập trung nửa phân tán điều kiện phạm vi hoạt động Đối với chi nhánh công ty đặt thành phố Hồ chÝ Minh 78 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiu lun : 6.280.688 nh cửa hàng bán lẻ, Công ty cho áp dụng hình thức phân tán Có thể nói phơng án không mang lại hiệu cao việc bán lẻ thi trờng thành phố Hồ chí Minh không mang lại kiệu mà chủ yếu làm chức giao dịch Công ty Hà nội tổ chức có nhu cầu mua với số lợng lớn Khi có đồng ý bên mua Công ty Hà nội chuyển hàng vào cho cửa hàng TP HCM Việc chi nhánh phải hạch toán riêng làm tăng thêm chi phí cho công ty hàng tháng , quý công ty chi nhánh phải tiến hành đối chiếu sổ sách Vì theo em, với chi nhánh nên áp dụng mô hình tập trung Nếu áp dụng mô hình doanh nghiệp tiết kiệm đợc chi phí lại mà tiết kiệm đợc khoản lơng hàng tháng cho nhân viên kế toán Điều có nghĩa máy quản lý gọn nhẹ Lúc doanh nghiệp phải thay đổi cách hạch toán: Thay: Nợ TK 111 (112) CãTK 136 B»ng: Nỵ TK 111(112) Cã TK 131 (Khi nhận đợc tiền giấy báo Có Ngân hàng kèm theo chứng từ số hàng bán chi nhánh thành phố Hồ chÝ Minh gưi ra) HiƯn nay, C«ng ty kh«ng ngừng đẩy mạnh mối quan hệ không với tổ chức nớc mà với tổ chức quốc tế Do yêu cầu toán ngoại tÖ rÊt quan 79 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận vn, Tiu lun : 6.280.688 trọng Trong công ty có tài khoản 112.2: Tiền gửi Ngân hàng ngoại tệ dùng để phản ánh tình hình tăng giảm ngoại tệ đơn vị Ngân hàng mà không đăng ký sử dụng TK 111.1 Tiền măt quỹ ngoại tệ Điều gây nên khó khăn Giả sử khách hàng đến mua hàng toán ngoại tệ đơn vị lại nhập quỹ mà phải cử ngời đổi lấy đồng Việt Nam đem gửi vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ Ngân hàng Đây lãng phí thời gian nhân công cách vô lý Vì theo em doanh nghiệp nên đăng ký sử dụng thêm tài khoản 111.2 Tiền mặt quỹ ngoại tệ để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh đợc thuận lợi Công ty có tài khoản TGNH NH nh: NH Công thơng khu vực Đống Đa, EXIM-BANK, INDOVINA-BANK, nên việc ghi chép chi tiết NH cần thiết, giúp cho trình kiểm tra sổ sách đợc dễ dàng Công ty tiến hành ghi chi tiết nhng theo em cần phải ghi chi tiết NH nghiệp vụ phát sinh Việc chi tiết NH Công thơng khu vực Đống Đa nh Công ty làm hợp lý Nhng đối víi c¸c NH kh¸c c¸c nghiƯp vơ ph¸t sinh nhng cần ghi chi tiết ngày, tháng phát sinh nghiệp vụ theo cột ngày Cụ thể nh Nhật ký chứng từ số sau đây: nhật ký chøng tõ sè 80 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Ghi cã TK 112 st C.T DiƠn t Th¸ng 12/1997 Ghi cã TK 112, ghi nợ TK giải S Ngà ố y 2.12 Nh CT 136.1 KV §§ 642 Céng cã tk 112 500.000 5000.000 6.300.000.0 241.588.3 29.692.894 00 99 142.093.7 937 142.093.741 31.1 NH NN VN 41 EXIM26.1 BANK 31/1 117.500.215 7.000.000.0 117.500.2 7.000.000.0 00 15 00 7.000.000.0 7.117.500.2 00 117.500.2 15 15 501.182.3 36.952.488 13.300.000 000 55 893 Việc ghi chi tiết tài khoản nh Bảng kê số đợc thực nh Công ty cần trang bị thêm máy vi tính cho phòng kế toán đồng thời phải tổ chức đào tạo để nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán chơng trình kế toán máy nhằm quản lý xác đợc số Bên cạnh Công ty cần phải xây dựng chơng trình kế toán thống máy vi tính nhằm tự động hoá mức độ cao 81 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 công tác hạch toán nói chung công tác hạch toán vốn tièen nói riêng Chơng trình máy tính phải xây dựng sở trính xử lý thông tin theo hình thức kế toán NhËt ký chøng tõ nh sau: Chøng tõ gèc Xö lý nghiệp vụ Kho thông tin máy vi tính Kế toán tổng hợp Kế toán chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài Ngày trªn thÕ giíi còng nh ë ViƯt nam cã nhiỊu chơng trình kế toán khác nhau, chơng có đặc trng riêng, u nhợc điểm riêng Mặc dù chơng trình kế toán thực đợc chức sau: + Cho phép xác định tệp liệu nh xác định danh 82 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 mơc c¸c TK, cÊu tróc c¸c chøng từ, danh mục đối tợng pháp nhân liên quan đến công tác hạch toán, danh mục hàng háo, sản phẩm, nguyên vật liệu + Cho phép nhập liệu cố định liệu phát dinh chu kỳ kế toán + Cho phép tìm, sửa chữa, bổ xung loại bỏ thông tin cần thiết + Cho phép tính toán, tập hợp, điều chỉnh, phân bổ chi phí vào TK khác theo công t¸c kÕ to¸n + Cho phÐp in c¸c b¸o c¸o kế toán cần thiết + Cho phép lu kết kết chuyển số d sang chu kỳ kế toán Việc tách riêng kế toán tổng hợp kế toán chi tiết thông qua chơng trình kế toán tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh, kiểm tra số liệu Nếu nhân viên kế toán vào NKCT bảng kê bị nhầm lẫn tìm kiếm, sửa chữa lại số liệu, tài khoản cách nhanh chóng Công ty nên tiến hành lập báo cáo lu chuyển tiền tệ nhằm giúp cho nhà quản lý có đợc định cách nhanh chóng xác Do đơn vị cha có định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể nh kế hoạch toán tiền công nợ thống nên dẫn đến tình trạng số tiền mặt có quỹ đơn vị không ổn định, có lúc cí lúc nhiều Điều dễ gây nên khó khăn cho Công ty việc chi tiêu tiền mặt phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh gây ứ đọng nhiều tiÒn 83 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu lun : 6.280.688 làm vòng quay vốn bị chậm lại Để khắc phục nhợc điểm này, theo em Công ty nên xây dựng định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể kỳ hạch toán vào kế hoạch thu chi tiền mặt kỳ Định mức đợc xê dịch kỳ hạch toán, nhng không đợc phép tăng cao thấp gây tình trạng bất ổn quỹ tiền mặt doanh nghiệp Bên cạnh Công ty cần lập kế hoạch thu hồi toán công nợ cho số tiền phải trả nợ nh số tiền nợ thu hồi cân đối nhau, đảm bảo đợc nhu cầu thu , chi tiền mặt Công ty 5.Về phơng diện tổ chức phòng kế toán Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật , máy quản lý doanh nghiệp nói chung máy phòng kế toán nói riêng phải ngày gọn nhẹ Công ty không ngừng cố gắng công tác tổ chức phòng kế toán cho có hiệu Nhng phòng kế toán với 12 ngời kồng kềnh Công ty nên ý vấn đề tổ chức cán phân công công tác để tránh tình trạng ngời không hết việc, ngời ngồi chơi nh Theo em phòng kế toán nên có khoảng từ đến ngời để máy đợc gọn nhẹ không lãng phí lao động Cụ thể nh sau: Phòng kế toán đợc chia thành nhóm: Nhóm 1: Kế toán tổng hợp chi phí Gồm ngời: Kế toán tổng hợp kÕ to¸n chi phÝ( CF 84 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 mua, b¸n , trích KHTSCĐ chi phí khác) Nhóm 2: Kế toán hàng hoá Gồm ngời: -Kế toán mua, bán hàng hoá: chuyên theo dõi tìng hình mua , bán hàng hàng tồn kho -Kế toán công nợ: theo dõi khoản phải thu , phải trả với khách hàng Nhóm 3: Kế toán vốn tiền Gồm ngời: - Thủ quỹ: Theo dõi bảo quản két tiền mặt - Kế toán vốn tiền: theo dõi tình hình thu, chi tiền mặt nh TGNH theo dâi viƯc to¸n víi CNV 6.HiƯn nay, chÕ độ kế toán khuyến khích doanh nghiệp lập dư dơng B¸o c¸o lu chun tiỊn tƯ hƯ thống báo cáo tài doanh nghiệp nhằm góp phần phản ánh cách rõ rệt trình hình thành sử dụng lợng tiền phát sinh theo hoạt động khác kỳ báo cáo doanh nghiệp, cung cấp thông tin sác cho nhà quản lý, từ đa biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn tiền Với u điểm nh vậy, theo em Công ty nên tiến hành việc lập sử dụng báo cáo lu chuyển tiền tệ Về phơng pháp lập, doanh nghiệp nên lập theo phơng pháp trực tiếp( Mẫu B03-DN) phơng pháp phân tích trực tiếp khoản thực thu, thực chi tiền sổ kế toán vốn tiền theo loại hoạt động 85 CH s 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 theo néi dung thu, chi Báo cáo lu chuyển tiền tệ đợc lập dựa vào: - Bảng cân đối kế toán- Mẫu B01-DN -Sổ kế to¸n theo dâi thu, chi vèn b»ng tiỊn - Sỉ kế toán theo dõi khoản phải thu, phải trả 86 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 kÕt ln Qua thêi gian thùc tËp, kÕt hỵp với nghiên cứu lý luận thực tiễn, em nhận thấy công tác kế toán vốn tiền vừa mang tÝnh lý ln võa mang tÝnh thùc tÕ cao §Ĩ kế toán phát huy đợc vai trò quản lú kinh tế thông qua việc phản ánh giám đốc cách chăt chẽ, toàn vẹn tài sản tiền vốn công ty khâu trình tái sản xuất nhằm cung cấp thông tin xác hợp lý phục vụ cho việc lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Do việc hoàn thiện công tác kế toán công ty tất yếu, trình chuyển đổi kinh tế sang chế thị trờng có quản lý Nhà nớc Vốn tiền trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp nh nhà quản lý việc hạch toán vốn tiền đòi hỏi phải đợc kiện toàn Do hạn chế hiểu biết lý luận thực tiễn, thời gian thực tập công ty có hạn nên trình nghiên cứu trình bày viết không tránh khỏi sai sót hạn chế Em mong có đợc đóng góp giúp đỡ thầy cô cán phòng kế toán Công ty kim khí Hà nội Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Phan Quang Niệm tận tình giúp đỡ, hớng dẫn em nghiên cứu 87 CH s 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận vn, Tiu lun : 6.280.688 trình bày chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn cán nhân viên Phàng kế toán nói riêng cán phòng ban khác Công ty Kim khí Hà nội nói chung giúp đỡ em trình thực tập Công ty hoàn thành viết nµy 88 ... cứu viết báo cáo: Hạch toán kế toán vốn tiền công ty kim khí Hà Nội Báo cáo gồm ba phần: Chơng một: Một số vần đề lý luận hạch toán kế toán vốn tiền Chơng hai: Thực trạng công tác kế toán vốn... kinh doanh doanh nghiệp làm ghi sổ kế toán, cần thiết phải sử dụng chứng từ kế toán Chứng từ kế toán phơng tiện chứng minh văn cụ thể tính hợp pháp nghiệp vụ kinh tế phát sinh Mọi hoạt động kinh. .. liệu sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết - Lu trữ chứng từ: Chứng từ vừa pháp lý để ghi sổ kế toán, vừa tài liệu lịch sử kinh tế doanh nghiệp Vì vậy, sau ghi sổ kết thúc kỳ hạch toán, chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty kim khí Hà Nội, Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty kim khí Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay