Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn

72 32 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:18

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Chơng 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lơng trong các doanh nghiệp sản xuất. Chơng 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lơng tại Công ty T vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn. Chơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Công ty T vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn. Học viện tài Chuyên đề thực tập Lời nói đầu Trong kinh tế thị trờng có quản lý nhà nớc ta nay, tổ chức kinh tÕ, doanh nghiƯp cã qun tỉ chøc vµ thùc hoạt động sản xuất kinh doanh cách độc lập tự chủ theo qui định pháp luật Họ phải tự hạch toán đảm bảo doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận, phát triển lợi nhuận đó, từ nâng cao lợi ích doanh nghiệp, ngời lao động Đối với nhân viên, tiền lơng khoản thù lao nhận đợc sau thời gian làm việc công ty Còn công ty phần chi phí bỏ để tồn phát triển đợc Một công ty hoạt động có kết tốt kết hợp hài hoà hai vấn đề Do vậy, việc hạch toán tiền lơng công cụ quảnquan trọng doanh nghiệp Hạch toán xác chi phí lao động có ý nghĩa sở, để xác định nhu cầu số lợng, thời gian lao động xác định kết lao động Qua nhà quản trị quản lý đợc chi phí tiền lơng giá thành sản phẩm Mặt khác công tác hạch toán chi phí lao động giúp việc xác định nghĩa vụ doanh nghiệp nhà nớc Đồng thời nhà nớc nhiều định liên quan đến việc trả lơng chế độ tính lơng cho ngời lao động Trong thực tế, doanh nghiệp có đặc thù sản xuất lao động riêng, cách thức hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp có Học viện tài Chuyên đề thực tập khác Từ khác mà có khác biệt kết sản xuất kinh doanh Tõ nhËn thøc nh vËy nªn thêi gian thùc tập Công ty T vấn Xây dựng Phát triển Nông thôn em chọn đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty T vấn Xây dựng Phát triển Nông thôn để nghiên cứu thực tế viết thành chuyên đề Với hiểu biết hạn chế thời gian thực tế ngắn ngủi, với giúp đỡ lãnh đạo Công ty anh chị em phòng kế toán Công ty, em hy vọng nắm bắt đợc phần hiểu biết lĩnh vực kế toán tiền lơng Công ty Bài viết đợc chia làm chơng: Chơng 1: Cơ sở lý luận chung kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp sản xuất Chơng 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty T vấn Xây dựng Phát triển Nông thôn Chơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty T vấn Xây dựng Phát triển Nông thôn Bài viết đợc hoàn thành với tận tình hớng dẫn, giúp đỡ Thầy giáo Văn Bá Thanh anh chị phòng kế toán Công ty T vấn Xây dựng Phát triển Nông thôn Em xin chân thành cám ơn! Học viện tài Chuyên đề thực tập Chơng Cơ sở lý luận chung kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp sản xuất 1.1 - Một số vấn đề hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng 1.1.1 Tiền lơng: 1.1.1.1 Khái niêm: Trong kinh tế thị trờng hoạt động thị trờng sức lao động (hay gọi thị trờng lao động), sức lao động hàng hoá, tiền lơng giá sức lao động Khi phân tích kinh tế t chủ nghĩa, nơi mà quan hệ thị trng thèng trÞ mäi quankinh tÕ, x· héi khác Các Mác viết tiền công giá trị hay giá sức lao động mà hình thái cải trang giả trị hay giá sức lao động Tiền lơng phản ánh nhiều quan hệ kinh tế, xã hội khác Tiền lơng tríc hÕt lµ sè tiỊn mµ ngi sư dơng lao ®éng (ngêi mua søc lao ®éng) tr¶ cho nguêi lao động ( ngời Học viện tài Chuyên đề thực tập bán sức lao động) Đó quan hệ kinh tế tiền lơng Mặt khác, tính chất đặc biệt hàng hoá sức lao động mà tiền lơng không đơn vấn đề kinh tế mà vấn đề xã hội quan trọng, liên quan đến đời sống trật tự xã hội Đó quan hệ xã hội Trong ttrình hoạt động, hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp tiền lơng phần chi phí cấu thành chi phí sản xuất kinh doanh Vì vậy, tiền lơng luôn đợc tính toán quản lý chặt chẽ Đối với ngời lao động, tiền lơng thu nhập từ trình lao động họ phần thu nhập chủ yếu với đại đa số lao động xã hội có ảnh hởng đến mức sống họ Phấn đấu nâng cao tiền lơng mục đích ngời lao động Mục đích tạo động lực để ngời lao động phát triển trình độ khẳ lao động Trong điều kiện kinh tế hàng hoá nhiều thành phần nh nớc ta nay, phạm trù tiền lơng đợc thể cụ thể thành phần kinh tế + Trong thành phần kinh tế nhà nớc khu vực hành nghiệp (khu vực lao động đợc nhà nớc trả lơng), tiền lơng số tiền mà doanh nghiệp quốc doanh, quan, tổ chức nhà nớc trả cho ngời lao động theo chế sách nhà nớc đợc thể hệ thống thang lơng, bảng lơng nhà nớc qui định + Trong thành phần kinh tế quốc doanh, tiền lơng chụi tác động chi phối lớn thị trờng thị trờng sức lao động Tiền lơng khu vực dù nằm khuôn khổ pháp luật theo sách phủ giao dịch trực tiếp chủ thợ, mặc cụ thể bên làm thuê bên thuê Những hợp Học viện tài Chuyên đề thực tập đồng lao động tác động trực tiếp đến phơng thức trả công Đứng phạm vi toàn xã hội, tiền lơng đợc xem xét đặt quan hệ phân phối thu nhập, quan hệ sản xuất tiêu dùng, quan hệ trao đổi Do sáh tiền lơng thu nhập luôn vấn đề quan tâm quốc gia Chúng ta cần phân biệt hai khái niệm tiền lơng: +Tiền lơng danh nghĩa: số tiền mà ngời sử dụng lao động trả cho ngời lao ®éng Sè tiỊn nµy nhiỊu hay Ýt phơ thc trùc tiếp vào xuất lao động, phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm làm việc trình lao động + Tiền lơng thực tế: Đợc hiểu số lợng loại hàng hoá tiêu dùng loại dịch vụ cần thiết mà ngời lao động đợc hởng lơng mua đợc tiền lơng thực tế 1.1.1.2 Vai trò chức tiền lơng: + Chức tái sản xuất sức lao động: Quá trình tái sản xuất sức lao động đợc thực việc trả công cho ngời lao động thông qua lơng Bản chất sức lao động sản phẩm lịch sử đợc hoàn thiện nâng cao nhờ thờng xuyên đợc khôi phục phát triển, chất tái sản xuất sức lao động có đợc tiền lơng sinh hoạt định để họ trì phát triển sức lao động (nuôi dỡng, giáo dục hệ sau), tích luỹ kinh nghiệm nâng cao trình độ, hoàn thiện kỹ lao động + Chức công cụ quản lý doanh nghiệp: Mục đích cuối nhà quản trị lợi nhuận cao Để đạt đợc mục tiêu họ phải biết kết hợp nhịp Học viện tài Chuyên đề thực tập nhàng quản lý cách có nghệ thuật yếu tố trình kinh doanh Ngời sử dụng lao động tiến hành kiểm tra giám sát, theo dõi ngời lao động làm việc theo kế hoạch, tổ chức thông qua việc chi trả lơng cho họ, phải đảm bảo chi phí mà bỏ phải đem lại kết hiệu cao nhÊt Qua ®ã ngi sư dơng lao ®éng sÏ quản lý chặt chẽ số lợng chất lợng lao động để trả công xứng đáng cho ngời lao động + Chức kích thích lao động ( đòn bẩy kinh tế): Với mức lơng thoả đáng động lực thúc đẩy sản xuất phát triển tăng xuất lao động Khi đợc trả công xứng đáng ngời lao động say mê, tích cực làm việc, phát huy tinh thần làm việc sáng tạo, họ gắn bó chặt chẽ trách nhiệm với lợi ích doanh nghiệp Do vậy, tiền luơng công cụ khuyến khích vật chất, kích thích ngời lao động làm việc thực có hiệu cao 1.1.1.3 Q tiỊn l¬ng: Q tiỊn l¬ng cđa doanh nghiệp toàn tiền lơng mà doanh nghiệp trả cho tất lao động thuộc doanh nghiệp quản lý Thành phần quỹ tiền lơng bao gồm nhiều khoản nh lơng thời gian (tháng, ngày, giờ), lơng sản phẩm, phụ cấp (chức vụ, đắt đỏ, khu vực .), tiền thởng sản xuất.Quỹ tiền lơng(hay tiền công) bao gồm nhiều loại, nhiên hạch toán chia thành tiền lơng lao động trực tiếp tiền lơng lao động gián tiếp, chi tiết theo tiền lơng tiền lơng phụ 1.1.2 Các khoản trích theo lơng: 1.1.2.1 Bảo hiểm xã hội: 1.1.2.1.1 Khái niệm: Học viện tài Chuyên đề thực tập Bảo hiểm xã hội(BHXH) nội dung quan trọng sách xã hội mà nhà nớc đảm bảo trớc pháp luật cho ngời dân nói chung ngời lao động nói riêng BHXH đảm bảo mặt vật chất cho ngời lao động, thông qua chế độ BHXH nhằm ổn định đời sống ngời lao động gia đình họ BHXH hoạt ®éng mang tÝnh chÊt x· héi rÊt cao Trªn sở tham gia,đóng góp ngời lao động, ngời sử dụng lao động quảnbảo hộ nhà nớc BHXH thực chức đảm bảo ngời lao động gia đình họ gặp rủi ro nh ốm đau, tuổi già, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, chết Theo công ớc102 BHXH tính chất lao động quốc tế gồm: + Chăm sóc y tế + Trợ cấp ốm đau + Trợ cấp thất nghiệp + Trợ cấp tuổi già + Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp +Trợ cấp gia đình + Trợ cấp thai sản, tàn tật Hiện Việt Nam thực loại nghiệp vụ bảo hiểm sau: +Trợ cấp thai sản, trợ cấp ốm đau + Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp + Trợ cấp sức lao động, Trợ cấp tàn tật 1.1.2.1.2 Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH): Là khoản tiền trích lập ngời lao ®éng t¹m thêi hay vÜnh viƠn mÊt søc lao ®éng nh ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ sức, nghỉ hu Quỹ BHXH đợc trích lập Học viện tài Chuyên đề thực tập theo tỷ lệ phần trăm định chế độ tài Nhà nớc quy định tổng số tiền lơng thực tế phải trả cho công nhân viên đợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tuỳ theo mức độ phát triển kinh tế quốc dân, tuỳ theo chế độ tài quốc gia mà quy định tỷ lệ trích BHXH Nh chế độ trích BHXH 20%, 15% đợc trích vào chi phí SXKD, 5% trừ vào thu nhập ngời lao động 1.1.2.1.3 Bảo hiểm Ytế (BHYT): Là khoản trợ cấp tiền thuốc men, khám chữa bệnh cho ngời lao động, ốm đau phải điều trị thời gian làm việc công ty Quỹ BHYT đợc trích theo tỷ lệ phần trăm quy định tổng số tiền lơng phải trả cho công nhân viên đọc tính vào chi phÝ SXKD ChÕ ®é trÝch ë níc ta hiƯn 3%, 2% trích vào chi phí SXKD, 1% trích vào thu nhập ngời lao động 1.1.2.1.4 Kinh phí công đoàn (KPCĐ): Quỹ đợc xây dựng nên với mục đích chi tiêu cho hoạt động công đoàn, hàng tháng doanh nghiệp phải trích theo tỷ lệ phần trăm quy định tổng số tiền lơng thực tế phải trả cho ngời lao động Theo chế độ hành tỷ lệ trích kinh phí công đoàn 2% đợc trích vào chi phí sản xuất kinh doanh 1.2 - Các hình thức trả lơng Chính sách lơng sách linh động, uyển chuyển phù hợp với hoàn cảnh xã hội, với khẳ công ty- xí nghiệp, đối chiếu với công ty nghiệp khác ngành Chúng ta không nên áp dụng công thức lơng cách máy móc có tính chất đồng cho công ty, xí nghiệp Có công ty áp dụng chế độ Học viện tài Chuyên đề thực tập khoán sản phẩm xuất lao động cao, giá thành hạ Nhng công ty khác lại thất bại áp dụng chế độ trả lơng này, mà phải áp dụng chế độ trả lơng theo cộng với thởng Do việc trả lơng đa dạng, nhiều công ty phối hợp nhiều phơng pháp trả lơng cho phù hợp với khung cảnh kinh doanh Thờng công ty, xí nghiệp áp dụng hình thức trả lơng sau : 1.2.1 Trả lơng theo sản phẩm: Trả lơng theo sản phẩm hình thức trả lơng cho ngời lao động dựa trực tiếp vào số lợng chất lợng sản phẩm ( hay dịch vụ ) mà họ hoàn thành hình thức đợc áp dụng rộng rãi doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất chế taọ sản phẩm Hình thức trả lơng theo sản phẩm có ý nghĩa sau: + Quán triệt tốt nguyên tắc trả lơng theo lao động tiền lơng mà ngời lao động nhận đợc phụ thuộc vào số lợng sản phẩm hoàn thành Điều có tác dụng làm tăng xuất ngời lao động + Trả lơng theo sản phẩm có tác dụng trực tiếp khuyến khích ngời lao động sức học tập nâng cao trình độ lành nghề, tích luỹ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, phát huy sáng tạo, để nâng cao khẳ làm việc xuất lao động + Trả lơng theo sản phẩm có ý nghĩa to lớn việc nâng cao hoàn thiện công tác quản lý, nâng cao tính tự chủ, chủ động làm việc ngời lao động Có chế độ trả lơng sản phẩm nh sau: 1.2.1.1 Trả lơng theo sản phẩm trực tiếp: Học viện tài Chuyên đề thực tập Chế độ trả lơng theo sản phẩm trực tiếp đợc áp dụng rộng rãi ngời trực tiếp sản xuất điều kiện lao động họ mang tính độc lập tơng đối, định mức nghiệm thu sản phẩm cách riêng biệt 1.2.1.2 Trả lơng theo sản phẩm có thởng có phạt: Tiền lơng trả theo sản phẩm có thởng có phạt tiền lơng trả theo sản phẩm gắn với chế độ tiền lơng sản xuất nh : Thởng tiết kiệm vật t, thởng nâng cao chất lợng sản phẩm, thởng giảm tỷ lệ hàng hỏng, phạt trờng hợp ngời lao động làm sản phẩm hỏng, hao phí vật t, không đảm bảo ngày công qui định, không hoàn thành kế hoạch đợc giao Cách tính nh sau: Tiền lơng = Tiền lơng theo sản phẩm ởng Tiền + Tiền th- trực tiếp (gián tiếp) phạt 1.2.1.3 Trả lơng theo sản phẩm luỹ tiến: Theo hình thức tiền lơng bao gồm hai phần: - Phần thứ : Căn vào mức độ hoàn thành định mức lao động, tính phải trả cho ngời lao động định mức - Phần thứ hai : Căn vào mức độ vợt định mức để tính tiền lơng phải trả theo tỷ lệ luỹ tiến Tỷ lệ hoàn thành vợt mức cao tỷ lệ luỹ tiến nhiều Hình thức khuyến khích ngời lao động tăng xuất lao động cờng độ lao động đến mức tôí đa thờng áp dụng để trả cho ngời làm việc khâu trọng yếu doanh nghiệp phải hoàn thành gấp đơn đặt hàng 10 Học viện tài Chuyên đề thực tập Ngời lập Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 2.3.2.2.2 Hạch toán toán, trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ ngời lao động: - Trong tháng năm 2003, Công ty có 01 cán bị ốm đợc trợ cấp BHXH Chị Nguyễn Thanh Xuân Xởng thiết kế Số - Chị Xuân nghỉ chăm ốm từ ngày 2/3/2003 đến ngày 18/3/2003, giấy liªn quan nh sau: + PhiÕu nghØ hëng BHXH (trang sau) Mức trợ cấp BHXH với chị Nguyễn Thanh Xuân là: 75% lơng cấp bậc với hệ số lơng cấp bậc 1,78, trợ cấp BHXH đợc hởng ngày là: 1,78 x 290.000/22 x 75% = 17.598đ Tổng BHXH đợc hởng: 17.598 x 17 = 299.166đ Phiếu nghỉ hởng BHXH Bảng số:18 Số: 12 Họ tên: Nguyễn Thanh Xuân Đơn vị: Xởng thiết kế số Tên Ngày tháng qua khám Lý Căn bệnh Số ngày nghỉ n Y bác Số Xác sỹ ký ngày nhận tên, thực đón nghỉ phụ g dấu trách phận 58 Học viện tài Chuyên đề thực tập Bện Đau Đau h bụng viện Tổn Từ Đến g sè 17 ngµy 2/3/0 ngµy 18/3/ 03 dµy Bạch Mai + Phiếu toán trợ cấp BHXH Phiếu toán trợ cấp BHXH Họ tên: Nguyễn Thanh Xuân Nghề nghiệp: Kiến trúc s Đơn vị công tác: Xởng thiết kế số Thời gian đóng BHXH: năm Tiền lơng đóng BHXH tháng trớc theo gệ số 1,78 Số ngày nghie: 17 Mức trợ cấp: 299.166đ Bằng chữ: Hai trăm chín chín ngàn, trăm sáu sáu đồng Chơng Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty T vấn Xây dựng Phát triển Nông thôn 59 Học viện tài Chuyên đề thực tập Đánh giá công tác hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Qua thời gian tìm hiểu thực tế công tác Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty T vấn Xây dựng PTNT, kết hợp với kiến thức, lý luận hạch toán Kế toán đợc trang bị trờng học, em xin đa số nhận xét sau: 3.1 Công tác Kế toán chung: Việc tổ chức công tác toán Kế toán Công ty T vấn Xây dựng PTNT tơng đối tốt Bộ máy Kế toán đợc tổ chức chuyên sâu phân công hạch định nhiệm vụ rõ ràng, Kế toán có trách nhiệm làm phần hành cụ thể từ dới phân xởng, lập báo cáo tình hình xong gửi lên phòng Kế toán Tài Việc tạo điều kiện cho nhân viên Kế toán phát huy tính sáng tạo chủ động, thành thạo công việc Các phần hành đợc Kế toán phối hợp khéo léo tạo động lực thúc đẩy trình triển khai, khai thác nghiệp vụ đạt hiệu xác chế độ 3.1.1 Công tác hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng 3.1.1.1 Hạch toán chi tiết Cách tính tiền lơng cho ngời lao động Công ty hợp lý xác, thông qua việc kết hợp đợc số lợng sản phẩm ngời lao động làm thời gian làm việc, ngày công làm việc ngời lao động 3.1.1.2 Hạch toán tổng hợp Sổ sách Kế toán tổng hợp nh các: Sổ, thẻ Kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết, chứng từ ghi sổ, sổ đợc Công ty thiết kế với chế độ Kế toán quy định Công ty 60 Học viện tài Chuyên đề thực tập làm tốt việc trính BHXH BHYT đợc đa vào bảng toán lơng Kế toán tách rời Bảng tổng hợp phần chi lơng giảm bớt cồng kềnh sổ sách Kế toán tiền lơng Doanh nghiệp áp dụng sổ sách chứng từ ghi sổ để hạch toán, hình thức phù hợp cho việc sử dụng Kế toán máy, nhiên đại phận Công ty đặc biệt phận Kế toán thống trang bị thiếu hụt máy vi tính Điêù tạo nhiều khó khăn cho việc triển khai thực công tác Kế toán đạt hiệu quả, xác cao, gọn nhẹ tinh giảm công tác Kế toán 3.1.2 Thuận lợi khó khăn, ph ơng hớng mục tiê Công ty T vấn Xây dựng Phát triển Nông thôn việc sử dụng Quỹ lơng Những u điểm thuận lợi: + Trong công tác lý chung, công ty có kết hợp hài hoà phòng ban chức năng.Cùng với đội ngũ nhân viên có lực, có trình độ, nhiệt tình công việc có chế độ thởng phạt phân minh nên công ty tạo đợc bầu không khí làm việc hăng say,phát huy lực sáng tạo công nhân, + Công ty đợc áp dụng hình thức trả lơng theo côngtrình đơn vị sản xuất thích hợp, khai thác đợc khẳ tiềm tàng ngời công nhân, sử dụng đợc hết công suất máy móc thiết bị, làm nhiều sản phẩm cho công ty,thu nhập ngòi lao động cao,đồng thời từ ngày làm cho công ty phát triĨn + ViƯc theo dâi BHXH, BHYT, gióp cho ngêi lao động thực tin tởng vào quan tâm công ty đến sức khoẻ nguời lao động thân gia đình họ, trích lập 61 Học viện tài Chuyên đề thực tập quỹ đảm bảo cho nhu cầu khuyến khích sản xuất , thể quan tâm nhà nớc tơng lai nguời lao động + Việc trả lơng cho công nhân trực tiếp sản xuất theo sản lợng thực tế hoàn thành nhập kho hoàn toàn hợp lý đảm bảo yêu cầu: làm theo lực, hởng theo lựccủa xã hội đại Bên cạnh lơng sản phẩm, họ đợc hởng lơng thởng lơng 8% lơng sản phẩm, khoản phụ cấp hoàn toàn phù hợp với søc lao ®éng ®· bá cđa ngêi lao ®éng + Đối với phận gián tiếp phục vụ sản xuất, phận lý việc tính lơng theo sản phẩm bình quân ngày theo hệ số qui định cho ngời cách gián tiếp khuyến khích gắn chặt vai trò gián tiếp phục vụ sản xuất họ, đòi hỏi quan tâm, phục vụ tôt cho công tác sản xuất công ty + VỊ tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ toán công ty gọn nhẹ, có ngời nhng quảntoàn nghiệp vụ kế toán công ty Có phân cấp tính toán tiền lơng: phòng tổ chức tiền lơng, tổ chức tính toán lập đơn giá chi tiết sản phẩm, công đoạn sản phẩm sản phẩm hoàn thành Từ chia Bảng toán lơng sản phẩm, tính lơng sản phẩm cho công nhân phân xởng Cuối tháng, phòng kế toán làm khâu cuối kiểm tra, tính khoản khấu trừ toán tiền lơng Chính phân cấp đảm bảo gọn nhẹ, linh hoạt mà chặt chẽ toàn phận khâu tính lơng toán lơng công ty Hình thức sổ kế toán công ty sử dụng: Là hình thức kế toán chứng từ nghi sổ Đây hình thức hạch toán 62 Học viện tài Chuyên đề thực tập phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất công ty, thuận lợi cho việc áp dụng kế toán máy, khối lợng công việc cho nhân viên đợc giảm bớt, đảm bảo xác hợp lý Những nhợc điểm khó khăn: + Do Công ty T vấn Xây dựng PTNT áp dụng việc trả lơng theo hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh xởng, tạo điều kiện cho xởng độg sáng tạo tự chủ việc hạch toán chi trả lơng cho ngời lao động đồng thời nhạy bén việc tìm hợp tãc quan hệ làm ăn với bạn hàng có nhu cầu dịch vụ, mặt hàng mà Công ty đáp ứng đợc Công ty sớm thực thi áp dụng mức lơng tối thiểu cho ngời lao động 290.000đ/tháng, tạo điều kiện thuận lợi co ngời lao động có khả toán khoản chi phí sinh hoạt gia tăng Tuy nhiên Công ty để xởng tự hạch toán kinh doanh dẫn tới tình trạng thu nhập ngời lao động không đồng gia xởng dù họ có bậc thợ, số năm công tác Công ty nhng ngời có lơng cao ngời có lơng thấp, tạo tâm lý bất ổn ngời lao ®éng ngoµi viƯc nµy còng dƠ dÉn tíi viƯc báo cáo tính chinhs xác hiệu sản xuất kinh doanh xởng làm cho Công ty thất thoát nguồn thu giảm lợi nhuận, két hoạt động kinh doanh Công ty không đảm bảo tính trung thực + Về thời gian toán lơng cho công nhân viên : Việc toán lơng cho công nhân viên lần vào ngày cuối tháng không đảm bảo giải nhu cầu sinh hoạt cho công nhân viên, làm họ thiếu tiền tiêu dùng thời hạn lĩnh lơng cha tới + Về cách tính lơng công ty : Đây doanh nghiệp tơng đối lớn với số lợng cán công nhân viên lên 63 Học viện tài Chuyên đề thực tập lớn, lơng công nhân sản xuất trực tiếp biến động thờng xuyên, lợng cán công nhân viên nghỉ phép không ổn định, không đặn giữ tháng năm nhng trình tính lơng công ty không trích trớc tiền lơng nghỉ phép cho phận trực tiếp sản xuất Vì vậy, việc có ảnh hởng định tới việc tính giá thành sản phẩm + Mặc dù nhìn tổng quan dù có ngời lơng cao thấp (bất ®ång thu nhËp), ®é trung thùc b¸o c¸o kinh doanh xởng, Công ty đảm bảo doanh thu có lãi hiệu sản xuất kinh doanh cao + Vấn đề đặt cho Công ty cần phải đa đợc mức lơng hợp lý, chế độ đãi ngộ thoả đáng cho ngời lao động, tạo tâm lý yên tâm cống hiến công tác Công ty Phơng hớng, mục tiêu: Công ty T vấn Xây dựng PTNT có kế hoạch trang bị thêm số máy móc in phun màu đại đáp ứng nhu cầu thị trờng, tăng suất lao động, hiệu công việc Bên cạnh Công ty xem xét đa giải pháp hữu hiệu việc triển khai nghiệp vụ Kế toán tiền lơng, khoản trích theo lơng đạt độ xác cao, thoả mãn nhu cầu ngời lao động Cố gắng mức thu nhập ngời lao động không dới mức thu nhập ngời lao động công tác doanh nghiệp làm ăn có hiệu phát đạt, tạo yên tâm cho ngời lao động Công ty nh bạn hàng muốn ký kết làm ăn 64 Học viện tài Chuyên đề thực tập 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty T vấn Xây dựng PTNT: Sau nhận xét có đợc thời gian thực tập Công ty T vấn Xây dựng PTNT, với ý tởng hoàn thiện công tác kế toán để công cụ đắc lực quảnkinh tế hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh em xin đa số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty T vấn Xây dựng PTNT, góp phần tạo hiệu cao việc hạch toán Kế toán Về thủ tục chứng từ tiến hành tính l ơng: + Việc chấm công cần phải quan tâm chặt chẽ tới đội ngũ lao động gián tiếp hởng lơng theo ngày công, rõ trờng hợp muộn sớm chí làm việc ngày để đảm bảo công cho ngơì thực nghiêm chỉnh hành quan + Đối với phận trực tiếp sản xuất nh xởng thiết kế, phòng ban khác áp dụng chế độ lơng khoán theo công trình, dự án song phải có bảng chấm công để kế toán tiền lơng có sở xác định xác số tiền đợc hởng nghỉ hởng lơng đợc hởng chế độ BHXH, BHYT, + Mỗi bảng ứng lơng công trình phận trực tiếp sản xuất cần ghi rõ công trình, dự án tránh trờng hợp nhầm lẫn xảy ứng lơng mà ghi nhầm vào công trình Mặt khác công trình có tên gần sát trùng 65 Học viện tài Chuyên đề thực tập nhau, khác tên chủ đầu t nên kế toán lơng đối chiếu với kế toán công nợ kế toán chi tiết tiền mặt thấy đợc nhầm lẫn + Bảng chia lơng sản lợng vào cuối Quý II cuối năm cÇn chia thĨ theo tõng ngêi, tõng chđ nhiƯm đồ án Công ty nên xem xét việc chia lơng vào niên độ theo chủ nhiệm đồ án để họ tự trả lơng cho cán phòng ban khác tham gia vào dự án Về tài khoản kế toán: + Công ty nên áp dụng tài khoản 136 - Phải thu nội bộ, coi xởng thiết kế, phòng ban nh đơn vị nội cần xácđịnh công Thoe tôi, làm đợc nh có u điểm sau: Thứ nhất, Công ty quản lý đợc vốn đợc chặt chẽ hơn, tránh nhầm lẫn công trình, đo nvị tự theo dõi khoản ứng toán Thứ hai, Công ty coi khoản ứng nh khoản công nợ cần tính lãi, hạn chế việc công trình kéo dài không thực hiƯn tiỊn vÉn øng Thø ba, KÕ to¸n tiền lơng không lúng túng việc định khoản kế toán mà cần hạch toán khoản ứng lơng hàng tháng theo tài khoản phải thu nội đơn vị, ví dụ nh: TK136.1 - Phải thu xëng TK Sè 1; TK 136.2 - Ph¶i thu Xëng TK Số 2; + Công ty nên áp dụng tài khoản chi tiết lơng ví dụ nh: 334.1 - Lơng bản; TK334.2 - Lơng sản lợng; TK334.3 Lơng chi cộng tác viên; Về vấn đề công nghệ, nhân lực: 66 Học viện tài Chuyên đề thực tập + Công ty nên đa cán đào tạo, đội ngũ kế toán trực tiếp, áp dụng phần mềm kế toán, nhằm làm giảm tối thiểu giừo công, tăng suất lao động, tăng cờng trang thiết bị nh máy tính, máy in cho phòng kế toán, + Công ty cần trọng vào việc đào tạo nhân lực thông qua quỹ đầu t phát triển, đặc biệt việc đào tạo, đào tạo lại, chuyên tu đội ngũ nhà làm tài thống kê, cụ thể phận Kế toán + Công ty cần ý tăng lơng thoả đáng cho cán công nhân viên đặc biệt tỷ lệ khoán lơng 25% thấp ngành nghề thiết kế chi phí chủ yếu nhân công + Hình thức trả lơng hợp lý đòn bẩy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích công nhân không ngừng tăng suất lao động, sử dụng đầy đủ hợp lý thời gian lao động, nâng cao chất lợng sản xuất Việc tăng lơng thoả đáng, sách đãi ngộ kịp thời động lực sống ngời lao động họ gắn trách nhiệm Công ty, việc đảm bảo độ tin cậy bạn hàng, chiếm lĩnh mở rộng thị trờng/ 67 Học viện tài Chuyên đề thực tập Kết luận Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp công việc nghiệp vụ đơn giản nhiên để hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng vừa công cụ hữu hiệu cho nhà quản lý vừa chỗ dựa đáng tin cậy cho ngời lao động doanh nghiệp làm đợc Điều đòi hỏi phải có kết hợp khéo léo chế độ lao động tiền lơng hành đặc thù lao động đơn vị Kế toán cần phải nắm chức năng, nhiệm vụ Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công tác hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng phải vào mô hình chung đặc trng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, quy định ghi chép luân chuyển chứng từ để có hớng hoàn thiện thích hợp Mặt khác hạch toán tiền lơng nh hạch toán Kế toán phần hành Kế toán phải cung cấp thông tin cách kịp thời xác cho nhà quản lý qua góp phần quản trị nhân đề biện pháp tăng suất lao động Với kiến thức học đợ c trờng với thời gian thực tập thực tế Công ty T vấn Xây dựng PTNT Với giúp đỡ bảo thầy hớng dẫn, anh, chị làm việc Công ty, em viết luận văn với hy vọng 68 Học viện tài Chuyên đề thực tập công trình nghiên cứu nhỏ bé em góp phần hoàn thiện công tác tiền lơng Công ty T vấn Xây dựng PTNT Do hiểu biết có hạn nên chắn luận nhiều sai sót em mong đợc thông cảm đóng góp ý kiến ngời đọc Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình thầy hỡng dẫn, với bảo anh, chị phòng Kế toán, phòng tổ chức nhân Công ty T vấn Xây dựng PTNT việc hoàn thành chuyên đề Hà Nội, ngày tháng năm 2003 Sinh viên Nguyễn Thuỷ 69 Thị Thu Học viện tài Chuyên đề thực tập 70 Học viện tài Chuyên đề thực tập Tài liệu tham khảo Lý thuất thực hành Kế toán tài (PTS Phạm Văn Công-NXB tài Hà Nội 2000) Chế độ báo cáo tµi chÝnh (Bé tµi chÝnh – NXB tµi chÝnh Hµ Nội 2000) Đổi chế sách quản lý lao động tiền lơng (NXB trị Quốc gia 1995) Chi phÝ tiỊn l¬ng cđa doanh nghiƯp Nhà nớc kinh tế thị trờng (Bùi Tiến Quý-Vũ Quang ThọNXB trị Quốc gia 1997) Các văn quy định chế độ tiền lơng (Tập 1, tập 2, tập 3-Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam -1997) Hệ thống văn hành lao động Việt Nam tiền lơng, BHXH (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 1997) Tạp chí lao động xã hội Luận văn tốt nghiệp 2002 (Đại học Tài Kế toán) Giáo trình Kế toán tài PGS.TS Ngô Thế Chi; TS Nguyễn Đình Đỗ Trờng đại học Tài Kế toán 71 Học viện tài Chuyên đề thực tập 72 ... doanh nghiệp, 20 Học viện tài Chuyên ®Ị thùc tËp Sỉ kÕ to¸n sư dơng kÕ toán tiền lơng khoản trích theo lơng: Căn vào hình thức kế toán mà doanh nghiệp áp dụng, kế toán tiền lơng mở sổ sách kế toán. .. dự án thiết kế công trình XD 25 Học viện tài Chuyên đề thực tập - Thiết kế qui hoạch chi tiết khu dân c, khu công nghiệp - Thiết kế lập tổng dự toán công trình dân dụng, công nghiệp thực phẩm đến... viện tài Chuyên đề thực tập Ngoài ra, kế toán phải vào tài liệu liên quan để tính ghi vào cột có TK 335 Chi phí phải trả 1.4.1.6 Kế toán tổng hợp tiền l ơng, trích BHXH, BHYT, KPCĐ: Kế toán chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn, Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn, Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn nằm trên địa bàn Hà Nội, khá thuận lợi trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh, nhưng do đặc thù là một Công ty chuyên về lĩnh vực tư vấn xây dựng trong phạm vi cả nước nên Công ty đã chia làm hai bộ phận cơ , Chứng từ gốc: Là những chưngs tư như giấy xin thanh toán, giấy tạm ứng, bảng thanh toán lương,......tất cả những chứng từ trên phải có đầy đủ chữ ký của kế toán trưởng, giám đốc, ......moí được thực hiện hạch toán., Công ty theo dõi lao động theo hai bộ phận khác nhau:, Đánh giá về công tác hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương., Những ưu điểm và thuận lợi:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay