Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (770)

19 19 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:14

Danh mục mẫu biểu Báo cáo tài năm, gồm: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Bản thuyết minh báo cáo tài Mẫu số B 01 – DN Mẫu số B 02 – DN Mẫu số B 03 - DN Mẫu số B 09 – DN Bảng cân đối kế tốn Đơn vị: Cơng ty TNHH Tiên Phong Việt Nam Địa chỉ: Phòng 202, nhà 259B, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày tháng năm (1) Đơn vị tính: TÀI SẢN Mã số Thuyết minh a Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 Số cuối năm (3) Số đầu năm (3) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 5 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 V.06 V.07 (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ( ) V.08 NGUỒN VỐN a Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác ( ) V.15 V.16 V.17 V.18 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 7.Dự phòng phải trả dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) 320 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.19 V.20 V.21 ( ) ( ) V.22 V.23 440 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CHỈ TIÊU Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Thuyết minh 24 Số cuối năm (3) Số đầu năm (3) Người lập biểu (Ký, họ tên) Lập, ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Ghi chú: (1) Những tiêu khơng có số liệu khơng phải trình bày không đánh lại số thứ tự tiêu “Mã số“ (2) Số liệu tiêu có dấu (*) ghi số âm hình thức ghi ngoặc đơn ( ) (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế tốn năm năm dương lịch (X) “Số cuối năm“ ghi “31.12.X“; “Số đầu năm“ ghi “01.01.X“ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Đơn vị: Cơng ty TNHH Tiên Phong Việt Nam Địa chỉ: Phòng 202, nhà 259B, Trung Liệt, Đống Đa, Mẫu số B 02 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Hà Nội BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm……… Đơn vị tính: CHỈ TIÊU 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Mã số Thuyết minh Năm Năm trước 01 02 10 VI.25 11 20 VI.27 21 22 23 24 25 30 VI.26 VI.28 {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu (*) 31 32 40 50 51 52 60 VI.30 VI.30 70 Lập, ngày tháng năm Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: (*) Chỉ tiêu áp dụng công ty cổ phần Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Đơn vị: Công ty TNHH Tiên Phong Việt Nam Địa chỉ: Phòng 202, nhà 259B, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Mẫu số B 03 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) (*) Năm… Đơn vị tính: Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Mã số 01 02 03 04 05 Thuyết minh Năm Năm trước Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 06 07 20 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 3.Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 2.Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 5.Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (50 = 20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) Người lập biểu (Ký, họ tên) 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 VII.34 Lập, ngày tháng năm Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: Những tiêu khơng có số liệu khơng phải trình bày khơng đánh lại số thứ tự tiêu “Mã số” Bản thuyết minh báo cáo tài Đơn vị: Cơng ty TNHH Tiên Phong Việt Nam Địa chỉ: Phòng 202, nhà 259B, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm (1) I- Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp Mẫu số B 09 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) 1- Hình thức sở hữu vốn 2- Lĩnh vực kinh doanh 3- Ngành nghề kinh doanh 4- Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp năm tài có ảnh hưởng đến báo cáo tài II- Kỳ kế tốn, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày / / kết thúc vào ngày / / ) 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán III- Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng 2- Tuyên bố việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán 3- Hình thức kế tốn áp dụng IV- Các sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận khoản tiền khoản tương đương tiền Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác đồng tiền sử dụng kế toán 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 3- Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư: - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vơ hình, th tài chính); - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vơ hình, th tài chính) 4- Nguyên tắc ghi nhận khấu hao bất động sản đầu tư - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư; - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư 5- Nguyên tắc ghi nhận khoản đầu tư tài chính: - Các khoản đầu tư vào cơng ty con, cơng ty liên kết, vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát; - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn; - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác; - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn 6- Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa khoản chi phí vay: - Nguyên tắc ghi nhận chi phí vay; - Tỷ lệ vốn hóa sử dụng để xác định chi phí vay vốn hóa kỳ; 7- Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa khoản chi phí khác: - Chi phí trả trước; - Chi phí khác; - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ; - Phương pháp thời gian phân bổ lợi thương mại 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 9- Nguyên tắc phương pháp ghi nhận khoản dự phòng phải trả 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác chủ sở hữu - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối 11- Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu: - Doanh thu bán hàng; - Doanh thu cung cấp dịch vụ; - Doanh thu hoạt động tài chính; - Doanh thu hợp đồng xây dựng 12 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí tài 13 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đối 15- Các ngun tắc phương pháp kế tốn khác V- Thơng tin bổ sung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kế tốn (Đơn vị tính: ) 01- Tiền - Tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng - Tiền chuyển Cộng 02- Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Cuối năm Cuối năm Đầu năm Đầu năm Cộng 03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác - Phải thu cổ phần hoá - Phải thu cổ tức lợi nhuận chia - Phải thu người lao động - Phải thu khác Cộng Cuối năm Đầu năm 04- Hàng tồn kho - Hàng mua đường - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang - Thành phẩm - Hàng hóa - Hàng gửi bán - Hàng hố kho bảo thuế - Hàng hoá bất động sản Cuối năm Đầu năm Cộng giá gốc hàng tồn kho * Giá trị ghi sổ hàng tồn kho dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản nợ phải trả:…… * Giá trị hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm:.… * Các trường hợp kiện dẫn đến phải trích thêm hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:… 05- Thuế khoản phải thu Nhà nước - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa - ………………… - Các khoản khác phải thu Nhà nước: Cộng 06- Phải thu dài hạn nội - Cho vay dài hạn nội - - Phải thu dài hạn nội khác Cộng 07- Phải thu dài hạn khác - Ký quỹ, ký cược dài hạn - Các khoản tiền nhận uỷ thác - Cho vay khơng có lãi - Phải thu dài hạn khác Cộng 08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Nhà cửa, Máy Khoản mục vật kiến móc, trúc thiết bị Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số dư đầu năm - Mua năm - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư ( ) ( ) - Thanh lý, nhượng bán ( ) ( ) - Giảm khác ( ) ( ) Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư ( ) ( ) - Thanh lý, nhượng bán ( ) ( ) - Giảm khác ( ) ( ) Số dư cuối năm Cuối năm … Cuối năm … Phương tiện vận tải, truyền dẫn Đầu năm … Đầu năm … TSCĐ hữu hình khác Tổng cộng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Giá trị lại TSCĐ hữu hình - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm - Giá trị lại cuối năm TSCĐ hữu hình dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: - Nguyên giá TSCĐ cuối năm khấu hao hết sử dụng: - Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ lý: - Các cam kết việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn tương lai: - Các thay đổi khác TSCĐ hữu hình: 09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: Nhà Máy Phương TSCĐ Khoản mục cửa, vật móc, tiện vận tải, hữu kiến thiết truyền hình trúc bị dẫn khác Nguyên giá TSCĐ thuê tài Số dư đầu năm - Thuê tài năm - Mua lại TSCĐ thuê tài - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Giảm khác ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Mua lại TSCĐ thuê tài - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Giảm khác ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Số dư cuối năm Giá trị lại TSCĐ th tài - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm * Tiền thuê phát sinh thêm ghi nhận chi phí năm: * Căn để xác định tiền thuê phát sinh thêm: * Điều khoản gia hạn thuê quyền mua tài sản: Tài sản cố định vơ hình Tổng cộng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 10- Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình: Khoản mục Ngun giá TSCĐ vơ hình Số dư đầu năm - Mua năm - Tạo từ nội doanh nghiệp - Tăng hợp kinh doanh - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị lại TSCĐ vơ hình - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm Quyền sử dụng đất Quyền phát hành Bản quyền, sáng chế TSCĐ vơ hình khác Tổng cộng (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) * Thuyết minh số liệu giải trình khác: - 11- Chi phí xây dựng dở dang: - Tổng số chi phí XDCB dở dang: Trong (Những cơng trình lớn): + Cơng trình………… + Cơng trình………… +…………………….… 12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Khoản mục Nguyên giá bất động sản đầu tư - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Giá trị hao mòn lũy kế Cuối năm Số đầu năm Tăng năm Giảm năm Đầu năm Số cuối năm - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Giá trị lại bất động sản đầu tư - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng * Thuyết minh số liệu giải trình khác: - 13- Đầu tư dài hạn khác: - Đầu tư cổ phiếu - Đầu tư trái phiếu - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu - Cho vay dài hạn - Đầu tư dài hạn khác Cộng 14- Chi phí trả trước dài hạn - Chi phí trả trước thuê hoạt động TSCĐ - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vơ hình - Cộng 15- Vay nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng 16- Thuế khoản phải nộp nhà nước - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất, nhập - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tài nguyên - Thuế nhà đất tiền thuê đất - Các loại thuế khác - Các khoản phí, lệ phí khoản phải nộp khác Cộng Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm 17- Chi phí phải trả - Trích trước chi phí tiền lương thời gian nghỉ phép - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ - Chi phí thời gian ngừng kinh doanh -… Cộng 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác - Tài sản thừa chờ giải - Kinh phí cơng đồn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Phải trả cổ phần hoá - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Doanh thu chưa thực - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 19- Phải trả dài hạn nội - Vay dài hạn nội - - Phải trả dài hạn nội khác Cộng 20- Vay nợ dài hạn a - Vay dài hạn - Vay ngân hàng - Vay đối tượng khác - Trái phiếu phát hành b - Nợ dài hạn - Thuê tài - Nợ dài hạn khác Cộng Cuối năm Đầu năm Cuối năm Cuối năm Đầu năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm c- Các khoản nợ thuê tài Thời hạn Tổng khoản tốn tiền th tài Năm Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc Tổng khoản toán tiền thuê tài Năm trước Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc Từ năm trở xuống Trên năm đến năm Trên năm 21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Cuối năm Đầu năm - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ - Tài sản thuế thu nhập hỗn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng - Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại ghi nhận từ năm trước Tài sản thuế thu nhập hoãn lại b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế - Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả ghi nhận từ năm trước - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 22- Vốn chủ sở hữu a- Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu Vốn đầu Thặng Vốn tư dư vốn khác chủ sở cổ chủ sở hữu phần hữu A Số dư đầu năm trước - Tăng vốn năm trước - Lãi năm trước - Tăng khác - Giảm vốn năm trước - Lỗ năm trước - Giảm khác Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm - Tăng vốn năm - Lãi năm - Tăng khác - Giảm vốn năm Cổ phiếu quỹ … … … … … … … … … … Cuối năm … Chênh lệch đánh giá lại tài sản Đầu năm … … … … … Chênh lệch tỷ giá hối đoái Nguồn vốn đầu tư XDCB C - Lỗ năm - Giảm khác Số dư cuối năm b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu - Vốn góp Nhà nước - Vốn góp đối tượng khác - Cộng Cuối năm Đầu năm Năm Năm trước Cuối năm Đầu năm * Giá trị trái phiếu chuyển thành cổ phiếu năm * Số lượng cổ phiếu quỹ: c- Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng năm + Vốn góp giảm năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận chia d- Cổ tức - Cổ tức công bố sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm: + Cổ tức cơng bố cổ phiếu phổ thông: + Cổ tức công bố cổ phiếu ưu đãi: - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa ghi nhận: đ- Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu bán công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu lưu hành : e- Các quỹ doanh nghiệp: - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu * Mục đích trích lập sử dụng quỹ doanh nghiệp g- Thu nhập chi phí, lãi lỗ ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định chuẩn mực kế tốn cụ thể 23- Nguồn kinh phí Năm Năm trước - Nguồn kinh phí cấp năm - Chi nghiệp ( ) ( ) - Nguồn kinh phí lại cuối năm 24- Tài sản thuê (1)- Giá trị tài sản thuê - TSCĐ thuê - Tài sản khác thuê (2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu tương lai hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo thời hạn - Từ năm trở xuống - Trên năm đến năm - Trên năm Cuối năm Đầu năm VI- Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tính: ) 25- Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Mã số 01) Trong đó: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp) + Doanh thu hợp đồng xây dựng ghi nhận kỳ; + Tổng doanh thu luỹ kế hợp đồng xây dựng ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính; 26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) Trong đó: - Chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán - Hàng bán bị trả lại - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp) - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất 27- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Mã số 10) Trong đó: - Doanh thu trao đổi sản phẩm, hàng hóa - Doanh thu trao đổi dịch vụ (Đơn vị Năm Năm trước 28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) - Giá vốn hàng hóa bán - Giá vốn thành phẩm bán - Giá vốn dịch vụ cung cấp - Giá trị lại, chi phí nhượng bán, lý BĐS đầu tư bán - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư - Hao hụt, mát hàng tồn kho - Các khoản chi phí vượt mức bình thường - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cộng Năm ( ) Năm trước ( ) 29- Doanh thu hoạt động tài (Mã số 21) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận chia - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh lệch tỷ giá thực - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu hoạt động tài khác Cộng Năm Năm trước 30- Chi phí tài (Mã số 22) - Lãi tiền vay - Chiết khấu toán, lãi bán hàng trả chậm - Lỗ lý khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Lỗ bán ngoại tệ - Lỗ chênh lệch tỷ giá thực - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực - Dự phòng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Chi phí tài khác Cộng Năm Năm trước 31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành (Mã số 51) - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính thu nhập chịu thuế năm hành - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước vào chi phí thuế thu nhập hành năm - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Năm … Năm trước … … … … … 32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ việc Năm … Năm trước … … … hồn nhập tài sản thuế thu nhập hỗn lại - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ khoản lỗ tính thuế ưu đãi thuế chưa sử dụng - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hồn nhập thuế thu nhập hỗn lại phải trả - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân cơng - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua ngồi - Chi phí khác tiền Cộng (…) (…) (…) (…) (…) (…) … … Năm Năm trước VII- Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính:…………… ) 34- Các giao dịch khơng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ khoản tiền doanh nghiệp nắm giữ không sử dụng Năm Năm trước a- Mua tài sản cách nhận khoản nợ liên quan trực tiếp thơng qua nghiệp vụ cho th tài chính: - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu: … … - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu: … … b- Mua lý công ty đơn vị kinh doanh khác kỳ báo cáo - Tổng giá trị mua lý; … … - Phần giá trị mua lý toán … … tiền khoản tương đương tiền; - Số tiền khoản tương đương tiền thực có … … cơng ty đơn vị kinh doanh khác mua lý; … … - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo loại tài sản) nợ phải trả tiền khoản tương đương tiền công ty đơn vị kinh doanh khác mua lý kỳ c- Trình bày giá trị lý khoản tiền tương đương tiền lớn doanh nghiệp nắm giữ không sử dụng có hạn chế pháp luật ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực VIII- Những thông tin khác 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết thông tin tài khác: ……………………… 2- Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm: ………………………………………… 3Thơng tin bên liên quan: ……………………………………………………………………… 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết kinh doanh theo phận (theo lĩnh vực kinh doanh khu vực địa lý) theo quy định Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo phận”(2): ……………… … 5- Thông tin so sánh (những thay đổi thông tin báo cáo tài niên độ kế tốn trước): ………………………………………………………………………………………… …… 6- Thông tin hoạt động liên tục: …………………………………… ……………………………… 7Những thông tin khác (3) Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: (1) Những tiêu khơng có thơng tin, số liệu khơng phải trình bày khơng đánh lại số thứ tự tiêu (2) Chỉ áp dụng cho cơng ty niêm yết (3) Doanh nghiệp trình bày thêm thông tin khác xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài ... doanh 3- Ngành nghề kinh doanh 4- Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp năm tài có ảnh hưởng đến báo cáo tài II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày / / kết thúc... tệ sử dụng kế toán III- Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng 2- Tuyên bố việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Chế độ kế tốn 3- Hình thức kế tốn áp dụng IV- Các sách kế tốn áp... thu, kết kinh doanh theo phận (theo lĩnh vực kinh doanh khu vực địa lý) theo quy định Chuẩn mực kế toán số 28 Báo cáo phận”(2): ……………… … 5- Thông tin so sánh (những thay đổi thơng tin báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (770) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (770)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay