Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (690)

94 44 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:10

Lời mở đầu Một vài thập niên gần đây, kinh tế nớc ta có tốc độ tăng trởng nhanh chóng kinh tế thị trờng, bên cạnh thu đợc nguồn vốn đầu t lớn nớc Do vốn đầu t cho ngành xây dựng tăng nhanh Xây dựng (XDCB) ngành sản xuất vật chất tạo sở tiền đề phát triển cho kinh tế Quốc dân Hàng năm ngành XDCB thu hút gần 30% tổng số vốn Đầu t nớc với nguồn vốn đầu t lớn nh với đặc điểm sản xuất ngành thời gian công kéo dài thờng quy mô lớn đặt vấn đề lớn phải giải là: "Làm phải quản lý vốn tốt, có hiệu khắc phục tình trạng thất thoát lãng phí sản xuất thi công, giảm chi phí hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp Một công cụ đắc lực để quản lý có hiệu kế toán với phần hành hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Hạch toán kế toán có vai trò quan trọng trình quản lý, cung cấp thông tin tài cho ngời quản lý đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây lắp nói riêng, giúp cho lãnh đạo định quản lý hợp lý đồng thời kiểm tra đắn định cho doanh nghiệp làm ăn có lãi đứng vững điều kiện cạnh tranh chế thị trờng Những việc thực đợc sở hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giúp ích nhiều cho hạch toán kinh tế nội doanh nghiệp Sử dụng hợp lý thông tin tạo đòn bẩy kinh tế tăng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp Trong doanh nghiệp xây lắp thông tin sở kiểm soát vốn đầu t XDCB Hơn với Nhà nớc thông tin làm sở thu thu Vì việc tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công việc quan giúp cho doanh nghiệp đánh giá đợc hiệu yếu tố (từng đồng) chi phí phải bỏ ra, từ có đợc định xác việc tổ chức điều hành sản xuất Về thực tập công ty giới xây lắp 13 - Tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng - LICOGI, giai đoạn đơn vị tiến hành biện pháp tổ chức quản lý công tác hạch toán kế toán nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Để vận dụng kiến thức học cách thiết thực vào công tác quản lý sản xuất kinh doanh đơn vị, giúp cho công tác tổ chức hạch toán kế toán ngày hoàn thiện Trong điều kiện hạn chế thời gian ®Ĩ cã thĨ tËp trung vµo mét vÊn ®Ị mµ công ty trọng đánh giá hiệu chi phí sản xuất kinh doanh, em cố gắng sâu nghiên cứu chuyên đề: "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm" với việc tăng cờng quản trị doanh nghiệp công ty giới & xây lắp 13 thuộc Tổng công ty LICOGI Nội dung chuyên đề gồm có ba phần: Phần I: Tình hình chung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuất kinh doanh Phần II: Tổ chức hạch toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty giới xây lắp 13 Phần III: Một số kiến nghị góp phần nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Phần thứ Lý luận chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuất kinh doanh A Cơ sở lý luận tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành I Đặc điểm ngành xây dựng tác động đến công tác hạch toán kế toán Trong năm thực chuyển đổi chế quảnkinh tế nh tất ngành sản xuất kinh doanh (sản xuất kinh doanh ) nớc, ngành xây dựng bản, (XDCB) ngày thích nghi phát triển Với mục tiêu đại hoá sở hạ tầng XDCB lại khẳng định đợc vị trí lĩnh vực kinh doanh Do tính chất ngành XDCB ngành sản xuất vật chất, có vai trò quan trọng việc xây dựng, cải tạo, đổi sở hạ tầng nhng sản phẩm lại mang đặc điểm riêng biệt so với sản phẩm ngành sản khác Vì tổ chức hạch toán doanh nghiệp kinh doanh xây lắp phải dựa đặc điểm Sản phẩm xây lắp công trình hạng mục, công trình vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc, thời gian thi công kéo dài phân tán Vì tiến hành xây lắp, sản phẩm dự định phải qua khâu từ dự án đến dự toán công trình Dự toán công trình tổng mức chi phí cần thiết cho việc đầu t công trình đợc tính toán cụ thể giai thiết kế kỹ thuật Sản phẩm xây lắp cố định cố định nơi sản xuất, tất điều kiện sản xuất nh xe máy, lao động, vật t phải di chuyển theo địa điểm công trình xây lắp Sản phẩm xây lắp hoàn thành không nhập kho mà lại tiêu thụ theo giá dự toán (giá toán với chủ đầu t bene A) giá thoả thuận (cũng đợc xác định dự toán công trình), tính chất hàng hoá sản phẩm xây lắp không đợc thể rõ Thông thờng công tác xây lắp đơn vị kinh doanh xây lắp nhận thầu tiến hành Xong thực tế sách khuyến khích thành phần kinh tế tham gia kinh doanh làm xuất đơn vị tổ đội xây lắp nhỏ đơn vị nhận thầu lại đợc khoán lại công trình, Tuy khác quy mô sản xuất, hạch toan quản lý, xong đơn vị tổ chức xây lắp Từ đặc điểm đơn vị kinh doanh xây lắp, công tác kế toán vừa phải đảm bảo yêu cầu phản ánh chung đơn vị sản xuất Ghi chép đầy đủ chi phí giá thành sản phẩm, thực phù hợp với ngành nghề, cung cấp thông tin số liệu xác nhằm phục vụ tốt cho quản lý doanh nghiệp II Bản chất nội dung kinh tế chi phí sản xuất Khái niệm b¶n chÊt chi phÝ s¶n xt Trong mét doanh nghiƯp dù lớn hay nhỏ muốn sản xuất kinh doanh cần phải bỏ chi phí định Những chi phí điều kiện vật chất tiền đề bắt buộc để dự án xây dựng trở thành thực Trong trình tái sản xuất mở rộng gian đoạn sản xuất gian đoạn quan trọng diễn trình tiêu dùng cải vật chất, sức lao động để tạo chi phí dịch vụ cho yếu tố đầu (tiêu thụ sản phẩm) Trong điều kiện tồn quan hệ hàng hoá tiền tệ chi phí bỏ cho hoạt động doanh nghiệp đợc biểu diễn dới hình thái giá trị Hiểu cách chung nhất, chi phí sản xuất toàn hao phí lao động sông lao động vật hoá mà công ty thực tế bỏ để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuât bao gồm nhiều loại, nhiều yếu tố khác nhng thực chất không nằm hai loại chi phí chi phí lao động chi phí lao động vật hoá Chi phí sản xuất ngành xây dựng biĨu hiƯn b»ng tiỊn cđa toµn bé hao phÝ vỊ lao động sống lao động vật hoá, tiền lơng phải trả cho công nhân liên quan đến sản xuất thi công bàn giao sản phẩm thời kỳ định Chi phí sản xuất doanh nghiệp kinh doanh xây lắp phát sinh thờng xuyên trình sản xuất nhng để phục vụ cho quản lý hạch toán chi phí sản xuất phải đợc tính toán, tập hợp theo thời kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm phù hợp với kỳ báo cáo Trong đội xây lắp chi phí sản xuất gồm nhiều loại có tính chất kinh tế, công dụng khác yêu cầu quản lý loại khác Về việc quản lý chi phí sản xuất không vào số liệu tổng số chi phí sản xuất mà phải theo dõi, dựa vào số liệu cđa tõng lo¹i chi phÝ Bëi vËy, mn tËp hợp quảntốt chi phí, tất yếu phải phân loại chi phí sản xuất Phân loại chi phí Với doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh có nội dung kinh tế khác nhau, công dụng khác yêu cầu quản lý loại khác Để lập kế hoạch tính xác giá thành, để khống chế thống loại chi phí, nhằm nghiên cứu phát sinh trình hình thành giá thành sản phẩm Vấn đề đặt phải phân loại chi phí thành nhóm riêng theo tiêu thức định Đối với nớc ta nay, việc phân loại chi phí đợc áp dụng theo đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm quản lý doanh nghiệp Chi phí sản xuất xây lắp đợc phân loại theo tiêu thức sau: a Phân loại chi phí theo nội dung tính chất kinh tế chi phí Theo cách phân loại này, vào tính chất, nội dung kinh tế chi phí sản xuất khác để chia yếu tô chi phí, yếu tố chi phíchỉ bao gåm nh÷ng chi phÝ nã cïng mét néi dung kinh tế, không phân biệt chi phí lĩnh vực đâu Vì vậy, cách phân loại goi nhân loại chi phí sản xuất theo yếu tố Toàn chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp bao gồm yếu tố sau: Chi phÝ nguyªn liƯu, vËt liƯu bao gåm nguyªn vËt liệu (nh xi măng, sắt thép, ) vật liệu phụ,nhiên liệu lợng, động lực đợc sử dụng kỳ (nh xăng, dầu, ) 2.Chi phí nhân công gồm tiỊn l¬ng (l¬ng chÝnh + l¬ng phơ + phơ cÊp lơng) khoản tiền tính theo lơng nh BHXH, BHYT,KPCĐ Chi phí khấu hao TSCĐ: Là khoản hoa mòn doanh nghiệp nh: nhà xởng, máy móc, máy thi công Chi phí mua bán (nh điện, nớc, điện thoại ) Các loại chi phí khác tiền Các chi phí chi phí lao động sống (tiền lơng khoản trích theo lơng) chi phí lao động vật hoá (khấu hao tài sản cố định, chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ) Phân loại theo cách cho biết trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp loại chi phí Nó sở lập dự toán chi phí sản xuất lập kế hoạch cung ứng vật t, kế hoạch quỹ tiền lơng, tính toán nhu cầu vốn lu động, định mức Đối với công tác kế toán, sở để tổ chức việc tập hợp chi phí sản xuất theo yếu tố, giám đốc tình hình thực dự toán chi phí sản xuất, đồng thời sở tính toán thu nhập quốc dân, đánh giá khái quát tình hình tăng suất lao động b Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ chi phí trình sản xuất Chi phí sản xuất chia thành chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp: Chi phí trực tiếp: khoản chi phí có liên quan trực tiếp tới trình sản xuất tạo sản phẩm Những chi phí tập hợp cho công trình hạng mục, công trình độc lập nh nguyên vật liệu, tiền lơng trực tiếp, khấu hao máy móc thiết bị sử dụng Chi phí gián tiếp: Là chi phí cho hoạt động tổ chức phục vụ quản lý, không tác động trực tiếp vào trình sản xuất không đợc tính trực tiếp cho đối tợng thĨ KÕt cÊu cđa chi phÝ gi¸n tiÕp còng tơng tự nh chi phí trực tiệp nhng khoản chi cho hoạt động quản lý doanh nghiệp xây lắp Do loại chi phí có tác dụng khác đến khối lợng chất lợng công trình nên việc hạch toán chi phí theo hớng phân tích, định rõ chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp có ý nghĩa thực tiễn cho việc đánh giá hợp lý chi phí tìm biện pháp không ngừng giảm chi phí gián tiếp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu t doanh nghiệp c Phân loại theo khoản mục chi phí: Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí vào mục đích sử dụng đặc điểm phát sinh khoản mục chi giá thành xây dựng Theo cách chi phí bao gồm khoản mục sau: - Chi phÝ vỊ vËt liƯu - Chi phÝ vỊ nhân công - Chi phí sử dụng máy thi công - Chi phí sản xuất chung Theo cách phân loại này, loại chi phí thể điều kiện khác chi phí sản xuất, thể nơi phát sinh chi phí, đối tợng gánh chịu chi phí Xuất phát từ đặc điểm sản phẩm xây lắp phơng pháp lập dự toán xây dựng dự toán đợc lập cho đối tợng xây dựng theo khoản mục giá thành nên phơng pháp phân loại chi phí theo khoản mục phơng pháp đợc sử dụng phổ biến doanh nghiệp xây dựng Còn phơng pháp phân loại theo yếu tố thờng không đề cập đến III Bản chất nội dung kinh tế giá thành sản phẩm Khái niệm chất giá thành Trong sản xuất chi phí mặt, thể hao phí Để đánh giá chất lợng sản xuất kinh doanh cđa c¸c tỉ chøc kinh tÕ chi phÝ phải đợc xem xét mối quan hệ chặt chẽ với kết sản xuất mặt trình sản xuất Quan hệ so sánh hình thành nên khái niệm "giá thành sản phẩm" Giá thành sản phẩm xây lắp toàn chi phí (chi phí lao động sống lao động vật hoá) tính tiền để hoàn thành khối lợng sản phẩm xây lắp theo quy định Nó phận giá trị sản phẩm xây lắp, tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh quảnkinh tế doanh nghiệp Giá thành hạng mục công trình công trình hoàn thành toàn giá thành sản phẩm cuối sản phẩm xây lắp Việc phấn đấu áp dụng quy trình công nghệ mới, hoàn thiện kỹ thuật thi công, đợc trang bị máy thi công đại, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, sử dụng hợp lý nhân công, quay nhanh vốn vòng quay sản xuất, tăng xuất lao động dẫn đến hạ giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm, nâng cao khả tiêu thụ để kết sản xuất kinh doanh tăng Giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp có mối quan hệ chặt chẽ với Xét khía cạnh chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp biĨu hiƯn b»ng tiỊn cđa c¸c hao phÝ vỊ lao động sống lao động vật hoá, mặt kế toán tập hợp chi phí sản xuất tạo sở số liệu để tính giá thành sản phẩm Do đặc điểm ngành xây dựng sản xuất xây lắp xây dựng công trình kiến trúc,cầu, đoạn đờng, mang nét đặc thù riêng biệt khác hẳn ngành sản xuất khác mà hình thành nên khái niệm khác Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp a Căn vào sở số liệu thời điểm tính giá thành: giá thành sản phẩm xây lắp đợc chia thành giá thành dự toán, giá thành kế hoạch, giá thành thực tế: Giá thành dự toán (Zdt)): tổng số chi phí dự toán để hoàn thành khối lợng xây lắp Giá dự toán đợc xác định sở định theo thiết kế đợc duyệt khung giá quy định đơn giá xây dựng áp dụng vào vùng lãnh thổ, địa phơng giai cấp có thầm quyền ban hành dt = Giá trị dự toán -lợi nhuận định mức Giá trị dự toán công trtình, hạ mục công trình chi phí cho công tác xây lắp ráp cấu kiện, lắp đặt máy móc thiết bị bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung lợi nhuận định mức Lợi nhuận định mức tiêu Nhà nớc quy định để tích luỹ cho xã hội ngành xây dựng sáng tạo Giá thành kế hoạch (kh = dt - mức hạ giá dự toán Giá thành kế hoạch cho phép ta xem xét thấy đợc xác chi phí phát sinh giai đoạn kế hoạch nh hiệu biện pháp kỹ thuật hạ giá thành dự toán Với đơn vị giá thành dự toán giá thành kế toán đợc xác định trớc bớc vào kinh doanh sở giá thành thực tế năm trớc định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến ngành Bao gồm chi phí gắn liền với sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo danh mục thống cho ngành sản xuất sở hao phí lao động vật chất giá kế hoạch bên cạnh giá thành kế hoạch xây dựng giá thành định mức cho thời kỳ kế hoạch mà sở mức hành cho giai đoạn trình (tháng, quý, ) Điều có nghĩa to lớn giúp lãnh đạo doanh nghiệp kịp thời phát triển sớm để phấn đấu hạ giá thành Nói cách khác giá thành kế hoạch phản ánh trình độ quản lý giá thành doanh nghiệp xây lắp Giá thành thực tế: Giá thành thực tế phản ánh toàn chi phí thực tế để hoàn thành giao khối lợng xây lắp doanh nghiệp nhận thầu Giá bao gồm phí tổn theo định mức nh khoản thiệt hại sản xuất, khoản bội chi, lãng phí vật t lao động tiền vốn trình sản xuất quản lý doanh nghiệp Giá thành thực tế đợc xác định theo số liệu kế toán vào cuối thời kỳ kinh doanh Giá thành thực tế mang tính chất xã hội Nhờ việc so sánh giá thành thực tế với giá thành dự toán cho phép ta đánh giá trình độ quản lý doanh nghiệp xây lắp mối quan hệ với doanh nghiệp xây lắp khác Việc so sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch cho phép đánh giá sù tiÕn bé hay sù non u cđa doanh nghiƯp xây lắp điều kiện cụ thể sở vật chất trình độ tổ chức quản lý thân b Phân loại theo phạm vi tính giá thành Do qúa trình thi công sản xuất sản phẩm xây lắp kéo dài khối lợng sản phẩm sinh ngời ta, phân chia giá thành sản phẩm xây lắp thành giá thành hoàn chỉnh giá thành không hoàn chỉnh Giá thành hoàn chỉnh: phản ánh toàn chi phí liên quan đến công trình, hạng mục công trình hoàn thành Hay chi phí chia để tiến hành thi công công trình, hạng mục công trình kể từ khởi công kết thúc hoàn thành bàn giao cho bên A Giá thành không hoàn chỉnh: (giá thành công tác xây lắp thực tế) phản ánh giá thành khối lợng công tác xây lắp đạt tới điểm dừng kỹ thuật định, cho phép kiểm kịp thời chi phí phát sinh để kịp thời điều chỉnh cho thích hợp giai đoạn sau, phát nguyên nhân gây tăng giảm chi phí c Ngoài xây dựng sử dụng hai tiêu giá thành sau: Giá đấu thầu xây lắp: loại giá thành dự toán xây lắp cho chủ đầu t đa để doanh nghiệp vào tính giá thành (còn gọi giá thành thầu công tác xây lắp) Giá đấu thầu công tác xây lắp chủ đầu t đa nguyên tắc nhỏ giá thành dự toán Có nh chủ đầu t tiết kiệm đợc vốn đầu t hạ giá thấp chi phí lao động Giá thành hợp đồng công tác xây lắp: loại giá thành dự toán xây lắp ghi hợp đồng đợc ký kết chủ đầu t đơn vị xây lắp, sau thoả thuận giao nhận thầu Về nguyên tắc, giá thành hợp đồng đợc nhỏ giá đấu thầu công tác xây lắp Việc áp dụng hai loại giá thành xây lắp yếu tố quan trọng việc hoàn thiện chế quảnkinh tế ngành xây dựng Tóm lại, phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp thực tế phục vụ cho kế toán quản trị Kế toán quản trị quan tâm đến chi phí kết quả, làm chức thông tin cho nhà quản lý doan nghiệp chi phí phát sinh cho đối tợng cần quan tâm cách thờng xuyên giúp cho nhà quản lý so sánh với mức kế hoạch đề định kịp thời IV Xác định đối tợng tập hợp chi phí đối tợng tính giá thành Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất: Đối tợng tập hợp chi phí xác định đối tợng hạch toán chi phí Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp có đáp ứng đợc nhu cầu quản lý doanh nghiệp hay không phụ thuộc vào việc xác định đối tợng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Căn cứ: Đối tợng tập hợp chi phí đợc xác định dựa vào sau: + Tính chất sản xuất quy trình công nghệ sản xuất giản đơn hay phức tạp, quy trình công nghệ liên tục hay song song + Loại hình sản xuất đơn hay hàng loạt + Đặc điểm tổ chức sản xuât + Yêu cầu trình độ quản lý doanh nghiệp + Đơn vị tính giá thành doanh nghiệp - Đối tợng : Đối tợng tập hợp chi phí loại chi phí đợc tập hợp thời gian định nhằm phục vụ cho việc kiểm tra phân tích chi phí giá thành sản phẩm Trong sản xuất xây lắp với tính chất phức tạp quy trìnhc công nghệ loại hình sản xuất đơn chiếc, thờng phân chia thành nhiều đơn vị phận thi công Nêu thuỳ thuộc vào công việc cụ thể trình độ quảnkinh tế doanh nghiệp xây lắp cụ thể mà đối tợng hạch toán chi phí khác hạng mục công trình, đơn đặt hàng, giai đoạn công việc hoàn thành Việc xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất khâu cần thiết công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất Có xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp tổ chức đợc đắn đợc công tác tập hợp chi phí sản xuất từ khâu hạch toán ban đầu, chuẩn bị đầy đủ chứng tõ gèc, tËp hỵp sè liƯu, tỉ chøc më sỉ sách tài khoản theo đối tợng tập hợp chi phí xác định Việc tập hợp chi phí sản xuất đối tợng có tác dụng phục vụ tốt cho việc tăng cờng quản lý sản xuất chi phí sản xuất, cho việc hạch toán chi phí nội hạch toán kinh 10 Có thể khái quát hạch toán chi phí sản xuất chung theo sơ đồ sau: TK 152, 153 TK 627 CFNVL, CCDC cho qu¶n lý phân xởng TK 154 Phân bổ CFSXC vào TK chi tiết công trình TK 214 CFKH TSCĐ đội TK 331 CF dịch vụ mua TK 111,112 CF khác tiền TK334 Lơng NV quản lý PX e Đánh giá sản phẩm dở dang Việc đánh giá sản phẩm dở dang đợc tiến hành định kỳ hàng tháng Tính giá sản phẩm dở dang phụ thuộc vào phơng thức toán khối lợng xây lắp hoàn thành bên A công ty Nếu qui định toán sản phẩm xây dựng hoàn thành theo điểm dừng kỹ thuật hợp lý sản phẩm dở dang 80 khối lợng xây lắp cha đạt điểm dừng kỹ thuật hợp lý quy định đợc tính theo chi phí thực tế sở phân bổ chi phí thực tế công trình cho giai đoạn Nếu hợp đồng quy định toán chi phí xây dựng sau hoàn thành toàn sản phẩm sản phẩm dở dang tổng chi phí sản xuất từ khởi công đến cuối tháng công ty giới xây lắp 13 công tác tính giá thành sản phẩm dở dang thực theo hình thức thứ Lấy ví dụ công trình đóng cọc trạm bơm Nguyên Giáp tính đến hết ngày 31/12/1999 khối lợng xây lắp cha đạt điểm dừng kỹ thuật hợp lý quy định đợc tính theo chi phí thực tế sở phân bổ chi phí thực tế công trình cho giai đoạn 5.500.000.000đ Cuối quý, kế toán tính giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành Số liệu sản phẩm dở dang tháng đợc theo dõi sổ chi tiết giá trị sản phẩm dở dang công trình, sau đợc kết chuyển sang đầu kỳ sau Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp a Tổng hợp chi phí sản xuất Tại công ty giới & xây lắp 13, đối tợng tập hợp chi phí đợc xác định công trình Các chi phí sản xuất liên quan đến công trình tập hợp cho công trình Ghi công trình hoàn thành tháng đợc công ty xác định theo phơng pháp tổng công chi phí phát sinh từ khởi công đến hoàn thành sổ chi tiết giá thành Khi tập hợp chi phí công trình kế toán thực bớc kết chuyển phân bổ vật liệu vào công trình Nợ TK 154: Chi tiết cho công trình hạng mục công trình Có TK 621 Kết chuyển vào tài khoản 154 chi phí nhân công trực tiếp hạng mục công trình: Nợ TK 154: Chi phÝ cho tõng CT, HMCT Cã TK 622 81 Kết chuyển chi phí máy thi công hạng mục công trình Nợ TK 154: Chi tiết cho tõng CT, HMCT Cã TK 623 KÕt chuyÓn tÝnh phân bổ chi phí sản xuất chung công trình, hạng mục công trình Nợ TK 154: Chi tiết cho tõng CT, HMCT Cã TK 627 KÕ to¸n tỉng hợp lấy số liệu vào sổ nhật ký chung, sổ NKĐB để ghi sổ TK 154 Sổ c¸i TK 154 Th¸ng 09/2004 Chøng tõ SH NT DiƠn giải TK đối ứng Số d đầu kỳ TK CT 29/9 TK CT 29/9 TK CT 29/9 TK CT 29/9 BTH 29/9 KÕt chun CFNVLTT vµo Z KÕt chun CFNCTT vào Z K/c CF máy thi công vào Z K/c CF SXC vµo Z SP XL K/c Z SP XL hoàn thành Cộng phát sinh 621 622 623 627 Số tiền (Đ) Nợ 846 000 283 000 60 000 33 500 42 500 632 419 000 Cã Ghi chó 575 200 000 793 940 266 509 000 934 266 509 000 Cuối tháng cuối niên độ kế toán tổng hợp lấy số liệu sổ để lập bảng tổng hợp chi phí thi công cho công trình Bảng tổng hợp chi phí thi công Công trình: XD SX gạch Block-QN (Tập hợp đến hết ngày30/09/2004) Đơn vị: Đồng 82 STT Thành phần chi phí 01 02 Chi phí NVL trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sử dụng Máy thi công Chi phÝ s¶n xt chung Tỉng 03 04 Ký hiƯu VLTT NCTT Cách tính Thành tiền 283 200 000 60 000 000 MTC 33 793 500 SXC x 42 940 500 419 934 000 x b Tính giá thành sản phẩm Thời điểm tính giá thành thực tế thờng kết thúc sản phẩm, công trình, hạng mục công trình, có điểm dừng kỹ thuật định công việc xây lắp Tại công ty giới xây lắp 13 với công trình, hạng mục công trình hoàn thành giá thực tế đợc thể hiƯn ë sè d ci kú trªn sỉ TK 154 chi tiết theo công trình Nếu trờng hợp có phế liệu thu hồi giá thành phần lại sau lấy số d thời điểm hoàn thành sổ TK154 - XL trừ phÇn phÕ liƯu vËt liƯu thu håi = + - - Nh với công trình cha hoàn thành kế toán xác định phần đạt điểm dừng kỹ thuật coi hạng mục công trình hoàn thành, kế chuyển xác định kết kinh doanh Phần cha đạt ®iĨm dõng kü tht lµ chi phÝ dë dang ®Ĩ lại tài khoản 154 Nh kế toán công ty tính giá thành thông qua tài khoản 632 Sau k/c sang TK 911 Nợ TK632 công ty Tổng giá thành sản xuất xây lắp toàn Có TK 154 Để theo dõi toàn chi phí công ty kế toán tổng hợp giá thành lập sổ tổng hợp chi phí sản xuất giá thành toàn công ty Sổ mở theo quý để tiện theo dõi với sổ 83 Qua theo dõi đánh giá toàn chi phí sản xuất kỳ bỏ để so sánh công trình, hạng mục công trình mà công ty thi công trongkỳ, đội thi công Ta lập: Sổ tổng hợp chi phí sản xuất Từ sổ tổng hợp chi phí sản xuất kế toán lập bảng tính giá thành cho toàn công trình mà không lập thẻ tính giá thành riêng cho công trình Có thể khái quát việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty qua sơ đồ sau: 84 Đơn vị : 1000đ TK 621 TK 154 K/c CFNVLTT TK 632 846 575 000 K/c Z hoµn thµnh 283 200 000 266 509 000 TK 622 K/c CFNCTT 60 000 000 TK 627 K/c CFSXC 42 940 500 K/c CFMTC TK 623 33 793 500 Sơ đồ tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Nh tập hợp chi phí sản xuất kết chuyển giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành công ty qua tài khoản 632,TK 911 để xđ KQKD Kế toán định khoản: Nợ TK 154 Có TK 621 Có TK 622 419 934 000 283 200 000 60 000 000 Cã TK 623 33 793 500 Cã TK 627 42 940 500 Nỵ TK 632 419 934 000 Cã TK 154 419 934 000 85 Nỵ TK 911 419 934 000 Cã TK 632 419 934 000 86 PhÇn thứ ba Một số ý kiến đóng góp nhằm cải tiến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty I Đánh giá u điểm tồn công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty Những u điểm: Công ty giới xây lắp 13 từ ngày thành lập đến trải qua 30 năm, lớn mạnh không ngừng qui mô lẫn chất lợng sản xuất Một điều nói đến công ty tìm cách tiếp cận thị trờng, mở rộng qui mô kinh doanh nhằm thu hút khách hàng ký kết hợp đồng xây dựng Để ký kết nhận thầu công trình, công ty thực theo chế đấu thầu xây lắp ban hành theo định số 60 BXD/VKT ngày 30/3/1994 Bộ trởng Bộ xây dựng Đối với dự án công trình, hạng mục công trình công ty lập hồ sơ dự thầu, lập dự toán tối u để giành thầu công trình Có đợc thành tựu nh đóng góp không nhỏ hạch toán kế toán khía cạnh sau: Về máy kế toán: Đợc tổ chức gọn nhẹ, quy trình làm việc khoa học, cán kế toán đợc bố trí hợp lý phù hợp với trình độ khả ngời Chính mà việc hạch toán nội có hiệu quả, góp phần đắc lực vào công tác quản lý công ty Về tổ chức công tác: Đợc tổ chức gọn nhẹ, quy trình làm việc khoa học, cán kế toán đợc bố trí hợp lý phù hợp với trình độ khả ngời Chính mà việc hạch toán nội có hiệu quả, góp phần đắc lực vào công tác quản lý công ty Về tổ chức công tác kế toán: Nhìn chung chứng từ ban đầu đợc tổ chức hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ Cách thức hạch toán nói chung công ty hữu hiệu phù hợp với chế độ kế toán cải cách Công ty áp dụng thành công số phần hành hạch toán kinh doanh máy vi tính với hệ thống sổ sách phù hợp theo hình thức nhật ký chung với yêu cầu quy định Bộ xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý công ty 87 Về phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đợc xác định phù hợp với đặc điểm xuất sắc sản phẩm công ty Công ty áp dụng hình thức giao khoán xuống đội xây dựng thi công Đây hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất công ty Về vật t: Công ty giao quyền chủ động cho đội trởng chịu trách nhiệm mua sắm vật t thiếu cần sử dụng ngay, phải đảm bảo vật t ®óng chÊt lỵng, ®óng thđ tơc theo chÕ ®é hiƯn hành Đối với vật t sử dụng công ty, công ty cân đối, làm thủ tục xuất tính vào giá thành công trình Về máy thi công: Nếu thiếu, công ty thuê hình thức hợp đồng, thuê thiết bị theo thể lệ hành Toàn kinh phí hợp đồng đợc chuyển phòng tài vụ để theo dõi hạch toán Đồng thời giải cấp kinh phí kịp thời để đội triển khai thi công Sự phối hợp phong ban công ty với đội phân xởng đảm bảo cho việc tính đầy đủ xác giá thành công trình, giải tốt mối quan hệ công ty với ngời lao động, với chủ đầu t, nhà nớc bên liên quan Những điểm làm đợc kết công sức lao động toàn thể cán nhân viên công ty Và phần không nhỏ cố gắng phòng tài vụ thực vai trò hạch toán quản lý tài Những tồn Bớc đầu áp dụng chế độ kế toán cải cách nên xuất sai sót nhầm lẫn công ty tránh khỏi Công ty giới xây lắp 13 điểm đạt đợc nêu không tránh khỏi số tồn định Thứ nhất: Việc tổ chức quản lý chi phí cha chặt chẽ toàn diện nên mà giá thành sản phẩm cha phản ánh chất Trong sản phẩm công ty, nguyªn vËt liƯu chiÕm tØ träng lín nªn viƯc tiÕt kiệm nguyên vật liệu hớng để hạ giá thành sản phẩm Tuy nhiên bên cạnh lại có kẽ hở chi phí nguyên vật liệu phân xởng tự đảm nhiệm theo nhu cầu sản xuất Phần nguyên liệu làm cho giá thành sản phẩm có phần cao so với việc lĩnh kho chất lợng cha bảo đảm 88 Thứ hai: Đối với vật t cần thay lắp đặt, công ty tận dụng phụ tùng sử dụng nhng chất lợng bảo đảm Trong thực tế đội thi công nhận công trình thờng đề nghị giám đốc mua nhiều thiết bị quản lý, phụ tùng Chính mà giá thành sản phẩm tăng lên, làm giảm lãi doanh nghiệp Thứ ba: Do đặc điểm sản xuất công ty mà chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều đối tợng không tập hợp trực tiếp cho sản phẩm kế toán thờng phân bổ theo tiêu thức định thờng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nhng có sản phẩm mang tính gia công cần nhiều công sản xuất, có sản phẩm nguyên vật liệu lại chiếm tỉ trọng lớn, nên việc phân bổ theo tiêu thức thờng gây chênh lệch lớn chi phí Thứ t: Ngoài tồn nêu số điểm lu ý khác phần hạch toán cụ thể Em xin trình bày tồn đồng thời với việc nêu phơng hớng nhằm cải tiến công tác kế toán II Phơng hớng cải tiến công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quản trị doanh nghiệp Để khắc phục tồn quản lý nh hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty, em xin đề xuất số ý kiến nh sau: Về phơng pháp hạch toán khoản mục chi phí: Với sản phẩm mang tính chất xây dựng bản, công ty nên hạch toán theo kế toán xây dựng để mang tính quản trị doanh nghiệp + Hạch toán khoản mơc chi phÝ nguyªn vËt liƯu trùc tiÕp Theo chÕ độ kế toán hành, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hạch toán vào TK 621 Tuy nhiên xuất nguyên vật liệu trực tiếp phục vụ công trình kế toán nên phân chia TK 152 thành ba TK cÊp 2: TK 1521 - VËt liÖu TK 1522 - Nhiên liệu TK 1523 - Phụ tùng Khi xt vËt liƯu, nhiªn liƯu hay phơ tïng phơc vơ công trình kế toán ghi: 89 Nợ TK 621 - Chi tiết cho đối tợng Có TK 152 - Chi tiết theo NVL xuất Khi kế toán dễ dàng quản lý, so sánh mức tiêu hao loại vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng cho công trình + Hạch toán khoản mục chi phí nhân công trực tiếp kế toán tập hợp Nợ TK 622 Có TK 331: Nếu nhân công thuê Có TK 334: Nếu công nhân công ty Trongchi phí nhân công trực tiếp bao gồm khoản tính nh: BHXH, BHYT, KPCĐ Khi tính kế toán công ty ghi: Trích BHXH: Nợ TK 627: Lơng trực tiếp Có TK 3383 Do đặc thù ngành XDCB trích BHXH,BHYT,KPCĐ tổng số tiền lơng CN trực tiếp xây lắp ,kế toán phản ánh vào TK 627,mà không phản ánh TK 622 nh DN thông thờng : Nợ TK 622: L¬ng trùc tiÕp Cã TK 3383  TrÝch BHYT: Theo chế độ hành quy định BHYT đợc hình thành cách trích 3% số thu nhập tạm tÝnh cđa ngêi lao ®éng ®ã ngêi sư dơng lao động chịu 2% tính vào chi phí kinh doanh, ngời lao động trực tiếp nộp 1% (trừ vào thu nhập) Nợ TK 627 Có TK 3384 Công ty nên trích BHYT theo chế độ quy định Nợ TK 622 Có TK 3384 Tại công ty khoản trích BHXH,BHYT,KPCĐ tổng số tiền lơng CN trực tiếp xây lắp, lơng CN sử dụng máy thi công kế toán phản ánh vào TK 627-Chi phí sản xuất chung , mà không phản ánh vào TK 622,TK623 làm ảnh hởng đến tỷ lệ khoản mục chi phí giá thành sản phẩm Về phơng pháp đánh giá chi phí xây lắp dở dang 90 Việc đánh giá thành sản phẩm dở dang công ty phụ thuộc vào phơng thức toán khối lợng hoàn thành bên A công ty Nếu quy định sản phẩm xây lắp toán sau hoàn thành toàn giá thành tổng chi phí phát sinh từ khởi công đến bàn giao Nếu cuối kỳ cha hoàn thành giá trị sản phẩm dở dang toàn chi phí từ khởi công đến cuối kỳ Nếu toán theo điểm dừng kỹ thuật hợp lý(xác định đợc giá dự toán) sản phẩm dở dang khối lợng xây lắp cha đạt đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý Công ty xây lắp cha đạt đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý Công ty xây lắp giới 13 có khối lợng sản phẩm dở dang đầu kỳ lớn (846 575 000đ) Công ty nên thay đổi phơng thức toán khối lợng xây lắp hoàn thành: tăng số lợng công trình toán theo điểm dừng kỹ thuật hợp lý để tránh tình trạng tồn vốn, tăng nhanh vòng quay vốn, hạ giá thành sản phẩm Phơng pháp tập hợp chi phí để tính giá thành công ty giới xây lắp 13 tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm sử dụng TK 632 - giá vốn hàng bán để kết chuyển giá thành sản xuất xây lắp bàn giao kỳ giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao kỳ, kế toán xét đối ứng bên nợ TK 154 bên có TK 632 Do công ty thông qua TK 632 để tính giá thành sản phẩm xây lắp Khi muốn biết sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao kỳ phải xét đối ứng TK 154 TK632 91 Kết luận Trong kinh tế thị trờng với cạnh tranh lành mạnh nay, công ty tồn tại, đứng vững biết kết hợp sử dụng đắn yếu tố đầu vào, đảm bảo chất lợng đầu tự cân đối hạch toán kinh tế Để làm đợc điều thông tin kinh tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng việc chi phí định lãnh đạo Nó gắn liền với công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây lắp nói riêng Chi phí sản xuất gắn với việc sử dụng tài sản, vật t lao động sản xuất Việc tính đúng, tính đủ giá thành tạo điều kiện để doanh nghiệp xác định kết tài tạo điều kiện để doanh nghiệp xác định kết tài Vì sử dụng hợp lý, tiết kiệm loại chi phí sản xuất với việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm điều kiện kiên để tăng tích luỹ xã hội Yêu cầu đặt đổi hoàn thiện không ngừng công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành xây lắp để thích ứng với yêu cầu quản lý chế Với mục tiêu góp phần đổi công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với việc tăng cờng quản trị doanh nghiệp, báo cáo đề cập đến: Đi sâu nghiên cứu tìm hiểu số vấn đề lý luận thuộc lĩnh vực chi phí sản xuất giá thành doanh nghiệp xây dựng Tìm hiểu thực trạng máy quản lý, kế toán đặc điểm sản xuất kinh doanh công tác hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành công ty giới xây lắp 13 thuộc Tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng - LICOGI Trong sâu vào nghiên cứu phơng pháp hạch toán, sử dụng tiêu chi phí giá thành Từ đó, đa đề xuất kiến nghị phơng hớng nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Do kiến thức hạn chế, thời gian thực tập không dài viết đề cập đến vấn đề có tính nhất, nh đa ý kiến bớc đầu, chắn không tránh khỏi sơ suất, thiếu sót Rất mong nhận đợc quan tâm giúp đỡ thầy, cô giáo giúp em hoàn thành báo cáo 92 Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Thắm, thầy cô khoa Kế toán, cán công nhân viên phòng kế toán Công ty giới xây lắp 13 giúp em hoàn thành báo cáo 93 Nhận xét Giáo viên hớng dẫn 94 ... Đứng đầu kế toán trởng, đạo hoạt động kế toán viên phòng kế toán Các kế toán viên gồm: kế toán tổng hợp, kế toán chi phí sản xuất giá thành, kế toán vật t, kế toán ngân hàng + toán lơng, kế toán. .. giới xây lắp 13 Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán CFSX Z Kế toán vật t Kế toán ngân hàng + tiền l ơng Kế toán TSCĐ + Thủ quỹ Kế toán toán khối lợng CT thống kê Nhân viên kế toán đội sản xuất... hoàn thiện chế quản lý kinh tế ngành xây dựng Tóm lại, phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp thực tế phục vụ cho kế toán quản trị Kế toán quản trị quan tâm đến chi phí kết quả, làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (690) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (690) , I. Những đặc trưng cơ bản của công ty cơ giới và xây lắp số 13, Sơ đồ quản lý bộ máy công ty, Bảng kê vật tư công ty giao THăNg, Bảng phân bổ NVL, CCDC, Bảng tính khối lượng hoàn thành, Sổ cái TK 622, C. Hạch toán khoản mục máy thi công, Hợp đồng kinh tế, Bảng tập hợp chi phí máy thi công, Sổ cái TK 627, Bảng tổng hợp chi phí thi công, Sơ đồ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay