Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (411)

74 55 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 04:59

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoa QuảnKinh tế Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên giáo viên hướng dẫn: TH.S NGUYỄN THANH HƯƠNG Họ tên sinh viên: LÊ HUY HOÀN Lớp: QUẢN TRỊ DOANH NGHỊÊP – K10- MAY 10 1./ Tên đề tài PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY SỨ INAX VIỆT NAM 2./ Các số liệu ban đầu: THU THẬP SỐ LIỆU TẠI CÔNG TY SỨ INAX VIỆT NAM 3./ Nội dung phần tính tốn: Gồm phần PHẦN 1: Cơ sở lý luận tiêu thu sản phẩm Doanh nghiệp sản xuất PHẦN 2: Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty sứ Inax Việt Nam PHẦN3: Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao kết tiêu thụ sản phẩm Công ty sứ Inax Việt Nam 4./ Số lượng tên bảng biểu, bảng vẽ: 5./ Ngày giao nhiệm vụ thiết kế: 6./ Ngày hoàn thành nhiêm vụ : Ngày tháng năm 2013 TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nguyễn Thanh Hương NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên:LÊ HUY HOÀN Lớp : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – K10 – MAY 10 Tên đề tài: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THU SẢN PHẨM CƠNG TY TNHH INAX VIỆT NAM Tính chất đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT 1./ Tiến trình thực đồ án: 2./ Nội dung đồ án: - Cơ sở lý thuyết: - Các số liệu thực tế: - Phương pháp mức độ giải vấn đề : 3./ Hình thức kết cấu đồ án : .- Hình thức trình bầy : - Kết cấu đồ án: 4./ Những nhận xét khác : ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM: • • Tiến trình làm đồ án : / Nội dung làm đồ án : / • Hình thức làm đồ án : / Tổng cộng : Ngày / ( Điểm ) tháng năm 2013 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DUYỆT Họ tên sinh viên : LÊ HUY HOÀN Lớp : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – K10 – MAY 10 Tên đề tài: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH INAX VIỆT NAM Tính chất đề tài : NỘI DUNG VÀ NHẬN XÉT: 1./Nội dung đồ án : 2./ Hình thức đồ án : 3./ Những nhận xét khác : II./ ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM - Nội dung đồ án : / - Hình thức đồ án: / Tổng cộng : / ( Điểm: ) Ngày tháng Năm 2013 GIÁO VIÊN DUYỆT MỤC LUC TRANG Lời nói đầu Phần 1: Cơ sở lý thuyết tiêu thụ sản phẩm 10 1.1.Các khái niệm 10 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 10 1.1.2 Vai trò tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 10 1.1.3 Ý nghĩa tiêu thụ sản phẩm 11 1.1.4 Nhiệm vụ phân tích tình hình tiêu thụ 12 1.2 Nội dung tiêu thụ sản phẩm 12 1.2.1 Nghiên cứu thị trường 12 1.2.2 Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 13 1.2.3 Tổ chức tiêu thụ sản phẩm 14 1.2.3.1 Thiết kế kênh phân phối 14 1.2.3.2 Xây dựng sách hỗ trợ phân phối sản phẩm 17 1.3 Các tiêu đánh giá kết tiêu thụ sản phẩm 23 1.3.1 Doanh thu tiêu thụ 23 1.3.2 Tình hình tiêu thụ theo mặt hàng 24 1.3.3 Chỉ tiêu lợi nhuận 26 1.3.4 Thị phần doanh nghiệp 28 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm 28 1.4.1 Nhân tố chủ quan 28 1.4.2 Nhân tố khách quan từ bên doanh nghiệp 30 1.4.3 Nhân tố thuộc nhà nước 31 1.5 Nội dung phân tích tiêu thụ sản phẩm 32 1.5.1 Phân tích khái quát kết tiêu thụ 32 1.5.2 Phân tích tiêu tổng quát tiêu thụ sản phẩm 32 1.5.3 Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến tiêu thụ 32 1.5.4 Phân tích hệ thống Marketing – Mix doanh nghiệp 33 1.6 Phương pháp phân tích & phương hướng nâng cao KQTT 1.6.1 PP so sánh giản đơn 1.6.2 PP thay liên hoàn 1.6.3 PP nâng cao KQTT LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta trình xây dựng đổi mới, ngành xây dựng đóng vai trò quan trọng đổi phát triển đất nước Có nhiều cơng trình thị, nhà mọc lên nấm miền Tổ quốc Xã hội ngày phát triển, nhu cầu người ngày nâng cao sản phẩm sứ vệ sinh thiếu cơng trình xây dựng Trên thị trường Việt Nam có nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lĩnh vực sứ vệ sinh Để tồn phát triển doanh nghiệp buộc phải tìm cách cạnh tranh với cách sử dụng có hiệu nguồn lực để cắt giảm chí phí, nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm nhằm thoả mãn cách tốt nhu cầu khách hàng để bán sản phẩm với doanh thu cao chi phí thấp Trong năm gần đây, Công ty đánh giá công ty Nhà nước làm ăn có hiệu có đổi cách nghĩ, cách làm có bước đầu tư hướng Công ty cố gắng phấn đấu không ngừng để sản xuất sản phẩm sứ vệ sinh có mẫu mã chất lượng tốt, giá phải thoả mãn nhu cầu khách hàng nước Đặc biệt doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có quy mơ lớn nên việc thực tập Công ty khiến em học hỏi nhiều kiến thức thực tế để bổ sung cho kiến thức lý thuyết học trường Đại học Qua qua trình thực tập phòng kinh doanh Công ty em phần hiểu hoạt động tiêu thụ sản phẩm sứ vệ sinh Cơng ty Vì em xin mạnh dạn chọn đề tài: “Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm thị trường nội địa CÔNG TY TNHH INAX VIỆT NAM” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp Trong thời gian thực tập hồn thành chuyên đề tốt nghiệp, em nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo tồn thể cán cơng nhân viên phòng kinh doanh nói riêng Cơng ty TNHH INAX Việt Nam nói chung Em xin chân thành cảm ơn! Bố cục chuyên đề tốt nghiệp gồm phần: Phần I:Cơ sở lý thuyết tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Phần II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm thị trường nội địa Công ty TNHH INAX Việt Nam Phần III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm thị trường nội địa Công ty TNHH INAX Việt Nam 10 Bảng 2.29 Cơ cấu tài sản công ty qua năm Qua bảng số liệu biểu đồ ta thấy: Năm 2012, tỷ trọng khoản phải thu tổng tài sản tăng 1,68% so với năm 2011 Dấu hiệu không tốt công ty vốn công ty bị người khác chiếm dụng nhiều, dễ dẫn đến thiếu vốn trình hoạt động, làm ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh Công ty Tỷ trọng hàng tồn kho tổng tài sản năm 2012 tăng 0,32% so với năm 2011 Đây dấu hiệu khơng tốt Hàng hóa, ngun vật liệu tồn đọng nhiều dẫn đến vốn cơng ty bị ứ đọng Ngồi tỷ trọng loại tài sản khác tổng tài sản như: Tiền khoản tương đương tiền, tài sản lưu động khác, tài sản cố định ròng năm 2012 giảm so với năm 2011 Riêng tỷ trọng khoản ký quỹ, ký cược dài hạn năm 2012 tăng so với năm 2011 Bảng 2.30 Cơ cấu nguồn vốn Công ty năm 2011, 2012 Tên loại nguồn vốn Nợ ngắn hạn Nợ khác Nguồn vốn, quỹ Nguồn kinh phí, quỹ khác Tỷ trọng (%) Năm 2011 90,61 1,22 8,12 0,05 60 Năm 2012 91,18 8,78 0,04 Xu biến đổi Tăng Giảm Tăng Giảm Biểu đồ 2.31: Cơ cấu nguồn vốn công ty năm 2011, 2012 Qua bảng ta thấy: Nợ ngắn hạn Công ty chiếm tỷ trọng cao nguồn vốn Năm 2012, tỷ trọng nợ ngắn hạn tăng 0,57% so với năm 2011 Đây dấu hiệu tốt, chứng tỏ công ty chiếm dụng nhiều vốn đối tượng khác như: khách hàng, nhà cung cấp, nhà nước, người lao động,…để sử dụng trình sản xuất kinh doanh Trong năm 2012, nguồn vốn quỹ Công ty tăng 0,66% so với năm 2011 Ngồi ra, nợ khác nguồn kinh phí, quỹ khác năm 2012 giảm so với năm 2011 2.7.3 Nhận xét tình hình tài cơng ty Bảng 2.32 Các tỷ số tài Cơng ty năm 2011 2012 Các tỷ số tài Ký hiệu Cơng thức tính Các tỷ số khả toán TSLĐ&ĐTNH KHH Tỷ số khả toán hành Nợ ngắn hạn 61 Năm 0,9809 KN Tỷ số khả toán nhanh KTT Tỷ số khả toán tức thời Các tỷ số cấu tài TSLĐ&ĐTNH – HTK Nợ ngắn hạn Tiền Nợ ngắn hạn TSLĐ&ĐTNH Tổng tài sản TSCĐ&ĐTDH CTSCĐ Tổng tài sản NVCSH CVC Tổng tài sản CTTDH NVCSH + Nợ dài hạn Tổng tài sản CTSLĐ Tỷ số cấu tài sản lưu động Tỷ số cấu tài sản cố định Tỷ số tự tài trợ Tỷ số tài trợ dài hạn 0,3262 0,0239 0,9007 0,0992 0,0817 0,0817 Các tỷ số khả hoạt động Doanh thu TSLĐ&ĐTNH bq Doanh thu VTTS Tỷ số vòng quay tổng tài sản Tổng tài sản bq Doanh thu VHTK Tỷ số vòng quay hàng tồn kho Hàng tồn kho bq Các khoản phải thu bq x 365 TPThu Thời gian thu tiền bán hàng Doanh thu bán chịu Các khoản phải trả bq x 365 TPTrả Thời gian toán tiền mua hàng cho nhà cung cấp Giá trị hàng mua có thuế Bảng 2.33 Các tỷ số tài Cơng ty năm 2011và 2012 ( tiếp) VTSLĐ Tỷ số vòng quay tài sản lưu động Các tỷ số tài Ký hiệu Cơng thức tính 0,7786 0,6969 10,832 359 ng 481 ng Năm Các tỷ số khả sinh lời LDT Doanh lợi tiêu thụ (ROS) LVC Doanh lợi vốn chủ (ROE) LTTS Doanh lợi tổng tài sản (ROA) 62 Lợi nhuận sau thuế Doanh thu Lợi nhuận sau thuế NVCSH bq Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản bq 2,44% 5,15% 0,42% 63 Khoa quản lý & kinh tế Đồ án tốt nghiệp a Phân tích khả tốn: Tỷ số khả tốn chung (hiện hành) cơng ty năm 2012 0,9921, tỷ số nhỏ Do cơng ty gặp khó khăn tốn nợ ngắn hạn Trong năm 2011 2012, công ty ln gặp khó khăn việc tốn khoản nợ ngắn hạn Tỷ số khả toán chung cơng ty năm 2012có xu hướng tăng so với tỷ số khả toán chung năm 2011 Do đó, khả tốn nợ ngắn hạn năm 2012 khó khăn khả quan năm 2011 Nguyên nhân năm 2012 TSLĐ&ĐTNH tăng nợ ngắn hạn giảm so với năm 2011 b Phân tích cấu tài chính: Trong năm 2012, tỷ số cấu tài sản cố định lớn tỷ số tài trợ dài hạn công ty (0,0954 > 0,0882 ), tức tài sản cố định đầu tư dài hạn công ty không tài trợ trọn vẹn nguồn vốn dài hạn, mà doanh nghiệp sử dụng phần nguồn vốn ngắn hạn (nợ ngắn hạn) để tài trợ cho TSCĐ&ĐTDH Như rủi ro cao công ty khả toán nợ ngắn hạn Trong năm 2011 2012, TSCĐ&ĐTDH công ty tài trợ phần nợ ngắn hạn Tuy nhiên năm 2012, phần nợ ngắn hạn dùng để tài trợ cho TSCĐ&ĐTNH giảm so với năm 2011 Tỷ số tự tài trợ công ty năm 2012quá thấp (0,0882 10,8325 ) → Tỷ số vòng quay hàng tồn kho năm 2012 cao, chứng tỏ khả tạo doanh thu từ hàng tồn kho cao Thời gian thu tiền bán hàng công ty năm 2012 381 ngày ( năm ) dài Do vốn công ty bị chiếm dụng nhiều Tuy nhiên đặc điểm công ty hoạt động lĩnh vực xây lắp nên sau hoàn thành hợp đồng thi công xây lắp với chủ đầu tư thi chủ đầu tư thường yêu cầu trả chậm 64 Khoa quản lý & kinh tế Đồ án tốt nghiệp khoản tiền khoảng % giá trị hợp đồng để làm điều kiện bắt công ty phải cam kết bảo dưỡng, sửa chữa cơng trình thời gian bảo hành Sau hết thời gian bảo hàng cơng trình chủ đầu tư tốn nốt phần lại cho cơng ty Do làm cho khoản phải thu khách hàng công ty cao thời gian thu tiền dài So với năm 2011 thời gian thu tiền bán hàng năm 2012 tăng ( 359 ngày < 381 ngày ) Như không tốt vốn công ty bị người khác chiếm dụng lâu Thời gian toán tiền hàng cho nhà cung cấp công ty năm 2012 357 ngày Thời gian toán tiền hàng cho nhà cung cấp dài chứng tỏ công ty chiếm dụng vốn người khác lâu Tuy nhiên thời gian toán tiền hàng cho nhà cung cấp năm 2012 có xu hướng giảm so với năm 2011 ( 481 ngày ) 124 ngày, thời gian chiếm dụng vốn người khác ngắn → Do cơng ty cần lựa chọn nhà cung cấp vừa đảm bảo chất lượng u cầu mà lại có sách mua bán tín dụng cho lợi cho cơng ty d Phân tích khả sinh lời: *Doanh lợi tiêu thụ năm 2012 2,33% tức đồng doanh thu mà cơng ty thu có 0,0233 đồng lãi thuộc chủ sở hữu công ty Doanh lợi tiêu thụ năm 2012 có xu hướng giảm so với năm 2011 ( 2,44% ) *Doanh lợi vốn chủ năm 2012 4,72% tức đồng mà chủ sở hữu bỏ chủ sở hữu thu 0,0472 đồng lãi Doanh lợi vốn chủ năm 2012 Về khả thành tốn: Cơng ty gặp khó khăn tốn nợ ngắn hạn Về cấu tài chính: Tài sản cố định đầu tư dài hạn công ty không tài trợ trọn vẹn nguồn vốn dài hạn, mà doanh nghiệp sử dụng phần nguồn vốn ngắn hạn (nợ ngắn hạn) để tài trợ cho TSCĐ&ĐTDH Như rủi ro cao cơng ty khả tốn nợ ngắn hạn Tình hình tài cơng ty khơng vững chắc, phần nợ lớn q nhiều so với phần vốn chủ sở hữu Về khả hoạt động: Tỷ số vòng quay TSLĐ tỷ số vòng quay tài sản cơng ty q thấp, chứng tỏ khả tạo doanh thu hay khả luân chuyển tài sản không cao Tỷ số vòng quay hàng tồn kho cao, chứng tỏ khả tạo doanh thu từ hàng tồn kho cao Vốn công ty bị người khác chiếm dụng lâu khoản phải thu khách hàng công ty cao thời gian thu tiền dài Công ty chiếm dụng vốn người khác lâu thời gian tốn tiền hàng cho nhà cung cấp dài Do công ty cần lựa chọn nhà cung cấp vừa đảm bảo chất lượng yêu cầu mà lại có sách mua bán tín dụng cho lợi cho cơng ty 65 Khoa quản lý & kinh tế Đồ án tốt nghiệp Về khả sinh lời: Các tỷ số doanh lợi công ty năm không cao giảm so với năm 2011 Chứng tỏ tình hinh kinh doanh năm 2012 công ty không tốt PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH SỨ INAX VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển Công ty sứ Inax Việt Nam 3.1.1 Định hướng chung Căn vào chiến lược phát triển ngành VLXD dựa vào tình hình thực tiễn mình, Cơng ty sứ Inax Việt Namđã đề hướng phát triển sau: -Tiếp tục hồn thiện dây chuyền sản xuất, khơng ngừng nâng cao tay nghề công nhân để tận dụng tối đa công suất nhà máy, đồng thời trì chất lượng uy tín thị trường - Giữ vững phát triển thị phần nước quốc tế Do Việt Nam gia nhập WTO, nhà nước buộc phải dỡ bỏ hàng rào thuế quan nói chung xố bỏ bảo hộ cho ngành sứ vệ sinh nói riêng Khi hàng hố nước ngồi có sứ vệ sinh tràn vào nước ta Công ty phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt sân nhà nên cần phải có chiến lược phát triển thị phần hợp lý Bên cạnh đó, Cơng ty hưởng lợi từ việc đối xử bình đẳng doanh nghiệp nước khác thị trường giới nên việc tăng doanh thu xuất hồn tồn có khả - Bên cạnh giữ vững thị trường Hà Nội, công ty mở thêm đại lý địa phương khác để đón bắt phát triển thị trường tiềm - Sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên vật liệu Tận dụng tìm kiếm nguyên vật liệu thay nguyên vật liệu đắt tiền, có nguy cạn kiệt mà khơng làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm - Tiến hành chuẩn bị đầy đủ tất thủ tục, công việc cần thiết để đủ điều kiện cho phép triển khai hồn thiện nhanh cơng tác cổ phần hố Dự kiến năm 2008 Cơng ty thức tiến hành cổ phần hoá 3.1.2 Định hướng hoạt động tiêu thụ nội địa Công ty Hoạt động tiêu thụ có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển Cơng ty ngồi định hướng chung, thời gian tới Cơng ty có định hướng hoạt động tiêu thụ sau: - Chấn chỉnh, xây dựng tạo chế kinh doanh thông thoáng cho phận kinh doanh, chi nhánh bán hàng để đảm bảo tính tự chủ, nhanh nhạy với thay đổi thị trường Mở lớp đào tạo chuyên ngành cho phận quản lý, cán kinh doanh Marketing để có đội ngũ cán kinh doanh đáp ứng yêu cầu 66 Khoa quản lý & kinh tế Đồ án tốt nghiệp - Xây dựng chiến lược dài hạn, đầu tư thoả đáng cho công tác phát triển thị trường nội địa cho chiến lược quảng bá thương hiệu Viglacera - Phát triển mạnh hình thức chào bán hàng đồng thiết bị vệ sinh vào cơng trình lớn, nhà cấp cao Đảm bảo bàn giao đủ sản phẩm hạn với chất lượng cao cho cơng trình ký, cung cấp thiết bị đầy đủ trọn gói tiếp tục khai thác từ 10 đến 15 cơng trình lớn khác tương tự năm 2012 - Củng cố mạnh hệ thống đại lý có mở kênh phân phối thị trường phía Nam Đồng hành phát triển mạnh phận Marketing, tiếp thị, tư vấn thiết kế bán thẳng hàng vào cơng trình miền, theo hình thức khuyến khích cao, để phận có đủ điều kiện độc lập tối đa tự cân đối tự định giá thu với đối tác giao dịch mà xin ý kiến phiền hà - Mở rộng kinh doanh mặt hàng phụ trợ thiết bị vệ sinh khác để đồng hoá thiết bị vệ sinh đầy đủ cơng trình mang thương hiệu Viglacera – Inax Việt Nam khơng có phần sứ phần phụ kiện trước - Tập trung điều kiện nguồn nhân lực để vực lại thị trường thành phố Hồ Chí Minh thị trường miền Nam, phấn đấu năm 2014 đạt tối thiểu 30 tỷ VNĐ dần tới 60 tỷ VNĐ, trọng mở kênh phân phối thị trường miền Tây Chú trọng ưu tiên tập trung tài cho cơng tác tiếp thị, quảng cáo, truyền hình, biển hiệu chào hàng vào cơng trình miền Nam 3.1.3 Mục tiêu Công ty Công ty sứ Inax Việt Nam đề mục tiêu từ đến năm 2014 phấn đấu nâng tổng sản lượng Công ty đơn vị liên doanh, liên kết với Công ty lên khoảng triệu sản phẩm/năm, phần thoả mãn nhu cầu thị trường nước xuất nước ngồi khoảng 30% tổng sản lượng Để hồn thành tốt kế hoạch đặt ra, toàn thể cán công nhân viên Công ty phải không ngừng cố gắng, nỗ lực sản xuất kinh doanh để tiếp tục khẳng định vị vững phát triển thương hiệu sứ vệ sinh cao cấp Viglacera – Inax Việt Nam thị trường nước quốc tế 3.2 Các giải pháp chủ yếu 3.2.1 Đầu tư đổi công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm Kỹ thuật đại công nghệ tiên tiến điều kiện để công ty tạo sản phẩm có tính tác dụng mới, giảm chi phí sản xuất nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm thị trường Công nghệ đại hướng đột phá để tạo nên sức bật công ty hoạt động sản xuất kinh doanh, động lực để tạo lợi nhuận ổn định lâu dài Đây hướng để cơng ty nâng cao chất lượng sản phẩm§, sản xuất nhiều loại sản phẩm khác đáp ứng nhu cầu thị trường Mặt khác, tiếp cận ứng dụng công nghệ tiên tiến cho phép công ty nâng cao khả cạnh tranh, giữ vững uy tín cơng ty thỏa mãn nhu cầu khách hàng từ giúp cơng ty khơng ngừng củng cố phát triển thị trường công ty 67 Khoa quản lý & kinh tế Đồ án tốt nghiệp Con người yếu tố quan trọng trình đổi công nghệ, phương pháp, chất lượng quản lý sử dụng cán có tác động khơng nhỏ đến hiệu đổi công nghệ Kế hoạch cơng ty đầu tư cho khoa học cơng nghệ lực lượng lao động cơng ty phải có trình độ, đáp ứng yêu cầu đặt Muốn vậy, công ty cần đào tạo bồi dưỡng lực lượng lao động kỹ thuật, cán quảnkinh tế kỹ thuật để có khả đánh giá dự đoán xu hướng biến động phát triển thị trường, đồng thời tuyển chọn người mới, có khả vào làm việc cho cơng ty 3.2.2 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường - Nâng cao nhận thức nhà quản trị công tác nghiên cứu thị trường Quan điểm đội ngũ lãnh đạo có ảnh hưởng lớn đến việc nghiên cứu, điều tra thị trường Kinh phí giành cho hoạt động hoàn toàn ban lãnh đạo phê duyệt Nếu khơng có kinh phí tâm huyết hoạt động nghiên cứu tiêu thụ gây lãng phí khơng có hiệu Ban lãnh đạo cần có sách chủ động tiến hành hoạt động nghiên cứu nhu cầu thị trường cách thường xuyên tháng lần để có nhìn tổng quan biến động thị trường thay đổi cung cầu thị trường Ngân sách cho hoạt động nên Ban Giám đốc trích theo tỷ lệ định doanh thu hàng tháng ( khoảng 23 % doanh thu ) Số tiền lớn, cần giao cho người thực có lực cơng tác điều tra nghiên cứu thị trường để đem lại lợi ích cho Cơng ty lớn nhiều so với chi phí bỏ - Muốn đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, bên cạnh vấn đề kinh phí cón cần có người hiểu biết cơng việc Vì nên sớm thành lập phận Marketing riêng biệt, chuyên nghiên cứu, tham mưu cho ban giám đốc việc đề sách sản phẩm thị trường, nắm bắt nhu cầu thu hút thêm nhiều khách hàng mới…để phòng kinh doanh chuyên bán hàng, tránh ôm đồm không hiệu Phòng Marketing thành lập gồm từ 4- người có trưởng phòng phụ trách việc quản lý, giám sát nhân viên thi hành việc nghiên cứu cho có hiệu nhất, đề sách dựa kết thu thập nhân viên 3-5 nhân viên lại đảm nhiệm việc như: nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, xử lý thông tin tiến hành hoạt động quảng cáo, đề sách xúc tiến bán… - Nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thị trường Môi trường kinh doanh yếu tố luôn biến đổi khơng ngừng cần phải thường xun thu thập thông tin môi trường kinh doanh cung thị trường Hoạt động phải tiến hành nhanh chóng, xác để phân tích xử lý kịp thời đưa định cho phù hợp với thay đổi môi trường kinh doanh + Cần có tài liệu chi tiết theo dõi hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty đối thủ đại lý, cửa hàng Công ty để phân tích tình hình ngun nhân để khắc phục 68 Khoa quản lý & kinh tế Đồ án tốt nghiệp + Tổ chức hội nghị khách hàng hàng Quý để khuyến khích đại lý, cửa hàng hay người tiêu dùng nhận xét ưu, khuyết điểm sản phẩm có mặt thị trường đánh giá, nhận xét cho sản phẩm trưng bày mẫu khách hàng dùng thử Từ ý kiến đó, Cơng ty đánh giá tình hình thực tế sản phẩm để có điều chỉnh thích hợp chất lượng sản phẩm, dịch vụ bán hàng hay công tác bảo hành + Thành lập thêm cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm – showroom - Cơng ty ( có 36 Hồng Quốc Việt – Hà Nội ) để quảng bá rộng rãi sản phẩm hình ảnh Cơng ty tới người tiêu dùng Địa điểm thành phố lớn có nhu cầu xây dựng cao như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh , nằm trung tâm bn bán vật liệu xây dựng lớn riêng biệt ( Công ty xây dựng thành công showroom siêu thị nội thất Mêlinh Plaza ) Các cửa hàng tác dụng trưng bày giới thiệu sản phẩm cón có nhiệm vụ thu thập thơng tin từ thị trường đặc biệt thông tin từ đối thủ cạnh tranh Từ đó, Cơng ty nắm bắt thông tin thị hiếu người tiêu dùng để có biện pháp thoả mãn tối đa nhu cầu khách hàng sản phẩm Công ty nhận biết khả xâm nhập vào thị trường đối thủ cạnh tranh, biết sản phẩm mới, sản phẩm tương tự đối thủ cạnh tranh từ định cách đối phó kịp thời + Cần chủ động tìm kiếm thông tin đối thủ cạnh tranh cách trực tiếp điều tra qua phiếu điều tra, qua website, qua thư từ, vấn… hay thuê công ty điều tra chuyên nghiệp mua lại thông tin đối thủ cạnh tranh từ nhiều nguồn khác như: từ Tổng Cục thống kê, từ Cơng ty điều tra chun nghiệp, từ tình báo kinh tế…Đây thơng tin có tính xác cao nên việc định dựa vào thông tin có ý nghĩa thực tiễn lớn 3.2.3 Hồn thiện hệ thống kênh phân phối Hệ thống kênh phân phối có ý nghĩa quan trọng việc lưu thơng hàng hố Cơng ty từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng Công ty sứ Inax Việt Namđã sử dụng kênh phân phối trực tiếp gián tiếp để phát huy tối đa ưu điểm hạn chế nhược điểm loại kênh phân phối Kênh phân phối trực tiếp có ưu điểm đưa sản phẩm Công ty trực tiếp đến tay người tiêu dùng chia sẻ lợi nhuận cho khâu trung gian, lại tạo mối quan hệ trực tiếp với khách hàng lại có nhược điểm mở rộng quy mô địa điểm Kênh phân phối gián tiếp có ưu điểm mở rộng tồn quốc, số lượng sản phẩm tiêu thụ lớn có nhược điểm đại lý, cửa hàng có ép giá làm giảm lợi nhuận Công ty Để phát triển mạng lưới tiêu thụ thời gian tới, Cơng ty cần tập trung vào số hướng sau: - Củng cố, xếp lại đại lý, cửa hàng có, sàng lọc nâng cấp đại lý cửa hàng làm ăn tốt, chấm dứt hợp đồng với đại lý, cửa hàng làm ăn không hiệu thông qua việc xác định doanh thu hàng tháng Đối với đại lý, cửa hàng kinh doanh hiệu quả, có doanh thu cao ( khoảng > 500 triệu VNĐ/ 69 Khoa quản lý & kinh tế Đồ án tốt nghiệp tháng) liên tục tăng nên có sách khuyến khích hợp lý lấy hàng trước, trả tiền sau thời gian định có hình thức khuyến mại tiền hay vật hợp lý Ngược lại, cửa hàng, đại lý đạt doanh thu thấp ( < 200 triệu VNĐ ) nên mạnh dạn chấm dứt hợp đồng tiêu thụ - Tìm kiếm ký kết thêm hợp đồng đại lý với đối tác có lực, có vốn lớn nhiệt tình, tâm huyết với việc tiêu thụ sản phẩm Cơng ty Có thể tìm kiếm đối tác kiểu nhờ vào mối quan hệ với đại lý, cửa hàng khách hàng Cơng ty Có mở rộng địa bàn kinh doanh khiến sản phẩm Công ty bày bán vùng, Tổ quốc - Thông qua hội chợ, triễn lãm, hội thảo, Tổng Công ty Công ty tổ chức cố gắng tìm kiếm trung gian tiêu thụ sản phẩm cho Cơng ty - Cần có sách khuyến khích lợi ích vật chất chịu trách nhiệm vật chất rõ ràng thành viên kênh phân phối Căn vào doanh thu cửa hàng, đại lý để có sách thưởng vật chất hợp lý Chế độ thưởng phải thay đổi cách thưởng tiền ( chiết khấu trực tiếp hoá đơn ), thưởng vật khác hay thưởng sản phẩm tránh tình trạng đại lý, cửa hàng coi việc thưởng điều hiển nhiên phải có Cũng khơng nên sử dụng cơng cụ chiết khấu thường xuyên dẫn đến tình trạng đại lý, cửa hàng muốn mua với giá thấp gây khó khăn việc nâng giá 3.2.4 Đẩy mạnh biện pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm - Cần tập trung xây dựng chiến lược quảng cáo hợp lý qua thời kỳ khác khác Kế hoạch nội dung quảng cáo phải phòng kinh doanh thành lập xây dựng Hoặc thuê chuyên gia chuyên làm lĩnh vực quảng cáo xây dựng đảm bảo tính khoa học, xúc tích nội dung quang cáo để đạt hiệu cao người xem - Tăng cường hoạt động: quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng … khơng vào chiều rộng mà đầu tư vào chiều sâu Đối với hoạt động quảng cáo nên tập trung phương tiện tiếp cận với chủ thầu xây dựng lượng khách hàng chiếm tỷ lệ lớn Cơng ty Có thể quảng cáo phương tiện như: truyền hình, website, dán panơ, aphich bày mẫu sản phẩm khu vực bán vật liệu xây dựng Quảng cáo khơng để nói lên tên Viglacera mà phải lồng ghép hình ảnh sản phẩm để người tiêu dùng cảm nhận mẫu mã, kiểu dáng chất lượng sản phẩm Công cụ khuyến nên sử dụng rộng rãi hơn, khơng bó hẹp dịp lễ Tết Các sách khuyến mại phải đề cở sở nghiên cứu cung cầu đặc biệt so sánh với sách đối thủ cạnh tranh cơng cụ ảnh hưởng lớn đến hoạt động tiêu thụ Cần phải có nhiều hoạt động quan hệ công chúng như: tài trợ cho giải bóng đá, thường xuyên tổ chức hội thảo Công ty sản phẩm Cơng ty có sản phẩm Cơng ty sứ Inax Việt Namnên chủ động có kế hoạch ngân quỹ dành cho quảng cáo không trông chờ vào hoạt động quảng cáo Tổng Công ty 70 Khoa quản lý & kinh tế Đồ án tốt nghiệp 3.2.5 Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng - Cần quan tâm mức đến hoạt động sau bán hàng thường xuyên liên lạc, chăm sóc khách hàng lượng khách hàng tiềm cho Cơng ty, có sách lắp đặt, bảo trì miễn phí theo thời gian để thu hút khách hàng - Tăng cường thêm nhân viên bảo hành sản phẩm cho Công ty Đội ngũ nhân viên bảo hành phòng kinh doanh nên có từ 5-8 người việc chịu trách nhiệm bảo hành, sửa chữa có hỏng hóc, nên đảm nhận việc đến cơng trình lắp đặt hướng dẫn sử dụng cho sản phẩm tung thị trường 3.2.6 Xây dựng phát triển thương hiệu Sản phẩm Công ty sứ Inax Việt Namcó thương hiệu Viglacera thương hiệu xây dựng phát triển từ lâu nên có uy tín thị trường Tuy nhiên Tổng công ty Thuỷ tinh Gốm xây dựng Viglacera lại có nhiều cơng ty khác sản xuất kinh doanh lĩnh vực sứ vệ sinh mang thương hiệu Viglacera Vì bên cạnh thương hiệu Viglacera Cơng ty sứ Inax Việt Namcần có sách xây dựng phát triển thương hiệu Sứ Inax Việt Nam để người tiêu dùng cảm nhận sắc thái riêng sản phẩm Công ty 3.3 Kiến nghị với quan cấp 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước - Quan tâm ban hành luật vấn đề vi phạm quyền kinh doanh Trên thị trường có nhiều doanh nghiệp sơ suất thiếu hiểu biết phát minh sản phẩm chưa kịp đăng ký kinh doanh bị hãng khác đánh cắp mang đăng ký quyền trước Như doanh nghiệp ban đầu khơng luật pháp bảo vệ Đó lỗi chủ quan doanh nghiệp Tuy nhiên có số doanh nghiệp đăng ký quyền bị làm nhái sản phẩm chưa pháp luật bảo vệ mức Nhà nước ban hành sách, luật pháp luật sở hữu trí tuệ để bảo vệ tài sản vơ hình doanh nghiệp - Bảo vệ thương hiệu cho Công ty đăng ký Thương hiệu thực yêu cầu tất yếu mà tất doanh nghiệp hoạt động kinh doanh phải quan tâm Thương hiệu coi linh hồn doanh nghiệp, doanh nghiệp có thương hiệu mạnh làm khách hàng tin tưởng hài lòng tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp Vấn đề thương hiệu vấn đề nhức nhối doanh nghiệp có nhiều doanh nghiệp xây dựng phát triển thương hiệu mạnh bị doanh nghiệp khác làm giả, làm nhái sản phẩm gắn bao bì, nhãn mác doanh nghiệp gây nhầm lẫn cho khách hàng Nhà nước cần có sách cụ thể, xử phạt rõ ràng trường hợp Đơn giản hoá thủ tục vay vốn, gia tăng thời hạn vay, giảm mức lãi suất vay biết rõ tình hình tài khả tốn doanh nghiệp Một khó khăn không nhỏ doanh nghiệp Việt Nam vấn đề thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh Do nguồn vốn hạn hẹp nguồn đầu tư từ 71 Khoa quản lý & kinh tế Đồ án tốt nghiệp cấp nhiều hạn chế nên q trình sản xuất Cơng ty gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên thủ tục vay vốn nước ta rườm rà, phải qua nhiều cửa khiến doanh nghiệp đơi vay vốn hội kinh doanh Vì Nhà nước cần phải điều chỉnh để tạo điền kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiến hành kinh doanh lo lắng nhiều đến vấn đề vốn đặc biệt với doanh nghiệp có tình hình sản xuất kinh doanh khả quan Công ty Sứ Inax Việt Nam 3.3.2 Kiến nghị với Tổng Công ty Thuỷ tinh Gốm xây dựng Công ty sứ Inax Việt Nam doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tông công ty Thuỷ tinh Gốm xây dựng - Viglacera – Bên cạnh việc cấp vốn, tổ chức hội chợ, tiến hành quảng cáo, xây dựng thương hiệu cho Công ty Sứ Inax Việt Nam, Tổng cơng ty Thuỷ tinh Gốm xây dựng có sách kiểm sốt Cơng ty sứ Inax Việt Namcả sản xuất kinh doanh Là thành viên Tổng công ty Thuỷ tinh Gốm xây dựng, Công ty sứ Inax Việt Nam hưởng nhiều lợi ích, nhiên khơng tránh khỏi khó khăn thuộc “ mẹ ” với công ty khác Em xin mạnh dạn đưa số kiến nghị sau: - Do có nhiều công ty sản xuất, kinh doanh lĩnh vực sứ vệ sinh thuộc Tổng công ty Thuỷ tinh Gốm xây dựng mang nhãn hiệu Viglacera Sứ Việt Trì nên dẫn tới tình trạng khách hàng nhầm lẫn sản phẩm Công ty sứ Inax Việt Nam sản phẩm Sứ Việt Trì Do chất lượng phụ kiện không đảm bảo nên sản phẩm Sứ Việt Trì có kiểu dáng mẫu mã tương tự, chất lượng thấp giá rẻ hấp dẫn người tiêu dùng mua dùng thử khách hàng khơng hài lòng chất lượng thấp Điều phần ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm sứ Inax Việt Nam Tổng cơng ty Thuỷ tinh Gốm xây dựng phải có sách phân đoạn thị trường cho sản phẩm Công ty tránh trường hợp Công ty cạnh tranh lẫn Công ty sứ Inax Việt Nam chuyên sản xuất sứ cao cấp phục vụ cơng trình cao cấp cho người có thu nhập cao, Sứ Việt Trì sản xuất sản phẩm trung bình cho thị trường nơng thơn, người có thu nhập vừa phải - Vấn đề vốn vấn đề cấp thiết với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuỷ tinh Gốm xây dựng cần có sách bổ sung vốn kịp thời cho Công ty sứ Inax Việt Nam đặc biệt có nhu cầu mua sắm dây chuyền công nghệ phục vụ cho sản xuất 72 Khoa quản lý & kinh tế Đồ án tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 10 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM .11 TRONG DOANH NGHIỆP .11 1.1 Các khái niệm bản: 11 1.1.1.Khái niệm tiêu thụ sản phẩm: .11 1.1.2.Vai trò tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 13 1.1.4 Nhiệm vụ phân tích tình hình tiêu thụ .14 1.2 Nội dung tiêu thụ sản phẩm 15 1.2.1 Nghiên cứu thị trường .15 1.2.2 Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm .15 1.2.3 Tổ chức tiêu thụ sản phẩm 17 1.3 Các tiêu đánh giá tiêu thụ sản phẩm 27 1.3.1 Doanh thu tiêu thụ: 27 1.3.2 Tình hình tiêu thu theo mặt hàng 28 1.3.3 Chỉ tiêu lợi nhuận 30 1.3.4 Thị phần doanh nghiệp 31 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 32 1.4.1 Nhân tố chủ quan 32 1.4.2 Nhân tố khách quan từ bên doanh nghiệp .33 1.4.3 Nhân tố thuộc nhà nước: 34 1.5 Nội dung phân tích tiêu thụ sản phẩm 35 1.5.1 Phân tích khái quát kết tiêu thụ 35 1.5.2 Phân tích chi tiêu tổng quát tiêu thụ sản phẩm 35 1.5.3 Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến kết tiêu thụ 35 1.5.4 Phân tích hệ thống Marketing – Mix doanh nghiệp 36 1.6 Phương pháp phân tích & phương hướng nâng cao KQTT 37 1.6.1 PP so sánh giản đơn 37 1.6.2 PP thay liên hoàn 38 1.6.3 PP nâng cao KQTT 38 PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH SỨ INAX VIỆT NAM .39 2.1 Công ty TNHH Sứ Inax Việt Nam 39 2.1.1 Giới thiệu chung 39 2.2 Chức nhiệm vụ doanh nghiệp: 41 2.2.1 Chức .41 2.2.2 Nhiệm vụ doanh nghiệp 41 2.3 Các loại hàng hoá chủ yếu mà doanh nghiệp sản xuất 41 2.4 Công nghệ sản xuất số hàng hoá dịch vụ chủ yếu 42 2.4.1 Cơng nghệ sản xuất số hàng hố dịch vụ chủ yếu .42 2.4.2 Nội dung bước cơng việc quy trình cơng nghệ 42 2.5 Hình thức tổ chức sản xuất kết cấu sản xuất doanh nghiệp 43 2.5.1 Hình thức tổ chức sản xuất doanh nghiệp(Chun mơn hố phận) 43 2.5 Kết cấu sản xuất doanh nghiệp .44 2.6 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH sứ Inax Việt Nam 47 73 Khoa quản lý & kinh tế Đồ án tốt nghiệp 2.6.2 Chính sách sản phẩm- thị trường 49 2.6.3 Chính sách giá 50 2.6.4 Chính sách phân phối 52 2.6.5 Chính sách xúc tiến bán 53 2.6.6 Về hiệu công tác tiêu thụ 53 + Công tác thu thập marketing công ty TNHH Sứ Inax 53 2.6.7 Một số đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp: 54 2.6.8 Nhận xét tình hình tiêu thụ tình hình marketing cơng ty TNHH Sứ Inax Việt Nam 56 2.7 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp .57 2.7.1.Phân tích bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 57 2.7.2 Phân tích bảng cân đối kế tốn 58 2.7.3 Nhận xét tình hình tài cơng ty 61 PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SỨ INAX VIỆT NAM .66 3.1 Định hướng phát triển Công ty sứ Inax Việt Nam 66 3.1.1 Định hướng chung 66 3.1.2 Định hướng hoạt động tiêu thụ nội địa Công ty 66 3.2 Các giải pháp chủ yếu 67 3.2.1 Đầu tư đổi công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm 67 3.2.2 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường .68 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối .69 3.2.4 Đẩy mạnh biện pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm .70 3.2.5 Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng .71 3.2.6 Xây dựng phát triển thương hiệu 71 3.3 Kiến nghị với quan cấp .71 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 71 3.3.2 Kiến nghị với Tổng Công ty Thuỷ tinh Gốm xây dựng 72 74 ... tính đồng (quảng cáo sản phẩm quảng cáo doanh nghiệp )  Bảo đảm tính đa dạng quảng cáo  Để thành công quảng cáo cần phải thực theo số nguyên tắc sau:  Thiết kế mẫu biểu trưng cho doanh nghiệp. .. kinh phí  Xác định kinh phí cho hoạt động quảng cáo Sau quảng cáo doanh nghiệp cần phải xác định hiệu quảng cáo thông qua số lượng người biết nhớ đến chương trình quảng cáo doanh nghịêp, tiến... mục tiêu, không gian, thời gian, phạm vi, phương tiện quảng cáo) 24  Bảo đảm tính pháp lý quảng cáo (giữa người thực quảng cáo người quảng cáo phải liên đới chịu trách nhiệm, khơng trực tiếp nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (411) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (411) , PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM, 1 Các khái niệm cơ bản:, 3 Các chỉ tiêu đánh giá tiêu thụ sản phẩm, 4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH SỨ INAX VIỆT NAM, 5 Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp, 6 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH sứ Inax Việt Nam, + Công tác thu thập marketing của công ty TNHH Sứ Inax., 7 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp., PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SỨ INAX VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay