Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (292)

74 42 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 04:53

LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp ký chung hiệp định thương mại muốn tồn phát triển, định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu kinh tế Để đứng vững phát triển kinh tế điều kiện có cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải nắm bắt đáp ứng tâm lý nhu cầu người tiêu dùng, với sản phẩm có chất lượng cao giá thành hạ, mẫu mã phong phú Muốn vậy, doanh nghiệp thương mại phải giám sát tất trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ hàng hóa, để đảm bảo việc bảo tồn tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với bạn hàng, thực đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, doanh nghiệp có lợi nhuận để tích lũy mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh hoạt động thương mại thực hạch toán kinh doanh độc lập Công ty nhạy bén việc nắm bắt quy luật kinh tế thị trường, bán thứ thị trường cần Do đó, cơng ty tập trung vào hoạt động thương mại – lĩnh vực mà Cơng ty có nhiều kết khả quan đem lại hiệu kinh tế cao cho công ty Để đạt mục tiêu đạt lợi nhuận cao mở rộng thị trường kinh doanh, công ty phải tiến hành đồng biện pháp quản lý, hạch tốn kế tốn cơng cụ quan trọng, khơng thể thiếu để tiến hành quản lý hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hóa nhằm đảm bảo tính động sáng tạo tự chủ sản xuất kinh doanh, tính tốn xác định hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, làm sở để vạch định chiến lược kinh doanh Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh máy quản lý công ty, em nhận thấy kế tốn nói chung kế tốn bán hàng cơng ty nói riêng phận quan trọng việc quản lý hoạt động thương mại, nên đòi hỏi phải hồn thiện Do đó, em định sâu nghiên cứu cơng tác kế tốn cơng ty với đề tài: Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK Nội dung chuyên đề gồm có chương: Chương I: Tổng quan Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK Chương II: Thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK Chương III: Nhận xét, đánh giá kiến nghị cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết qủa bán hàng Công ty CP Dịch vụ Thương mại Cơng nghệ GTK Trong q trình thực tập, em bảo hướng dẫn tận tình giáo mơn kế tốn cán cơng nhân viên phòng kế tốn cơng ty Tuy nhiên, với phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa có nhiều nên khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong bảo giúp đỡ thầy, cô để báo cáo cuối khóa em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC MỤC LỤC .2 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ GTK 1.1 Khái quát chung Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK .7 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK 1.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK .9 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK 11 1.2.1 Quy trình sản xuất sản phẩm quy trình kinh doanh doanh nghiệp .11 1.2.2 Thông tin khách hàng, nhà cung cấp đối tượng khác 11 1.3 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 12 1.3.1 Mơ hình tổ chức máy kế tốn Cơng ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK 12 1.3.2 Các sách kế tốn mà Cơng ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK 13 1.3.3 Hệ thống kế tốn Cơng ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK 14 CHƯƠNG II: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ GTK 16 2.1 Đặc điểm thành phẩm hàng hóa Cơng ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK 16 2.2 Kế toán doanh thu bán hàng 16 2.2.1 Quy trình kinh doanh 16 2.2.2 Phương thức bán hàng phương thức toán 18 2.2.2.1 Phương thức bán hàng 18 2.2.2.2 Phương thức toán 19 Tư vấn xây dựng cho công ty CPDLTM&DĐT Hà Nội .28 2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 30 2.3.1 Chiết khấu thương mại .30 2.3.2 Hàng bán bị trả lại .36 2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 44 2.5 Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp .50 2.5.1 Chi phí bán hàng .50 2.5.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 58 2.6 Kế toán tổng hợp xác định kết bán hàng 65 CHƯƠNG III: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KIẾN NGHỊ VỀ BỘ MÁY KẾ TỐN CƠNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ GTK 67 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK 67 3.1.1 Ưu điểm 67 3.1.2 Nhược điểm 68 3.2 Kiến nghị hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK 69 3.2.1 Kiến nghị tổ chức cơng tác kế tốn 69 3.2.2 Kiến nghị công táckế toán bán hàng xác định kết bán hàng 69 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Tổ chức máy quản lý Công ty Sơ đồ 1.2: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 12 Sơ đồ 1.3 : Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế toán nhật ký chung 14 Biểu 2.1: Hóa đơn giá trị gia tăng 22 Biểu 2.2: Phiếu thu .23 Biểu 2.3: Hóa đơn giá trị gia tăng 23 Biểu 2.4: Giấy báo 24 Biểu 2.5: Trích sổ chi tiết bán hàng 26 Biểu 2.6: Trích bảng tồng hợp TK 511 27 Biểu 2.7: Trích sổ nhât ký bán hàng 28 Biểu 2.8: Trích sổ 29 Biểu 2.9: Hóa đơn giá trị gia tăng 31 Biểu 2.10: Trích sổ chi tiết TK 521 32 Biểu 2.11: Trích bảng tổng hợp tài khoản 521 33 Biểu 2.12: Trích sổ nhật ký chung 34 Biểu 2.13: Trích sổ TK 521 35 Biểu 2.14: Hóa đơn giá trị gia tăng 38 Biểu 2.15: Trích phiếu nhập kho 39 Biểu 2.16: Trích sổ chi tiết TK 531 40 Biểu 2.17: Trích bảng tổng hợp tài khoản 531 41 Biểu 2.18: Trích sổ nhật ký chung 42 Biểu 2.19: Trích sổ TK 531 43 Biểu 2.20: Phiếu xuất kho 45 Biểu 2.21: Trích sổ chi tiết giá vốn .46 Biểu 2.22: Bảng tổng hợp TK 632 47 Biểu 2.23: Trích sổ nhật ký chung 48 Biểu 2.24: Tríchsổ TK 632 .49 Biểu 2.25: Trích bảng tính lương .51 Biểu 2.26: Hóa đơn giá trị gia tăng 52 Biểu 2.27: Phiếu chi 53 Biểu 2.28: Trích sổ chi tiết TK 641 54 Biểu 2.29: Trích bảng tổng hợp TK 641 .55 Biểu 2.30: Trích sổ nhật ký chung 56 Biểu 2.31: Trích sổ cáiTK 641 .57 Biểu 2.32: Hóa đơn giá trị gia tăng 59 Biểu 2.33: Phiếu chi 60 Biểu 2.34: Trích sổ chi tiết TK 642 61 Biểu 2.35: Trích bảng tổng hợp tài khoản 642 62 Biểu 2.36: Trích sổ nhật ký chung 63 Biểu 2.37: Trích sổ TK 632 64 Biểu 2.38: Sổ TK 911 .66 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ CƠNG NGHỆ GTK 1.1 Khái qt chung Cơng ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK 1.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0103024531 ngày 08 tháng 09 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 03 tháng 08 năm 2011 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà nội cấp Văn phòng cơng ty đặt thành phố Hà Nội • Tên cơng ty: Cơng ty CP Dịch vụ Thương mại Cơng nghệ GTK • Tên cơng ty viết tắt: • Địa trụ sở chính: Số 88 đường số 7, thơn Thượng, xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội • Fax: 5121838 • Mã số thuế: 0103024531 • Tên địa điểm kinh doanh: Văn phòng kinh doanh - Cơng ty CP Dịch vụ Thương mại Cơng nghệ GTK • Địa địa điểm kinh doanh: Số nhà 170 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, T.p Hà Nội, Việt Nam • Mã địa điểm kinh doanh: 0103024531-001 • Giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn • Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng • Lĩnh vực kinh doanh: + Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa + Sản xuất mua bán loại bao bì, máy móc, thiết bị văn phòng, mặt hàng điện tử điện lạnh, vật liệu, xây dựng • Những thành tích cơng ty đạt năm qua: Chỉ tiêu 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Năm 2012 62.465.729.174 27.387.090.132 6.846.772.533 20.140.317.599 Năm 2013 67.345.123.905 32.237.888.301 8.059.472.075 23.188.416.226 Qua chặng đường 11 năm thành công phát triển, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK trở thành doanh nghiệp phát triển có uy tín thị trường nước nước 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Cơng nghệ GTK • Chức năng: + Là đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; sản xuất mua bán bao bì loại; sản xuất mua bán kim khí điện máy, máy móc, thiết bị văn phòng; sản xuất mua bán hóa chất (trừ loại hóa chất nhà nước cấm) + Xây dựng cơng trình dân dụng, giao thơng, thủy lợi; sản xuất mua bán vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội – ngoại thất + Mua bán hàng điện, điện tử, điện lạnh, tin học, viễn thông, vật tư - thiết bị dùng phòng thí nghiệm, đồ dùng cá nhân gia đình; sản xuất hàng điện, điện tử, điện lạnh, tin học, viễn thông (trừ thiết bị thu sóng), vật tư - thiết bị dùng phòng thí nghiệm, đồ dùng cá nhân gia đình; sản xuất mua bán vật tư, thiết bị y tế + Là đại lý vận tải; sản xuất mua bán ô tô, xe máy, xe đạp thiết bị phụ tùng kèm theo; vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách ô tô theo hợp đồng theo tuyến cố định; cho thuê phương tiện vận tải, xe du lịch; môi giới, xúc tiến thương mại; tư vấn quản lý doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính) + Tư vấn đầu tư ( khơng bao gồm tư vấn pháp lý); xây lắp công trình bưu viễn thơng; xuất nhập mặt hàng công ty kinh doanh; tư vấn, đào tạo dạy nghề lĩnh vực điện, điện tử, tin học Là doanh nghiệp tư nhân công ty phải đảm bảokế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế, đem lại hiệu kinh tế cao, góp phần tích lũy vốn cho doanh nghiệp đóng góp ngày cao cho xã hội đồng thời tạo việc làm thu nhập ngày ổn định cho doanh nghiệp • Nhiệm vụ: + Đáp ứng đầy đủ, nhanh chóng, nhu cầu hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ yêu cầu tiêu dùng, sản xuất kinh doanh + Tổ chức hoạt động kinh theo pháp luật, ngành nghề đăng ký kinh doanh Nhà nước cấp + Thực đầy đủ tiêu nộp ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu số bán + Quản lý sử dụng hiệu tài sản, nguồn vốn, đội ngũ lao động bảo toàn tăng trưởng vốn kinh doanh +Thực phân phối lao động hợp lý, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán nhân viên, đảm bảo 100% nhân viên có trình độ, lực làm việc 1.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK Sơ đồ 1.1: Tổ chức máy quản lý Công ty Hội đồng thành viên Giám đốc Phó giám đốc Phòng tài kế tốn • Phòng xây dựng Phòng kinh doanh Phòng hành nhân Phòng xuất nhập Chức năng, nhiệm vụ phận: + Hội đồng thành viên: Là người đứng đầu cơng ty, có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ công ty cán chuyên môn + Giám đốc: Là đại diện pháp nhân cơng ty, người có quyền định điều hành hoạt động công ty, chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh công ty trước pháp luật + Phó giám đốc: Có nhiệm vụ giúp giám đốc giải nhiệm vụ phân cơng, có quyền mệnh lệnh cho phận quản lý với quan hệ mang tính huy phục tùng + Phòng tài kế tốn: Là đơn vị tham mưu giúp giám đốc quản lý tài tổ chức cơng tác kế tốn hạch tốn tồn cơng ty Thực chế độ quy định quản lý vốn, tài sản chế độ khác nhà nước, có kế hoạch tài hàng tháng, q, năm trình giám đốc Hướng dẫn đơn vị thực nghiêm chỉnh pháp lệnh thống kê, kế toán, quy định nhà nước cơng tác hạch tốn kế tốn hạch tốn thuế Tổng hợp tốn tài phân tích tình hình tài chính, thực nộp ngân sách nhà nước theo chế độ quy định Theo dõi tình hình sử dụng đề xuất biện pháp quản lý mạng lưới kinh doanh cơng ty + Phòng hành nhân sự: Là đơn vị tổng hợp hành quản trị giúp giám đốc đạo quản lý công tác pháp chế, thi đua, tuyên truyền; giúp giám đốc quản lý tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tuyển dụng nguồn lực, ban hành quy chế nội Xây dựng chức nhiệm vụ, cấu tổ chức máy phòng ban phân cơng, phân cấp quản lý Giải chế độ sách, quyền lợi nhân viên cơng ty + Phòng kinh doanh: Giúp giám đốc đạo công ty kinh doanh, trực tiếp tiến hành nghiên cứu thăm dò để tìm thị trường tiềm cho cơng ty Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, lập báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh cơng ty Kết Biểu 2.33: Phiếu chi Đơn vi: Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK Mẫu số: 02 - TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Bộ phận: Bán hàng PHIẾU CHI Ngày 20/6/2006 Bộ trưởng BTC) Quyển số: 18 Ngày 09 tháng 12 năm 2013 Số: 1978 Nợ: 6428, 1331 Có: 111 Họ tên người nộp tiền: Phạm Đức Minh Địa chỉ: Số 88 đường số 7, thơn Thượng, xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm Lý nộp: Chi tiền tiếp khách Số tiền: 4.889.500 (Viết chữ): Bốn triệu tám trăm tám mươi chín nghìn năm trăm đồng Kèm theo: 01 Chứng từ gốc Ngày 09 tháng 12 năm 2013 Giám đốc (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người nộp tiền (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): + Số tiền quy đổi: Thủ quỹ (Ký, họ tên) Biểu 2.34: Trích sổ chi tiết TK 642 Đơn vị: Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công Mẫu số S38 – DN (Ban hành theo QĐ số nghệ GTK 15/2006/QĐ – BTCNgày 20/3/2006 Bộ Địa chỉ: Số 88 đường số 7, thơn Thượng, xã Mễ Trì, trưởng BTC) Huyện Từ Liêm SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Tài khoản: 6428 Đối tượng: Chi phí tiền khác Tháng 12 năm 2013 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu A B Ngày, tháng C Số phát sinh Số dư TK ĐƯ Nợ Có Nợ Có D Số dư đầu kỳ E Diễn giải 02/12 PC 1710 02/12 Chi hội nghị 111 8.988.000 04/12 PC 1732 04/12 Phí tàu xe 111 1.248.000 18/12 PC 1978 18/12 Chi cho tiếp khách 111 4.889.500 13/12 BPBKH 13/12 Chi phí khấu hao máy Fax 111 1.249.789 …… … … ……… … …… …… 31.464.145 31.464.145 Cộng số phát sinh … Số dư cuối kỳ Số có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … Ngày mở sổ … Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Người lập bảng (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) … … Biểu 2.35: Trích bảng tổng hợp tài khoản 642 Đơn vị: Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK Địa chỉ: Số 88 đường số 7, thôn Thượng, xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Tài khoản: 642 Tháng 12 năm 2013 Đơn vị tính: đồng STT Danh mục chi phí Chi phí nhân viên Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế, phí lệ phí Chi phí đồ dùng văn phòng ……… Tổng cộng Chi phí QLDN 102.472.000 18.359.389 78.094.785 7.290.290 …… 331.278.328 Ngày 31 tháng 12 năm 2012 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Biểu 2.36: Trích sổ nhật ký chung Đơn vị : Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ Mẫu số S03a-DN GTK (Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: Số 88 đường số 7, thơn Thượng, xã Mễ Trì, ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) Huyện Từ Liêm NHẬT KÝ CHUNG Tháng 12 năm 2013 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ Số Ngày tháng A B C 02/1 02/1 08/12 13/1 Chứng từ 057594 Diễn giải D Số trang trước chuyển sang Chi tiền lệ phí 02/12 đường cho BPQLDN Đã ghi STT TKĐƯ sổ dòng E G Nợ Có 111 98.000 PC 1710 02/12 Chi phí hội nghị 111 8.988.000 PC 1811 111 1.390.000 214 1.249.789 111 4.889.500 08/12 Chi phí thuế mơn 13/12 Khấu hao máy Fax Chi tiền tiếp khách 18/12 PC 1978 18/12 cho BPQLDN … H Số phát sinh BPBKH …… ………… Cộng chuyển sang trang sau … 2.459.034.00 3.459.034.000 Sổ có … từ trang 01 đến trang … Ngày mở sổ: … Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) Biểu 2.37: Trích sổ TK 632 Cơng ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Số 88 đường số 7, thôn Thượng, xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm SỔ CÁI Quý năm 2013 Tên tài khoản: Chi phí quản lý Số hiệu: 642 Ngày, tháng ghi sổ A …… SHTK đối ứng Chứng từ Số hiệu B Ngày, tháng C Diễn giải D Số dư đầu kỳ Số phát sinh …… …… …………… Nợ H ……… 2/12 62703 Chi tiền lệ phí đườn 111 5/12 62703 Chi tiền lệ phí đườn 642 12/12 PC 1710 Chi phí hội nghị 4/12 PC 1811 Chi tiền vận chuyển hàng …… …… …… …………… 31/12 PKT Kết chuyển sang 511 Cộng số phát sinh Số dư cuối quý Người ghi sổ Số tiền 153 Có ………… 98.000 98.000 984000 642 984000 ……… 511 ………… 331.278.328 331.278.328 331.278.328 Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Kế tốn trưởng Giám đốc (Trích Sổ Cái TK 642 Quý năm 2013) 2.6 Kế toán tổng hợp xác định kết bán hàng Kết bán hàng số chênh lệch doanh thu chi phí liên quan q trình bán hang bao gồm: trị giá vốn hàng tồn kho, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (phân b DT bán bổ cho số hàng bán) Xác định doanh thu thuần: Doanh thu = DT bán hàng cung cấp dịch vụ - Các khoản giảm trừ DT Xác định lợi nhuận bán hàng: LN hàng bán trước thuế = LN gộp – (chi phí bán hàng + chi phí QLDN) LN gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán Biểu 2.38: Sổ TK 911 Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Số 88 đường số 7, thơn Thượng, xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm SỔ CÁI Quý năm 2013 Tên tài khoản: Kết chuyển doanh thu Số hiệu: 911 Ngày, tháng ghi sổ A …… SHTK đối ứng Chứng từ Số hiệu B Ngày, tháng C Diễn giải D Số dư đầu kỳ Số phát sinh …… …… …………… Nợ H ……… 31/12 62703 Kết chuyển doanh thu 511 31/12 62703 Kết chuyển doanh thu 911 31/12 PC 1710 Kết chuyển giá vốn hàng bán 153 31/12 PC 1811 Kết chuyển giá vốn hàng bán 642 …… …… …… …………… 31/12 PKT Kết chuyển lãi 31/12 PKT Kết chuyển lãi Cộng số phát sinh Số dư cuối quý Người ghi sổ Số tiền ………… 98.000 98.000 984000 984000 ……… 421 911 Có ………… 331.278.328 331.278.328 331.278.328 331.278.328 Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Kế tốn trưởng Giám đốc (Trích Sổ Cái TK 911 Quý năm 2013) CHƯƠNG III: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KIẾN NGHỊ VỀ BỘ MÁY KẾ TỐN CƠNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ GTK 3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK Trong năm vừa qua, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK trải qua giai đoạn thuận lợi khó khăn, bước thăng trầm nhiều biến động thị trường.Tuy nhiên, Công ty gặt hái nhiều thành tích to lớn, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh, tiêu thụ hàng hoá Doanh thu bán hàng tăng qua năm Có thành tích trên, Cơng ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ, khai thác triệt để vùng thị trường tiềm năng, đồng thời có biện pháp thoả đáng khách hàng quen thuộc nhằm tạo gắn bó để tạo nguồn cung cấp hàng hoá dồi thị trường tiêu thụ hàng hố ln ổn định Ngồi ra, để đạt kết phải có cố gắng nỗ lực không ngừng tất thành viên Công ty, có đóng góp khơng nhỏ phòng tài kế tốn Với cách bố trí cơng việc khoa học hợp lý nay, công tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng Công ty vào nề nếp kết định Nhìn chung, cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty đảm bảo thực chế độ kế toán Nhà nước, không vi phạm chế độ thuế chế độ kế toán quy định pháp luật, chấp hành thể lệ kinh tế, sách tài kế tốn áp dụng cho doanh nghiệp 3.1.1 Ưu điểm Cơng tác kế tốn Cơng ty hoạt động hiệu quả, công việc phân mạch lạc, rõ ràng, đảm bảo người việc Bộ máy quản lý phù hợp với quy mô quản lý đặc điểm kinh doanh Cơng ty, có gọn nhẹ hồn chỉnh có kế hoạch từ xuống Kế toán hàng tồn kho áp dụng phương pháp KKTX giúp đảm bảo xác kịp thời cập nhập thông tin biến động nhập-xuất-tồn hàng hóa Chấp hành sử dụng loại hóa đơn, chứng từ, sổ theo biểu mẫu quy định đồng thời chứng từ lưu giữ cẩn thận có xếp phù hợp Cơng ty ln chấp hành sách, chế độ kế tốn tài sách thuế Nhà nước, khoản doanh thu, chi phí phát sinh kỳ ghi chép đầy đủ sổ kế toán 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm mà Công ty đạt năm vừa qua Cơng ty nhiều hạn chế: • Về hạch toán ban đầu: + Nghiệp vụ bán hàng diễn thường xuyên nghiệp vụ có khối lượng ghi chép lớn Cơng ty, Cơng ty ghi chép hóa đơn tay, việc gặp nhiều khó khăn, thời gian dễ nhầm lẫn, làm giảm hiệu cơng tác kế tốn + Cơng ty tình trạng để hàng bán bị trả lại xuất bán sai với yêu cầu hóa đơn mua hàng khách hàng, đơn đặt hàng khách hàng yêu cầu hàng khác phiếu xuất kho loại hàng khác + Cơng ty áp dụng sách nhận hàng bán trả lại mà không giảm giá hàng bán hợp lý có khả làm tăng uy tín Công ty Tuy nhiên Công ty nên đổi hàng mà khách hàng yêu cầu để bổ sung hàng bị trả lại thay trả lại tiền cho khách đảm bảo khách hàng có số hàng mà họ u cầu • Về sổ sách kế tốn: + Về phương pháp tính giá thành phẩm xuất kho tiêu thụ: Để tính giá vốn hàng bán, Cơng ty áp dụng phương pháp bình quân kỳ dự trữ Tuy tính tốn đơn giản cơng việc kế tốn lại bị dồn vào cuối kỳ, ảnh hưởng đến tính xác trình nhập số liệu khả cập nhật thông tin Mặt khác, Công ty kinh doanh nhiều loại thành phẩm, thành phẩm lại nhập, xuất nhiều lần kỳ nên công việc kế tốn kho kiêm tính giá thành thường vất vả vào cuối tháng đầu tháng sau + Đội ngũ cán người có trình độ kinh nghiệm cơng tác kế tốn việc ứng dụng tin học trình quản lý liệu, sổ sách kế toán chưa tốt file liệu chồng chéo khơng tập trung 3.2 Kiến nghị hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK 3.2.1 Kiến nghị tổ chức công tác kế tốn Có thể nói quy trình thủ tục bán hàng Công ty phần đáp ứng yêu cầu quản lý bán hàng Các phòng ban phối hợp ăn khớp với quản lý bán hàng Các nhân viên kế toán phân công nhiệm vụ rõ rang đảm bảo người có trách nhiệm với phần việc Đồng thời kế toán thường xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu đảm bảo tính xác thơng tin kế tốn Tuy nhiên tổ chức cơng tác kế tốn nhiều điểm chưa hợp lý • Ý kiến 1: Về phân bổ chi phí Chi phí thu mua hàng hóa theo dõi TK 156 Khi chi phí mua hàng phát sinh hạch toán vào TK 156, nhiên xuất bán giao hàng phần chi phí treo TK 156 mà không thực phân bổ cho trị giá vốn hàng xuất bán Từ làm cho nhà quản lý đưa định khơng hợp lý Vì Cơng ty nên đưa phần chi phí thu mua hàng hóa vào tài khoản chi tiết 1562 Như giúp cho nhà quản lý đưa định đắn, đồng thời quán triệt nguyên tắc phù hợp, kế tốn phải thưc tính kết chuyển chi phí thu mua vào trị giá vốn lơ hàng 3.2.2 Kiến nghị cơng táckế tốn bán hàng xác định kết bán hàng • Ý kiến 1: Về hạch tốn tiêu thụ Khi có nghiệp vụ liên quan đến việc tiêu thụ kế toán đồng thời định khoản phản ánh giá vốn hàng bán định khoản ghi nhận doanh thu để thấy biến động hàng hóa theo dõi doanh thu số hàng xuất bán, đảm bảo trình tự ghi chép Tuy nhiên, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Cơng nghệ GTKkế tốn định khoản ghi nhận doanh thu giá vốn hàng bán đến cuối tháng tính giá vốn định khoản Như vừa khơng đảm bảo trình tự ghi chép kế toán ghi doanh thu giá vốn, vừa dẫn đến tình trạng khó theo dõi, quản lý Nếu áp dụng giá bình quân sau lần nhập để hạch tốn giá vốn hàng bán có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến việc tiêu thụ hàng hóa kế tốn vừa phản ánh doanh thu vừa phản ánh giá vốn thành phẩm xuất kho Sau lần nhập sản phẩm, vật tư, hàng hoá, kế toán phải xác định lại giá trị thực hàng tồn kho giá đơn vị bình quân Giá đơn vị bình quân tính theo cơng thức sau: Đơn giá xuất kho lần thứ i = (Trị giá vật tư hàng hóa tồn đầu kỳ + Trị giá vật tư hàng hóa nhập trước lần xuất thứ i)/ (Số lượng vật tư hàng hóa tồn đầu kỳ + Số lượng vật tư hàng hóa nhập trước lần xuất thứ i) • Ý kiến 2: Về sách chăm sóc khách hàng Cơng ty nên có nhiều sách ưu đãi khách hàng quen biết lâu năm khách hàng lớn Chẳng hạn Cơng ty giảm trị giá hợp đồng theo tỷ lệ phần tram họ ký kết với cơng ty hợp đồng có giá trị lớn tốn nhanh Vào cuối q, Cơng ty nên tính tổng giá trị hợp đồng khách hàng để xác định xem khách hàng khách hàng lớn nhất, để có hình thức ưu đãi phù hợp Hoặc hợp đồng lớn thưởng cho người ký hợp đồng người giới thiệu hợp đồng tỷ lệ hoa hồng tùy theo giá trị hợp đồng Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, hình thức ưu đãi hợp lý, linh hoạt bán hàng công cụ mạnh để thu hút khách hàng, tăng cường khả tiêu thụ sản phẩm, tăng lợi nhuận kinh doanh • Ý kiến 3: Lập dự phòng giảm giá hang tồn kho, nợ phải thu khó đòi + Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Trong chế thị trường Để hạn chế rủi ro kinh doanh, thúc đẩy trình tiêu thụ sản phẩm việc lập dự phòng giảm giá hang tồn kho điều cần thiết với Công ty Đây giá trị dự kiến tổn thất xảy năm kế hoạch Do để phản ánh xác tình hình tài Cơng ty tránh rủi ro xảy Cơng ty nên trích lập dự phòng giảm giá cho loại hàng hố, Mức dự phòng cần lập cho HTK = SLHTK cuối niên độ x Mức giảm giá HTK Bảng lập dự phòng giảm giá: STT Tên sản phẩm SL kiểm Đơn giá Giá thị trường mua cuối năm Chênh lệch Tổng tiền Tổng cộng + Đối với lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi Các khoản nợ coi nợ phải thu khó đòi khi: khoản nợ phải thu đến hạn toán từ năm trở nên kể từ ngày hạn thu nợ ký kết hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ Cơng ty đòi nhiều lần không thu nợ Trường hợp đặc biệt, thời gian chưa tới năm nợ thời gian xem xét giải thể, phá sản có dấu hiệu khác bỏ trốn quan pháp luật xem xét, giam giữ,… ghi nhận khoản nợ phải thu khó đòi Trên sở Cơng ty lập dự phòng dự kiến tổn thất xảy năm kế hoạch, kèm theo chứng chứng minh khoản nợ khó đòi Bảng lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Nợ Số tiền % Dự phòng Nợ q hạn từ – năm Nợ hạn từ – năm Nợ hạn từ – năm Tổng Đối với việc xử lý khoản dự phòng hang tồn kho, nợ phải thu khó đòi Cơng ty hồn nhập tồn khoản dự phòng cuối năm trước vào khoản thu nhập bất thường để xác định kết kinh doanh đồng thời trích lập khoản dự phòng cho năm sau Căn vào số trích lập, kế tốn ghi sổ phản ánh sau: TK 721 TK 139, 159 TK 642 Hồn nhập dự phòng Ngày 31/12/N Lập dự phòng cho năm N+1 Ngày 31/12/N • Ý kiến 4: Nâng cao trình độ đội ngũ kế tốn Để hồn thiện cơng tác bán hàng xác định kết bán hang nói chung cơng tác kế tốn Cơng ty CP Dịch vụ Thương mại Cơng nghệ GTK ngồi việc hạch tốn kế tốn việc nâng cao trình độ chun mơn tin học ứng dụng quan trọng mang tính tồn diện, triệt để Từ thúc đẩy q trình hoạt động kinh doanh Công ty đạt hiệu tốt điều mang tính chiến lược lâu dài KẾT LUẬN Kế toán bán hang xác định kết bán hàng phận thiếu tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp Nó cung cấp số liệu kịp thời cho việc phân tích tình hình tiêu thụ, tình hình tốn công nợ, phản ánh giám sát cách đầy đủ kết cuối hoạt động kinh doanh Cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hang nói riêng vừa mang tính lý luận sâu sắc, vừa mang tính thực tiễn sinh động công cụ quan trọng quản lý doanh nghiệp Với kiến thức học trường qua q trình thực tập Cơng ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK hồn thành chun đề “ Kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK” Chuyên đề trình bày vấn đề cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp kinh doanh thương mại.Đồng thời trình bày thực tế kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty CP Dịch vụ Thương mại Cơng nghệ GTK.Từ mạnh dạn đề nghị số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng kinh nghiệm thực tế Trong qua trình nghiên cứu, trình bày khơng thể tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp thầy giáo cán phụ trách kế tốn Cơng ty Cuối tơi xin chân thành cảm ơn cơ: Hồng Thị Mai Lan – người hướng dẫn bảo nghiên cứu chuyên đề Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô trường trang bị cho kiến thức quý báu, cảm ơn cán phụ trách kế tốn Cơng ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực tập Cơng ty hoàn thành chuyên đề TÀI LIỆU THAM KHẢO • Giáo trình kế tốn tài nhà xuất tài • Giáo trình kiểm tốn tài NXB đại học kinh tế Quốc Dân • Chế độ kế tốn doanh nghiệp • Giáo trình tổ chức cơng tác kế tốn NXB Tài • Hệ thống bảng biểu, sổ sách theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC • Hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế tốn Công ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK ... máy kế toán 1.3.1 Mơ hình tổ chức máy kế tốn Cơng ty CP Dịch vụ Thương mại Công nghệ GTK Sơ đồ 1.2: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán vật tư, TSCĐ Thủ quỹ Kế tốn... điện tử, tin học Là doanh nghiệp tư nhân cơng ty phải đảm bảo có kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế, đem lại hiệu kinh tế cao, góp phần tích lũy vốn cho doanh nghiệp đóng góp ngày cao cho... lập báo cáo tháng, quý, năm Kế toán toán: Quản lý khoản thu – chi thu tiền cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền thu ngân hàng ngày, theo dõi tiền gửi ngân hàng, theo dõi toán thẻ khách hàng; lập kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (292) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (292) , Tư vấn xây dựng cho công ty CPDLTM&DĐT Hà Nội, CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ GTK, 1 Khái quát chung về Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK., 3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán., CHƯƠNG II: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ GTK, 2 Kế toán doanh thu bán hàng., 3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu, 4 Kế toán giá vốn hàng bán., 5 Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp., 6 Kế toán tổng hợp xác định kết quả bán hàng., CHƯƠNG III: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KIẾN NGHỊ VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ GTK.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay