Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (210)

103 35 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 04:52

Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu em Các số liệu, kết nêu Khóa luận tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nội dung Khóa luận Sinh viên thực PHẠM THÙY DUNG SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI CẢM ƠN Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh, phòng ban chức đặc biệt phòng Kế tốn tạo điều kiện tốt giúp em q trình thực khóa luận Em xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Giáo viên hướng dẫn, Thạc sỹ Trần Thị Hương, người nhiệt tình bảo hướng dẫn em thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CP CPSX CP NVL TT CP NC TT CP SXC CP MTC CT KLXL KLXLDD NVL TSCĐ TK SXKD Chi phí Chi phí sản xuất Chi phí Ngun vật liệu Trực tiếp Chi phí Nhân cơng Trực tiếp Chi phí Sản xuất chung Chi phí sử dụng máy thi cơng Cơng trình Khối lượng xây lắp Khối lượng xây lắp dở dang Nguyên vật liệu Tài sản cố định Tài khoản Sản xuất kinh doanh SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ 1.4 Hình 1.5 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Biểu 2.7 Biểu 2.8 Biểu 2.9 Biểu 2.10 Hình 2.11 Hình 2.12 Biểu 2.13 Biểu 2.14 Sơ đồ 2.15 Sơ đồ 2.16 Hình 2.17 Biểu 2.18 Biểu 2.19 Biểu 2.20 Biểu 2.21 Biểu 2.22 Hình 2.23 Biểu 2.24 Biểu 2.25 Biểu 2.26 Quy trình sản xuất sản phẩm (thi cơng cơng trình) Tổ chức máy quản lý cơng ty Quy trình hạch tốn theo hình thức kế toán máy Tổ chức máy kế toán Giao diện phần mềm Open Accounting Quy trình ln chuyển chứng từ xuất kho nguyên vật liệu Quy trình luân chuyển chứng từ mua vật tư đưa vào sản xuất Quy trình hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp phần mềm Open Accounting Giao diện cập nhật chứng từ xuất vật tư phục vụ thi công Phiếu yêu cầu xuất vật tư Phiếu xuất kho Bảng kê chi tiết nhập xuất hàng tồn kho Trích sổ nhật ký chung ngày 31/01/2012 Trích sổ TK 621 ngày 31/01/2012 Sổ chi tiết TK 621 – CT Đường 26 tháng Giao diện cập nhật chứng từ tổng hợp Hóa đơn mua ngun vật liệu Trích sổ nhật ký chung ngày 21/02/2012 Trích sổ TK 621 ngày 21/02/2012 Quy trình ln chuyển chứng từ chi phí nhân cơng trực tiếp Quy trình hạch tốn chi phí nhân công trực tiếp phần mềm Open Accounting Giao diện cập nhật chứng từ chi phí nhân cơng trực tiếp Bảng toán lương Bảng kê chi tiết số phát sinh TK 622 – CT Đường 26 tháng Trích sổ nhật ký chung ngày 30/06/2012 Trích sổ TK 622 ngày 30/06/2012 Sổ chi tiết TK 622 – CT Đường 26 tháng Giao diện cập nhật chứng từ chi phí nhân cơng th ngồi Bảng tốn tiền th ngồi Trích sổ nhật ký chung ngày 31/03/2012 Trích sổ TK 622 ngày 31/03/2012 SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 Trường Đại học Lao động – Xã hội Sơ đồ 2.27 Hình 2.28 Hình 2.29 Biểu 2.30 Biểu 2.31 Hình 2.32 Biểu 2.33 Biểu 2.34 Hình 2.35 Hình 2.36 Biểu 2.37 Biểu 2.38 Sơ đồ 2.39 Hình 2.40 Biểu 2.41 Biểu 2.42 Biểu 2.43 Biểu 2.44 Hình 2.45 Hình 2.46 Hình 2.47 Hình 2.48 Hình 2.49 Hình 2.50 Biểu 2.51 Biểu 2.52 Biểu 2.53 Hình 2.54 Hình 2.55 Biểu 2.56 Biểu 2.57 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Quy trình hạch tốn chi phí sản xuất chung Bảng tính khoản trích theo lương Giao diện cập nhật chứng từ Trích sổ nhật ký chung ngày 30/06/2012 Trích sổ TK 627 ngày 30/06/2012 Giao diện cập nhật chứng từ Trích sổ nhật ký chung ngày 21/03/2012 Trích sổ TK 627 ngày 21/03/2012 Giao diện cập nhật chứng từ Giấy đề nghị tốn chi phí làm lán trại Trích sổ nhật ký chung ngày 20/11/2012 Trích sổ TK 627 ngày 20/11/2012 Quy trình hạch tốn chi phí máy thi cơng phần mềm Open Accounting Giao diện cập nhật chứng từ Hợp đồng thuê máy thi cơng Trích sổ nhật ký chung ngày 27/12/2012 Trích sổ TK 623 ngày 27/12/2012 Sổ chi tiết TK 623 – CT Đường 26 tháng Giao diện kết chuyển phân bổ chi phí Cửa sổ chọn thời gian kết chuyển Kết chuyển từ TK 621 sang TK 154 Kết chuyển từ TK 622 sang TK 154 Kết chuyển từ TK 623 sang TK 154 Kết chuyển từ TK 627 sang TK 154 Trích sổ nhật ký chung ngày 31/12/2012 Sổ chi tiết TK 154 – CT Đường 26 tháng Bảng kê tổng hợp giá thành sản xuất CT Trung tâm giáo dục thường xuyên Thành phố Hà Tĩnh Giao diện tính giá thành sản phẩm Kết chuyển từ TK 154 sang TK 632 Trích sổ nhật ký chung ngày 31/12/2012 Trích sổ TK 154 ngày 31/12/2012 SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 Trường Đại học Lao động – Xã hội SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài, ý nghĩa khoa học thực tiễn Kinh doanh kinh tế thị trường với tính cạnh tranh điều dễ dàng Để tồn thử thách, không tồn mà phải phát triển lớn mạnh, đứng vững thương trường Mối quan tâm hàng đầu Doanh nghiệp từ thực bảo toàn phát triển vốn kinh doanh mục đích cuối tối đa hóa lợi nhuận Để đạt mục đích này, Doanh nghiệp phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp quản lý, đặc biệt quản lý khoản chi phí, đó, Chi phí Sản xuất Giá thành Sản phẩm tiêu chí quan trọng, Doanh nghiệp quan tâm, chúng gắn liền với kết hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Để quản lý Chi phí Sản xuất Giá thành Sản phẩm, cần tổ chức cơng tác tập hợp Chi phí Sản xuất tính giá thành cách xác, kịp thời, đối tượng, chế độ phương pháp Thông qua số liệu phận kế toán cung cấp, nhà quản trị biết Chi phí giá thành thực tế loại hoạt động, sản phẩm tồn tình hình chi phí, kết hoạt động sản xuất doanh nghiệp để phân tích, đánh giá tình hình thực định mức dự tốn, tình hình thực kế hoạch, giá thành sản phẩm, từ đề biện pháp hữu hiệu, kịp thời nhằm hạ chi phí giá thành, đưa định phù hợp cho phát triển sản xuất kinh doanh yêu cầu quản trị Doanh nghiệp Tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm xây lắp có ý nghĩa to lớn khơng lợi ích Doanh nghiệp, mà tăng cường tích lũy góp phần cải thiện đời sống người lao động, xây dựng đất nước phát triển giàu đẹp Nhận thức vai trò quan trọng cơng tác kế tốn nói chung hạch tốn Chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng, em xin sâu nghiên cứu đề tài “Kế tốn Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh” Lịch sử nghiên cứu đề tài “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp” vấn đề quan tâm trọng, vậy, từ trước đến nay, khơng tác giả sâu vào nghiên cứu vấn đề SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Các tác giả hầu hết nêu bật đặc điểm riêng biệt kế toán doanh nghiệp xây lắp so với doanh nghiệp khác Dù nghiên cứu sau khơng mà em bị ảnh hưởng nghiên cứu trước đó, em thực nghiên cứu hoàn toàn độc lập với tìm hiểu cách nhìn nhận riêng thân Mục đích nghiên cứu Với chân thành, cầu thị tiến bộ, em sâu vào nghiên cứu đề tài với mong muốn mô tả cách chân thực tình hình thực tế Kế tốn Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh, từ đưa đánh giá, nhận xét, điểm mạnh, điểm yếu đồng thời nêu biện pháp khắc phục nhằm hoàn thiện cơng tác Kế tốn Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Đối tượng nghiên cứu: Cơng tác Kế tốn Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Phạm vi nghiên cứu: Kế tốn Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh Phương pháp nghiên cứu: Qua trình quan sát, thu thập thông tin cần thiết thời gian thực tập công ty, từ số liệu thu tập được, tiến hành phân tích, đưa nhận xét, đánh giá cách cụ thể, chân thực Sau đây, em xin trình bày Khóa luận Trong thời gian thực khóa luận, hiểu biết kinh nghiệm hạn chế, thời gian eo hẹp nên khơng tránh khỏi sai sót Em mong góp ý, bảo thầy giáo Cấu trúc khóa luận gồm phần chính: CHƯƠNG Đặc điểm sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng số I Hà Tĩnh CHƯƠNG Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh CHƯƠNG Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH 1.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh Địa chỉ: Số 163, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Mã số thuế: 3000 102938 Điện thoại: 0393.857.976 Logo: 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh tiền thân Công ty Xây dựng số I Hà Tĩnh thành lập theo Quyết định số 1494/QĐ-UB ngày 19/10/1996 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh sở sát nhập xí nghiệp gồm: Xí nghiệp Xây dựng 1, Xí nghiệp Xây dựng 5, Xí nghiệp xây dựng Xí nghiệp Xây dựng Trước xí nghiệp hạch tốn độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân, song yêu cầu thị trường chế đấu thầu ngành Xây dựng nên phải huy động lực lượng vốn góp lại, nhằm đủ sức cạnh tranh, thành lập Cơng ty Xây dựng số I Hà Tĩnh, thuộc khối Doanh nghiệp Nhà Nước Cơng ty thức vào hoạt động từ ngày 01/01/1997 Đến tháng 07 năm 2004, sau có chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước, Công ty Xây dựng số I Hà Tĩnh chuyển đổi đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh theo SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP định số 348/QĐ-UB ngày 12/07/2004 UBND tỉnh Hà Tĩnh Hiện Cơng ty có đơn vị thành viên máy Văn phòng cơng ty, bao gồm: - Xí nghiệp Xây lắp - Xí nghiệp Xây dựng - Xí nghiệp Xây dựng - Xí nghiệp Gạch Tuynen Sơn Bình - Xí nghiệp Gạch ngói Xây dựng Kỳ Anh (Tiền thân XN Xây dựng 7) - Xí nghiệp Gạch Tuynen BTXL Vĩnh Thạch - Xí nghiệp Đá Xây dựng Kỳ Phong Cơng ty thức trở thành Doanh nghiệp Cổ phần hóa bước vào hoạt động từ ngày 01/10/2004 Với chuyển đổi này, Công ty nâng lên tầm cao mới, tiềm lực tài nâng cao, lực lượng lao động dồi dào, đủ sức cạnh tranh thị trường, mở rộng sản xuất Trong năm qua, Công ty doanh nghiệp chuyên ngành xây dựng có bề dày kinh nghiệm, với nhiệt tình Ban giám đốc tập thể người lao động, cơng ty ln hồn thành kế hoạch đề Cơng ty hồn thành nhiều cơng trình trọng điểm Tỉnh nhà, khách hàng tín nhiệm đề cao, doanh nghiệp đầu Hà Tĩnh lĩnh vực Xây dựng Đồng thời, với tiến độ sản xuất ổn định, công tác quản lý tốt, có uy tín, có chỗ đứng vững vàng thị trường, nên lợi nhuận Công ty mức cao Từ bắt đầu với Xí nghiệp xây dựng, nay, sau 15 năm xây dựng phát triển, Công ty mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, với bao gồm Xí nghiệp, khơng lĩnh vực xây dựng xây lắp, mà có sản xuất vật liệu xây dựng Trải qua nhiều biến động thị trường, đối mặt với đối thủ cạnh tranh lớn Công ty vững vàng vượt qua khó khăn, trở ngại, trở thành Doanh nghiệp Xây dựng nhì Hà Tĩnh SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 10 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện ngun tắc hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh coi doanh nghiệp đầu ngành xây lắp tỉnh nhà, với uy tín danh tiếng tạo dựng suốt thời gian qua, Cơng ty ln tín nhiệm lựa chọn hàng đầu nhiều nhà đầu tư dự án lớn Tuy giữ vững phong độ, doanh nghiệp đầu lĩnh vực xây lắp, năm gần đây, Doanh số lợi nhuận Cơng ty có xu hướng giảm sút, nguyên nhân khách quan tác động từ suy giảm kinh tế, khủng hoảng tài chung, Cơng ty nên xem xét ngun nhân chủ quan, xuất phát từ công tác quản lý điều hành Mối quan tâm ln đặt lên hàng đầu Tối đa hóa Lợi nhuận Nhằm đạt mục tiêu sau này, Công ty phải trọng đến yếu tố tạo nên lợi nhuận, số yếu tố Chi phí giá thành sản phẩm, hai yếu tố lớn vô quan trọng Đối với doanh nghiệp xây lắp, yếu tố chi phí giá thành có ý nghĩa quan trọng hơn, sản phẩm ngành mang tính đặc thù cao, sản phẩm đơn chiếc, thời gian sản xuất lâu dài, phụ thuộc nhiều điều kiện khác, đó, chi phí sản xuất lớn, giá thành cao Nếu quản lý chi phí khơng hợp lý dễ dẫn đến tình trạng thiếu vốn, tính giá thành khơng xác khoa học dễ dẫn đến thất thoát lớn sụt giảm doanh thu lợi nhuận Nguyên tắc hoàn thiện: Để đạt mục tiêu lợi nhuận cuối cùng, cần phải hoàn thiện hoàn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, hạch toán cách khoa học hợp lý, đem lại lợi ích lớn cho Công ty, đồng thời phải tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hành SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 89 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.2 Các giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh Về Kế tốn Chi phí Ngun vật liệu Trực tiếp: Xử lý Nguyên vật liệu xuất kho sử dụng không hết Hiện nay, cơng trình cơng ty có kho vật tư địa điểm sản xuất Khi có nhu cầu nguyên vật liệu, nhận Phiếu yêu cầu, thủ kho xuất số Nguyên vật liệu cần sử dụng theo yêu cầu thực tế, đó, xảy tình trạng thừa Ngun vật liệu cơng trình, mà cơng ty coi nhẹ việc xử lý số Nguyên vật liệu sử dụng không hết Điều làm ảnh hưởng đến Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp, đồng thời tiếp tay cho kẻ hội trục lợi từ số vật tư thừa Em xin trình bày số phương pháp xử lý Nguyên vật liệu xuất sử dụng không hết sau: Ý kiến thứ nhất: Nhập lại kho (đối với cơng trình tiến hành thi cơng) Đây cách thông thường để thu hồi số vật tư thừa Khi có vật tư sử dụng khơng hết, thủ kho tiến hành kiểm kê số vật tư thừa từ cơng trình, xác định giá trị đem nhập lại kho Kế toán hạch toán sau: Nợ TK 152: Giá trị vật tư nhập lại kho Có TK 621: Giá trị vật tư nhập lại kho Như vậy, số vật tư thừa sử dụng tiếp cần Ví dụ: Ngày 31/01/2012, cơng trình Đường 26 tháng 3, vật tư sử dụng khơng hết: 5m3 Cát, trị giá xuất kho: 660.000 đ, nhập lại kho, Kế toán phản ánh vào phân hệ Chứng từ nhập kho: SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 90 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Kế tốn phản ánh: Nợ TK 152: 660.000 đ Có TK 621 (621 – D26X3): 660.000 đ Nghiệp vụ phản ánh s Nht Ký Chung nh sau: Công ty CP ĐT&XD Số Hà Tĩnh Văn Phòng Công Ty - Bộ Phận Sản xuất Nhật ký chung Ngày 31/01/2012 Ngày ghi sổ 31/01/2012 Diễn giải Tài khoả n Nhập kho vật t thừa sử dụng không hết Nguyên liệu, Vật liƯu Chi phÝ nguyªn vËt liƯu trùc tiÕp … 152 Chøng tõ Sè NK03A Ngµy 31/01/2012 SVTH: Phạm Thùy Dung - Lp: 5.KT4 Số phát sinh Nợ Có 660 000 621 91 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Sổ Cái TK 621: C«ng ty CP ĐT&XD Số Hà Tĩnh Văn Phòng Công Ty - Bộ Phận Sản xuất Sổ tài khoản 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Ngày 31/01/2012 Ngµy ghi sỉ 31/01/2012 Chøng tõ Sè NK03 A Ngày 31/01/2012 Diễn giải Số d đầu kỳ Lê Văn Nam - Nhập kho vật t thừa sử dụng kh«ng hÕt Tỉng céng Sè d ci kú SVTH: Phm Thựy Dung - Lp: 5.KT4 Tài khoả n ĐƯ Số phát sinh Nợ Có xxx 152 xxx xxx 92 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ý kiến thứ hai: Bán số vật tư thừa (đối với cơng trình hồn thành bàn giao) Đối với cơng trình hồn thành nghiệm thu bàn giao, số vật tư thừa thường khơng cần thiết phải giữ lại, đem bán Khi thực bán vật tư thừa phải có đầy đủ chứng từ hợp lệ: Hóa đơn bán hàng, Đơn đề nghị bán vật tư thừa có xác nhận giám đốc, chủ cơng trình Kế tốn hạch tốn sau: + Giá vốn: Nợ TK 632: Giá trị ghi nhận xuất kho vật tư Có TK 621: Giá trị ghi nhận xuất kho vật tư + Doanh thu: toán Nợ TK 131, 111, 112: Tổng giá trị bên mua phải Có TK 511: Giá bán chưa thuế GTGT Có 3331: Thuế GTGT phải nộp Như vậy, số vật tư thừa sau hồn thành cơng trình khơng thất thốt, ngược lại mang lại khoản thu cho Công ty Ý kiến thứ ba: Chuyển cho cơng trình khác sử dụng (đối với cơng trình có địa điểm gần nhau, thuận lợi di chuyển) Trường hợp cơng trình có địa điểm thi cơng gần nhau, sử dụng không hết nguyên vật liệu mà cơng trình khác có nhu cầu, chuyển sang để sử dụng, yêu cầu phải có Biên giao nhận vật tư có xác nhận chủ nhiệm cơng trình Kế tốn hạch tốn sau: Nợ TK 621: Giá trị vật tư chuyển giao (Chi tiết CT nhận vật tư) Có TK 621: Giá trị vật tư chuyển giao (Chi tiết CT giao vật tư) Như vậy, tiết kiệm khoản chi phí vật tư đáng kể Những ý kiến góp phần tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, tránh lãng phí thất vật tư, giảm chi phí Ngun vật liệu trực tiếp, hạ giá thành SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 93 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Về việc thực trích lập dự phòng bảo hành phải trả Hiện Cơng ty chưa thực trích trước dự phòng bảo hành cơng trình Nếu thời gian hồn thiện cơng trình có sai sót cần khắc phục, kế tốn hạch tốn: Nợ TK 627 (6278) Có TK 111,112,131 Nếu cơng trình hồn thành giai đoạn bảo hành, kế toán hạch toán vào chi phí bán hàng: Nợ TK 641 Có TK 111,112,131 Việc hồn tồn khơng hợp lý chưa tuân thủ chế độ kế toán Đồng thời, hạch toán làm tăng chi phí ngồi dự tốn, ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận Đối với sản phẩm xây lắp, theo quy định hành cơng trình cấp đặc biệt cấp thời gian bảo hành khơng 24 tháng mức bảo hành 3% giá trị hợp đồng, cơng trình lại thời gian bào hành khơng 12 tháng mức bảo hành 5% giá trị hợp đồng Có thể thấy, chi phí bảo hành chi phí lớn, nên việc trích trước dự phòng bảo hành cơng trình điều tối cần thiết Khi trích trước CP bảo hành cơng trình, kế tốn phản ánh: Nợ TK 627: Số trích dự phòng Có TK 352: Dự phòng phải trả Khi phát sinh chi phí bảo hành: Nợ TK 621, 622, 623, 627: Chi phí bảo hành cơng trình Có TK 111, 112, 152 : Chi phí bỏ để thực bảo hành Cuối kỳ kết chuyển: Nợ TK 154: Kết chuyển chi phí bảo hành Có TK 621, 622, 623, 627: Phần chi phí liên quan đến bảo hành SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 94 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Cơng việc hồn thành bàn giao: Nợ TK 352: Số dự phòng sử dụng Có TK 154: Kết chuyển số chi phí bảo hành sử dụng Cuối kỳ phân bổ kết chuyển: Nợ TK 154: Nợ TK 632: Chi phí bảo hành > dự phòng trích Có TK 627: Nếu Chi phí bảo hành > dự phòng trích, cơng việc hồn thành: Nợ TK 352: Dự phòng phải trả Nợ TK 641: Chênh lệch Chi phí > dự phòng Có TK 154: Nếu Chi phí bảo hành < dự phòng trích, hết thời hạn bảo hành: Nợ TK 352: Dự phòng lại Có TK 711: Thu nhập khác Ví dụ: Đối với cơng trình Đường 26 tháng 3, trích trước chi phí bảo hành: Nợ TK 627: 100.000.000 Có TK 352: 100.000.000 Trong thời gian thi cơng cơng trình, phát sinh chi phí bảo hành nguyên vật liệu sau: Nợ TK 621: 12.000.000 Có TK 152: 12.000.000 Chi phí nhân cơng trực tiếp: Nợ TK 622: 4.500.000 Có TK 111: 4.500.000 SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 95 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chi phí sản xuất chung: Nợ TK 627: 3.250.000 Nợ TK 133: 325.000 Có TK 331: 3.575.000 Cuối kỳ, kết chuyển: Nợ TK 154: 19.750.000 Có TK 621: 12.000.000 Có TK 622: 4.500.000 Có TK 627: 3.250.000 Cơng trình hồn thành bàn giao: Nợ TK 352: 19.750.000 Có TK 154: 19.750.000 Hết thời hạn bảo hành: Nợ TK 352: 80.250.000 Có TK 711: 80.250.000 Dữ liệu cập nhật vào phân hệ Chứng từ tổng hợp, đó, phần mềm tự động hạch tốn vào sổ kế tốn Trích Sổ Nhật Ký Chung: Ngày 01/01/2012: Trích dự phòng chi phí bảo hành: NhËt ký chung Ngµy 01/01/2012 Ngµy ghi sỉ 01/01/2012 Chứng từ Số CTHT0 Ngày 01/01/2012 Diễn giải Tài khoả n Số phát sinh Nợ Có Trích lập dự phòng chi phí bảo hành CT Đờng 26 tháng Chi phí sản xuất chung 627 Dự phòng ph¶i tr¶ … 352 SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 100 000 000 100 000 000 96 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngày 28/04/2012: Phát sinh chi phí bảo hành: NhËt ký chung Ngày 28/04/2012 Tài khoả n Chứng từ Ngày ghi sỉ Sè 28/04/2012 Ngµy XK33A 28/04/201 CTHT45A 28/04/2012 DiƠn giải CTHT46A 28/04/2012 28/04/2012 28/04/2012 Số phát sinh Nợ Có Xuất vật t bảo hành công trình Đờng 26 tháng Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 621 Nguyên liệu, vật liệu Chi lơng cho công nhân bảo hành công trình đờng 26 tháng Chi phí nhân công trực tiếp Tiền mặt Tiền điện nớc bảo hành công trình Đờng 26 tháng Chi phí sản xuất chung Thuế GTGT đợc khấu trừ HHDV Phải trả cho ngêi b¸n 152 12 000 000 12 000 000 622 111 500 000 627 250 000 1331 331 325 000 500 000 575 000 Ngày 30/06/2012: Kết chuyển chi phí bảo hành: NhËt ký chung Ngµy 30/06/2012 Chøng tõ Ngµy ghi sỉ Sè 30/06/201 K0206/2012 Diễn giải Ngày Tài khoả n Số phát sinh Nỵ Cã … 30/06/2012 621 sang 154 Chi phÝ SXKD dë dang Chi phÝ nguyªn vËt liƯu trùc tiÕp 622 sang 154 Chi phÝ SXKD dë dang Chi phÝ nhân công trực tiếp 627 sang 154 Chi phí SXKD dë dang Chi phÝ s¶n xuÊt chung SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 154 12 000 000 12 000 000 621 154 622 500 000 154 627 250 000 500 000 250 000 97 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngày 31/12/2013: Cơng trình hồn thành bàn giao, có thời gian bảo hành 36 tháng kể từ ngày bàn giao: NhËt ký chung Ngµy 31/12/2013 Chøng tõ Ngµy ghi sổ Số 31/12/201 CTHT9 Diễn giải Ngày 31/12/2013 Kết chuyển chi phí bảo hành sang dự phòng Dự phòng phải trả Chi phí SXKD dở dang Tài khoả n 352 154 Số phát sinh Nợ Cã 19 750 000 19 750 000 Ngày 01/01/2017: Hết thời hạn bảo hành, hồn nhập dự phòng: NhËt ký chung Ngµy 01/01/2017 Ngµy ghi sỉ Chøng tõ Sè DiƠn giải Ngày Tài khoả n Số phát sinh Nợ Có 01/01/2017 CTHT0 01/01/2017 Hoàn nhập số dự phòng lại Dự phòng phải trả Thu nhập khác 352 711 80 250 000 80 250 000 Trên phương pháp hạch tốn trích dự phòng bảo hành cơng trình Việc thực trích dự phòng làm cho khoản chi phí bảo hành hợp lý dễ kiểm soát Về hạn chế thiếu sót phần mềm kế tốn mà Cơng ty sử dụng ảnh hưởng đến việc hạch toán theo dõi chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Thứ nhất, phần mềm không phân hệ rõ ràng phần hành: Tiền, vật tư, mua hàng, bán hàng mà chứng từ sau tập hợp cập nhật chung vào phân hệ Chứng từ, từ chọn loại chứng từ phù hợp, điều làm đơn giản hóa q trình nhập liệu đồng thời dễ gây nhầm lẫn thiếu sót Cần phải phân hệ rõ ràng phần hành, nhằm tiện theo dõi việc phản ánh nghiệp vụ vào sổ cập nhật số liệu Thứ hai, thao tác Kết chuyển phân bổ cuối kỳ, phép chọn thời gian mà không chọn riêng cho cơng trình Điều SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 98 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP làm thừa bút tốn kết chuyển sổ kế toán, dễ gây nhầm lẫn khó lọc số liệu cần xác định chi phí cơng trình cụ thể Về cơng tác Kế toán quản trị Cần trọng đầu tư vào cơng tác kế tốn quản trị: - Đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn - Xây dựng đội ngũ riêng Nhằm mục đích đạt lợi nhuận cao nhất, giá thành sản phẩm thấp nhất, cần trọng vấn đề: - Phân biệt hai loại chi phí biến đổi chi phí cố định chi phí sản xuất chung nhằm đưa dự tốn giá thành xác - Chú trọng theo dõi, phân tích, đánh giá loại chi phí cách thường xuyên kỹ lưỡng, nhằm hợp lý chi phí, giảm chi phí, giảm giá thành 3.3 Điều kiện thực giải pháp - Về phía Cơng ty: + Cần phải nâng cấp phần mềm kế toán để hợp với phát triển công nghệ, hỗ trợ tốt cho cơng tác hạch tốn, đáp ứng nhu cầu thiết yếu báo cáo quản trị có ảnh hưởng đến định Doanh nghiệp, cung cấp số liệu cụ thể, xác + Tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn cho nhân viên + Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị, đầu tư đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực - Về phía phận kế tốn: + Hạch toán cụ thể chặt chẽ khoản chi phí có ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, tránh thất lãng phí, dùng chi phí khơng hợp lý + Nâng cao trình độ chun mơn, cập nhật Nghị định, thông tư sửa đổi bổ sung cơng tác kế tốn SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 99 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Những nhà quản trị ln có mong muốn lớn làm để phát triển doanh nghiệp cách nhanh nhất, mạnh nhất, vững Trong công tác quản lý cơng cụ đắc lực kế tốn, hệ thống kế tốn có tổ chức, làm việc điều hành cách khoa học, hợp lý, chìa khóa cầu nối cho nhà quản trị tiếp cận với số liệu chân thực nhất, xác nhất, từ thực tốt yêu cầu quản lý kinh tế, quản lý sản xuất kinh doanh Đặc biệt, kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phần hành quan trọng, đưa số liệu cần thiết để nhà quản trị đưa định đắn, có đối sách phù hợp với thực tiễn cho chiến lược phát triển Doanh nghiệp Vì doanh nghiệp phải tận dụng cách linh hoạt, sáng tạo lý luận kế tốn vào đơn vị mình, tích cực hồn thiện kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, đóng góp cho thành công chung doanh nghiệp Qua thời gian ngắn thực tập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh, em tiếp thu thêm nhiều kiến thức thực tiễn, đồng thời củng cố kiến thức lý luận nhà trường, tiếp xúc với cơng việc thực tế, có thêm phần kinh nghiệm tự tin, giúp ích cho tương lai sau Với kiến thức thầy cô giáo trang bị giảng đường đại học, bên cạnh tìm hiểu, nghiên cứu cơng tác Kế tốn Cơng ty CP Đầu tư Xây dựng số I Hà Tĩnh, phần Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, em mạnh dạn bày tỏ số đề xuất nhỏ nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty, hy vọng giúp Công ty đạt mục tiêu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành Tất nhiên, vốn hiểu biết em hạn hẹp, nhận thức thân có hạn, thời gian nghiên cứu eo hẹp nên phương án em đưa chưa phải phương án tốt Em mong đóng góp ý kiến q thầy giáo, phòng Kế tốn để Khóa luận em tốt kiến thức em sâu rộng Hà Tĩnh, ngày 25 tháng năm 2013 Sinh viên thực Phạm Thùy Dung SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 100 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trong trình làm chuyên đề, em có tham khảo số tài liệu sau: - Giáo trình Kế tốn tài chính, Trường Đại Học Lao Động Xã Hội, Nhà Xuất Bản Tài Chính, Hà Nội năm 2011 - Chế độ Kế toán doanh nghiệp Quyển – Hệ thống tài khoản kế toán, Bộ Tài Chính, Nhà Xuất Lao Động, Hà Nội năm 2012 - Chế độ Kế toán doanh nghiệp Quyển – Báo cáo tài chính, chừng từ sổ kế tốn, Sơ đồ kế tốn, Bộ Tài Chính, Nhà Xuất Lao Động, Hà Nội năm 2012 - Chế độ Kế tốn doanh nghiệp xây lắp, Bộ Tài Chính, Nhà Xuất Lao Động, Hà Nội năm 2009 - Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 15/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 101 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  A Về mặt hình thức khóa luận: B Về mặt nội dung khóa luận: C Tinh thần, thái độ thực khóa luận: Cho điểm: Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Giáo viên hướng dẫn Thạc sỹ Trần Thị Hương SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 102 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC SVTH: Phạm Thùy Dung - Lớp: Đ5.KT4 103 ... đồ sau: KẾ TỐN TRƯỞNG Kế tốn tổng hợp kiêm BHXH Kế toán toán Kế toán Vật tư kiêm tài sản cố định Kế toán xây lắp Phụ trách kế tốn Xí nghiệp Kế tốn Vật tư kiêm TSCĐ Kế toán tiền lương Kế toán xây... - Báo cáo tài - Báo cáo kế toán quản trị 15 Trường Đại học Lao động – Xã hội KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sơ đồ 1.3 Quy trình hạch tốn theo hình thức Kế tốn máy Cập nhật số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo. .. mềm kế toán Theo quy trình phần mềm kế tốn, thơng tin tự động nhập vào sổ kế toán: Sổ cái, Sổ Nhật ký chung sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan Cuối kỳ, kế toán thực thao tác khóa sổ, lập báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (210) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (210) , CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH, Tất nhiên, vốn hiểu biết của em còn hạn hẹp, nhận thức bản thân có hạn, thời gian nghiên cứu eo hẹp nên những phương án em đưa ra chưa phải là phương án tốt nhất. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô giáo, của các cô chú phòng Kế toán để Kh, Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 3 năm 2013

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay