Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (248)

378 48 0
  • Loading ...
1/378 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 04:51

ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI Khoa Quản lý Kinh tế GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN Họ tên giáo viên hướng dẫn: TIẾN SỸ NGUYỄN NGỌC ĐIỆN Họ tên sinh viên: HÀ THỊ KIM KHUYÊN Lớp: QUẢN TRỊ DOANH NGHỊÊP – K1- ALLIAZ 1./ Tên đề tài PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN 2./ Các số liệu ban đầu: THU THẬP SỐ LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN 3./ Nội dung phần tính tốn: Gồm phần PHẦN 1: Cơ sở lý luận tiêu thu sản phẩm Doanh nghiệp sản xuất PHẦN 2: Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ phần xi măng La Hiên Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN PHẦN3: Một số biện pháp cải thiện tình hình tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ phần xi măng La Hiên 4./ Số lượng tên bảng biểu, bảng vẽ: Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN 5./ Ngày giao nhiệm vụ thiết kế: 6./ Ngày hoàn thành nhiêm vụ : Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN Ngày tháng năm 2011 TRƯỞNG BỘ MÔN Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN Nguyễn Ngọc Điện Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: HÀ THỊ KIM KHUYÊN Lớp: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – KI- TRUNG TÂM ALLIAZ Tên đề tài: Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THU SẢN PHẨM CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN Tính chất đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN 10 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN công ty công ty cổ phần xi măng La Hiên Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm chặt chẽ tạo điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm nâng cao uy tín với khách hàng Về nguồn vốn : Công ty đầu tư chuyền II công suất 700.000 tạo đà nâng cao lực sản xuất giá trị tài sản cuối kỳ tăng lớn Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN 364 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN Về giá thành sản xuất: Nhìn chung cơng tác kế hoạch sản xuất , giá thành sản xuất công ty quản lý chặt chẽ chi phí Cơng ty quản lý tốt chi phí giá thành từ khâu giá đầu vào, quản lý định mức chất lượng từ hạ giá thành sản phẩm Tuy nhiên năm 2010 lợi nhuận không đạt theo kế hoạch đầu năm sản lượng sản xuất năm giảm nhiều so với kế hoạch đầu năm dây Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN 365 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN chuyền sản xuất xi măng II công suất 700000 / năm vào chậm so với dự kiến ban đầu sản xuất giảm làm tăng chi phí cố định lãi vay dẫn đến hiệu sản xuất giảm Trong công tác kế hoạch cần giám sát chặt chẽ mặt chất lượng vật liệu than, đá vôi để đảm bảo tiêu định mức từ tỷ lệ phụ gia sỉ, thạch cao tăng làm tăng hiệu sản xuất xi măng Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN 366 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN 4.1.2.Hạn chế: Năng lực sản xuất máy móc thiết bị: Mặc dù mức đầu tư thiết bị thấp tạo đà cho lợi cạnh tranh , thiết bị Trung Quốc nên độ bền thiết bị không cao, thiết bị làm việc ổn định ,sự cố thiết bị nhiều điều ảnh hưởng lớn đến hoạt động có sản phẩm thiết bị dẫn đến suất thiết bị thấp làm tăng chi phí vận hành thiết bị Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN 367 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN Chi phí điện cho sản xuất xi măng cao so với thiết bị nghiền đại khác làm tăng chi phí vận hành Về nguồn vốn : Trong cơng tác tài cơng ty có số điểm hạn chế thiếu nguồn trả nợ đầu tư nên phải sử dụng nguồn vốn lưu động để trả nợ đầu tư khó khăn việc hệ số đảm bảo tốn tức thời Đề xuất Cơng ty cổ phần xi Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN 368 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN măng La Hiên cần đề xuất hỗ trợ Tổng công ty( Công ty mẹ) Tập đồn than Khng sản Việt Nam có phương án giúp đỡ nguồn tài giải vay vốn dài hạn để trả nợ phần thiếu nguồn Về tiêu thụ sản phẩm : Ngoài việc đánh giá mặt tiêu thụ sản phẩm Công ty cần lưu ý số điểm sau: Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN 369 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN + Sản phẩm công ty chưa tiêu thụ vào hộ tiêu thụ lớn, cơng trình quan trọng để tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm đòi hỏi cơng tác thị trường + Cần tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ nhân viên bán hàng , tăng cường công tác tiếp thị , quảng bá sản phẩm mặt chất lượng sử dụng cho hộ công nghiệp Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN 370 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN 371 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN 372 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN 373 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN 374 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN 375 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN 376 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN 377 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN 378 ... TẾ & QUẢN LÝ Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN 29 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN 30 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ... – SV lớp QTDN ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: HÀ THỊ KIM KHUYÊN Lớp: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – KI- TRUNG TÂM ALLIAZ... Kim Khuyên – SV lớp QTDN 16 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN 17 ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN NHẬN XÉT
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (248) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (248)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay