Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (222)

61 23 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 04:50

... tượng kế toán đảm bảo tuân theo qui định tài • Hệ thống báo cáo sử dụng Công ty + Báo cáo quản trị: Hệ thống cung cấp thông tin cho nội công ty, công ty lập sẵn phần mềm kế toán báo cáo dự toán. .. 48/2006/QĐ-BTC hệ thống báo cáo kế toán đầy đủ kết hợp với việc đưa hệ thống máy vi tính vào cơng tác kế toán Với tài khoản chi tiết: Căn vào đặc điểm sản xuất kinh doanh thực tế nhu cầu quản lý chi... kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán vật tư, TSCĐ Thủ quỹ Kế tốn cơng nợ Kế tốn bán hàng Hình 1.4: Bộ máy kế tốn cơng ty Chức năng, nhiệm vụ người, phần hành quan hệ tương tác • Kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (222) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (222) , TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN, Hệ thống báo cáo sử dụng tại Công ty, Các hình thức kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay