230 BAI TAP ANDEHITXETONACIDCACBOXYLIC CO DA

9 73 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 23:11

ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC Câu 1: Một anđehit có cơng thức tổng quát CnH2n + – 2a – m (CHO)m Các giá trị n, a, m xác định A n > 0, a ≥ 0, m ≥ B n ≥ 0, a ≥ 0, m ≥ C n > 0, a > 0, m > D n ≥ 0, a > 0, m ≥ Câu 2: Có đờng phân cấu tạo C5H10O có khả tham gia phản ứng tráng gương ? A B C D Câu 3: Chỉ dùng hóa chất sau để phân biệt dung dịch : ancol etylic, glixerol, fomalin ? A Cu(OH)2 , toC B Na C AgNO3 / NH3 D A, B, C Câu 4: Có đờng phân cấu tạo C6H12O tham gia phản ứng tráng gương ? A B C D Câu 5: Có ancol C5H12O tác dụng với CuO đun nóng cho anđehit ? A B C D Câu 6: CTĐGN anđehit no, đa chức, mạch hở C2H3O CTPT A C8H12O4 B C4H6O C C12H18O6 D C4H6O2 Câu 7: CTĐGN anđehit no, đa chức, mạch hở C2H3O Anđehit có số đồng phân A B C D Câu 8: (CH3)2CHCHO có tên A isobutyranđehit B anđehit isobutyric C 2-metyl propanal D A, B, C Câu 9: CTPT ankanal có 10,345% H theo khối lượng A HCHO B CH3CHO C C2H5CHO D C3H7CHO Câu 10: Anđehit A (chỉ chứa loại nhóm chức) có %C %H (theo khối lượng) 55,81 6,97 Chỉ phát biểu sai A A anđehit hai chức B A còn có đờng phân axit cacboxylic C A anđehit no D Trong phản ứng tráng gương, phân tử A cho electron Câu 11: Trong điều kiện nhiệt độ áp suất, lít anđehit A có khối lượng bằng khối lượng lít CO2 A A anđehit fomic B anđehit axetic C anđehit acrylic D anđehit benzoic Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn p mol anđehit X q mol CO t mol H2O Biết p = q - t Mặt khác mol X tráng gương mol Ag X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A đơn chức, no, mạch hở C hai chức chưa no (1 nối đôi C=C) B hai chức, no, mạch hở D nhị chức chưa no (1 nối ba C≡C) Câu 13: Anđehit đa chức A cháy hoàn toàn cho mol CO2 - mol H2O = mol A A A anđehit no, mạch hở B anđehit chưa no C anđehit thơm D anđehit no, mạch vòng Câu 14: Đốt cháy anđehit A mol CO2 = mol H2O A A anđehit no, mạch hở, đơn chức B anđehit đơn chức, no, mạch vòng C anđehit đơn chức có nối đơi, mạch hở D anđehit no chức, mạch hở Câu 15: Đun nóng V lít anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp khí Y tích 2V lít (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Ngưng tụ Y thu chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh H có số mol bằng số mol Z đã phản ứng Chất X anđehit A no, hai chức B không no (chứa nối đôi C=C), hai chức C no, đơn chức D không no (chứa nối đôi C=C), đơn chức Câu 17: CH3CHO tạo thành trực tiếp từ A CH3COOCH=CH2 B C2H2 C C2H5OH D Tất cả Câu 18: Q trình sau khơng tạo anđehit axetic ? A CH2=CH2+ H2O (to, xúc tác HgSO4) B CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác) o C CH3COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (t ) D CH3CH2OH + CuO (to) Câu 19: Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo anđehit axetic A C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5 B HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH C C2H5OH, C2H4, C2H2 D CH3COOH, C2H2, C2H4 Câu 20: Hiđro hóa hoàn toàn 2,9 gam anđehit A 3,1 gam ancol A có cơng thức phân tử A CH2O B C2H4O C C3H6O D C2H2O2 Câu 21: Thể tích H2 (0oC atm) vừa đủ để tác dụng với 11,2 gam anđehit acrylic A 4,48 lít B 2,24 lít C 0,448 lít D 0,336 lít Câu 22: Cho 14,6 gam hỗn hợp anđehit đơn chức, no liên tiếp tác dụng hết với H2 tạo 15,2 gam hỗn hợp ancol a Tổng số mol ancol A 0,2 mol B 0,4 mol C 0,3 mol D 0,5 mol b Khối lượng anđehit có KLPT lớn A gam B 10,44 gam C 5,8 gam D 8,8 gam Câu 23: Oxi hóa 1,76 gam anđehit đơn chức 2,4 gam axit tương ứng Anđehit A anđehit acrylic B anđehit axetic C anđehit propionic D anđehit fomic Câu 24: Oxi hóa 17,4 gam anđehit đơn chức 16,65 gam axit tương ứng (H = 75%) Anđehit có cơng thức phân tử A CH2O B C2H4O C C3H6O D C3H4O Câu 25: Đốt cháy a mol anđehit A thu a mol CO2 Anđehit A CH3CHO B HCHO C C2H5CHO D A, B, C Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam hỗn hợp anđehit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp thu 1,568 lít CO2 (đktc) a CTPT anđehit A CH3CHO C2H5CHO B HCHO CH3CHO C C2H5CHO C3H7CHO D Kết quả khác b Khối lượng gam anđehit A 0,539 0,921 B 0,88 0,58 C 0,44 1,01 D 0,66 0,8 Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn anđehit đơn chức no, mạch hở A cần 17,92 lít O2 (đktc) Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi 40 gam kết tủa dung dịch X Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa Công thức phân tử A A CH2O B C2H4O C C3H6O D C4H8O Câu 28: X, Y, Z, T anđehit no hở đơn chức đờng đẳng liên tiếp, M T = 2,4MX Đốt cháy hồn tồn 0,1 mol Z rời hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch tăng hay giảm gam? A Tăng 18,6 gam B Tăng 13,2 gam C Giảm 11,4 gam D Giảm 30 gam Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn lượng ađehit A cần vừa đủ 2,52 lít O (đktc), 4,4 gam CO2 1,35 gam H2O A có cơng thức phân tử A C3H4O B C4H6O C C4H6O2 D C8H12O Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn anđehit A mạch hở, no thu CO H2O theo tỉ lệ n A : n CO : n H 2O = : : Vậy A A CH3CH2CHO B OHCCH2CHO C HOCCH2CH2CHO D CH3CH2CH2CH2CHO Câu 31: Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO 3/NH3 dư thu 10,8 gam Ag Nồng độ % anđehit fomic fomalin A 49% B 40% C 50% D 38,07% Câu 32: Hợp chất A chứa loại nhóm chức phân tử chứa nguyên tố C, H, O oxi chiếm 37,21% khối lượng, mol A tráng gương hoàn toàn cho mol Ag Vậy A A C2H4(CHO)2 B HCHO C HOCCH2CHO D CH3CHO Câu 33: Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm metanal etanal tác dụng với lượng vừa dư AgNO 3/NH3 thu 108 gam Ag Khối lượng metanal hỗn hợp A 4,4 gam B gam C gam D 8,8 gam Câu 34: Cho bay hết 5,8 gam hợp chất hữu X thu 4,48 lít X 109,2 oC 0,7 atm Mặt khác cho 5,8 gam X phản ứng AgNO3/NH3 dư tạo 43,2 gam Ag CTPT X A C2H2O2 B C3H4O2 C CH2O D C2H4O2 Câu 35: Cho 5,8 gam anđehit A tác dụng hết với lượng dư AgNO3/NH3 thu 43,2 gam Ag Tìm CTPT A A CH3CHO B CH2=CHCHO.C OHCCHO D HCHO Câu 36: Cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) 64,8 gam Ag X có cơng thức phân tử A CH2O B C2H4O C C2H2O2 D C3H4O Câu 37: 8,6 gam anđehit mạch không nhánh A tác dụng với lượng (dư) dung dịch AgNO3/NH3 tạo 43,2 gam Ag A có cơng thức phân tử A CH2O B C3H4O C C4H8O D.C4H6O2 Câu 38: X hỗn hợp gồm anđehit đồng đẳng liên tiếp Cho 0,1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3/NH3 25,92 gam bạc % số mol anđehit có số cacbon nhỏ X A 20% B 40% C 60% D 75% Câu 39: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng hết với dung dịch AgNO 3/NH3 (dư) 43,2 gam Ag Hiđro hóa hoàn toàn X Y Biết 0,1 mol Y tác dụng vừa đủ với Na vừa đủ 12 gam rắn X có cơng thức phân tử A CH2O B C2H2O2 C C4H6O D C3H4O2 Câu 40: X hỗn hợp anđehit đơn chức Chia 0,12 mol X thành hai phần bằng : - Đốt cháy hết phần 6,16 gam CO2 1,8 gam H2O - Cho phần tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 17,28 gam bạc X gồm anđehit có cơng thức phân tử A CH2O C2H4O B CH2O C3H6O C CH2O C3H4O D CH2O C4H6O Câu 41: Dẫn m gam ancol etylic qua ống đựng CuO dư đun nóng Ngưng tụ phần hỗn hợp X gờm anđehit, ancol etylic H2O Biết ½ lượng X tác dụng với Na (dư) giải phóng 3,36 lít H (ở đktc), còn 1/2 lượng X còn lại tác dụng với dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo 25,92 gam Ag a Giá trị m A 13,8 gam B 27,6 gam C 16,1 gam D 6,9 gam b Hiệu suất phản ứng oxi hoá ancol etylic A 20% B 40% C 60% D 75% Câu 42: Cho m gam ancol đơn chức no (hở) X qua ống đựng CuO (dư) nung nóng Sau phản ứng hồn tồn thấy khối lượng chất rắn ống giảm 0,32 gam Hỗn hợp thu (gờm anđehit nước) có tỉ khối so với H2 19 Giá trị m A 1,2 gam B 1,16 gam C 0,92 gam D.0,64 gam Câu 43: X hỗn hợp ancol đơn chức đồng đẳng liên tiếp Cho 0,3 mol X tác dụng hồn tồn với CuO đun nóng hỗn hợp Y gồm anđehit Cho Y tác dụng với lượng dung dịch AgNO3/NH3 86,4 gam Ag X gồm A CH3OH C2H5OH B C3H7OH C4H9OH C C2H5OH C3H7OH D C3H5OH C4H7OH Câu 44: Dẫn gam ancol đơn chức A qua ống đựng CuO, nung nóng Ngưng tụ phần hỗn hợp X Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 43,2 gam bạc A A ancol metylic B ancol etylic C ancol anlylic D ancol benzylic Câu 45: X hỗn hợp gồm ancol đơn chức no, mạch hở A anđehit no, mạch hở đơn chức B (A B có số cacbon) Đốt cháy hoàn toàn 13,4 gam X 0,6 mol CO2 0,7 mol H2O Số nguyên tử C A, B A B C D Câu 46: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành A 43,2 gam B 10,8 gam C 64,8 gam D 21,6 gam Câu 47: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng thu 32,4 gam Ag Hai anđehit X A HCHO C2H5CHO B HCHO CH3CHO C C2H3CHO C3H5CHO D CH3CHO C2H5CHO Câu 48: Hiđro hố hồn tồn hỗn hợp M gờm hai anđehit X Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp dãy đồng đẳng (M X < My), thu hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn khối lượng M gam Đốt cháy hoàn toàn M thu 30,8 gam CO Công thức phần trăm khối lượng X A HCHO 50,56% B CH3CHO 67,16% C CH3CHO 49,44% D HCHO 32,44% Câu 49: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, đun nóng thu 43,2 gam Ag Hiđro hoá X thu Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na Công thức cấu tạo thu gọn X A HCHO B OHCCHO C CH3CHO D CH3CH(OH)CHO Câu 50: Hiđro hoá hồn tồn m gam hỗn hợp X gờm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp dãy đồng đẳng thu (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc) Giá trị m A 10,5 B 8,8 C 24,8 D 17,8 Câu 52: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu hỗn hợp rắn Z hỗn hợp Y (có tỉ khối so với H2 13,75) Cho toàn Y phản ứng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3 đun nóng, sinh 64,8 gam Ag Giá trị m A 7,8 B 8,8 C 7,4 D 9,2 Câu 53: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3 đun nóng, thu m gam Ag Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Công thức X A C3H7CHO B HCHO C C4H9CHO D C2H5CHO Câu 54: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O CH3OH dư) Cho toàn X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, 12,96 gam Ag Hiệu suất phản ứng oxi hoá CH3OH A 76,6% B 80,0% C 65,5% D 70,4% Câu 55: Cho 0,25 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 54 gam Ag Mặt khác, cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, to) 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2 Chất X có công thức ứng với công thức chung A CnH2n-3CHO (n ≥ 2) B CnH2n-1CHO (n ≥ 2) C CnH2n+1CHO (n ≥0) D CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0) Câu 56: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO H qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu Đốt cháy hết Y thu 11,7 gam H 2O 7,84 lít khí CO (ở đktc) Phần trăm theo thể tích H X A 35,00% B 65,00% C 53,85% D 46,15% Câu 57: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp dãy đờng đẳng Oxi hố hồn tồn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO nhiệt độ thích hợp, thu hỗn hợp sản phẩm hữu Y Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 54 gam Ag Giá trị m A 13,5 B 8,1 C 8,5 D 15,3 Câu 58: 1,72 gam hỗn hợp anđehit acrylic anđehit axetic tham gia phản ứng cộng vừa đủ 1,12 lít H (đktc) Cho thêm 0,696 gam anđehit B đồng đẳng anđehit fomic vào 1,72 gam hỗn hợp anđehit rồi cho hỗn hợp thu tham gia phản ứng tráng bạc hồn tồn 10,152 gam Ag Cơng thức cấu tạo B A CH3CH2CHO B C4H9CHO C CH3CH(CH3)CHO D CH3CH2CH2CHO Câu 59: 17,7 gam hỗn hợp X gồm anđehit đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO NH3 (dùng dư) 1,95 mol Ag dung dịch Y Toàn Y tác dụng với dung dịch HCl dư 0,45 mol CO2 Các chất hỗn hợp X A C2H3CHO HCHO B C2H5CHO HCHO C CH3CHO HCHO D C2H5CHO CH3CHO Câu 131: A axit cacboxylic đơn chức chưa no (1 nối đôi C=C) A tác dụng với brom cho sản phẩm chứa 65,04% brom (theo khối lượng) Vậy A có cơng thức phân tử A C3H4O2 B C4H6O2 C C5H8O2 D C5H6O2 Câu 132: Muốn trung hòa 6,72 gam axit hữu A cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24% A A CH3COOH B CH3CH2COOH C HCOOH D CH2=CHCOOH Câu 133: Để trung hòa 40 ml giấm ăn cần 25 ml dung dịch NaOH 1M Biết khối lượng riêng giấm g/ml Vậy mẫu giấm ăn có nờng độ A 3,5% B 3,75% C 4% D 5% Câu 134: Trung hòa gam axit cacbonxylic A bằng NaOH vừa đủ cô cạn dung dịch 13,4 gam muối khan A có cơng thức phân tử A C2H4O2 B C2H2O4 C C3H4O2 D C4H6O4 Câu 135: Trung hòa 2,7 gam axit cacboxylic A cần vừa đủ 60 ml dung dịch NaOH 1M A có cơng thức phân tử A C2H4O2 B C3H4O2 C C4H6O4 D C2H2O4 Câu 136: Trung hòa hoàn toàn 1,8 gam axit hữu đơn chức bằng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng 2,46 gam muối khan Axit A HCOOH B CH2=CHCOOH C CH3CH2COOH D CH3COOH Câu 137: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M NaOH 0,12M Cô cạn dung dịch thu 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức phân tử X A C2H5COOH B CH3COOH C HCOOH D C3H7COOH Câu 138: A B axit cacboxylic đơn chức Trộn 1,2 gam A với 5,18 gam B hỗn hợp X Để trung hòa hết X cần 90 ml dung dịch NaOH 1M A, B A Axit propionic, axit axetic B axit axetic, axit propionic C Axit acrylic, axit propionic D Axit axetic, axit acrylic Câu 139: Cho 2,46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M Tổng khối lượng muối thu sau phản ứng A 3,54 gam B 4,46 gam C 5,32 gam D 11,26 gam Câu 140: Cho 5,76 gam axit hữu X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu 7,28 gam muối axit hữu Công thức cấu tạo thu gọn X A CH2=CHCOOH.B CH3COOH C HC≡CCOOH D CH3CH2COOH Câu 141: Cho 0,1 mol axit hữu X tác dụng với 11,5 gam hỗn hợp Na K thu 21,7 gam chất rắn thấy 2,24 lít khí H (đktc) Cơng thức cấu tạo X A (COOH)2 B CH3COOH C CH2(COOH)2 D CH2=CHCOOH Câu 142: Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH tác dụng hết với Mg thu 3,36 lít H2 (đktc) Khối lượng CH3COOH A 12 gam B gam C gam D 4,6 gam Câu 143: X hỗn hợp gồm HCOOH CH 3COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 21,2 gam X tác dụng với 23 gam C 2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất este hóa đạt 80%) Giá trị m A 40,48 gam B 23,4 gam C 48,8 gam D 25,92 gam Câu 144: Đun nóng gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân cân bằng 5,5 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa A 55% B 62,5% C 75% D 80% Câu 145: Cho 0,3 mol axit X đơn chức trộn với 0,25 mol ancol etylic đem thực phản ứng este hóa thu thu 18 gam este Tách lấy lượng ancol axit dư cho tác dụng với Na thấy 2,128 lít H2 Vậy cơng thức axit hiệu suất phản ứng este hóa A CH3COOH, H% = 68% B CH2=CHCOOH, H%= 78% C CH2=CHCOOH, H% = 72% D CH3COOH, H% = 72% Câu 146: Oxi hoá anđehit OHCCH2CH2CHO điều kiện thích hợp thu hợp chất hữu X Đun nóng hỗn hợp gồm mol X mol ancol metylic với xúc tác H 2SO4 đặc thu este Z Q (M Z < MQ) với tỷ lệ khối lượng mZ : mQ = 1,81 Biết có 72% ancol chuyển thành este Số mol Z Q A 0,36 0,18 B 0,48 0,12 C 0,24 0,24 D 0,12 0,24 Câu 147: Đốt cháy hoàn toàn 2,22 gam axit hữu no A thu 1,62 gam H2O A A C3H7COOH B C2H5COOH C HCOOH D CH3COOH Câu 148: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit đơn chức cần V lít O2 đktc, thu 0,3 mol CO2 0,2 mol H2O Giá trị V A 6,72 lít B 8,96 lít C 4,48 lít D 5,6 lít Câu 149: Đốt cháy hoàn toàn axit A thu 0,2 mol CO2 0,15 mol H2O A có công thức phân tử A C3H4O4 B C4H8O2 C C4H6O4 D C5H8O4 Câu 150: Đốt cháy hoàn toàn 4,38 gam axit E no, mạch thẳng thu 4,032 lít CO2 (đkc) 2,7 gam H2O CTCT E A CH3COOH B C17H35COOH C HOOC(CH2)4COOH D CH2=C(CH3)COOH Câu 151: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic A thu chưa đến gam hỗn hợp CO2 H2O A A axit fomic B axit axetic C axit acrylic D axit oxalic Câu 152: Z axit hữu Để đốt cháy 0,1 mol Z cần 6,72 lít O2 (đktc) CTCT Z A CH3COOH B CH2=CHCOOH C HCOOH D Kết quả khác Câu 153: Đốt cháy hết thể tích axit hữu A thể tích hỗn hợp CO2 nước đo điều kiện CTPT A A HCOOH B CH3COOH C HOOCCOOH.D HOOCCH2COOH Câu 154: Đốt cháy hoàn toàn 0,44 gam axit hữu cơ, sản phẩm cháy cho hấp thụ hồn tồn vào bình đựng P 2O5, bình đựng dung dịch KOH Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng 0,36 gam bình tăng 0,88 gam CTPT axit A C4H8O2 B C5H10O2 C C2H6O2 D C2H4O2 Câu 155: Để đốt cháy hết 10ml thể tích hợp chất hữu A cần dùng 30 ml O 2, sản phẩm thu gồm CO2 H2O tích bằng bằng thể tích O2 đã phản ứng CTPT A A C2H4O2 B C3H6O3 C C3H6O2 D C4H8O2 Câu 156: X hỗn hợp axit cacboxylic no, hở, phân tử axit chứa khơng q nhóm -COOH Đốt cháy hồn toàn 9,8 gam X 11 gam CO2 3,6 gam H2O X gồm A HCOOH CH3COOH B HCOOH HOOCCH2COOH C HCOOH HOOCCOOH D CH3COOH HOOCCH2COOH Câu 157: Các sản phẩm thu đốt cháy hoàn toàn gam axit hữu X dẫn qua bình đựng H 2SO4 đặc bình đựng dung dịch NaOH Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng 1,8 gam khối lượng bình tăng 4,4 gam CTCT A A HCOOH B C2H5COOH C CH3COOH D A hoặc B hoặc C Câu 158: Oxi hóa 0,125 mol ancol đơn chức A bằng 0,05 mol O (xt, to) 5,6 gam hỗn hợp X gồm axit cacboxylic ; anđehit ; ancol dư nước A có cơng thức phân tử A CH4O B C2H6O C C3H6O D C3H8O Câu 159: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức axit Z hai chức (Y, Z có số nguyên tử cacbon) Chia X thành hai phần bằng Cho phần tác dụng hết với Na, sinh 4,48 lít khí H2 (ở đktc) Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh 26,4 gam CO2 Công thức cấu tạo thu gọn phần trăm khối lượng Z hỗn hợp X A HOOCCOOH 42,86% B HOOCCOOH 60,00% C HOOCCH2COOH 70,87% D HOOCCH2COOH 54,88% Câu 160: Chất A có ng̀n gốc từ thực vật thường gặp đời sống (chứa C, H, O), mạch hở Lấy số mol A cho phản ứng hết với Na2CO3 hay với Na thu số mol CO2 bằng 3/4 số mol H2 Chất A A axit malic : HOOCCH(OH)CH2COOH B axit xitric : HOOCCH2C(OH)(COOH)CH2COOH C axit lauric : CH3(CH2)10COOH D axit tactaric : HOOCCH(OH)CH(OH)COOH Câu 161: Khi cho a mol hợp chất hữu X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO sinh a mol khí Chất X A ancol o-hiđroxibenzylic B axit ađipic C axit 3-hiđroxipropanoic D etylen glicol Câu 162: Chia 0,3 mol axit cacobxylic A thành hai phần bằng - Đốt cháy phần 19,8 gam CO2 - Cho phần tác dụng hoàn toàn với 0,2 mol NaOH, thấy sau phản ứng khơng còn NaOH Vậy A có cơng thức phân tử A C3H6O2 B C3H4O2 C C3H4O4 D C6H8O4 Câu 163: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm HCHO HCOOH tác dụng với lượng (dư) dung dịch AgNO 3/NH3 99,36 gam bạc % khối lượng HCHO hỗn hợp X A 54% B 69% C 64,28% D 46% Câu 164: Để trung hòa a mol axit cacboxylic A cần 2a mol NaOH Đốt cháy hoàn toàn a mol A thu 3a mol CO A có công thức phân tử A C3H4O2 B C3H6O2 C C6H10O4 D C3H4O4 Câu 165: Đốt cháy hoàn toàn 3,12 gam axit cacboxylic A 3,96 gam CO Trung hòa lượng axit cần 30 ml dung dịch NaOH 2M A có cơng thức phân tử A C2H4O2 B C4H6O2 C C3H4O2 D C3H4O4 Câu 166: Hỗn hợp X gồm axit no A A2 Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu 11,2 lít CO (đkc) Để trung hòa 0,3 mol X cần 500 ml dung dịch NaOH 1M CTCT axit A HCOOH C2H5COOH B CH3COOH C2H5COOH C HCOOH HOOCCOOH D CH3COOH HOOCCH2COOH Câu 167: Trung hòa a mol axit hữu A cần 2a mol NaOH Đốt cháy hết a mol A 2a mol CO2 A A CH3COOH B HOOCCOOH C axit đơn chức no D axit đơn chức không no Câu 168: Hợp chất hữu E mạch hở có CTPT C 3H6O3 có nhiều sữa chua E tác dụng với Na Na 2CO3, còn tác dụng với CuO nung nóng tạo hợp chất hữu không tham gia phản ứng tràng gương CTCT E A CH3COOCH2OH B CH3CH(OH)COOH C HOCH2COOCH3 D HOCH2CH2COOH Câu 169: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất X muối Na axit hữu thu 0,15 mol CO 2, H2O Na2CO3 CTCT X A C3H7COONa B CH3COONa C CH3COONa D HCOONa Câu 170: Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa a mol muối natri hai axit no đơn chức mạch hở đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hỗn hợp X cho sản phẩm cháy (CO2, nước) qua bình đựng H 2SO4 đặc bình đựng KOH thấy khối lượng bình tăng nhiều bình 3,51 gam Phần chất rắn Y còn lại sau đốt Na 2CO3 cân nặng 2,65 gam Công thức phân tử hai muối natri A C2H5COONa C3H7COONa B C3H7COONa C4H9COONa C CH3COONa C2H5COONa D CH3COONa C3H7COONa Câu 171: Khối lượng axit axetic thu lên men lít ancol etylic o ? Cho d = 0,8 g/ml hiệu suất phản ứng đạt 92% A 76,8 gam B 90,8 gam C 73,6 gam D 58,88 gam Câu 172: Thực phản ứng oxi hóa m gam ancol etylic nguyên chất thành axit axetic (hiệu suất phản ứng đạt 25%) thu hỗn hợp Y, cho Y tác dụng với Na dư thu 5,6 lít H2 (đktc) Giá trị m A 18,4 gam B 9,2 gam C 23 gam D 4,6 gam Câu 173: Cho sơ đồ phản ứng sau: + HCN + H3O+, to + H2SO4 , to xt, to, p CH3CH=O A B C3H4O2 C C3H4O2 có tên A axit axetic B axit metacrylic C axit acrylic D anđehit acrylic Câu 174: Cho sơ đồ sau : C2H5Br Mg , ete CO + HCl   → A  → B → C C có công thức A CH3COOH B CH3CH2COOH C CH3CH2OH D CH3CH2CH2COOH (COOH)2 B D Câu 175: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: HCOONa C H OH A Các chất A, B, D A H2 ; C4H6 ; C2H4(OH)2 B H2 ; C2H4 ; C2H4(OH)2 C CH4 ; C2H2 ; (CHO)2 D C2H6 ; C2H4(OH)2 Câu 176 : Cho 19,8 gam anđehit đơn chức A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO 3/NH3 (dư) Lượng Ag sinh phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng 6,72 lít NO (đktc) A có cơng thức phân tử A C2H4O B C3H6O C C3H4O D C4H8O Câu 177: Cho 10,90 gam hỗn hợp gồm axit acrylic axit propionic phản ứng hoàn toàn với Na thoát 1,68 lít khí (đktc) Nếu cho hỗn hợp tham gia phản ứng cộng H2 hoàn toàn khối lượng sản phẩm cuối A 11,1 gam B 7,4 gam C 11,2 gam D 11,0 gam Câu 178: Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm mất màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom Để trung hòan toàn 3,15 gam hỗn hợp X cần 90 ml dd NaOH 0,5M Thành phần phần trăm khối lượng axit axetic hỗn hợp X A 35,24% B 45,71% C 19,05% D 23,49% Câu 179: Hòa tan 26,8 gam hỗn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước dung dịch X Chia X thành hai phần bằng Cho phần phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO 3/NH3 dư thu 21,6 gam bạc kim loại Để trung hòa hoàn toàn phần cần 200,0 ml dung dịch NaOH 1,0M Công thức hai axit A HCOOH, C3H7COOH B CH3COOH, C2H5COOH C CH3COOH, C3H7COOH D HCOOH, C2H5COOH Câu 180: Cho 13,4 gam hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, thu 17,8 gam muối Khối lượng axit có số nguyên tử cacbon ít có X A 3,0 gam B 4,6 gam C 7,4 gam D 6,0 gam ĐÁP ÁN 1B 11B 21A 31A 41A 51B 61B 71D 2C 12B 22C 32D 42D 52B 62DAD 72B 3C 13A 23C 33A 43D 53C 63C 73D 4C 14A 24B 34D 44A 54D 64D 74CB 5D 15A 25C 35C 45C 55B 65D 75D 6D 16BD 26C 36C 46C 56C 66BA 76C 7A 17D 27A 37C 47C 57A 67B 77C 8D 18A 28C 38D 48D 58A 68D 78B 9C 19C 29A 39D 49A 59BD 69C 79C 10D 20B 30A 40D 50C 60D 70A 80B 81D 91AD 101A 111BB 121A 131B 141C 151A 161C 171A 82B 92B 102C 112A 122D 132A 142A 152B 162C 172A 83B 93C 103A 113A 123A 133B 143D 153C 163A 173C 84D 94B 104C 114A 124A 134B 144B 154A 164D 174B 85D 95AB 105C 115B 125B 135D 145C 155B 165D 175B 86D 96C 106D 116C 126B 136D 146A 156B 166C 176A 87A 97C 107A 117B 127D 137B 147B 157C 167B 177A 88A 98C 108D 118A 128C 138B 148A 158A 168B 178C 89A 99B 109C 119B 129A 139D 149C 159A 169B 179A 90CC 100D 110B 120A 130A 140A 150C 160B 170A 180D B.CÁC BÀI ĐÃ RA TSDH: Câu Cho chất: HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2 Số chất phản ứng với (CH3)2CO A B C D Câu Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo anđehit axetic là: A CH3COOH, C2H2, C2H4 B C2H5OH, C2H4, C2H2 C HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH D C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5 Câu Dãy gờm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo axit axetic là: A CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH B C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO C CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3 D CH3OH, C2H5OH, CH3CHO Câu Q trình sau khơng tạo anđehit axetic? A CH3−COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (to) B CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác) C CH2=CH2 + H2O (to, xúc tác HgSO4) D CH3−CH2OH + CuO (to) Câu Trong công nghiệp, axeton điều chế từ A propan-1-ol B propan-2-ol C xiclopropan D cumen Câu Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là: A B C D Câu Axit cacboxylic no, mạch hở X có cơng thức thực nghiệm (C3H4O3)n, công thức phân tử X A C9H12O9 B C3H4O3 C C6H8O6 D C12H16O12 Câu Oxi hoá 4,48 lít C2H4 (ở đktc) bằng O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2), thu chất X đơn chức Toàn lượng chất X cho tác dụng với HCN (dư) 7,1 gam CH3CH(CN)OH (xianohiđrin) Hiệu suất trình tạo CH3CH(CN)OH từ C2H4 là: A 60% B 70% C 50% D 80% Câu Đun nóng V lít anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp khí Y tích 2V lít (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Ngưng tụ Y thu chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng Chất X anđehit A không no (chứa nối đôi C=C), hai chức B no, hai chức C không no (chứa nối đôi C=C), đơn chức D no, đơn chức Câu 10 Hai hợp chất hữu X, Y có cơng thức phân tử C3H6O2 Cả X Y tác dụng với Na; X tác dụng với NaHCO3 còn Y có khả tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu tạo X Y A HCOOC2H5 HOCH2COCH3 B HCOOC2H5 HOCH2CH2CHO C C2H5COOH HCOOC2H5 D C2H5COOH CH3CH(OH)CHO Câu 11 Hai hợp chất hữu X Y đồng đẳng kế tiếp, tác dụng với Na có phản ứng tráng bạc Biết phần trăm khối lượng oxi X, Y 53,33% 43,24% Công thức cấu tạo X Y tương ứng A HCOOCH3 HCOOCH2-CH3 B HO-CH(CH3)-CHO HOOC-CH2-CHO C HO-CH2-CH2-CHO HO-CH2-CH2-CH2-CHO D HO-CH2-CHO HO-CH2-CH2-CHO Câu 12 Cho hợp chất hữu cơ: (1) ankan; (2) ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) xicloankan;(4) ete no, đơn chức, mạch hở; (5) anken; (6) ancol khơng no (có liên kết đơi C=C), mạch hở; (7) ankin; (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở; (9) axit no, đơn chức, mạch hở; (10) axit không no (có liên kết đơi C=C), đơn chức Dãy gờm chất đốt cháy hoàn toàn cho số mol CO2 bằng số mol H2O là: A (2), (3), (5), (7), (9) B (3), (4), (6), (7), (10) C (3), (5), (6), (8), (9) D (1), (3), (5), (6), (8) Câu 13 Đốt cháy hoàn toàn a mol anđehit X (mạch hở) tạo b mol CO2 c mol H2O (biết b = a + c) Trong phản ứng tráng gương, phân tử X cho electron X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A no, hai chức B no, đơn chức C khơng no có hai nối đơi, đơn chức D khơng no có nối đơi, đơn chức Câu 14 Đốt cháy hồn tồn mol hợp chất hữu X, thu mol CO2 Chất X tác dụng với Na, tham gia phản ứng tráng bạc phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol : Công thức cấu tạo X A HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO B HOOC-CH=CH-COOH C HO-CH2-CH2-CH2-CHO D HO-CH2-CH=CH-CHO Câu 15 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu 0,3 mol CO2 0,2 mol H2O Giá trị V là: A 6,72 B 4,48 C 8,96 D 11,2 Câu 16 Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X, thu 0,351 gam H2O 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc) Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 mơi trường kiềm đun nóng Chất X A CH2=CH-CH2-OH B C2H5CHO C CH3COCH3 D O=CH-CH=O Câu 17 Hiđro hố hồn tồn hỗn hợp M gờm hai anđehit X Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp dãy đồng đẳng (MX < MY), thu hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn khối lượng M gam Đốt cháy hoàn toàn M thu 30,8 gam CO2 Công thức phần trăm khối lượng X A HCHO 32,44% B CH3CHO 49,44% C CH3CHO 67,16% D HCHO 50,56% Câu 18 Hiđro hố hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp dãy đồng đẳng thu (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam X cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc) Giá trị m là: A 10,5 B 8,8 C 24,8 D 17,8 Câu 19 Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO H2 qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu Đốt cháy hết Y thu 11,7 gam H2O 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) Phần trăm theo thể tích H2 X là: A 35,00% B 65,00% C 53,85% D 46,15% Câu 20 Cho dãy chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương là: A B C D Câu 21 Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, đun nóng Sau phản ứng xảy hồn toàn, khối lượng Ag tạo thành A 64,8 gam B 43,2 gam C 21,6 gam D 10,8 gam Câu 22 Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu số mol CO2 bằng số mol H2O Nếu cho X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, sinh số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản ứng Công thức X A (CHO)2 B C2H5CHO C CH3CHO D HCHO Câu 23 Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, đun nóng thu 43,2 gam Ag Hiđro hoá X thu Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3CH(OH)CHO B OHC-CHO C HCHO D CH3CHO Câu 24 Cho 0,25 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 54 gam Ag Mặt khác, cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, to) 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2 Chất X có cơng thức ứng với cơng thức chung A CnH2n+1CHO (n ≥0) B CnH2n-1CHO (n ≥ 2) C CnH2n-3CHO (n ≥ 2) D CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0) Câu 25 Cho 2,9 gam anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3 thu 21,6 gam Ag Công thức cấu tạo thu gọn anđehit A HCHO B CH2=CH-CHO C OHC-CHO D CH3CHO Câu 26 Cho 6,6 gam anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, đun nóng Lượng Ag sinh cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đo đktc) Công thức cấu tạo thu gọn X A HCHO B CH3CHO C CH2 = CHCHO D CH3CH2CHO Câu 27 Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3 đun nóng, thu m gam Ag Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Công thức X A C3H7CHO B C2H5CHO C C4H9CHO D HCHO Câu 28 Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng thu 32,4 gam Ag Hai anđehit X A HCHO C2H5CHO B CH3CHO C2H5CHO C C2H3CHO C3H5CHO D HCHO CH3CHO Câu 29 Khi oxi hóa hồn tồn 2,2 gam anđehit đơn chức thu gam axit tương ứng Công thức anđehit A HCHO B CH3CHO C C2H3CHO D C2H5CHO Câu 30 Khi cho a mol hợp chất hữu X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 sinh a mol khí Chất X A axit ađipic B ancol o-hiđroxibenzylic C axit 3-hiđroxipropanoic D etylen glicol Câu 31 Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu Y 2a mol CO2 Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH Công thức cấu tạo thu gọn Y A CH3-COOH B HOOC-COOH C C2H5-COOH D HOOC-CH2-CH2-COOH Câu 32 Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch khơng phân nhánh Đốt cháy hồn tồn 0,3 mol hỗn hợp X, thu 11,2 lít khí CO2 (ở đktc) Nếu trung hòa 0,3 mol X cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M Hai axit là: A HCOOH, HOOC-CH2-COOH B HCOOH, C2H5COOH C HCOOH, CH3COOH D HCOOH, HOOC-COOH Câu 33 Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng A 6,84 gam B 4,90 gam C 6,80 gam D 8,64 gam Câu 34 Để trung hòa 6,72 gam axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24% Công thức Y là: A C2H5COOH B HCOOH C C3H7COOH D CH3COOH Câu 35 Cho 5,76 gam axit hữu X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu 7,28 gam muối axit hữu Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3COOH B CH2=CH-COOH C CH3-CH2-COOH D HC≡C-COOH Câu 36 Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn tồn với 500 ml dung dịch gờm KOH 0,12M NaOH 0,12M Cô cạn dung dịch thu 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức phân tử X A HCOOH B C3H7COOH C CH3COOH D C2H5COOH Câu 37 Cho 0,04 mol hỗn hợp X gồm CH2=CH-COOH, CH3COOH CH2=CH-CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 6,4 gam brom Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M Khối lượng CH2=CH-COOH X là: A 1,44 gam B 0,56 gam C 0,72 gam D 2,88 gam Câu 38 Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng thu 21,6 gam Ag Tên gọi X là: A axit metacrylic B axit propanoic C axit acrylic D axit etanoic Câu 39 Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức axit Z hai chức (Y, Z có số nguyên tử cacbon) Chia X thành hai phần bằng Cho phần tác dụng hết với Na, sinh 4,48 lít khí H2 (ở đktc).Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh 26,4 gam CO2 Công thức cấu tạo thu gọn phần trăm khối lượng Z hỗn hợp X A HOOC-CH2-COOH 54,88% B HOOC-COOH 42,86% C HOOC-COOH 60,00% D HOOC-CH2-COOH 70,87% Câu 40 Anđehit no mạch hở X có cơng thức đơn giản nhất C2H3O Cơng thức phân tử X A C6H9O3 B C4H6O2 C C8H12O4 D C2H3O Câu 41 Oxi hố khơng hồn tồn ancol isopropylic bằng CuO nung nóng, thu chất hữu X Tên gọi X A metyl phenyl xeton B propanal C đimetyl xeton D metyl vinyl xeton Câu 42 Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ancol etylic Các chất X, Y, Z là: A C2H2, H2O, H2 B C2H2, O2, H2O C C2H4, O2, H2O D C2H4, H2O, CO Câu 43 Axeton điều chế bằng cách oxi hố cumen nhờ oxi, sau thuỷ phân dung dịch H2SO4 loãng Để thu 145 gam axeton lượng cumen cần dùng (giả sử hiệu suất trình điều chế đạt 75%) A 400 gam B 600 gam C 500 gam D 300 gam Câu 44 Đốt cháy hồn tồn 2,76 gam hỗn hợp X gờm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu 2,688 lít CO2 (đktc) 1,8 gam H2O Mặt khác, cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu 0,96 gam CH3OH Công thức CxHyCOOH A CH3COOH B C2H5COOH C C2H3COOH D C3H5COOH Câu 45 Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic axit linoleic Để trung hoà m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn tồn m gam X thu 15,232 lít khí CO (đktc) 11,7 gam H2O Số mol axit linoleic m gam hỗn hợp X là: A 0,010 B 0,015 C 0,020 D 0,005 Câu 46 Hỗn hợp X gồm ancol sản phẩm hợp nước propen Tỉ khối X so với hiđro bằng 23 Cho m gam X qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp Y gồm chất hữu nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO NH3, tạo 48,6 gam Ag Phần trăm khối lượng propan-1-ol X A 16,3% B 65,2% C 48,9% D 83,7% Câu 47 Cho m gam hỗn hợp etanal propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 43,2 gam kết tủa dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni hai axit hữu Giá trị m A 10,2 B 10,9 C 9,5 D 14,3 Câu 48 Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đồng đẳng kế tiếp phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M KOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y, thu 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức axit X là: A C3H6O2 C4H8O2 B C3H4O2 C4H6O2 C C2H4O2 C3H4O2 D C2H4O2 C3H6O2 Câu 49 Axit cacboxylic X có cơng thức đơn giản nhất C3H5O2 Khi cho 100 ml dung dịch axit X nồng độ 0,1M phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 (dư), thu V ml khí CO2 (đktc) Giá trị V là: A 336 B 112 C 448 D 224 Câu 50 Hỗn hợp gồm 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức 0,1 mol muối axit với kim loại kiềm có tổng khối lượng 15,8 gam Tên axit A axit etanoic B axit propanoic C axit butanoic D axit metanoic Câu 51 Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X Y (M X > MY ) có tổng khối lượng 8,2 gam Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch chứa 11,5 gam muối Mặt khác, nếu cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH3, thu 21,6 gam Ag Công thức phần trăm khối lượng X Z A C2H3COOH 43,90% B C3H5COOH 54,88% C C2H5COOH 56,10% D HCOOH 45,12% ... CH3COOCH2OH B CH3CH(OH)COOH C HOCH2COOCH3 D HOCH2CH2COOH Câu 169: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất X muối Na axit hữu thu 0,15 mol CO 2, H2O Na 2CO3 CTCT X A C3H7COONa B CH3COONa C CH3COONa D HCOONa... Phần chất rắn Y co n lại sau đốt Na 2CO3 cân nặng 2,65 gam Công thức phân tử hai muối natri A C2H5COONa C3H7COONa B C3H7COONa C4H9COONa C CH3COONa C2H5COONa D CH3COONa C3H7COONa Câu 171: Khối... q nhóm -COOH Đốt cháy hoàn toàn 9,8 gam X 11 gam CO2 3,6 gam H2O X gồm A HCOOH CH3COOH B HCOOH HOOCCH2COOH C HCOOH HOOCCOOH D CH3COOH HOOCCH2COOH Câu 157: Các sản phẩm thu đốt cháy hoàn toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: 230 BAI TAP ANDEHITXETONACIDCACBOXYLIC CO DA, 230 BAI TAP ANDEHITXETONACIDCACBOXYLIC CO DA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay