Phương pháp toán giả thiết tạm

4 45 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 22:03

Phương pháp toán giả thiết tạmPhương pháp toán giả thiết tạmPhương pháp toán giả thiết tạmPhương pháp toán giả thiết tạmPhương pháp toán giả thiết tạmPhương pháp toán giả thiết tạmPhương pháp toán giả thiết tạmPhương pháp toán giả thiết tạm Phương pháp giả thiết tạm Khái niệm Phương pháp giả thiết tạm phương pháp áp dụng để giải tốn mà phần cần tìm gồm hai số chưa biết, phần cho gồm số điều kiện ràng buộc số chưa biết với (tổng hai số kết phép tính thực cặp số liệu hai số cần tìm) Ý tưởng phương pháp nhờ giả thiết tự đặt cách thích hợp (giả thiết tạm) ta khử bớt yếu tố tham gia vào điều kiện cho, sở tìm số chưa biết, tìm số lại Ứng dụng: a Loại có số phải tìm: VD1: Bài toán dân gian: “Thuyền to chở sáu người, Thuyền nhỏ chở bốn người đơng, Một đồn trai gái sang sơng, Mười thuyền to nho dòng trơi, Tồn đồn có trăm người, Trên bờ bốn tám người đợi sang” Hỏi sơng có thuyền to, nhỏ loại? Các cách giải: Cách 1: Số người thuyền là: 100 – 48 = 52 (người) Giả sử tất thuyền thuyền to Khi số người thuyền là: 10 × = 60 (người) Số người dư là: 60 – 52 = (người) Số người thuyền nhỏ số người thuyền to là: - = (người) Số thuyền nhỏ là: : = (thuyền) Số thuyền to là:10 – =6 (thuyền) Đáp số: Thuyền to : thuyền Thuyền nhỏ: thuyền Cách 2: Số người thuyền là: 100 – 48 = 52 (người) Giả sử tất thuyền nhỏ Khi số người thuyền là: 10 × = 40 (người) Số người dư là: 52 – 40 = 12 (người) Số người thuyền to số người thuyền nhỏ là: - = (người) Số thuyền to là: 12 : = (thuyền) Số thuyền nhỏ là: 10 – = (thuyền) Đáp số: Thuyền to : thuyền Thuyền nhỏ: thuyền Cách 3: Số người thuyền là: 100 – 48 = 52 (người) Giả sử thuyền chở lại nửa số người qui định Khi số người lại 10 thuyền là: 52 : = 26 (người) Khi thuyền to chở người, thuyền nhỏ chở người Giả sử thuyền lại bớt người Khi thuyền nhỏ khơng có người nào, thuyền to chở người, số người lại là: 26 – (10 × 2) = (người) Vì thuyền to người nên số thuyền to (thuyền) Số thuyền nhỏ là: 10 – = (thuyền) Đáp số: Thuyền to : thuyền Thuyền nhỏ: thuyền Cách Số người thuyền là: 100 – 48 = 52 (người) Giả sử thuyền bớt người 10 thuyền số người là: 52 – (10 × 2) = 32 (người) Khi ấy, thuyền nhỏ người, thuyền to người Giả sử thuyền lại bớt tiếp người Khi ấy, thuyền nhỏ khơng có người, thuyền to người Số người 10 thuyền là: 32 – 20 = 12 (người) 12 người thuyền to, thuyền to người nên số thuyền to là: 12 : = (thuyền) Số thuyền nhỏ là:10 – = (thuyền) Đáp số: Thuyền to : thuyền Thuyền nhỏ: thuyền Cách 5: Số người thuyền là: 100 – 48 = 52 (người) Giả sử thuyền to thay thuyền nhỏ Khi lần thay, số thuyền tăng là: – =1 (thuyền) Số thuyền lúc là: 52 : = 13 (thuyền) Số thuyền tăng là: 13 – 10 = (thuyền) Khi số lần thay lần Vậy số thuyền to là: × = (thuyền) Số thuyền nhỏ là: 10 – = (thuyền) Đáp số: Thuyền to: thuyền Thuyền nhỏ: thuyền Cách 6: Số người thuyền là: 100 – 48 = 52 (người).G/s số thuyền to số thuyền nhỏ Khi số thuyền to thuyền, số thuyền nhỏ thuyền số người thuyền là: × + × = 50 (người) Số người thiếu là: 52 – 50 = 2(người) Để số thuyền to số thuyền nhỏ không đổi ta thực thay thuyền to thuyền nhỏ số thuyền to tăng lên thuyền số thuyền nhỏ giảm thuyền Mỗi lần thay số người tăng lên là: – = (người) Ta cần thực số lần thay là: : = (lần) Vậy số thuyền to là: + = (thuyền) Số thuyền nhỏ là: 10 – = (thuyền) Đáp số: Thuyền to: thuyền Thuyền nhỏ: thuyền ... là: 100 – 48 = 52 (người) Giả sử thuyền chở lại nửa số người qui định Khi số người lại 10 thuyền là: 52 : = 26 (người) Khi thuyền to chở người, thuyền nhỏ chở người Giả sử thuyền lại bớt người... người thuyền là: 100 – 48 = 52 (người) Giả sử thuyền bớt người 10 thuyền số người là: 52 – (10 × 2) = 32 (người) Khi ấy, thuyền nhỏ người, thuyền to người Giả sử thuyền lại bớt tiếp người Khi ấy,... Đáp số: Thuyền to : thuyền Thuyền nhỏ: thuyền Cách 2: Số người thuyền là: 100 – 48 = 52 (người) Giả sử tất thuyền nhỏ Khi số người thuyền là: 10 × = 40 (người) Số người dư là: 52 – 40 = 12 (người)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp toán giả thiết tạm, Phương pháp toán giả thiết tạm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay