Giao an dai so 9 chuan KTKN

163 47 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 20:21

Giao an dai so 9 chuan KTKN Giao an dai so 9 chuan KTKN Giao an dai so 9 chuan KTKN Giao an dai so 9 chuan KTKN Giao an dai so 9 chuan KTKN Giao an dai so 9 chuan KTKN Giao an dai so 9 chuan KTKN Giao an dai so 9 chuan KTKN Giao an dai so 9 chuan KTKN Giao an dai so 9 chuan KTKN Giao an dai so 9 chuan KTKN Giao an dai so 9 chuan KTKN Giáo án Đại số Chơng I Ngày soạn: 14/08/2011 Ngày dạy: 15/08/2011 bậc hai bậc ba bậc hai Tiết I Mục tiêu -KT: Hs nắm đợc định nghĩa, kí hiệu bậc hai số học số không âm -KN: Biết đợc liên hệ phép khai phơng với quan hệ thứ tự dùng liên hệ để so sánh số -TĐ : Rèn t thái độ học tập cho Hs II Chuẩn bị -Gv : Bảng phụ ghi câu hỏi, tập MTBT -Hs : Ôn tập khái niệm bậc hai, MTBT III.Tiến trình dạy học ổn định lớp KTBC (5) ? Nêu định nghĩa bậc hai số không âm ? Tìm bËc hai cđa 16 ; -4 ; Bµi Hoạt động 1: Căn bậc hai số học Hoạt động GV-HS Ghi bảng ĐN bậc hai số học số Ko âm? Căn bậc hai số học ? Số dơng a có bậc hai Cho VD (14’) (SGK – 4) (Sè a>0 cã hai bậc hai a a ) VD: Căn bậc hai VD : = = Căn bậc hai cđa lµ vµ -3 ? Sè cã bậc hai Căn bậc hai (Số có bậc hai 0) ? Tại số âm bậc hai HS - (Vì số bình phơng không âm.) Vận dụng: Hs làm ?1 sau lên bảng ghi kq CBH = vµ − = -3 - GV: Giíi thiƯu §N CBHSH cđa sè a ( a ≥ ) Qua ĐN cho biết CBHSH mang KQ ? HS:- ( Số ko âm) * Định nghÜa: Sgk-4 GV nªu chó ý nh SGK + VD: CBHSH cđa 64 lµ 64 ? x lµ CBHSH cđa a x cần ĐK ? (=8) ( ĐK ) + Chú ý: - Yêu cầu Hs làm ?2 CBHSH cđa 49 ; 64 ; 81 ; vµ 1,21 lần lợt có x a x = KQ lµ : 7; ; vµ 1,1 x = a - Giới thiệu phép toán tìm bậc hai số ?2 học số không âm, gọi phép khai b, 64 = 82 = phơng ? Để khai phơng mét sè ngêi ta dïng dơng 64 g× Giáo án Đại số Có thể dùng MTBT bảng số ? Nếu biết bậc hai số học số không âm ta suy đợc bậc hai không - Yêu cầu Hs làm ?3 Đáp án : CBH 64 ; 81; 1,21 lần lợt ; 1,1 - Đa tập lên bảng phụ Khẳng định sau hay sai a, Căn bậc hai 0,36 0,6 b, Căn bậc hai 0,36 0,06 c, 0,36 = 0,6 d, Căn bậc hai cđa 0,36 lµ 0,6 vµ -0,6 e, 0,36 = ±0, - Làm dới lớp sau lên bảng điền kq - Suy nghĩ trả lời , em lên bảng điền kq a, S b,S c,Đ d,Đ E ,S ?3 a, 64 = => Căn bậc hai 64 -8 Hoạt động 2: So sánh bậc hai số học (15) - Gv: Với a,b ≥ , nÕu a < b th× a so với So sánh bậc hai số häc b nh thÕ nµo? - Ta cã thĨ chøng minh điều ngợc lại * Định lý Với a, b ≥ ; a < b ⇒ a < b Víi a, b ≥ 0, ta cã : a < b => Giới thiệu định lý.và yêu cầu HS a< b nhắc lại ?4.So sánh Theo định lí muốn SS CBH ta cần a, 15 phải làm ? Vì 16 > 15 ( Cần SS c¸c sè c¸c CBH víi ) ⇒ 16 > 15 ⇒ > 15 Cho HS lµm ?4 Đây số cha loại , muốn dựa ĐL Vậy > 15 để SS ta cần làm gì? b, 11 ( Đa vào CBH ) V× 11 > ⇒ 11 > 11 > - Hai HS lên bảng làm, díi líp lµm vµo vë VËy 11 > Mn giải loại toán SS số ko loại ?5 Tìm x không âm ta chia làm bớc ? bớc ? a, x > x > x > -Đa số vào CBH Vậy x > -Dựa ĐL để SS b, x < ⇒ x < ⇔ x < (với x áp dụng điều làm ?5 Phần b KQ x x bậc hai x1 = = 1, 414 => x = hc x = − x2 = − = −1, 414 *Bài 5: Sbt-4 So sánh * Bài Sbt-4 a, vµ + a, Cã < c, 31 10 1< - Trả lời miệng 1+1 < +1 - Đọc đề bài, suy nghĩ trả lời - Ba em lên bảng làm phÇn b,c,d ⇔ < +1 - Nưa líp làm phần a Nửa lớp làm phần c Hớng dẫn nhà (2) - Học thuộc định lý, định nghĩa - BTVN: 1, 2, 4, Sgk-6, - Ôn định lý Pytago quy tắc tính giá trị tuyệt ®èi ; c, 31 > 25 ⇒ 31 > 25 ⇒ 31 > ⇒ 31 > 2.5 ⇔ 31 > 10 Ngày soạn: 14/08/2010 Ngày dạy: 16/08/2011 Tiết thức bậc hai đẳng thức A2 = A I Mơc tiªu -KT : Häc sinh biết có kỹ tìm điều kiện xác định A có kỹ làm việc A không phức tạp -KN : Biết cách chứng minh định lý a = a biết vận dụng đẳng thức A = A để rút gọn biểu thức - TĐ: Giáo dục ý thức học tập cho học sinh II Chuẩn bị -Gv : Bảng phụ ghi tập -Hs : Ôn định lý Pytago, quy tắc tính giá trị tuyệt đối III.Tiến trình dạy học Giáo viên - Kiểm tra Hs : ? Nêu định nghĩa bậc hai số học a viết dới dạng kí hiệu ? Các khẳng định sau hay sai a, Căn bậc hai 64 -8 b, 64 = ±8 c, ( 3) =3 d, x < ⇒ x < 25 - KiÓm tra Hs : ? Tìm số x không âm a, x = 15 b, x = 14 c, x < d, 2x < - NhËn xÐt cho điểm - Mở rộng thức bậc hai mét sè Häc sinh - Hs x ≥ x= a ⇔ x = a a, § b, S c, § d, S - Hs a, x = 225 b, x = 49 c, ≤ x < d, ≤ x < Gi¸o ¸n Đại số không GV chốt lại kiến thức quan trọng Bài Hoạt động 1: Căn thức bậc hai (10) Hoạt động GV-HS Ghi bảng GV đặt vấn đề vào Căn thức bậc hai - Yêu cầu Hs đọc trả lời ?1 *VD : 25 − x V× AB = 25 − x * A BT đại số < A lµ CTBH - Gv: Giíi thiƯu 25 − x thức * A xác định A ≥ bËc hai cđa 25 - x2 , cßn 25 - x2 biểu thức lấy hay biểu thức dới dấu - Yêu cầu Hs đọc tổng quát VD 3x xác định 3x a xác định đợc ? ( a 0) x0 A xác định A ≥ - Cho Hs lµm ?2 - Mét Hs lên bảng trình bày 2x xác định − 2x ≥ ⇔ ≥ 2x ⇔x≤ Gv chun ý sang phÇn - Cho Hs làm ?3 (Bảng phụ) ? Hãy nx quan hệ a a - Gv: Ta có định lý ∀a ta cã a = a ? §Ĩ chứng minh định lý ta cần cm điều kiện ? Hãy cm đk HS đọc to ĐLí Theo ĐL, muốn đa BT dấu BT phải viết dạng luỹ thừa ? - Cho HS làm VD2: a/ ĐS 12 b/ - Cho Hs lµm bt7/Sgk-10 - Giíi thiƯu VD4 GV nêu ý nh SGK -> vận dụng làm ?4 NÕu x ≥ th× x-2 nhËn GT nh thÕ ? Vậy KQ bao nhiêu? Luỹ thừa bậc lẻ số âm có kq Hằng đẳng thức A2 = A (19) * Định lý Với số a, ta cã a = a Cm: Sgk-9 Vd2: Sgk-9 Vd3: Sgk-9 *Bµi Sgk-10 TÝnh a, (0,1) = 0,1 = 0,1 c, − (−1,3)2 = − −1,3 = −1,3 d/ −0, (−0, 4) = −0, −0, = −0, 4.0, = −0,16 *Chó ý A neu A ≥ A = -A neu A ≤ Vd4: Rót gän a, (x − 2)2 víi x ≥ = x − = x − (v× x ≥ ) b, a víi a < = (a ) = a = − a (v× a < => a3 < Giáo án Đại số nh ? Vậy a số dơng hay ©m? 0) Cñng cè (7’) ? A cã nghÜa nµo ? ViÕt CT tÝnh A2 - Cho Hs làm số tập củng cố - Yêu cầu Hs làm (c,d) - Yêu cầu Hs hoạt động nhóm Sgk Nửa lớp làm câu a Nửa lớp làm câu b - Hai em lên bảng làm - Hoạt động theo nhóm - Đại diện hai nhóm trình bày Hớng dẫn nhà (2) - Nắm vững điều kiện để * Bài 8/ Sgk-10 Rót gän c, a = a = 2a d, (a − 2) = 3(2 − a) ( víi a < 2) * Bµi 9/ Sgk-11 a, b, x = x2 = ⇔ x = ⇔   x = −7 x = x = −8 ⇔ x = ⇔ x = A có nghĩa, đẳng thức A2 = A - Hiểu cách cm định lý a = a víi mäi a - BTVN 8(a,b), 10, 11, 12/ Sgk-10 Ngày soạn : 21/08/2011 Ngày dạy : 22/08/2011 TiÕt lun tËp I Mơc tiªu - KT : Hs đợc rèn kỹ tìm điều kiện x để thức có nghĩa, biết áp dụng đẳng thức A2 = A để rút gọn biểu thức -KN : Hs đợc luyện tập phép khai phơng để tính giá trị biểu thức số, phân tích đa thức thành nhân tử, giải phơng trình -TĐ : Rèn ý thức học, cách trình bày cho học sinh II Chuẩn bị -Gv : Bảng phụ ghi tập -Hs : Làm tập III/ Phơng pháp : Đàm thoại , nêu vấn đề IV.Tiến trình dạy học ổn định lớp KTBC (6) Giáo viên - Kiểm tra Hs : ? Nêu điều kiện để A có nghĩa ? Tìm x để thức cã nghÜa a, x + b, −3 x + - KiÓm tra Hs : Häc sinh - Hs : A≥ −7 b, x a, x Giáo án Đại số ? Điền vào chỗ ( ) sau - Hs  A ≥ A2 = =   A < ? Rót gän : a, (2 − 3) a,2 − b, 11 − b, (3 − 11) - KiÓm tra Hs : ? Chøng minh a, ( − 1) = − b, − − = −1 - GV : nhận xét, cho điểm , chốt - Hs a,( − 1)2 = 3− 3.1+ = b, − = 3− + = ( − 1)2 = Bài Hoạt động 1: Tính (10) Hoạt động GV-HS Ghi bảng ? Hãy nêu thứ tự thực phép tính Tính biểu thức * Bài 11/ Sgk-11 Muốn THPT trớc tiên cần làm ? a, 16 25 + 196 : 49 (TÝnh CBH cña tõng sè ) = + 14 : = 20 + = -H lên bảng làm phần a, b Dới lớp làm 22 vào sau ®ã nhËn xÐt 2 b, 36 : 2.3 18 − 169 = 36 : 18 − 13 = 36 : 18 - 13 = - 13 = -11 c, d, 81 = = 3 + 42 = + 16 = 25 = Hoạt động 2: Tìm điều kiện để thức có nghĩa Tìm x để thức có ? cã nghÜa nµo nghÜa −1 + x * Bµi 12/ Sgk-11 ? Tư lµ > vËy mÉu phải 1 (> 0) c, có nghÜa ⇔ −1 + x −1 + x VËy x nhận GT ? Vì > + x > ⇒ x > ? Cã nhËn xÐt g× vỊ biĨu thøc : + d, + x cã nghÜa víi mäi x x2 V× x ≥ ⇒ + x ≥ (víi mäi x) * Bµi 16/ Sbt-5 ? TÝch a.b > nµo a, ( x − 1)( x − 3) cã nghÜa ( Khi a vµ b cïng dÊu) ? VËy nµo ( x − 1)( x − 3) ≥  x − 1≥  x − 1≤ h c   x − 3≥  x− 3≤ - Khi - Gọi 2Hs lên bảng giải hai hệ bpt - Theo dõi đề chỗ trả lêi ⇔ ( x − 1)( x − 3) ≥ x −1 ≥ x −1 ≤ ⇔ hc  x − ≥ x − ≤ x −1 ≥ x ≥ ⇔ ⇔ x≥3 +)  x − ≥ x ≥ x −1 ≤ x ≤ ⇔ ⇔ x ≤1 +)  x − ≤ x ≤ VËy ( x − 1)( x − 3) cã nghÜa x ≥ theo gỵi ý gv x Giáo án Đại số - Hai em lên bảng làm, dới lớp làm vào Hoạt động 3: Rút gọn biểu thức - Đa đề lên bảng Rút gọn biểu thức * Bài 13/ sgk-11 ? Để rút gọn ta biến ®ỉi nh thÕ nµo a, a − 5a với a < (Biến đổi biểu thức chøa = a − 5a = −2a − 5a = −7 a (v× a< luü thõa bËc sau ®ã rót gän) 0) b, 25a + 3a víi a - Gọi Hs lên bảng làm bµi (5a ) + 3a = 5a + 3a = 5a + 3a = 8a 5a ≥ ) (vì Hoạt động 4: Phân tích thành nhân tử Phân tích thành nhân tử ? Nhắc lại cách phân tích đa * Bài 14/Sgk-11 thức thành nhân tử a, x2 – = x − ( 3) = ( x + 3)( x − 3) BT 14 em chọn cách Dùng HĐT Phần a gợi cho em nghĩ đến HĐT ? ( Hiệu bình phơng ) d, x 5.x + H·y viÕt sè d¹ng LT bËc 2? ( ( 3) = x − 5.x + ( 5) = ( x − 5) T¬ng tự , phần d gợi cho em nghĩ tới HĐT (Bình phơng hiệu ) * Bài 19/Sbt-6: Rút gọn phân - Hai em lên bảng làm thức Muốn rút gọn phân thức em cần làm x2 g× ? víi x ≠ − x + (Viết tử dới dạng tích sau rút ( x − 5)( x + 5) gän cho mÉu ) = = x− H Ph©n tÝch x - thành nhân x+ tử HS lên bảng chữa Hoạt động 5: Giải phơng trình Giải phơng trình ? Nêu cách giải pt * Bài 15/ Sgk-11 ? áp dụng kiến thức a, x2 – = Thùc hiƯn chun vÕ C¸ch 1: x − = ⇔ x = ⇒ x1 = ; x2 = − ? cách khác ko? áp dụng định nghĩa bậc hai dùng HĐT Tơng tự gọi Hs lên bảng làm Cách 2: x = ⇔ ( x − 5)( x + 5) = ⇔ x − = hc x + = ⇔ x = hc x = − b, x − 11.x + 11 = Giáo án Đại số phần b Phần b ta dùng HĐT ? ( BP hiƯu ) GV lu ý HS quan s¸t kÜ toán -> chọn cách giải phù hợp ( x − 11) = ⇔ x − 11 = ⇔ x = 11 Cñng cè (2’) ? Trong học hôm ta giải dạng toán ? Ta sử dụng kiến thức để giải toán Hớng dẫn nhà (1) - Ôn lại kiến thức 1, Học thuộc lòng HĐT ®¸ng nhí ë líp - BTVN: 16/ Sgk-12 12, 14, 15, 17/ Sbt-5,6 Ngàysoạn: 21/08/2011 Ngày dạy: 22/08/2011 Tiết Đ3 liên hệ phép nhân phép khai phơng I Mục tiêu - KT :Hs nắm đợc nội dung cách chứng minh định lý liên hệ phép nhân phép khai phơng -KN : Có kỹ dùng quy tắc khai phơng tích nhân bậc hai tính toán biến đổi biểu thức -TĐ : Rèn kỹ tính toán biến đổi thức bậc hai II Chuẩn bị -Gv : Bảng phụ -Hs : MTBT III.Tiến trình dạy học ổn định lớp KTBC (5) Giáo viên - Kiểm tra Hs : ? Trong câu sau, câu câu sai 2x xác định x xác định x x2 ( −0,3) = 1, − (−2) = (1 − 2) = − - NhËn xÐt cho ®iĨm Häc sinh 1.S 2.Đ 3.Đ 4.S 5.Đ Bài Hoạt động 1: Định lý (15) Hoạt động GV-HS Ghi bảng GV đặt vấn đề vào Định lý Giáo án Đại số Tính so sánh: 16.25 16 25 (Bằng = 20) - Gv: Đây trờng hợp cụ thể, để tổng quát ta phải cm định lý sau ? Hãy chứng minh định lý HS suy nghĩ tìm cách CM - Gv: Hớng dẫn ? Có nhận xét ab a b ?Mở rộng VT chứa nhiều thừa số ta ghi đợc KQ - > GV giới thiệu ý * VD 16.25 = 16 25 * Định lý: Víi a, b ≥ ta cã a.b = a b Cm: Sgk-13 * Chó ý a.b.c.d = a b c d Ho¹t động 2: áp dụng (19) - Từ định lý theo chiều từ trái sang phải ta có quy tắc khai phơng tích ? Hãy phát biểu quy tắc Muốn khai phơng tích ta chia làm bớc ? -Khai phơng thừa số -Nhân KQ lại GV cho HS vËn dơng lµm ?2 ? Qua ?2 em có nhận xét - Gv: Với biểu thức mà thừa số dới dấu bình phơng số ta áp dụng quy tắc Nếu không ta biến đổi thành tích thừa số viết đợc dới dạng bình phơng số - Gv: Tiếp túc giới thiệu quy tắc nhân thức bậc hai nh Sgk HS đọc qui tắc - Cho Hs lµm ?3 - Gv: Theo dâi híng dÉn Hs lµm bµi GV l ý HS tuú tõng bµi mà chọn cách giải cho phù hợp - Giới thiệu cho Hs ý: Với A, B biểu thức không âm AB = A B - Gv: Phân biệt cho Hs ( A ) (a) 2 áp dụng a, Quy tắc khai phơng tÝch (Sgk-12) ?2 TÝnh a, 0,16 0,64 225 = 0,16 0, 64 225 = 0,4 0,8 15 = 4,8 b, 250 360 = 25 36 100 = 25 36 100 = 10 = 300 b, Quy tắc nhân bậc hai (Sgk-13) ?3 Tính a, 75 = 75 = 225 = 15 b, 20 72 4,9 = 20 72 4,9 = 36 49 = 36 49 = = 84 *Chó ý Víi A ≥ ; B ≥ A.B = A B ( A ) = A2 = A Cho Hs làm ?4 Giải BT ta dùng KT - Khai phơng tích - Hằng đẳng thøc A = /A/ ?4 Rót gän biĨu thøc ( a, b ≥ ) a, 3a 12a = 36a = (6a ) = 6a = 6a b, 2a 32ab = 64a 2b = (8ab) =8ab (v× a ; b ) Giáo án Đại số Củng cố (5) ? Hãy nêu định lý liên hệ phép nhân phép khai phơng ? Hãy phát biểu quy tắc khai phơng tích quy tắc nhân bậc hai - Cho Hs làm số tập củng cố ?Phần c ta có dùng qui tắc Ko ? ? (Ko , KQ khai ko chẵn) ?Vậy ta cần làm để KQ chẵn (Nhân thừa số 12,1 360) Nếu cho a lớn boặc = th× - a sÏ nhËn GT ntn? Muốn đa a , em phải làm ? Viết BT dd luỹ thừa bậc * Bµi 17/ Sgk-14 b, 24 (-7)2 = (22 ) (−7) = 22 = 28 c, 12,1 360 = 121 36 = 121 36 = 11 = 66 * Bµi 19/ Sgk-15 b, a (3 − a ) víi a ≥ = (a ) (3 − a ) = a − a = a (a − 3) (v× a ≥ ) a ( a − b) víi a > b a−b 1 = ( a ) ( a − b) = a2 a − b a −b a −b = a (a − b) = a a −b d, PhÇn d nÕu a > b BT a - b có giá trị ntn ? (>0) áp dụng qui tắc HS lên bảng làm - GV chữa chốt KT quan träng Híng dÉn vỊ nhµ (1’) - Häc thuộc định lý quy tắc, xem VD, tập ®· lµm - BTVN: 18, 19(a,c), 20, 21, 22/ Sgk-14,15 23, 24/ Sbt-6 Ngày soạn: 28/08/2011 Ngày dạy: 29/08/2011 Tiết LUYỆN TẬP A/Mục tiêu  Học xong tiết HS cần phải đạt được:  Kiến thức Gi¸o ¸n Đại số - Ôn tập kĩ lí thuyết tập chuẩn bị kiểm tra chơng IV - BTVN : Làm phần tập lại Ngy son : 15/04/2012 Ngày dạy : 17/04/2012 Tiết 66 KIỂM TRA 45 PHÚT A/Mục tiêu  Kiến thức - Đánh giá tiếp thu kiến thức học sinh từ đầu chương IV Kiểm tra kiến thức hàm số bậc hai y = ax2 ( a ) phương trình bậc hai ẩn số  Kĩ năng- Kiểm tra kỹ tính giá trị hàm số, tìm giá trị biến số, kỹ giải phương trình bậc hai theo cơng thức nghiệm nhẩm nghiệm theo hệ thức Vi – ét, áp dụng định lí Vi – ét tính tổng tích hai nghiệm phương trình  Thái độ - Rèn tính độc lập , tự giác, ý thức học tập tư toán học cho học sinh B/Chuẩn bị thầy trò - GV: Mỗi HS đề kiểm tra - HS: Máy tính I Kiểm tra Cấp độ Nhận biết Chủ đề Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm % 1,0 1,0 2,0 Cộng Cấp độ cao 1,5 2,5 điểm = 25% Vận dụng mức độ cao phép biến đổi 1,5 1,0 2,0 20% 3,0 30 % 8,0 50 % 5,5 điểm = 55% 1 1,0 điểm = 10% 10 điểm 100% Bài 1: (3 điểm) Vẽ đồ thị hàm số y = x y= - x + mặt phẳng toạ độ Oxy Bài 2: (3 điểm) Giải phương trình: a) 3x2 - 8x + = b) (2x - 1)(x - 3) = - 2x+ Bài 3: (4 điểm) Cho phương trình : 2x2 - 7x - = (gọi x1; x2 hai nghiệm phương trình) a) Khơng giải phương trình, tính: x1 + x2 ; x1x2 2 b) Tính giá trị biểu thức: A = 12 − 10 x1 x + x1 + x C/ỏp ỏn v biu im Giáo án Đại số Bài 1: (3 điểm) - Lấy điểm thuộc đồ thị hai hàm số điểm - Yêu cầu vẽ đẹp, xác điểm Bài 2: (3 điểm) Mỗi câu 1,5 điểm a) 3x2 - 8x + = Ta có: ∆ ' = 16 − 3.5 = 16 − 15 = > ( 0,75 điểm) Phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 = + = ; x2 = − = (0,75 điểm) 3 b) (2x - 1)(x - 3) = - 2x+ x2 − x − x + = −2 x + x2 − x + = (0,75 điểm) Ta có ∆ = ( −5)2 − 4.2.1 = 25 − = 17 Phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 = 5+ 17 ; x2 = 5− 17 ( 0,75 điểm) Bài 3: (4 điểm).Mỗi câu điểm a) Ta có: ac = - < nên phương trình ln có hai nghiệm phân biệt ( điểm) −7 = −1 Theo định lí Vi-ét, ta tính được: x1 + x2 = − x1x2 = 2 2 ( điểm) b) A = 12 − 10 x1 x + x1 + x = 12 – 10x1x2 + (x1 + x2)2 – x1x2 ( 0,5 điểm) = 12 – 12x1x2 + (x1 + x2)2 ( 0,5 điểm) ( ) 49 −1 = 12 – 12 + = 12 + + 49 121 = 18 + = = 30,25 ( 0,5 điểm) 4 ( 0,5 điểm) Ngày soạn : 22/04/2012 Ngày dạy : 23/04/2012 Tiết 67 ÔN TẬP CUỐI NĂM (TIẾT 1) A/Mục tiêu  Kiến thức - Học sinh ôn tập kiến thức định nghĩa, phép toán bậc hai, phép biến đổi bậc hai  Kĩ - Học sinh rèn luyện rút gọn, biến đổi biểu thức, tính giá trị biểu thức vài câu hỏi dạng nâng cao sở rút gọn biểu thức chứa bậc hai  Thái độ - Học sinh tích cực, chủ động ơn tập, tự củng cố kiến thức học hướng dẫn giáo viên B/Chuẩn bị thầy trò - GV: Bảng phụ tóm tắt phép biến đổi thức bậc hai - HS: Ôn tập lại kiến thức học bậc hai bậc ba, làm tập phần ôn tập cuối năm sgk trang 131, 132 ( tập từ đến 5) C/Tiến trình dạy I Tổ chức (1 phút) II Kiểm tra cũ (thông qua ôn tập) III Bài (40 phút) Hoạt động GV HS Nội dung Lí thuyết (15 phút) - GV nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời miệng sau GV tóm tắt kiến thức vào bảng phụ - Nêu định nghĩa bậc hai số a ≥ 0? - Phát biểu quy tắc khai phương tích qui tắc nhân thức bậc hai ? Viết công thức minh hoạ ? - Phát biểu quy tắc khai phương thương qui tắc chia hai thức bậc hai ? Viết công thức minh hoạ ? - Nêu phép biến đổi thức bậc hai ? - Viết công thức minh hoạ phép biến đổi ? ? Thế khử mẫu biểu thức lấy bậc hai Trục thức mẫu ? Viết công thức ? +) GV khắc sâu cho học sinh định nghĩa bậc hai phép biến đổi bậc hai thụng qua bng ph Giáo án Đại số Định nghĩa bậc hai: Quy tắc nhân, chia bậc hai: a) Phép nhân - Khai phương tích: A.B = A B (A, B ≥ 0) b) Phép chia - Khai phương thương: A A = (A ≥ 0; B > 0) B B Các phép biến đổi CBH: a) Đưa thừa số - vào dấu căn: (B ≥ 0) A2B = A B b) Khử mẫu biểu thức lấy căn: A AB = (AB ≥ 0; B ≠ 0) B B c) Trục thức mẫu: A AB = (A ≥ 0; B > 0) B B Am B = A-B A± B Luyện tập ( 25 phút) (A ≥ 0; B ≥ 0; A ≠ B) - GV nêu nội dung tập yêu cầu học Bài tập 1: Rút gọn biểu thức: sinh trình bày miệng cách làm A = 3− 2 3+ 2 - HS: Đối với biểu thức A ta thực phép nhân phá ngoặc thu gọn biểu = 32 − 2 = − = thức đó, phần B ta thực trục 2 thức mẫu thu gọn biểu thức 2+ − 2− 2+ 2− − - GV gọi học sinh trình bày bảng B = = − + 2− 2+ - Muốn rút gọn biểu thức có chứa bậc hai ta làm ? 4+ +3− 4+ −3 - GV gợi ý cách phân tích = = =8 22 − 4−3 a + a = a a +1 Bài tập 2: Rút gọn biểu thức a − a = a a −1  a+ a   a− a  Ta có rút gọn tử mẫu phân B =  + ÷ 1 − ÷(với a > 0; a ≠ 1) a +1 ÷ a −1 ÷     a+ a thức không ? Giải: a +1  a a +1   a a −1  - Gv yêu cầu học sinh trình bày lời giải     1− Ta có: B = + toán  a +1   a −1     - GV yêu cầu học sinh suy nghĩ trình bày cách làm tập (Sgk -132) = + a − a = − a = 1- a GV gợi ý: Vậy B = – a Ta có: x + x + = x + Bài tập (Bài tập 5/Sgk- 132) ĐK: x > x ≠ x − = ( x + 1)( x − 1)  2+ x x −  x x + x − x −1 - Hãy phân tích mẫu thức thành nhân − Ta có:  ÷  ÷ tử sau tìm mẫu thức chung x  x + x +1 x −1  - GV hướng dẫn tìm mẫu thức chung   x −2 MTC = x +1 x −1  2+ x − ÷ x( x + 1) − ( x + 1) = ( x + 1)( x − 1) ÷ x  x +1 ÷ - Hãy quy đồng mẫu thức biến đổi rút   gọn biểu thức ? ( ( ( )( ( ) ) ( ( ( )( ( ) ) ( ) ) ) ( ( ) ( )( ) ) ( ) )( ) ( ) ( ) ) - GV hướng dẫn gợi ý để học sinh trình bày phần qui đồng, rút gọn biểu thức - HS làm sau trình bày lời giải GV nhận xét chữa chốt cách làm Giáo án Đại số (2 + x )( x − 1) − ( x − 2)( x + 1) ÷ ( x − 1) x +  = ÷ x  ÷ x +1 x −1    x −2+ x− x − x+ x −2 x −2  ÷ =  ÷  ÷ x +1 x −1   ( ( )( x+1 ) )( ( )( ( ( ) ) ) ) x−1 x = ( x )( x +1 ( x + 1) ( x − 1) =2 x x −1 ) Chứng tỏ giá trị biểu thức không phụ thuộc vào biến x IV Củng cố (2 phút) - GV khắc sâu lại kiến thức kiến thức vận dụng trình giải tập V Hướng dẫn nhà (2 phút) - Xem lại tập chữa , nắm cách làm dạng tốn Ngày soạn : 22/04/2012 Ngày dạy : 24/04/2012 Tiết 68 ÔN TẬP CUỐI NĂM (TIẾT 2) A/Mục tiêu  Kiến thức - Học sinh ôn tập kiến thức hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai - Làm  Kĩ - Học sinh rèn luyện thêm kỹ giải phương trình, giải hệ phương trình, áp dụng hệ thức Vi - ét vào giải tập  Thái độ - Học sinh tích cực, chủ động giải tập B/Chuẩn bị thầy trò C/Tiến trình dạy I Tổ chức (1 phút) II Kiểm tra cũ (thông qua ôn tập) III Bài (41 phút) Hoạt động GV HS Nội dung Lí thuyết (15 phút) - GV nêu câu hỏi, HS trả lời sau chốt Hàm số bậc nhất: khái niệm lên bảng a) Công thức hàm số: y = ax + b ( a ≠ ) b) TXĐ : Mọi x ∈ R - Nêu công thức hàm số bậc nhất; tính chất - Đồng biến: a > ; Nghịch biến : a < biến thiên đồ thị hàm số ? - Đồ thị đường thẳng qua hai điểm A(xA; yA) B (xB; yB) Hoặc qua hai - Đồ thị hàm số đường ? qua  b  điểm đặc biệt P ( ; b ) Q  − ;0 ÷ điểm ?  a  - Thế hệ hai phương trình bậc Hệ hai phương trình bậc hai ẩn:  ax + by = c hai ẩn số ? a) Dạng tổng quát: HPT  a ' x + b ' y = c ' - Cách giải hệ hai phương trình bậc b) Cách giải: hai ẩn ? - Giải hệ phương pháp cộng - Hàm số bậc hai có dạng ? Nêu cơng thức tổng qt ? - Tính chất biến thiên hàm số đồ thị hàm số ? - Đồ thị hàm số đường ? nhận trục trục đối xứng ? - Nêu dạng tổng quát phương trình bậc hai ẩn cách giải theo công thức nghiệm - Viết hệ thức vi - ét phương trình ax2 + bx + c = ( a ≠ ) +) GV khắc sâu lại kiến thức phương trình , hệ phương trình Hệ thc Vi ột Giáo án Đại số - Giải hệ phương pháp - Giải hệ phương pháp đồ thị Hàm số bậc hai : a) Công thức hàm số: y = ax (a ≠ 0) b) TXĐ: Mọi x ∈ R - Với a < 0: Hàm số đồng biến x < nghịch biến x > - Với a > 0: Hàm số đồng biến x > nghịch biến x < - Đồ thị hàm số Parabol đỉnh O (0; 0) nhận Oy làm trục đối xứng Phương trình bậc hai ẩn: a) Cơng thức nghiệm: Cho phương trình bậc hai: ax + bx + c = (a ≠ 0) (1) +) Nếu ∆ > ⇒ phương trình có hai nghiệm: −b + ∆ −b − ∆ ; x2 = x1 = 2a 2a +) Nếu ∆= ⇒ phương trình có nghiệm kép là: b x1 = x2 = − 2a +) Nếu ∆ < ⇒ phương trình vơ nghiệm b) Hệ thức Vi - ét ứng dụng Nếu phương trình bậc hai: ax + bx + c = (a ≠ 0) (1) b  x1 + x2 = −   a Có nghiệm x1 x2  c  x x =  a  Bài tập ( 26 phút) - GV nêu nội dung toán yêu cầu học sinh suy nghĩ nêu cách làm ? - Đồ thị hàm số y = ax + b qua điểm A (1; 3) B (-1; -1) ta có phương trình ? +) HS: = a.1 + b -1= a.(-1) + b - Hãy lập hệ phương trình sau giải hệ phương trình từ xác định hệ số a; b suy cơng thức hàm số cần tìm ? +) GV khắc sâu cho học sinh cách làm tập viết phương trình đường thẳng qua điểm - Khi hai đường thẳng y = ax + b y = a'x + b' song song với ? a = a ' y = ax + b // y = a'x + b' ⇔  b ≠ b ' - ĐT hàm số y = ax + b//y = x + ta suy điều ? - Khi cơng thức hàm số ? Bài tập 6: (Sgk - 132) a) Vì đồ thị hàm số y = ax + b qua điểm A (1; 3) Thay toạ độ điểm A vào cơng thức hàm số ta có: = a.1 + b ⇔ a + b = (1 ) Vì đồ thị hàm số y = ax + b qua điểm B (-1; -1) Thay toạ độ điểm B vào cơng thức hàm số ta có: -1= a.(-1) + b ⇔ - a + b = -1 (2) Từ (1) (2) ta có hệ phương trình :  a + b =  2b = b =1 ⇔ ⇔   −a + b = −1 a + b = a = Vậy hàm số cần tìm : y = 2x + b) Vì đồ thị hàm số y = ax + b song song với đường thẳng y = x + ta có a = a' hay a = ⇒ Đồ thị hàm số cho có dạng: y = x + b (*) - Vì đồ thị hàm số qua điểm C ( ; ) nên ta thay toạ độ điểm C vào cơng thức (*) ta có: - Tìm hệ số b ? - HS trình bày theo hướng dẫn GV ghi nhớ cách làm dạng toán - GV nêu nội dung tập hướng dẫn cho học sinh trình bày lời giải tập - Nếu gọi điểm có định mà đồ thị hàm số qua M0 (x0; y0) với ∀k ∈ R ta suy điều ? - GV làm mẫu sau hướng dẫn cách làm bước cho học sinh - GV yêu cầu học sinh giải hệ phương trình phần a) tập (Sgk/132) - GV ý với y ≥ ta có hệ phương trình (I) ⇔ với hệ phương trình ?  x + y = 13  x + y = 13 ⇔  - HS:   3x − y =  3x − y = - Hãy giải hệ phương trình phương pháp cộng đại số ? - GV hướng dẫn học sinh giải hệ phương trình cách xét hai trường hợp y ≥ y < sau bỏ dấu giá trị tuyệt đối để giải hệ phương trình - GV cho học sinh giải sau nhận xét cách làm - GV khắc sâu cho học sinh cách giải hệ phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Vậy hệ phương trình cho có nghiệm ? - GV yêu cầu học sinh giải phương trình 2x - x + 3x + = - Gợi ý : Phân tích phương trình thành dạng tích giải phương trình - Phân tích thành: (x + 1).(2x2 - 3x + 6) = - Hãy giải phương trình ? - GV hướng dẫn cho học sinh đặt ẩn phụ cho toán - Đặt x2 + 5x = t sau đưa phương trình dạng bậc hai ẩn t - GV yêu cầu học sinh giải phương trình ẩn t - Thay giá trị t vào đặt ta phương trình ? giải phương trình ta có nghiệm +) Với t1 = ⇒ ta có phuơng trình ? x + 5x = - Giải pt x + 5x = ? - Tương tự học sinh trình bày trường hợp t2 = - Gi¸o ¸n §¹i sè (*) ⇔ = 1.1 + b ⇒ b = Vậy hàm số cần tìm là: y = x + Bài tập 8: (Sgk - 132) Gọi điểm cố định mà đường thẳng (k +1)x - 2y = qua M 0(x0; y0) ⇒ phương trình ( k + 1) x0 - 2y0 = có vơ số nghiệm k ∈ R ⇔ kx0 + x0 - 2y0 - = có vơ số nghiệm k ∈ R x =0 x =0 ⇔  ⇔  x0 − y0 − =  y0 = −0,5 Vậy k thay đổi, đường thẳng (k + 1) x - 2y =1 qua điểm cố định M0 (0; - 0,5) Bài tập 9: (Sgk - 133 )  x + y = 13 a) Giải hệ phương trình:  (I)  3x − y = +) Trường hợp 1: Với y ≥ ta có (I)  x + y = 13  x + y = 13 ⇔  ⇔   3x − y =  9x − 3y =  11x = 22  x = (thoả mãn) ⇔ ⇔ 3 x − y =  y = +) Trường hợp 2: Với y < ta có (I)  x − y = 13 2 x − y = 13 ⇔  ⇔ 3 x − y = 9 x − y =  x=−   x = −4  ⇔  ⇔ (thoả mãn) x − y =   y = − 33  Vậy hệ phương trình cho có hai nghiệm là: 33 ( x = ; y = )  x = − ; y = - ÷ 7   Bài tập 16: (Sgk - 133) ( 7') a) 2x - x + 3x + = ⇔ (2x3 + 2x2) + (- 3x2 - 3x) +( 6x + 6) = ⇔ 2x2(x + 1) - 3x(x + 1) + 6(x + 1) = ⇔ (x+ 1)(2x2 - 3x + 6) = (1) x +1 = ⇔ (2)  x − 3x + = Giải (1): x + = ⇔ x = -1 Giải (2) ta có: ∆ = (- 3)2 - 4.2.6 = 9- 48 =- 39 < ⇒ phương trình (2) vơ nghiệm - Vậy phương trình cho có nghiệm x = b) x( x + 1)( x + 4)(x + 5) = 12 ⇔ ( x2 + 5x )( x2 + 5x + 4) = 12 (*) Đặt x2 + 5x = t ⇒ Ta có phương trình: (*) Gi¸o án Đại số t( t + 4) = 12 ⇔ t2 + 4t - 12 = 0(a = 1; b' = 2; c = -12) Ta có ∆' = 22 - 1.(-12) = + 12 = 16 > ⇒ ∆ ' = 16 = ⇒ phương trình có nghiệm t1 = 2; t2 = - +) Với t1 = ⇒ ta có: x2 + 5x = ⇔ x2 + 5x - = Ta có: ∆ = - 4.1.(-2) = 25 + = > ⇒ phương trình có nghiệm −5 + 33 −5 − 33 x1 = ; x2 = 2 +) Với t2 = - thay vào đặt ta có: x2 + 5x = - ⇔ x2 + 5x + = ⇒ phương trình có nghiệm x3 = - ; x4 = - Vậy phương trình cho có nghiệm là: x = −5 + 33 −5 − 33 ; ; x2 = 2 x3 = -2; x4 = - IV Củng cố (2 phút) - GV khắc sâu lại cách giải phương trình, hệ phương trình lưu ý cho học sinh cách giải phương trình - Khi hai đường thẳng y = ax + b y = a'x + b' song song, cắt nhau, trùng V Hướng dẫn nhà (1 phút) - Ôn tập kỹ lại khái niệm học, xem lại tập chữa - Làm tập 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18 (Sgk/133- 134) - Vậy phương trình có nghiệm - Phương trình cho có nghiệm là: −5 + 33 −5 − 33 x1 = ; ; x2 = 2 x3 = -2; x4 = - - GV cho HS giải bảng sau nhận xét chữa chốt cách làm ******************************* Ngày soạn : 13/05/2012 Ngày dạy : 14/05/2012 Tiết 69 ÔN TẬP CUỐI NĂM (TIẾT 3) A/Mục tiêu  Học xong tiết HS cần phải đạt :  Kiến thức - Ôn tập cho học sinh tập giải toán cách lập phương trình lập hệ phương trình  Kĩ - Tiếp tục rèn kỹ cho học sinh phân loại tốn , phân tích đại lượng tốn , trình bày giải  Thái độ - Thấy rõ tính thực tế tốn học B/Chuẩn bị thầy trò - GV: Bảng phụ, máy tính, phấn màu - HS: Máy tính C/Tiến trình dạy I Tổ chức (1 phút) II Kiểm tra cũ (thông qua ôn tập) Giáo án Đại số III Bi mi (38 phỳt) Hoạt động GV HS Nội dung Lí thuyết (5 phút) GV yêu cầu học sinh nêu bước giải *) Các bước giải toán cách lập tốn cách lập phương trình hệ phương trình hệ phương trình: phương trình Bước 1: Lập phương trình (hệ phương trình ) - Tóm tắt bước giải vào bảng phụ, - Chọn ẩn, gọi ẩn đặt điều kiện cho ẩn yêu cầu học sinh ghi nhớ - Biểu diễn đại lượng chưa biết theo ẩn đại lượng biết - Nêu cách giải dạng toán chuyển động - Lập phương trình (hệ phương trình) biểu dạng toán quan hệ số thị mối quan hệ đại lượng Bước 2: Giải phương trình (hệ phương - GV khắc sâu cách giải dạng toán trình) Bước 3: Trả lời Kiểm tra xem nghiệm phương trình (hệ phương trình), nghiệm thích hợp với tốn kết luận Bài tập ( 33 phút) - GV yêu cầu đọc 11 (Sgk/133) ghi Bài tập 11: (Sgk - 133) tóm tắt nội dung tốn Tóm tắt: Giá I + Giá II = 450 - Nêu cách chọn ẩn , gọi ẩn đặt ĐK cho Chuyển 50 từ I ⇒ II ⇒ Giá II = Giá ẩn - Nếu gọi số sách lúc đầu giá I x cuốn, I ta có số sách giá thứ II lúc đầu Tím số sách giá I giá II lúc đầu ? ? Bài giải: - Hãy lập bảng số liệu biểu diễn mối quan hệ - Gọi số sách lúc đầu giá thứ x hai giá sách ĐK: (x ∈ Z ; < x < 450), số sách Đối Sau giá thứ hai lúc đầu Lúc đầu tượng chuyển (450 - x) x - 50 Giá I x - Khi chuyển 50 từ giá thứ sang 450 - x 450 - x + 50 Giá II giá thứ hai số sách giá thứ (x - Dựa vào bảng số liệu em lập 50) cuốn; số sách giá thứ hai (450 - x) + phương trình tốn giải tốn 50 = (500 - x) Theo ta có phương trình: - GV gọi học sinh lên bảng trình bày tốn 500 − x = ( x − 50) - GV nhận xét chốt lại cách làm ⇔ - 5x + 2500 = 4x - 200 ⇔ - 9x = - 2700 ⇔ x = 300 ( thỏa mãn ĐK ẩn ) Vậy số sách lúc đầu giá thứ 300 - GV cho HS đọc 12 (Sgk-133) cuốn; số sách giá thứ hai là: 450 - 300 = 150 - Bài toán thuộc dạng toán ? Bài tập 12: (Sgk - 133) (toán chuyển động) - Gọi vận tốc lúc lên dốc x (km/h) vận tốc lúc xuống dốc y (km/h) - Diễn biến toán ? (ĐK: x > 0; y > 0) (Đi từ A đến B từ B A gồm đoạn lên - Khi từ A→ B ta có: Thời gian lên dốc dốc xuống dốc) h); Thời gian xuống dốc (h) y x - GV gợi ý học sinh làm bng bng s liu k Giáo án Đại số sẵn bảng phụ : Theo v km/h Diễn biến t (h) S (km) h x h y h x h y ta có phương trình: (1) - Khi từ B →A Thời gian lên dốc x Lên x dốc A →B (h); Thời gian xuống dốc (h) Theo Xuống y y dốc ta có phương trình: Lên 41 x + = (2) dốc x y 60 B→A Xuống - Từ (1) (2) ta có hệ phương trình : y dốc 4 x + y = - Dựa vào bảng phân tích bảng phụ, 1  (I)  Đặt = a ; = b lập hệ phương trình tốn ? x y 41 - Một HS lên bảng trình bày - GV đưa đáp án, học sinh đối chiếu chữa vào - GV chốt lại cách làm dạng toán - Hãy nêu cách giải dạng toán chuyển động thay đổi vận tốc, quãng đường, thời gian - GV yêu cầu học sinh đọc đề bài, tóm tắt 17 (Sgk/134) - Bài tốn cho ? u cầu ? - Bài toán thuộc dạng toán ? nêu cách giải dạng tốn ( Thêm bớt, tăng giảm, → so sánh cũ với mới, ban đầu sau thay đổi ) - HS làm bài, GV gợi ý cách lập bảng số liệu biểu diễn mối quan hệ Diễn Số HS Số HS Số ghế biến trên/1ghế Lúc đầu 40 Lúc sau 40 x (ghế) x−2 40 x 40 x−2  + =  x y 60    4a + 5b = 16a + 20b = ⇔ Hệ (I ) ⇔  5a + 4b = 41  25a + 20b = 41   60 12   9a = 12  a = 12 ⇔ ⇔ 41 5a + 4b = 5 + 4b = 41   12 60 60 1 1    x = 12  a = 12  a = 12 ⇔  ⇔  ⇔  1 =  4b = b =  y 15 15   15  x = 12 ⇔  (thỏa mãn điều kiện ẩn)  y = 15 Vậy vận tốc lúc lên dốc 12 km/h vận tốc xuống dốc 15 km/h Bài tập 17: (Sgk - 134) Tóm tắt: Tổng số: 40 HS; bớt ghế → ghế xếp thêm HS → Tính số ghế lúc đầu Bài giải: - Gọi số ghế băng lúc đầu lớp học x (ghế) (Điều kiện x > 2; x ∈ N *) 40 - Số HS ngồi ghế (h/s) (ghế) x - Dựa vào bảng số liệu trên, lập phương - Nếu bớt ghế số ghế lại trình giải phương trình x - (ghế) - Kết luận toán - GV khắc sâu cách giải toán cách lập phương trình, lập hệ phương trình kiến thức vận dụng - Số HS ngồi ghế lúc sau Theo ta có phương trình: 40 40 − =1 x−2 x 40 (h/s) x−2 ⇔ 40x - 40 ( x - 2) = x( x- 2) ⇔ 40x + 80 - 40x = x2 - 2x ⇔ x2 - 2x - 80 = Giáo án Đại số ' = (-1)2 - (- 80) = 81 > ⇒ ∆ ' = ⇒ Phương trình có nghiệm x1 = 10 ; x2 = - Đối chiếu điều kiện ta thấy x = 10 thoả mãn Vậy số ghế lúc đầu lớp học 10 IV Củng cố (2 phút) - Nêu lại bước giải tốn cách lập phương trình , hệ phương trình V Hướng dẫn nhà (4 phút) - Nắm vững cách giải tốn cách lập phương trình, hệ phương trình kiến thức vận dụng - Xem lại tập chữa Ngày soạn : 13/05/2012 Ngày dạy : 14/05/2012 Tiết 70 TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II A/Mục tiêu  Học xong tiết HS cần phải đạt :  Kiến thức - Hs hiểu nắm đáp án kiểm tra học kì II - Thấy chỗ sai mắc phải kiểm tra tự khắc phục sai lầm - Biểu dương làm tốt, rút kinh nghiệm làm chưa tốt  Kĩ - Củng cố khắc sâu cho HS kiến thức, kỹ liên quan đến kiểm tra học kì II  Thái độ - HS ý thức cần cố gắng để làm tốt hơn, có ý chí phấn đấu để chuẩn bị cho kì thi vào THPT Giáo án Đại số B/Chun b ca thy trò - GV: Bài kiểm tra học kì II, biểu điểm, đáp án - HS: Đề kiểm tra học kì II C/Tiến trình dạy Nội dung - Cho HS xem lại đề - GV hướng dẫn HS chữa - GV giải thích thơng báo đáp án biểu điểm - Trả cho HS để đối chiếu - Gọi số em tự nhận xét làm *) Giáo viên nhận xét ưu điểm, nhược điểm chung + Ưu điểm: - 100% số HS nộp - HS làm nghiêm túc - Nhiều bạn có cố gắng đạt điểm - Nêu tên số làm tốt, biểu dương khen ngợi HS + Nhược điểm: - Một số em trình bày chưa tốt - GV nêu số lỗi : Một số HS nhầm biến y sang biến x giải phương trình bậc hai; Chưa xác định m để phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt; trình bày giải tốn cách lập phương trình chưa đủ nội dung, viết tắt nhiều - Một số em lười ôn tập kiến thức học dẫn đến kiểm tra không đạt yêu cầu - Nêu tên số làm chưa tốt, rút kinh nghiệm Tổng kết - Rút kinh nghiệm chung cách làm Hướng dẫn nhà - Xem lại - Làm lại kiểm tra vào ghi Lớp, sĩ số Số kiểm tra Điểm 0→ TS % Dưới TS 9A (29) 9B (35) 9C (28) ÔN TẬP CHƯƠNG IV B/Chuẩn bị thầy trò - GV: - HS: C/Tiến trình dạy I Tổ chức (1 phút) % Khá TS Giỏi % TS % Gi¸o án Đại số II Kim tra bi c (5 phút) - HS1: Nêu dạng đồ thị hàm số y = ax2 ( a ≠ ) Nêu công thức nghiệm phương trình bậc hai hệ thức Vi- ét - HS2: Giải phương trình 3x4 - 7x2 + = III Bài (34 phút) Hoạt động GV HS Nội dung Ơn tập lí thuyết (10 phút) - GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi Hàm số y = ax2 ( a ≠ ) Sgk - 60 sau tập hợp kiến +) Nếu a < hàm số đồng biến x - Hàm số y = ax2 đồng biến, nghịch biến +) Nếu a > hàm số nghịch biến x < ? Xét trường hợp a x ? đồng biến x > - Nêu dạng đồ thị hàm số y = ax Đồ thị hàm số y = ax2 ( a ≠ ) Đồ thị hàm số y = ax ( a ≠ ) Parabol +) Nếu a > Parabol có bề lõm quay lên +) Nếu a < Parabol có bề lõm quay xuống - Viết công thức nghiệm công thức nghiệm thu gọn ? Cơng thức nghiệm phương trình bậc hai: Cho phương trình bậc hai: - Yêu cầu hai HS lên bảng viết công ax + bx + c = (a ≠ 0) (1) thức nghiệm +) Nếu ∆ > ⇒ phương trình có hai nghiệm: −b + ∆ −b − ∆ - HS lớp theo dõi nhận xét ; x2 = x1 = 2a 2a +) Nếu ∆= ⇒ phương trình có nghiệm kép b - Viết hệ thức Vi - ét cho phương trình là: x1 = x2 = − 2a bậc hai ax + bx + c = (a ≠ 0) +) Nếu ∆ < ⇒ phương trình vơ nghiệm - Nêu cách tìm hai số u , v biết tổng Hệ thức Vi - ét ứng dụng tích chúng Nếu phương trình bậc hai: - HS: Nếu hai số u v thoả mãn ax + bx + c = (a ≠ 0) (1) u + v = S b  (S ≥ 4P)  x1 + x2 = −   a u.v = P Có nghiệm x1 x2  c Thì u v nghiệm phương trình  x x =  bậc hai: x2 - Sx + P = a  Bài tập ( 26 phút) - GV nêu nội dung tập yêu cầu học Bài tập 54: (Sgk/63) sinh suy nghĩ cách làm ? *) Vẽ đồ thị hàm số y = x 2 - Nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax ( a ≠ Bảng số giá trị tương ứng x y 0) cho biết dạng đồ thị với sau : a > a < ? - áp dụng vẽ hai đồ thị hàm số x -4 -2 Gợi ý : y = x2 1 + Lập bảng số giá trị hai hàm số ( x = - ; - ; ; ; ) - GV yêu cầu học sinh biểu diễn điểm *) Vẽ đồ thị hàm số y = − x mặt phẳng toạ độ sau vẽ đồ Bảng số giá trị tương ứng x y nh Giáo án Đại số th hai hm s mặt phẳng Oxy sau: - Có nhận xét hai đồ thị hai hàm x số ? y = − x2 - Đường thẳng qua B (0 ; 4) cắt đồ thị (1) điểm ? có toạ độ bao M nhiêu ? ’ - Tương tự xác định điểm N N' phần (b) ? Theo hai cách: +) ước lượng hình vẽ +) Tính tốn theo cơng thức - Cơng thức: Theo đề xN ' = −4, xN = nên: yN = − xN2 = −4 yN ' = − xN2' = −4 - GV nêu nội dung tập yêu cầu học sinh nêu dạng phương trình cách làm tập ? - Để giải phương trình: 3x - 12x + = ta làm ? - HS làm sau lên bảng trình bày lời giải +) GV nhận xét chốt lại cách làm : - Chú ý: dạng trùng phương cách giải tổng quát - Nêu cách giải phương trình - Ta phải biến đổi ? đưa dạng phương trình để giải ? - Gợi ý : quy đồng , khử mẫu đưa phương trình bậc hai ẩn giải phương trình -4 -2 -4 -1 -1 -4 B M N a) M' ( - N’ 4;4);M(4;4) B’ b) N' ( - ; - ); N ( ; - 4) ; NN' // Ox NN' qua điểm B'(0 ; - 4) ⊥ Oy Bài tập 56: (Sgk - 63) Giải phương trình: a) 3x - 12x + = (1) Đặt x2 = t (Đ/K: t ≥ 0) Ta có phương trình: 3t - 12t + = (2)(a = 3; b = -12; c = 9) Vì : a + b + c = + (-12) + = Nên phương trình (2) có hai nghiệm là: t1 = 1; t2 = ⇒ +) Với t1 = x2 = ⇒ x = ±1 +) Với t2 = ⇒ x2 = ⇒ x = ± Vậy phương trình (1) có nghiệm là: x1 = -1; x2 = 1; x3 = − ; x = 3 Bài tập 57: (Sgk - 64) Giải phương trình: b) x2 x x + − = - Học sinh làm sau đối chiếu với đáp ⇔ 6x2 - 20x = (x + ) án GV ⇔ 6x2 - 25x - 25 = (a = 6; b = - 25; c = - 25) - Phương trình có dạng ? để giải Ta có ∆ = ( -25) - 4.6.(-25) = 25 49 > ⇒ ∆ = 25.49 = 35 phương trình ta làm ? Vậy phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt theo bước ? - Học sinh làm vào vở, GV kiểm tra là: 25 + 35 25 − 35 nhận xét khắc sâu cho học sinh cách = ; x2 = =− x1 = giải phương trình chứa ẩn mẫu 2.6 2.6 x 10 − x x 10 − x - GV đưa đáp án trình bày giải mẫu = ⇔ = (1) toán học sinh đối chiếu c) x − x − x x - x( x − 2) chữa lại - ĐKXĐ: x ≠ x ≠ - Ta có phương trình (1) ⇔ x.x 10 − x = (2) x( x − 2) x( x − 2) Gi¸o ¸n §¹i sè ⇔ x2 + 2x - 10 = (3) (a = 1; b' = 1; c = -10) - Nếu phương trình bậc hai có nghiệm Ta có : ∆' = 12 - (-10) = 11 > ⇒ ∆ ' = 11 tổng tích nghiệm phương ⇒ phương trình (3) có hai nghiệm phân biệt trình thoả mãn hệ thức ? là: - Học sinh phát biểu nội dung hệ thức x = −1 + 11 ; x = −1 − 11 Vi - ét b  x1 + x2 = −   a   x x = c  a  - Đối chiếu điều kiện ta thấy hai nghiệm thoả mãn phương trình (1) ⇒ phương trình (1) có hai nghiệm là: x1 = −1 + 11 ; x = −1 − 11 Bài tập 60: (Sgk - 64) - Vậy biết nghiệm phương a) Phương trình 12x2 - 8x + = có nghiệm x trình ta tìm nghiệm lại theo Vi - ét không ? áp dụng tìm = nghiệm lại phương trình ? Theo Vi - ét ta có: x1.x2 = 12 1 1 ⇒ x2 = : x1 = : = 12 12 - GV cho học sinh làm sau nhận xét chốt lại cách làm ? - Có thể dùng hệ thức tổng tích để Vậy phương trình có hai nghiệm là: 1 tìm x2 ? x1 = ; x2 = - Hai số u ,v nghiệm phương trình c) Phương trình x + x − + = có nghiệm biết u + v = S u.v = P ? x1 = theo Vi - ét ta có: - Hai số nghiệm phương trình 2− x1.x2 = = 2− bậc hai: X − SX + P = 2− 2− ⇒ x2 = = −1 - Vậy áp dụng vào tốn ta có ⇒ x2 = x1 u , v nghiệm phương trình bậc Bài tập 61: (Sgk - 64) hai ? a) Vì u + v = 12 u.v = 28 nên theo HS: X − 12 X + 28 = Vi - ét ta có u, v nghiệm phương trình: - Hãy giải phương trình để tìm số u x - 12 x + 28 =2 Ta có ∆' = (- 6) - 1.28 = 36 - 28 = > v ⇒ ∆ ' = 2 ⇒ Phương trình có hai nghiệm - Hãy áp dụng hệ thức Vi - ét để tìm hai x1 = + 2 ; x = − 2 số biết tổng tích chúng Do u > v ⇒ ta có u = x1 = + 2; v = x2 = − 2 b) Theo ta có u + v = ; u.v = - nên theo Vi - ét u , v nghiệm phương trình bậc hai : x2 - 3x - = Có ∆ = (-3)2 - 4.1.(-3) = + 12 = 21 > ⇒ ∆ = 21 ⇒ Phương trình có nghiệm: + 21 − 21 x1 = ; x2 = 2 Vậy ta có hai số u; v là:  + 21 − 21  ; ÷ ÷   (u, v) = Giáo án Đại số IV Cng c (2 phút) - GV khắc sâu cho học sinh cách giải phương trình bậc hai cách biến đổi phương trình qui phương trình bậc hai V Hướng dẫn nhà (1 phút) - Tiếp tục ôn tập cơng thức nghiệm phương trình bậc hai - Ơn tập hệ thức Vi- ét ứng dụng hệ thức Vi - ét để nhẩm nghiệm phương trình bậc hai ẩn - Làm tập lại ( Sgk trang 63, 64) - Ơn tập lại kiến thức học bậc hai bậc ba, làm tập phần ôn tập cuối năm sgk trang 131, 132 ( tập từ đến 5) ******************************* ... (A ≥ ; B >0) - Đọc ý (Sgk-18) 4a 25 b, b, 99 9 99 9 = =3 = 111 111 Giải: a, 99 9 111 ?3 Tính:a, - HS, GV nhn xột Giáo án Đại số 49 25 49 25 : = : = 8 8 49 49 = = 25 25 A B (A ≥ ; B >0) A; B biểu thức... ≈ 1, 296 - Để tìm CBH 1,68 ta tìm giao (Giao dòng 1, cột 8) dòng 1, cột  Ví dụ 2: Tìm 39, 18 = ? - Để tìm 39, 18 ta tìm giao dòng 39 39, 18 ≈ 6,2 59 cột 6, 253 cộng với phần hiệu (Giao dòng 39 cột... Áp dùng làm ? Tìm 91 1 ; 98 8 ; 96 91 ? Ta có: +) 91 1 = 9, 11 100 = 9, 11 100 - GV cho h/s hoạt động nhóm trình bày ≈ 3.018.10 = 30,18 bảng Tìm 0,00168 ntn ? +) 98 8 = 9, 88.100 = 9, 88 100 ≈ 3,143.10
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an dai so 9 chuan KTKN, Giao an dai so 9 chuan KTKN, II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay