TOAN9 DE2 HK2

6 43 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 16:59

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN Trường THCS CHI LĂNG ĐỀ TOÁN LỚP (ĐỀ 2) Bài 1: (2,25 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau: a/  x  2  4x Bài 2: (1,5 điểm) �  x  1   y  3  � x   y  1  2 � c/ x  13 x  48  b/ � Cho hai hàm số y  x có đồ thị là (P) và y  x  có đồ thị là (D) a/ Vẽ đồ thị (P) và (D) mặt phẳng toạ độ Oxy b/ Cho (D’) : y = ax +b Xác định a, b biết (D’) // (D) và (D’) tiếp xúc (P) Bài 3: (2 điểm ) Cho phương trình : x  x  m  2m  (1) a) Chứng tỏ phương trình (1) ln có nghiệm x1 , x2 với giá trị m b) Tính tổng và tích hai nghiệm theo m c) Tìm m để phương trình có nghiệm x1, x2 thỏa mãn: x1 x2  x12  x2  Bài 4: (3,5 điểm) Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R) vẽ tiếp tuyến MA, MB (với A, B là tiếp điểm) và cát tuyến MCD ( với MCD nằm khác phía với MA so với bờ là OM) a) C/m: MA2 = MC MD b) Gọi I là trung điểm CD Chứng minh: tứ giác MAOI và tứ giác MBIO nôi tiếp c) Gọi H là giao điểm OM và AB Chứng minh: MH MO = MC MD suy tứ giác CHOD nội tiếp d) Vẽ tiếp tuyến C và D cắt K Chứng minh: điểm A, B , K thẳng hàng Bài 5: (0,75 điểm) Một người vay 20 triệu đồng ngân hàng thời hạn năm phải trả cả vốn lẫn lãi Song ngân hàng tiếp tục cho vay thêm năm Hết hai năm phải trả cả vốn lẫn lãi là 24.200.000 đồng Hỏi lãi suất ngân hàng là phần trăm năm ? HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 – 2018 – ĐỀ Bài Nội dung hướng dẫn chấm Bài1 (2,25đ) Bài 1: (2,25 điểm) a/ 0,75đ a) x  3x  Điểm phần 0,25điểm  x= x = b/ 0,75 đ 0,25 x x  y  21 � x  y  21 � � � x  y  5 � x  y  5 � b) �x  �x  �� �� �y  �y  c) Đặt t  x 0,25điểm 0,5điểm  t �0  0,25điểm Pt trở thành : t  13t  48  t1  16 c/ 0,75 đ t2  3 � x  �4 0,25điểm 0,25điểm Bài (1,5 đ) Bài 2: (1,5 điểm) a/ đ a) Bảng giá trị x -2 -1 0,25điểm y  x2 1 Bảng giá trị x y  3x  -2 1 0,25điểm Vẽ đồ thị 0,25 điểm b) 0,5đ 0,25điểm 0,25điểm b) a=3 b Bài 3(1,5đ) Bài 3: (2 điểm) a/ 0,75 đ   b  4ac 0,25điểm a)   m  2m  0,25điểm   (m  1) �0, m  Pt ln có nghiệm m b/ đ b) S 2 P   m  2m x1 x2  x12  x2  7P  S  0,25điểm 0,25điểm 0,25điểm 0,25điểm 7 m2  14m   0,25điểm 7 m  14m   m 1 0,25điểm Bài 4: 3,5đ A H O C M I D B Xét MAC và MDA có: � AMC chung �  MDA � ( chắn cung AC) MAC  MAC  MDA (g – g) a) 1đ  MA MC  MD MA  MA2  MC.MD Xét (O) có OI là phần đường kính 0,25điểm 0,25điểm 0,25điểm CD là dây I là trung điểm CD 0,25điểm  OI  CD I b) 1đ Xét tg MAOI có �  900 ( MA là tiếp tuyến) MAO �  900 (cmt) MIO �  MIO �  1800  MAO  Tg MAOI nội tiếp ( tổng góc đối = 1800 ) 0,25điểm Xét tg MBIO 0,25điểm � = 900 ( MA là tiếp tuyến) Có: MBO �  900 (cmt) MIO 0,25điểm �  MIO �  900  MBO 0,25điểm  Tg MAOI nội tiếp ( đỉnh kề nhìn MO góc 900) Xét AOB có OA = OB =R  AOB cân O Mà OM là phân giác ( tính chất tiếp tuyến cắt nhau) 0,25điểm 0,25điểm 0,25điểm  OM là đường cao c) 1đ  OM  AB H Áp dụng htl vào vuông MAO , đường cao AH AM2 = MH MO Mà : AM2 = MC MD  MH MO = MC MD  0,25điểm MH MD  MC MO Xét MHC và MDO có : 0,25điểm MH MD  (cmt) MC MO � chung OMD  MHC  MDO (cgc) �  MDO �  MHC  Tg CHOD nội tiếp ( góc ngoài góc đối trong) Chứng minh điểm K, C, D, O , H thuộc đường tròn �  KHO �  900  KCO 0,25điểm  KH  MO Mà MO  AB H d) 0,5đ điểm K, A, B thẳng hàng 0,25 0,5 Bài 5: 0,75 đ Bài 5: (0,75 điểm) : Gọi x% lãi suất ngân hàng cho vay năm 0,25điểm A số tiền vay + Cuối năm thứ nhất: Vốn : A Lãi : A.x% Vốn lãi : A + Ax% = A ( + x%) + Cuối năm thứ hai Vốn : A ( 1+x%) Lãi : A(1+x%) x% Vốn lãi: A ( 1+x%) + A(1+x%) x% = A ( 1+x%)2 Ta có pt: 20000000 ( 1+x%)2 = 24200000 0,25điểm ( 1+x%)2 = 1,21 + x% = 1,1 x% =0,1 x =10 Vậy lãi suất cho vay 10% năm 0,25điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN9 DE2 HK2 , TOAN9 DE2 HK2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay