TOAN8 DE7 HK2

6 44 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 16:58

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN Trường THCS Quang Trung GV: Nguyễn Thị Thanh Nhàn ĐỀ TOÁN LỚP (ĐỀ 1) Bài 1: (3 điểm) Giải phương trình sau: b/ 4x2(3x – 7) = 8(7 – 3x) a/ 3(2x – 5) + 5(x + 1) = 4(x + 1) c/ x +1 − = x − x − ( x − 1) ( x − 3) d/ x − = − 3x Bài 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số: a/ ( x − 1) < x + b/ 1− x − x > −3 −4 Bài 3:(1,5điểm) Bạn Ân mua hai hàng tổng cộng 480000 đồng (trong bao gồm 40000 đồng thuế giá trị gia tăng VAT) Biết thuế VAT loại hàng thứ I 10%, thuế VAT loại hàng thứ II 8% Hỏi không kể thuế VAT bạn Ân phải trả hàng tiền? Bài 4: (3,5 đ) Cho ∆ABC nhọn (AB < AC) có ba đường cao AD, BE, CF cắt H a/ Chứng minh: ∆ BDA ∽ ∆BFC BD.BC = BF.BA · · b/ Chứng minh: BDF = BAC c/ Chứng minh: BH.BE = BD.BC BH.BE + CH.CF = BC2 d/ Đường thẳng qua A song song với BC cắt DF K Gọi I giao điểm CK AD Chứng minh: IE // BC Bài 5:(0,5 điểm) Chú công nhân muốn đúc chi tiết máy thép có hình dáng kích thước hình vẽ Em tính thể tích thép cần có để đúc? (đơn vị đo theo centimet) - HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐỀ Bài (3) Câu Nội dung Bài 1: (3 điểm) Giải phương trình sau: a (0,75) a/ 3(2x – 5) + 5(x + 1) = 4(x + 1) ⇔ 6x – 15 + 5x + = 4x + ⇔ 7x = 14 ⇔ x=2 Điểm phần 0,25 0,25 0,25 Vậy S = {2} b b/ 4x2(3x – 7) = 8(7 – 3x) (0,75) ⇔ 4x2 (3x – 7) = – 8(3x – 7) 0,25 ⇔ 4x (3x – 7) + 8(3x – 7) = ⇔ (3x – 7)( 4x2 + 8) = ⇔ 3x – = 4x2 + = : vô lý ⇔ x= Vậy S = { 0,25 Đúng ý cho 0,25 } x +1 c − = c/ (0,75) x − x − ( x − 1) ( x − 3) (ĐKXĐ: x ≠ 3; x ≠ 1) ⇔ 0,25 ( x + 1) ( x − 1) − ( x − 3) = ( x − 1) ( x − 3) ( x − 1) ( x − 3) ( x − 1) ( x − 3) ⇒x – – x + = 0,25 ⇔ x –x =0 ⇔ x(x – 1) = ⇔ x = (nhận) x = (loại) 0,25 Vậy S = {0} d x − = − 3x (0,75) d/ 2 − 3x ≥  ⇔  x − = − 3x   x − = −2 + x  0,25  x ≤  ⇔ 4x =     −2 x = 0,25  x ≤  ⇔ x = 1( L)     x = 0( N ) Vậy: S = {0} (1,5) 0,25 Bài : (1,5 đ) Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số: a/ 0,75 a/ ( x − 1) < x + ⇔ x2 – 2x + < x2 + ⇔ – 2x < 0,25 ⇔ x>–1 0,25 Vậy S ={x/ x > – 1} Vẽ: 0,25 b/ 0,75 b/ 1− x − x > −3 −4 ⇔ 1− x − x < ⇔ 4(1 – x) < (4 – x) ⇔ – 4x < 12 – 3x 0,25 ⇔ –x < ⇔x>–8 0,25 Vậy S ={x/ x > – 8} Vẽ: 0,25 (1,5) Bài 3:(1,5 đ) Gọi giá tiền loại hàng I không kể thuế x (x > 0) 0,25  giá tiền loại hàng II không kể thuế 440000 – x Lập luận 0,25 Giá tiền mua loại hàng I có thuế : 110%x (đồng) Giá tiền mua loại hàng II có thuế : 108%(440000 – x) (đồng) 0,25 Theo đề ta có phương trình: 110 108 x+ ( 440000 − x ) = 480000 100 100 0,25 ⇔ 110 x + 108 ( 440000 − x ) = 48000000 110x + 47520000 – 108x= 48000000 ⇔ 2x = 480000 ⇔ x = 240000 (nhận) 0,25 Vậy giá tiền loại hàng I không kể thuế 240000 (đồng) 0,25 giá tiền loại hàng II không kể thuế 440000 – 240000 = 200000 (đồng) (3,5) Bài (3,5đ): a/ a/ Chứng minh: ∆ BDA ∽ ∆BFC BD.BC = BF.BA Xét ∆ BDA ∆BFC, có: · · BDA = BFC = 900 (do AD, CF đường cao ∆ABC) ·ABC chung (gt) ⇒ ∆ BDA ∽ ∆BFC (g – g) ⇒ BD BA = BF BC Nêu ý :0,5 0,25 ⇒ BD.BC = BF.BA Kết luận: 0,25 b/ · · b/ Chứng minh: BDF = BAC Xét ∆BDF ∆BAC có:  BD BA =   BF BC  ·ABC chung  0,25 0,25 ⇒ ∆BDF ∽∆BAC (cgc) 0,25 · · ⇒ BDF (yttư) = BAC c/ 0,75 0,25 c/ c/ Chứng minh: BH.BE = BF.BA AH.AD + BH.BE = AB2  Cần chứng minh: ∆AFH ∽ ∆ADB (gg) ⇒ AH.AD = AF.AB (1)  Cần chứng minh: ∆BFH ∽ ∆BEA (gg) ⇒ BH.BE = BF.BA (2) 0,25 0,25 Từ (1) (2), ta có : AH.AD + BH.BE = AF.AB + BF.BA = AB (AF + BF) = AB AB = AB2 0,25 d/ 0,75 d/ Chứng minh: IE // BC Theo định lý Ce-Va, ta có: AE CD BF =1 EC DB FA AE CD BD ⇒ =1 EC DB AM ⇒ AE CD =1 EC AM ⇒ AE AM = EC CD ⇒ 0,25 0,25 AE IA = EC ID  IE // BC (theo định lý Ta-let đảo) 0,25 (0,5) Bài 5:(0,5 điểm) Thể tích hình hộp chữ nhật lớn là: 10 20 = 1200 (cm3) Thể tích hình hộp chữ nhật nhỏ là: 10 = 100 (cm3) Vậy thể tích thép cần có để đúc là: 1200 – 100 = 1100 (cm3)
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN8 DE7 HK2 , TOAN8 DE7 HK2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay