TOAN7 DE7 HK2

5 31 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 16:58

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN Trường THCS Quang Trung GV:Bùi Thị Loan ĐỀ TOÁN LỚP (ĐỀ 1) Bài 1(2 điểm): Điều tra điểm kiểm tra tiết môn Văn học sinh lớp 7A giáo viên ghi lại sau: 10 8 8 8 6 10 a) Dấu hiệu gì? Lớp 7A có học sinh? b) Lập bảng “Tần số” Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu Bài (1,5 điểm) Cho đơn thức: M = (− x yz ) (2 xy z )3 a) Thu gọn đơn thức M b) Tìm phần hệ số, phần biến bậc đơn thức M Bài 3(2 điểm): Cho đa thức sau: P ( x) = x − x + x − x + x + x − Q ( x) = x − x − x + x + + x a) Thu gọn xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần biến b) Tính P ( x ) + Q ( x) P ( x ) − Q ( x) Bài 4(1 điểm):a) Tìm nghiệm đa thức: b Xác định hệ số m đa thức: x2 − 2x f ( x) = mx + x + 16 f ( x) Biết đa thức có nghiệm -2 Bài 5(3,5 điểm): Cho ΔABC cân A Vẽ đường cao AH a) Biết AB = 10cm, AH = 8cm Tính BH b) Chứng minh: ΔHAB = ΔHAC c) Gọi D điểm nằm AH Trên tia đối tia DB lấy E cho DE =DB Chứng minh rằng: AD + DE > AC d) Gọi K điểm CD cho CK = CD Chứng minh rằng: H, K, E thẳng hàng HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐỀ TOÁN LỚP (ĐỀ 1) Bài Bài (2đ) Nội dung hướng dẫn chấm Điểm phần Bài 1: (2 điểm) a) Dấu hiệu: Điểm kiểm tra tiết môn Văn học sinh lớp 7A a/ 0,5đ 0,25đ 0,25đ Lớp 7A có 30 học sinh b) Bảng “Tần số”: b/ 1,5 đ Điểm số (x) 10 Mo = Tần số (n) 4 2 N= 30 Tích (x.n) 16 20 30 28 56 18 20 Tổng: 194 Bài (1,5 Bài 2: (1,5 điểm) đ) M = (− x yz ) (2 xy z )3 = ( − ) ( x ) y ( z ) 23 x ( y ) ( z ) a/ 0,75đ   = (− ) 23  ( x ) x3   y ( y )3  ( z ) ( z )3    = ( x x )( y y12 )( z z ) b/ 0,75đ = x y14 z13 Mỗi cột đúng: 0,5đ 194 X= 30 TBC:0,25đ ≈ 6, 47 Mốt: 0,25 0,25đ 0,25đ 0,25đ Phần hệ số: 0,25đ 0,25đ 0,25đ x y14 z13 Phần biến: Bậc đơn thức: 36 Bài (2 đ) Bài 3: (2 điểm) a/ 1đ P ( x) = x − x + x − x + x + x − = x − x3 − x + x + x + x − 0,25đ = x − 9x + 4x + 7x − b/ đ 0,25đ Q( x) = x − 3x − x + x + + x 0,25đ = x − x + x − 3x + x + 0,25đ = x4 + x3 − 2x + P( x) = x − x3 + x + x − + Q( x) = x + x3 0,5đ −2 x + P ( x ) + Q ( x ) = x − x3 + x + x − P ( x) = x − 18 x + x + 14 x − + −Q( x) = − x − x 0,5đ +2 x − P ( x ) − Q ( x ) = x − 19 x + x + 16 x − Bài 4: đ a)0,5 đ Bài 4: (1 điểm) : a) Nghiệm đa thức là: x2 − 2x = x( x − 2) = x = 0; x = 0,25đ 0,25đ Vậy nghiệm đa thức 0, b)0,5 đ b) Vì f ( x) x = −2 f (−2) = nghiệm đa thức m.(−2) + 2.(−2) + 16 = ⇒ 4m + 12 = 4m = −12 m = −3 Vậy Bài 5: 3,5 đ m = −3 0,25đ 0,25đ f ( x) có nghiệm -2 Bài 5: (3,5 điểm) : a) Xét ΔABH vuông H có: a)1 đ AH + BH = AB + BH = 10 2 BH = 102 − 82 = 36 ⇒ BH = 36 = 6cm b) Xét ΔHAB ΔHAC vuông H có: b)1 đ c)1đ 0,5đ AH: chung AB = AC (ΔABC cân A) Nên: ΔHAB = ΔHAC ( cạnh huyền – cạnh góc vng) c) Xét ΔABD có: AD + BD > AB ( bất đẳng thức tam giác) Mà BD = DE (gt) AB = AC (ΔABC cân A) Do đó: AD + DE > AC d) Xét ΔCBD có: 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ - d)0,5đ CD trung tuyến ( DE = DB) CK = CD 0,25đ 0,25đ - Vậy K trọng tâm ΔCBD Mặt khác: EH đường trung tuyến ΔCBD (HB = HC, ΔABH = ΔACH) 0,25đ Nên: H, K, E thẳng hàng 0,25đ
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN7 DE7 HK2 , TOAN7 DE7 HK2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay