TOAN6 DE10 HK2

5 39 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 16:58

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN Trường THCS Tăng Bạt Hổ A GV: Đỗ Thị Mây ĐỀ TOÁN LỚP (ĐỀ 2) Câu 1:(3 điểm) Thực phép tính: a/ b/ � � �5 � 125% �  �: � -1,5 �+ 20160 � � �6 � d/ 3 3 � �2 c/ 7 Câu 2: (2.5 điểm) Tìm x biết: � 1� :� x  � 1,3 a/ � � b/ 6 x 7 z    c/ 12 y 18 Câu 3: (2 diểm) Bạn An đọc sách ngày Ngày thứ bạn đọc số trang, ngày thứ hai đọc tiếp số trang lại, ngày thứ ba đọc hết 60 trang cuối a/ Hỏi sách có trang? b/Tính số trang đọc ngày thứ ngày thứ hai Câu 4: (2 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Oz chovà a/ Hỏi tia Oy có phải tia phân giác góc xOz khơng? Vì sao? b/Vẽ tia Ot tia đối tia Ox tia Om tia phân giác góczOt Tính góc xOm Câu 5: (0,5 điểm) Tính tổng HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ NĂM HỌC 2017– 2018 ĐỀ Bài Nội dung hướng dẫn chấm Câu1: (3 đ) Câu 1:(3 điểm) Thựchiệnphéptính: a/ 0.75 đ 7 3    a/ 13 13 �8 � �7 3 �  �  � �  � 13 13 � �5 � �    2  b/ 0.75 đ c/ 0.75 đ 0.25 0.25 0.25  1 4 26  13 49 4   28 10   35 35 38  35 3 3 � �2 7 3 �2 �  �  � �7 � 3  2 5 2 d/ 0.75 đ Điểm phần �1 � �5 � 125% � - �: � -1,5 �+ 2016 �2 � �6 � � 11 � = : � - �+1 4 �6 � = : +1 16 31 = 16 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Câu 2:(2.5 đ) Câu 2: (2.5 điểm) Tìm x biết: � 1� :� x  � 1,3 2� � a/ a/0.75d 2x   :1,3 2x  2 0,25 điểm 0,25 điểm 2x   2x  x 0.25 0.25 5 :2  0.25 0.25 b/0.75d x = hay 0.25+ 0.25 c/1d 6 x 7 z    12 y 18 tìm x= - tìm y = 14 tìm z = 0.5 0.25 0.25 Câu 3: (1,5 điểm) 0,25 sốphầntrangsáchsaungàythứnhấtlà: (sốtrang) Sốphầntrangsáchđọc ngàythứhailà(sốtrang) a/1.d Sốphầntrangsáchđọc ngàythứbalà 0,25 Sốtrangcủaquyểnsách là: (trang) 0,25 0.25 b/ 1.d 0.5 Sốtrangsáchđọc ngàythứnhất là: (trang) Sốtrangsáchđọc ngàythứhai là: (trang) 0,5 Câu 4: (2 điểm) y z m t O x a/TrêncùngnửamặtphẳngbờchứatiaOxcó a/1đ nêntiaOynằmgiữahaitiaOxvà Oz 0,25 Ta có 0,25 VìtiaOynằmgiữahaitiaOxvà Oz VậytiaOylàtiaphângiáccủagócxOz 0,25 0,25 b/1đ Câu 5: (0,5 đ) c/ haigócxOzvàzOtlàhaigóckềbùnên 0,25 VìtiaOmlàtiaphângiáccủagóczOtnêngóctOm = 300 0,25 VìhaigócxOmvàmOtlàhaigóckềbù 0,25 nêngócxOm = 1500 0,25 Câu 5: (0,5 điểm) 10 10 10 10 + + + + 56 140 260 1400 5 5 = + + + + 28 70 130 700 �3 3 � = � + + + + �4.7 7.10 10.13 25.28 � � = 0.25 0.25
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN6 DE10 HK2 , TOAN6 DE10 HK2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay