TOAN6 DE9 HK2

6 46 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 16:58

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN Trường THCS Tăng Bạt Hổ A GV: Trần Minh Tồn ĐỀ TỐN LỚP (ĐỀ 1) Bài 1: (3 điểm) Thực phép tính: a/ −1 + − 15 c/ −7 −1  1  −13 + :  − ÷− 8 9 6 −2 −5 : + × 21 15 199 199 199 ×0,6 + × − ×20% d/ 200 200 200 b/ Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x, biết: + ×x = a) 12 1  × − x ÷ = − b)  4  +x: = c) Bài 3:(2 điểm) Sau tổng kết học kì biết số học sinh giỏi lớp 6A 24 em chiếm số học sinh lớp Biết lớp 6A có học sinh giỏi, trung bình a/ Tính số học lớp ? b/ Biết số HS tổng số học sinh lại Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với tổng số học sinh lớp Bài 4:(2 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Oz cho · · xOy = 1000 xOz = 600 a/ Tính số đo ·yOz · b/ Vẽ tia Ot tia đối tia Oz Vẽ Om phân giác ·yOt Tính số đo mOz Bài 5: (0,5 điểm) Tìm x biết: 1 1 + + + +L + + x =1 1.3 3.5 5.7 7.9 97.99 - HẾT - HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐỀ Bài Nội dung hướng dẫn chấm Điểm phần a −1 + − 15 −5 = + − 15 15 15 = b −2 −5 : + × 21 15 −21 −5 = × + × 15 −3 −2 = + −13 = −7 c.−1  1  −13 + :  − ÷− 8 9 6 −7 −1 −1 −13 = + : − 8 18 −7 −13 = + − 4 37 = 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 d 199 199 199 ×0,6 + × − ×20% 200 200 200 199   = × + − ÷ 200  5  199 = ×2 200 199 = 100 0,25 0,25 0,25 + ×x = a 12 1 ×x = − 12 ×x = − x=− : x=− 10 1  × − xb.÷ = − 4  1  − x = − :  ÷ 4  1   − 3x ÷= − 4  3x = + 17 3x = 12 17 x = :3 12 17 x= 36 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 + x : =c +x = × +x = 3 −2 +x= hay + x = 3 3 x= hay x = −1 0,25 Mỗi đáp án 0,25 a Số học sinh lớp 6A là: 24: = 40 (hs) 0,5 b Số HS lớp 6A là: ×( 40 − 24) = 12 (hs) Số HS trung bình lớp 6A là: 0,5 0,5 40 − 24 − 12 = (hs) 0,5 Tỉ số % HS TB so với lớp là: ×100% = 10% 40 a Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta có ( ¼ < xOy ¼ xOz 600 < 1000 ) nên tia Oz nằm Ox Oy 0,5 Vì Oz nằm Ox Oy nên ta có: 0,25 ¼ + zOy ¼ = xOy ¼ xOz ¼ = 1000 600 + zOy 0,25 ¼ = 1000 − 600 zOy ¼ = 400 zOy b Vì Oz Ot tia đối nên Oy nằm hai tia ¼ + tOy ¼ = tOz » yOz Oz và0 Ot ¼ Ta= có: 40 + tOy 1800 ¼ = 1800 − 400 tOy ¼ = 1400 tOy 0,25 0,25 Vì Om phân giác góc yOt nên ta có: ¼ ¼ = tOy = 140 = 700 tOm 2 Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ot ta có ( ¼ < tOz » 700 < 1800 tOm ) ¼ + zOm ¼ = tOz » tOm ¼ Ta =có: 700 + zOm 1800 ¼ = 1800 − 700 zOm ¼ = 1100 zOm nên tia Om nằm Ot Oz 0,25 0,25 51 1 1 + + + +L + + x =1 1.3 3.5 5.7 7.9 97.99  2 2  × + + + +L + ÷+ x =  1.3 3.5 5.7 7.9 97.99  1 1 1 1  × − + − + − + L + − ÷+ x = 1 3 5 97 99  98 × + x =1 99 49 + x =1 99 50 x= 99 0,25 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN6 DE9 HK2 , TOAN6 DE9 HK2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay