TOAN6 DE7 HK2

5 36 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 16:57

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN Trường THCS Quang Trung GV:Nguyễn Xuân Hoa ĐỀ TOÁN LỚP (ĐỀ 1) Bai 1: (3 điểm) Thực phép tính : a) − + +1 10 b) −1 ×4 + : 15 7 14 c) −  +    ÷ 7 d) 14 × + × + 19 11 19 11 19 Bai 2: (3 điểm) Tìm x, biết: a) x+ −5 = 12 5  x ữì = b) 12 29 29 −5 −1 −x= + c) 12 Bai 3: (2 điểm) Thư viện trường học có 1212 sách ,trong số sách sách giáo khoa , số sách sách tham khảo, số sách truyện 12 a) Thư viện có sách giáo khoa , sách tham khảo, truyện ? b) Tính số sách khơng phải sách giáo khoa ,sách tham khảo,truyện thư viện trường học , Tỉ số phần trăm số sách với số sách thư viện ? Bai 4: (2 điểm) : Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Oz cho = 50 o, = 130o(Tia Oy nằm hai tia Ox Oz) Vẽ tia Om tia đối tia Oy · a) Tính số đo ·yOz zOm b) vẽ tia Ot tia đối tia Oz Tia Ox có phải phân giác góc yOt khơng ? ? HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐỀ Bai Bài (3đ) a/ 0,75đ Nội dung hướng dẫn chấm Bai 1: (3 điểm) Thực phép tính : −3 + +1 a) 10 −3 10 = + + 10 10 10 11 = 10 0,5 0,25 −1 15 × + : b) 7 14 b/ 0,75 đ = −2 + 0,25 = 35 c/ 0,75 đ 0,25  2 − 3 + ÷ c)  7 0,25 58  31 30  − + ÷ 9  58 487 522 487 − − = = 63 63 63 = = d/ 0,75đ Điểm phần 0,25 0,25 0,25 14 × + × + d) 19 11 19 11 19   14 =  + ÷+ 19  11 11  19 14 + = 19 19 =1 0,25 0,25 0,25 Bài (3 đ) Bai 2: (3 điểm) Tìm x, biết: a/ 1đ x+ a) −5 = 12 5 + 12 95 x= 84 x= 0,25 0,25 x ữì =  b)  12  29 29 b/ đ 0,25 0,25 =− 12 −2 x= + 12 x− x= x= −8 + 12 12 0,25 −1 0,25 0,25 −5 −1 −x= + c) 12 c/ 1đ 0,25 − −x= − 12 12 −5 −x= 12 −5 x= − 12 0,25 x= 0,25 −11 12 025 0,25 Bài (2 đ) a/ 1đ Bai 3: (2 điểm) a) Thư viện có sách giáo khoa , sách tham khảo, truyện ? 0,25 Số sách giáo khoa : 1212 = 808 (cuốn) 0,25 0,25 Số sách tham khảo : 1212 = 202 (cuốn) Số truyện : 1212 b/ đ 0,25 = 101 ( cuốn) 12 b/ Tính số sách khơng phải sách giáo khoa , sách tham khảo,truyện thư viện trường học , Tỉ số phần trăm số sách với số sách thư viện ? Số sách giáo khoa ,sách tham khảo, truyện thư 0,25 viện trường học : 101+202+808= 1111( cuốn) Số sách sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện thư viện trường học là: 0,25 1212-1111=101 (cuốn) Tỉ số phần trăm số sách sách giáo 0,5 khoa ,sách tham khảo,truyện so với số sách thư viện trường học : (101:1212).100% ≈ 8,3 % Bài 4: đ a/ đ Bai 4: (2 điểm) : · a) a) Tính số đo ·yOz zOm - Tia Oy nằm hai tia Ox Oz · · + ·yOz = xOz xOy 500 + ·yOz = 1300 ·yOz = 800 0,25 · - Vì Oy Om hai tia đối ⇒ ·yOz zOm kề bù 0,25 · ⇒ ·yOz + zOm = 1800 + 800 = 1800 · ⇒ zOm · ⇒ zOm = 1000 b/ đ 0,25 b) vẽ tia Ot tia đối tia Oz Tia Ox có phải phân giác góc yOt khơng ? 0,25 · - Vì Ot Oz hai tia đối ⇒ zOy ·yOt kề bù · ⇒ zOy + ·yOt = 1800 0,25 ⇒ ·yOt = 1000 0,25 Tia Ox nằm hai tia Ot Oy · ¶ ¶ + xOy = tOy tOx · ¶ = xOy Suy ra: tOx = 500 0,25 Vậy tia Ox phân giác góc yOt 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN6 DE7 HK2 , TOAN6 DE7 HK2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay