TOAN6 DE6 HK2

5 46 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 16:57

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN Trường THCS Nguyễn Huệ GV: Nguyễn Phương Hồi TỐN – HK2 – ĐỀ Bài 1: (3 điểm) Thực phép tính : a) 11 13   12 15 19    2013 20 9� �4  � c) � � 10 � b) d) 9 9 11 4 �  �  13 18 13 18 13 Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết: 19 16 x  28 21 1 x  b) a) c) x 9  4 x Bài 3: (2 điểm) Mẹ đưa Hoa vào nhà sách mua dụng cụ học tập gồm: sách giáo khoa, tập bút Đầu tiên mua sách giáo khoa hết tổng số tiền phải trả, mua tập hết tổng số tiền phải trả cuối mua viết hết 42 ngàn đồng a) Tính tổng số tiền mẹ Hoa phải trả? b) Tính số tiền mua sách giáo khoa? Số tiền mua tập? Bài 4: (2 điểm) : Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Oz cho = 130 o, = 30o Vẽ tia Ot tia đối tia Ox a) Tính số đo � yOz � yOt b) Vẽ tia Om tia phân giác � yOz Chứng tỏ Oy tia phân giác tOm HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐỀ Bài Bài (3đ) a/ 0,75đ b/ 0,75 đ c/ 0,75 đ Nội dung hướng dẫn chấm Bài 1: (3 điểm) Thực phép tính : 11 13   12 15 105 110 104   = 120 120 120 99 = 120 33 = 40 a) 0,25 0,25 0,25 19    2013 20 16 15 19     2013 20 20 20   2013  2014 b) 0,25 + 0,25 0,25 9� �4 c) �  � � 10 � �39 19 � 29  �  � �5 10 � �78 19 � 58  �  � �10 10 � 10 59 58   10 10  10 0,25 0,25 0,25 9 9 11 4 d) �  �  13 18 13 18 13 d/ 0,75đ Điểm phần 30 24   20 20 20 1 = 20 = 0,25 0,25 0,25 9 9 11 4 �  �  b) 13 18 13 18 13 9 �7 11 � 4 � �  � 13 � 18 18 � 13 9 4  = 13 13 = =–1 Bài (3 đ) a/ 1đ b/ đ c/ 1đ Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết: 19 16 x  28 21 19 16 x  28 21 57 64 x  84 84 1 x 12 a) 0,25 0,25 0,5 1 x  b) 3  x 1 3 x  1 2 x 2 x : 4 x 15 0,25 0,25 0,25 0,25 x 9  c) 4 x x.x  4.(9) x  36 0,25 x  62 x  6 hay x  0,25 Đúng kết cho 025 Bài (2 đ) a/ 1đ Bài 3: (2 điểm) a) Tổng số phần tiền mua sách giáo khoa tập là: 0,5 33   (phần) 40 0,25 Số phần tiền mua viết là: 1 33  (phần) 40 40 0,25 Tổng số tiền mẹ Hoa phải trả : b/ đ 42000 :  240000 (đồng) 40 0,5 Số tiền mua sách giáo khoa : 240000 �  150000 (đồng) 0,5 Số tiền mua tập : 240000 �  480000 (đồng) Bài 4: đ a/ 1,25 đ Bài 4: (2 điểm) : a) Tính số đo � yOz � yOt - Chứng tỏ tia Oz nằm hai tia Ox Oy 0,25  xOz + zOy = xOy 0,25  300 + zOy = 1300 0,25  zOy = 1000 - Vì Ox Ot hai tia đối  yOt xOy kề bù  yOt + xOy = 1800 0,25 yOt + 1300 = 1800 0,25  yOt = 500 b/ 0,75 đ b) Vẽ tia Om tia phân giác � yOz Chứng tỏ Oy tia � phân giác tOm 0,25 Vì Om tia phân giác zOy  zOm = mOy = 1 zOy = 1000 = 500 2 Vì tia Oy nằm hai tia Om, Ot yOt = mOy = 500 0,25 0,25 Nên tia Oy tia phân giác tOm m y z t O x
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN6 DE6 HK2 , TOAN6 DE6 HK2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay