128 THPT CHUYEN TRAN PHU HAI PHONG l2

6 140 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 16:57

Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUN MƠN TỐN – LẦN Thời gian làm 90 phút TRẦN PHÚ Đề thay đổi thứ tự câu (sắp xếp theo độ khó tăng dần) so với đề gốc Câu Câu [2D2-1] Với hai số thực a  0, b  , khẳng định sau khẳng định sai? A log  a b   log  ab  B log  a b   3log a b C log  a b   log  a b6   log  a 2b  D log  a 2b   log a  log b [2D1-1] Cho hàm số y  f  x  Khẳng định sau đúng? A Nếu hàm số đạt cực trị x0 hàm số khơng có đạo hàm x0 f   x0   B Hàm số y  f  x  đạt cực trị x0 f   x0   C Hàm số y  f  x  đạt cực trị x0 khơng có đạo hàm x0 D Hàm số y  f  x  đạt cực trị x0 f   x0   f   x0   Câu 2x 1 Khẳng định sau sai? 1 x A Hàm số khơng có cực trị [2D1-1] Cho hàm số y  B Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận cắt điểm I 1; 2  C Hàm số đồng biến  \ 1 D Hàm số đồng biến khoảng  ;1 1;   Câu [2D1-1] Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục  có bảng biến thiên: x y  2   0    y 3  Khẳng định sau sai?  A M  0; 3 điểm cực tiểu hàm số B Đồ thị hàm số có hai điểm cực đại điểm cực tiểu C f   gọi giá trị cực đại hàm số D x0  gọi điểm cực đại hàm số Câu [2H1-1] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh 2a Biết SA  6a SA vng góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích khối chóp S ABCD A 12 3a Câu B 24a D 3a C 8a3 [2D3-1] Viết công thức tính thể tích V phần vật thể giới hạn hai mặt phẳng vng góc với trục Ox điểm x  a , x  b  a  b  có diện tích thiết diện bị cắt mặt phẳng vng góc với trục Ox điểm có hồnh độ x a A V   S  x  dx b b B V    S  x  dx a TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập  a  x  b S  x  b C V    S  x  dx a b D V   S  x  dx a Trang 1/30 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu [1D2-2] Trong khai triển  a  2b  , hệ số số hạng chứa a 4b A 1120 Câu Câu B 70 C 560 D 1120 [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A 1;1;1 hai mặt phẳng  P  : x  y  3z   ,  Q  : y  Viết phương trình mặt phẳng  R  hai mặt phẳng  P   Q  chứa A , vuông góc với A x  y  z   D x  z   B x  y  z   C x  z  [2H3-2] Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với  S  : x2  y  z  x  y  z   song song với   : x  y  12 z  10   x  y  12 z  26  A   x  y  12 z  78   x  y  12 z  26  C   x  y  12 z  78   x  y  12 z  26  B   x  y  12 z  78   x  y  12 z  26  D   x  y  12 z  78  Câu 10 [2H2-2] Một tứ diện cạnh a có đỉnh trùng với đỉnh hình nón, ba đỉnh lại nằm đường tròn đáy hình nón Khi diện tích xung quanh hình nón A a B a C a 3 a D Câu 11 [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tính thể tích tứ diện OABC biết A , B , C giao điểm mặt phẳng x  y  z  24  với trục Ox , Oy , Oz A 192 B 288 C 96 D 78 Câu 12 [2D3-2] Họ nguyên hàm cuả hàm số f  x   x   2018 x A x  ln x  2018 x  C B x  ln x  2018 x  C C 20x   C D x  ln x  2018 x  C x Câu 13 [2D1-2] Đồ thị hàm số sau có đường tiệm cận? x 1 x2 x2 A y  B y  C y  x 9 x 1 x  3x  D y  x 1 x  4x  Câu 14 [2D2-2] Hàm số sau đồng biến  ? x x  2 3 B y    e   3 A y      x C y  log  x  5  2018  2015  D y    101   Câu 15 [2D1-2] Xét khẳng định sau: (I) Nếu hàm số y  f  x  có giá trị cực đại M giá trị cực tiểu m M  m (II) Đồ thị hàm số y  ax  bx  c  a   ln có điểm cực trị (III) Tiếp tuyến (nếu có) điểm cực trị đồ thị hàm số ln song song với trục hồnh Số khẳng định A B C D TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang 2/30 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 16 [2D2-2] Cho hàm số y   2 x có đồ thị Hình Đồ thị Hình hàm số đây? y y 1 x O Hình A y   2 x B y    2 x O Hình x C y   2 x D y   x  2 Câu 17 [1H3-2] Trong không gian cho đường thẳng a , b , c mặt phẳng  P  Mệnh đề sau sai? A Nếu a   P  b //  P  a  b B Nếu a  b , c  b a cắt c b vng góc với mặt phẳng chứa a c C Nếu a // b b  c c  a D Nếu a  b b  c a // c Câu 18 [1D2-2] Từ chữ số , , , , , , lập số tự nhiên chẵn có ba chữ số? A 210 B 105 C 168 D 145 Câu 19 [1D3-2] Cho cấp số cộng  un  có u2013  u6  1000 Tổng 2018 số hạng cấp số cộng A 1009000 B 100800 C 1008000 D 100900 Câu 20 [2H1-2] Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh 2a , tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Tính khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng  ABC  A a B a C 2a D a Câu 21 [2H2-2] Cho hình trụ có bán kính đáy R  a , mặt phẳng qua trục cắt hình trụ theo thiết diện có diện tích 8a Diện tích xung quanh hình trụ thể tích khối trụ A 8 a , 4 a B 6 a , 6 a C 16 a , 16 a D 6 a , 3 a Câu 22 [1D5-2] Đạo hàm hàm số y   x  x  A x  20 x  16 x B x  20 x  x C x  16 x3 D x  20 x  16 x3 Câu 23 [1D1-2] Điều kiện tham số thực m để phương trình sin x   m  1 cos x  vô nghiệm m  A   m  2 B m  2 C 2  m  D m  Câu 24 [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho M 1; 1;  , N  3;1; 4  Viết phương trình mặt phẳng trung trực MN A x  y  3z   B x  y  z   C x  y  3z   D x  y  z   TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang 3/30 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 25 [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A  2; 2; 2  B  3; 1;  Đường thẳng AB cắt mặt phẳng  P  : x  y  z   điểm I Tỉ số A B C Câu 26 [2D3-2] Cho parabol  P  có đồ thị hình bên Tính diện tích hình phẳng giới hạn  P  với trục hoành A C Câu 27 [2D3-2] Biết  3x  P  a  2b  c  A  x 9x2 1 B IA IB D y B D 3 x O 1 dx  a  b  c 35 với a , b , c số hữu tỷ, tính 86 27 C 2 D 67 27 y Câu 28 [2D1-2] Cho hàm số y  2 x  bx  cx  d có đồ thị hình bên Khẳng định sau đúng? A bcd  144 B c  b  d C b  c  d  D b  d  c x O Câu 29 [2D1-2] Cho hàm số y  f  x  xác định  hàm số y  f   x  có đồ thị hình bên Xét khẳng định sau: (I) Hàm số y  f  x  có cực trị y (II) Phương trình f  x   m  2018 có nhiều ba nghiệm (III) Hàm số y  f  x  1 nghịch biến khoảng  0;1 Số khẳng định A B C D O x Câu 30 [2H1-2] Cho khối lăng trụ đứng ABC ABC  có đáy tam giác cân ABC với AB  AC  x ,   120 , mặt phẳng  ABC   tạo với đáy góc 30 Tính thể tích V khối lăng trụ BAC cho A V  x3 B V  x3 C V  Câu 31 [1D2-3] Tổng tất số tự nhiên n thỏa mãn A 13 B 11 3x 16 D V  x3 1   Cn Cn 1 6Cn  C 10 D 12 Câu 32 [2D3-3] Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua mạch dao động LC lí tưởng có phương trình   i  I sin  wt   Ngoài i  q  t  với q điện tích tức thời tụ Tính từ lúc t  0, 2   điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn mạch thời gian 2w A  I0 w B TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C  2I w D I0 w Trang 4/30 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 33 [2D2-3] Bất phương trình log  x    log  22  x  có nghiệm nguyên? 2 A Nhiều 10 nghiệm C B Nhiều 10 nghiệm D  Câu 34 [2D3-3] Tích phân   3x   cos x dx A   B   C   D   y x  x  có đồ thị hình Tổng tất giá trị nguyên tham số m để phương trình Câu 35 [2D1-3] Cho hàm số y  x  x  12  m có nghiệm phân biệt A C 10 B D x O 1 Câu 36 [2H3-3] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng  P  chứa điểm OA OB OC   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   M 1;3; 2  , cắt tia Ox , Oy , Oz A , B , C cho A x  y  z   Câu 37 [2D1-3] Gọi m1 , m2 giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  x  m  có hai điểm cực trị B , C cho tam giác OBC có diện tích , với O gốc tọa độ Tính m1m2 A 15 B 12 C D 20 Câu 38 [2H1-3] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vng A D , AB  AD  2a ,  P  Gọi I trung điểm cạnh AD , biết hai mặt phẳng  SBI  ,  SCI  vng góc với đáy thể tích khối chóp S ABCD 15a Tính góc hai mặt phẳng  SBC  ,  ABCD  A 30 B 36 C 45 D 60 Câu 39 [2H3-3] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A  1; 2;0  , B  0; 4;0  , C  0;0; 3 Phương trình mặt phẳng  P  qua A , gốc tọa độ O cách hai điểm B C ? A  P  : x  y  3z  B  P  : x  y  z  C  P  : x  y  3z  D  P  : 6 x  y  z  Câu 40 [2D2-3] Tập tất giá trị tham số m để phương trình 16 x   m  3 x  3m   có nghiệm A  ;1  8;   1  C  ;    8;   3  TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập 1  B  ;    8;   3  1  D  ;     8;   3  Trang 5/30 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 41 [1H3-3] Cho tứ diện ABCD có  ACD    BCD  , AC  AD  BC  BD  a CD  x Gọi I , J trung điểm AB CD Với giá trị x  ABC    ABD  ? A x  a B x  a C x  a D x  Câu 42 [2D1-3] Có giá trị nguyên tham số m để đồ thị hàm số y  có hai tiệm cận đứng? A C B a 1 x 1 x  1  m  x  2m D Câu 43 [1H2-3] Cho hình chóp S ABCD , G điểm nằm tam giác SCD E , F trung điểm AB AD Thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng  EFG  A Tam giác B Tứ giác C Ngũ giác D Lục giác Câu 44 [2D3-3] Thể tích vật thể tròn xoay sinh hình phẳng giới hạn đường x  y   x  x  quay quanh trục Ox có giá trị kết sau đây? 32 11 A V   B V   C V   D V   15 y, Câu 45 [2H1-3] Cho hình lập phương ABCD ABC D có cạnh Cắt hình lập phương mặt phẳng chứa đường chéo AC  Tìm giá trị nhỏ diện tích thiết diện thu A B C D 4x  có đồ thị  C  Biết đồ thị  C  có hai điểm phân biệt M , N x 3 tổng khoảng cách từ M N tới hai tiệm cận nhỏ Khi MN có giá trị A MN  B MN  C MN  D MN  Câu 46 [2D1-3] Cho hàm số y  Câu 47 [1D3-4] Trong năm làm, anh A nhận lương 10 triệu đồng tháng Cứ hết năm, anh A lại tăng lương, tháng năm sau tăng 12% so với tháng năm trước Mỗi lĩnh lương anh A cất phần lương tăng so với năm trước để tiết kiệm mua ô tô Hỏi sau năm anh A mua ô tô giá 500 triệu biết anh A gia đình hỗ trợ 32% giá trị xe? A 11 B 12 C 13 D 10  x  xy   Câu 48 [2D1-4] Cho x , y số thực dương thỏa mãn điều kiện:  Tính tổng giá 2 x  y  14  trị lớn giá trị nhỏ biểu thức P  3x y  xy  x3  x A B C 12 D Câu 49 [2D3-4] Cho hàm số f  x  có đạo hàm liên tục đoạn   f   x   A dx   0;1 thỏa mãn f 1  , 1  x f  x  dx  Tích phân  f  x  dx 0 B C D Câu 50 [1D2-4] Chọn ngẫu nhiên số tự nhiên có chữ số Tính xác suất để số chọn có dạng abcd ,  a  b  c  d  A 0, 014 B 0, 0495 C 0, 079 D 0, 055 HẾT -TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang 6/30 ... http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu [1D2-2] Trong khai triển  a  2b  , hệ số số hạng chứa a 4b A 1120 Câu Câu B 70 C 560 D 1120 [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A 1;1;1 hai mặt phẳng  P  :... TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang 3/30 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 25 [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A  2; 2; 2  B  3; 1;  Đường...  AD  2a ,  P  Gọi I trung điểm cạnh AD , biết hai mặt phẳng  SBI  ,  SCI  vng góc với đáy thể tích khối chóp S ABCD 15a Tính góc hai mặt phẳng  SBC  ,  ABCD  A 30 B 36 C 45
- Xem thêm -

Xem thêm: 128 THPT CHUYEN TRAN PHU HAI PHONG l2 , 128 THPT CHUYEN TRAN PHU HAI PHONG l2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay