117 THPT CHUYEN HUNG VUONG PHU THO l2

6 96 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 16:56

Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ SỞ GD VÀ ĐT PHÚ THỌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG THPT CHUN MƠN: TỐN – LẦN Thời gian làm 90 phút HÙNG VƯƠNG Đề thay đổi thứ tự câu (sắp xếp theo độ khó tăng dần) so với đề gốc Câu [2H3-1] Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , hình chiếu điểm M 1; 3; 5  mặt phẳng  Oyz  có tọa độ A  0; 3;  B  0; 3; 5  C 6432 D 1; 3;  Câu [2H2-1] Cho hình trụ có chiều cao bán kính đáy Thể tích khối trụ cho A 6 B 18 C 15 D 9 Câu [2D1-1] Hàm số y  x  x  x  nghịch biến khoảng đây? 1  A   ;  3    C   ;1   1  D  ;1  3  B C D x2 x B C D B 1;    Câu [2D3-1] Giá trị  dx A Câu [1D4-1] Giá trị lim x2 A Câu [2H1-1] Một khối lập phương có độ dài cạnh , thể tích khối lập phương cho A 243 B 25 C 81 D 125 Câu [2D3-1] Nguyên hàm hàm số f  x   cos x A  sin x  C Câu B sin x  C C cos x  C D  cos x  C [2H1-1] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  2;1; 1 , B  1;0;4  , C  0; 2; 1 Phương trình sau phương trình mặt phẳng qua A vng góc BC A x  y  z  B x  y  z   C x  y  z   Câu D x  y  z   [2D2-2] Cho a , b số hạng thứ thứ năm cấp số cộng có cơng sai ba  d  Giá trị log    d  A log B C Câu 10 [2D1-2] Hình vẽ bên phần đồ thị hàm số nào? x 1 x 1 A y  B y  x 1 x 1 C y  x x 1 D y  x 1 x 1 Câu 11 [1D2-2] Lục giác ABCDEF có đường chéo? A 15 B C TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập D log y O x 1 D 24 Trang 1/30 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/   Câu 12 [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vec tơ a   1;1;0  ; b  1;1;0   c  1;1;1 Mệnh đề sai?       A c  b B c  C a  b D a  Câu 13 [2D1-2] Cho hàm số f  x  xác định  \ 0 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau x  y  y    Hàm số cho có bao nhiêm điểm cực trị? A B    1 C D Câu 14 [2D2-1] Tập nghiệm bất phương trình log x  A  0;1 B  ;1 C 1;   D  0;   Câu 15 [2H3-1] Trong không gian hệ tọa độ Oxyz , phương trình sau phương trình mặt phẳng Oxz ? A y  B x  C z  D y   Câu 16 [2D1-2] Điểm điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  3x  ? A M 1;3 B Q  3;1 C N  1;  D P  7; 1 Câu 17 [1D2-2] Một nhóm gồm học sinh nam học sinh nữ Chọn ngẫu nhiên đồng thời học sinh nhóm Xác suất để học sinh chọn có học sinh nữ 1 A B C D 6 Câu 18 [2D2-2] Tập xác định hàm số y  log  x  1  B 1;   A 1;    3 C  1;   2  3 D  1;   2 Câu 19 [1H3-2] Cho hình lăng trụ ABC ABC  có AB  AA  Góc tạo đường thẳng AC   ABC  A 45 B 60 C 30 D 75 Câu 20 [2D2-2] Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0, 6% /tháng Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau tháng, số tiền lãi nhập làm vốn ban đầu để tính lãi cho tháng Hỏi sau tháng, người lĩnh số tiền khơng 110 triệu đồng (cả vốn ban đầu lãi), biết suốt thời gian gửi tiền người khơng rút tiền lãi suất khơng thay đổi? A 17 tháng B 18 tháng C 16 tháng D 15 tháng Câu 21 [2D3-2] Cho  f  x  dx  16 Tính A 16  f  x  dx B TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C 32 D Trang 2/30 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ x 1 có đường tiệm cận? x x2 B C D Câu 22 [2D1-2] Hỏi đồ thị hàm số y  A Câu 23 [2D1-2] Trên khoảng  0;1 hàm số y  x  A B đạt giá trị nhỏ x0 x 1 C D 3 Câu 24 [1H3-2] Cho hình chóp S ABCD có AB  2a , SO  a với O giao điểm AC BD Khoảng cách từ O đến mặt phẳng  SCD  A a B a C a D a Câu 25 [2D3-2] Cho hàm số f  x  liên tục khoảng  2; 3 Gọi F  x  nguyên hàm f  x  khoảng  2; 3 Tính I    f  x   x  dx , biết F  1  F    1 A I  B I  10 C I  D I  Câu 26 [2D1-2] Hỏi có giá trị nguyên m để hàm số y   m2  1 x   m  1 x  x  nghịch biến khoảng  ;   ? A B C D Câu 27 [2D3-2] Biết dx   x   x    a ln  b ln  c ln ,  a, b, c    Giá trị biểu thức 2a  3b  c A B C D Câu 28 [2H2-2] Cho hình chóp S ABCD có AB  SA  Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp cho 33 A B C D 4 Câu 29 [2D2-2] Cho số thực x , y thỏa mãn log x  log y  log x  log y  Giá trị xy A 1024 B 256 C 2048 D 512   Câu 30 [1D5-3] Cho hàm số y  sin x.cos x  sin x Giá trị y 10   gần với số đây? 3 A 454492 B 2454493 C 454491 D 454490 Câu 31 [1D2-3] Hệ số số hạng chứa x khai triển  x  3x   A 6432 B 4032 C 1632 D 5418 Câu 32 [2D1-3] Gọi S tập hợp giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  mx  m có x 1 hai điểm cực trị A , B Khi  AOB  90 tổng bình phương tất phần tử S 1 A B C D 16 16 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang 3/30 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ x 1 có đồ thị  C  điểm A  a;  Gọi S tập hợp tất giá x 1 trị thực a để có hai tiếp tuyến  C  qua điểm A có hệ số góc k1 , k2 thỏa Câu 33 [2D1-3] Cho hàm số y  mãn k1  k  10k12 k2  Tổng giá trị tất phần tử S A B 7 C 5 D Câu 34 [2D1-3] Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị hình vẽ bên Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  1 A   ;   2   C   ;    y B  0;  D  2; 1 O 1 x Câu 35 [2H3-3] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   điểm A  0; 2;3 , B  2; 0;1 Điểm M  a; b; c  thuộc  P  cho MA  MB nhỏ Giá trị a  b  c 41 A B C D y Câu 36 [2D1-3] Cho hàm số y  ax3  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên O Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  x Câu 37 [2H1-3] Hình lăng trụ đứng ABC ABC  có diện tích đáy , diện tích ba mặt bên 9, 18 10 Thể tích khối lăng trụ ABC ABC  A 11951 B 11951 C 11951 D 11951 Câu 38 [2H3-3] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A 1;1;  , B  1; 0;  , C  0; 1;3 điểm M thuộc mặt cầu  S  : x  y   z  1  Khi biểu thức MA2  MB  MC đạt giá trị nhỏ độ đài đoạn AM A B C D x cos x  sin x Hỏi đồ thị hàm số x2 y  F  x  có điểm cực trị khoảng  0; 2018  ? Câu 39 [2D3-3] Biết F  x  nguyên hàm hàm số f  x   A 2019 B C 2017 3x  Tìm tất x 1 3x  giá trị thực tham số m để phương trình  m có x 1 hai nghiệm thực dương? A 2  m  B m  3 C  m  D 2018 y Câu 40 [2D1-3] Hình vẽ đồ thị hàm số y  TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập O D m  x Trang 4/30 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 41 [1H3-3] Cho hình chóp S ABC có SA  a , SA   ABC  , tam giác ABC vuông cân đỉnh A BC  a Gọi M , N trung điểm SB , SC Cơsin góc tạo hai mặt phẳng  MNA  ABC  A B C D Câu 42 [1D2-3] Cho số nguyên dương n thỏa mãn 2Cn1  3Cn2    n  1 Cnn  2621439 Số hạng n 1  không chứa x khai triển biểu thức  x   x  A 43758 B 31824 C 18564 D Câu 43 [2D1-3] Có giá trị nguyên m để hàm số y  x  m x  x  đồng biến khoảng  ;    ? A B C D Câu 44 [2D2-4] Đồ thị hàm số y  g  x  đối xứng với đồ thị hàm số y  a x (a  0, a  1) qua điểm   I 1;1 Giá trị biểu thức g   log a  2018   A 2016 B 2020 C 2020 D 2016 Câu 45 [1D2-4] Cho tập hợp A  1; 2;3; ;100 Gọi S tập hợp gồm tất tập A , tập gồm phần tử A có tổng 91 Chọn ngẫu nhiên phần tử S Xác suất chọn phần tử có số lập thành cấp số nhân bằng? A B C D 645 645 645 645 Câu 46 [2H1-4] Cho hình thập nhị diện (tham khảo hình vẽ bên) Cơsin góc tạo hai mặt phẳng có chung cạnh thập nhị diện 1 C A B D 1 Câu 47 [2D2-4] Cho số thực không âm a, b, c thỏa mãn 2a  4b  8c  Gọi M , m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ biểu thức S  a  2b  3c Giá trị biểu thức 4M  log M m A 2809 500 B 281 50 C 4096 729 D 14 25 Câu 48 [2H1-4] Cho hình chóp SABCD có đáy hình chữ nhật, AB  a , SA   ABCD  , cạnh bên SC tạo với  ABCD  góc 60 tạo với  SAB  góc  thỏa mãn sin   Thể tích khối chóp SABCD A 3a B 3a TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C 2a D 2a Trang 5/30 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/   Câu 49 [2D3-4] Cho hàm số f  x  xác định  0;  thỏa mãn  2     f  x   2 A      f  x  sin  x    d x  Tích phân   B   f  x d x C D  Câu 50 [1H3-4] Cho tứ diện ABCD có cạnh 2 Gọi G trọng tâm tứ diện ABCD M trung điểm AB Khoảng cách hai đường thẳng BG CM 2 A B C D 14 5 10 HẾT TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang 6/30 ... 645 Câu 46 [2H1-4] Cho hình thập nhị diện (tham khảo hình vẽ bên) Cơsin góc tạo hai mặt phẳng có chung cạnh thập nhị diện 1 C A B D 1 Câu 47 [2D2-4] Cho số thực không âm a, b, c thỏa mãn 2a
- Xem thêm -

Xem thêm: 117 THPT CHUYEN HUNG VUONG PHU THO l2 , 117 THPT CHUYEN HUNG VUONG PHU THO l2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay