Slide triết con người VN yếu điểm

4 17 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 16:16

Áp dụng tư tưởng triết học đào tạo đội ngũ cán bộ, cơng chức • Việt Nam giai đoạn hội nhập phát triển cách mạng CN 4.0 Đòi hỏi cơng cải cách hành nhà nước = Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ CB-CC-VC có đủ phẩm chất, lực phục vụ nhân dân nghiệp phát triển đất nước Nội dung • • Những yếu điểm tồn đội ngũ cán công chức nhà nước Gợi ý giải pháp Những yếu điểm • Chất lượng cán bộ, công viên chức Năng lực chuyên môn yếu Thiếu kinh nghiệm thực tế & khả xử lý tình Hạn chế tiếp cận cơng hệ thơng tin đại Những yếu điểm • Ý thức, đạo đức nghề nghiệp Thái độ làm việc quan liêu, ngun tắc, cứng nhắc Tình trạng tham ơ, tham nhũng, vi phạm đạo đức nghề nghiệp Ý thức kỷ luật trách nhiệm công việc chưa cao ...Nội dung • • Những yếu điểm tồn đội ngũ cán công chức nhà nước Gợi ý giải pháp Những yếu điểm • Chất lượng cán bộ, công viên chức Năng lực chuyên môn yếu Thiếu kinh nghiệm thực tế... môn yếu Thiếu kinh nghiệm thực tế & khả xử lý tình Hạn chế tiếp cận cơng hệ thơng tin đại Những yếu điểm • Ý thức, đạo đức nghề nghiệp Thái độ làm việc quan liêu, ngun tắc, cứng nhắc Tình trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide triết con người VN yếu điểm , Slide triết con người VN yếu điểm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay