L12 bài tập cacbohidrat

31 22 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 16:15

0972026205- P d h 12 2017 A fomic B C D 2017 (a) (b) (c) (d) xanh lam NH3 (e) ng A B C ) D 2017 6H10O5)n A B C D 0972026205- P d h 12 2017 tinh 2017 clo A B C gia-ven D clorua 2017 (1) brom (2) (3) (4) sobitol (5) A B C D 2017 (a) (b) 3/NH3 2/OH (c) (d) (e) Etylen glicol + Cu(OH) (g) 3/NH3 (h) A B C D 2017 0972026205- P X Dung d Y AgNO3/NH3, h 12 Z T Q Ag dung Cu(OH)2 Cu(OH)2 Ag dung xanh lam A Cu(OH)2 xanh Cu(OH)2 lam fomic B Gl C metanol D fomic 2017 (a) (b) polisaccarit (c) (d) K (e) NH3 Ag A B C D 2017 (a) dung d (b) Nh dung d ng axit ch ch phenol l c y xu t hi n k t t tr ng 0972026205- P d (c) Propin ph n ng v i dung d ch AgNO3 NH3 th s d ng Cu(OH)2/ (d) A h ck tt hai dung B 12 nhat Gly-Gly C Gly-Ala -Ala D 2017 ? A B C enzim xenlulaza D enzim 2017 A B C D C D 2017 A Tinh B 2017 sau: X + H2O xt ,t0 Y; Y + Br2 + H2O Axit gluconic Z A B tinh + H2 O Axit gluconic + HBr + NaHCO3 as, di p c Z + Natri gluconat + H2 O X + E C D 2017 C g - -fructozo -glucozo - -fructozo - -fructozo 2017 0972026205- P d h 12 A B C D 2017 A B C D Glixerol 2017 A CH3CHO CH3CH2OH C CH3CH(OH)COOH CH3CHO B CH3CH2 CH3CHO D CH3CH2 CH2=CH2 2017 A B C D 2017 sai: A -1- -2- 2O/H + ancol o B Cho CH3OH qua H2SO4 Y/X C >1 etylic D lam 2017 3/ A Mantoz B Fructoz dd NH3 o), C Saccaroz D Glucoz 2017 A gia-ven B SO2 C Cl2 D CaOCl2 2017 -monoclopropan-1,2it, (6) axit axetic, (7) propan-1,3- 0972026205- P A B d h C 12 D 2017 A vinyl axetat B C metanol D propan-1,3- 2017 A B C D 2017 A dung H2SO4 B dung C dung Br2 D dung I2 HCl THPTQG 2017 A cacboxyl B cacbonyl C D amin 2017 A - B - C - D - 2017 A Saccarozo B Xenlulozo C Amilozo D Glucozo 2017 NH3 A axit propionic B axetic D C vinylaxetilen, 2017 axetic - 0972026205- P d h 12 o A B sobitol C D etanol 2017 A - brom B C NH3 D 2017 A (1), (2), (3) (4) - B (3), (4), (5) (6) C (1), (3), (4) 2017 A ancol (6) D (5) - B xeton C amin D 2017 (1) 2SO4 (2) (3) (4) A (1) (2) B (3) (4) C (2) (4) (3) 2017 (1) (2) NH3 (3) (4) brom 0972026205- P d h 12 (5) brom (6) (7) A) B) C) D) 2017 A Tinh - B C D 2017 6H10O5 A B C D 2017 A axit B C D lam 2 NaCl 2017 : A B C monosaccarit D Cn(H2O)m 2017 A B C D 2017 -Gly, Abumin 0972026205- P A B d C 12 D 2017 A h - B C D 2017 A brom B AgNO3/NH3 C 2017 T A polosaccarit B C NaOH D monosaccarit 2017 Axetilen A 2017 A Phenol (C6H5 B Tinh b polisaccarit C - D 2017 A B xanh C D 2017 B Tinh A Sacca C Protein D 2017 Cho : Glucozo A H 2SO4 ,1700 B CH 3OH C xt ,t0 poli metylacrylat H 2SO4 : A Ancol etylic B Axit acrylic C Axit propionic D Axit axetic 0972026205- P d h 12 2017 A B C D 2017 AgNO3/NH3 (t0C) A C (CH3CO)2O B Cu(OH)2/OHD brom 2017 (a) (b) 0,1% (c) (d) A B C D 2017 sau: (1) ; (2) (3) - (4) gluconic; (5) an (6) (7) (8) Amilop -1,4-glicozit; H2SO4 (9) A B (10) Trong C D 10 2017 10 0972026205- P g) C2H4 + Br2 d h 12 h) glixerol (glixerin) + Cu(OH) - A a, b, c, d, e, h B a, b, c, d, e, g C a, b, d, e, f, g D a, b, d, e, f, h 2017 Cu(OH) / OH A t B C D 2017 A B C D 2017 (1) (2) (3) Brom (4) (5) A.2 B.5 C.3 D.4 2017 A.C2H5OH B.Saccarozo C.NaHCO3 D.CH3OH 2017 (1) (2) n4 3H7NO2 dipeptit (3) Ag rit (4) (5) NH3 5% 17 0972026205- P d h 12 biure (6) A.5 B.6 C.4 D.3 2017 A B.4 C.3 D 2017 A B Xanh C D 2017 sau: (1) (2) Glu (3) - glucozo (5) A B C D 2017 n (a) anken (b) 3 OH, H2 - - (c) peptit (d) (e) 9H15 (f) (g) xenlulaza 18 0972026205- P A B C d h 12 D.4 2017 A C B C2H6, CH3-COO-CH3, tinh C2H4, C2H2 D C2H4, CH4, C2H2 CH3COOCH3, benzen 2017 (c) (d) Khi tinh (e) B thu NH3 sobitol A axit, C D 2017 A B C D tinh 2017 en, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl acrylat, A 11 B 10 C D 2017 (1) (2) AgNO3 NH3 (3) (4) brom (5) 19 0972026205- P d h 12 (6) (7) A B C D 2017 A (1) B (2) D (3) 2H2 (4) E A A D E B B D E B A C A D B E D E B A D 2017 AgNO3/NH3 A B C tinh D 2017 A CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3 B C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO C CH3OH, C2H5OH, CH3CHO, butan D CH3CHO, C6H12O6 CH3OH 2017 2; CO2; C2H4, C6H5CH3; C6H5OH; HCOOH, C6H12O6 (glucozo), C 12H22O11 (saccarozo), PVC A B C D.4 TQG 2017 Cu(OH)2 A B C D 2017 20 0972026205- P d h 12 2t A.2 B C.4 D.5 2017 A.2 B.1 C.4 D.3 2017 X Y Z T Dung AgNO3/NH3 Cu(OH)2 Cu(OH)2 lam Dung lam lam brom A Phenol, Axit fomic, saccarozo, glucozo B Anilin, glucozo, glixerol, fructozo C Anilin, mantozo, etanol, axit acrylic D Phenol, glucozo, glixerol, mantozo 2017 A Xenlulozo B.Saccarozo C.Glucozo D.Tinh 2017 A C2H5OH C.CH3CHO C.H2O D.CH3COOH 21 0972026205- P d h 12 2017 A Ancol etylic B C Axit oxalic D Glixerol 2017 2H5OH A 5,468 B 6,548 C 4,568 D 4,685 2017 A 50% NH3 B 80% C 60% D 75% 2017 sinh : A 72,0 B 64,8 C 75,6 D 90,0 2017 3/NH3 A 9,504g B 6,480g C 8,208g D 7,776g HPTQG 2017 AgNO3/NH3 A 18,0 C B 9,0 C 36,0 D 16,2 2017 NH3 A 0,3 B 0,6 C 0,1 D 0,4 2017 22 0972026205- P d h 12 A 36 B 84 C 63 D 27 2017 A 485,85 kg B 398,80 kg C 458,58 kg D 389,79 kg 2017 A 4,60 lit B 3,68 lit C 1,84 lit D.2,94 lit 2017 H5 A 120 B 90 C 180 D 150 2017 H H A 75 B 80 C 45 D 60 C 26,52 D 11,2 2017 A 27,72 B 32,52 2017 36,80 = 1,0 gam/ml) A 52% B 44% C 74% D 63% 2017 NH3 23 0972026205- P A 32,4 B 21,6 d C 10,8 12 D 16,2 2017 3/ A 10,8 h B 21,6 NH3 C 32,4 D 43,2 2017 A 46,0 B 57,5 C 23,0 D 71,9 2017 A 60% B 40% C 54% D 80% 2017 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 H= 2813 kJ m2 A 88,26 gam B 21557 gam C 248 292 gam 2017 A 0,1 M B 1,71 M B 270 gam dd NH3 C 1,95 M 2017 A 360 gam D 882,6 gam D 0,2 M - C 300gam D 250gam 2017 Cho dd AgNO3/NH3 A 6,75 B 13,5 C 10,8 D 9,45 2017 24 0972026205- P d h 12 A 9,9 gam B 6,8 gam C 11,2 gam D 13,0 gam 2017 3 A 0,02M B 0,01M C 0,10M D 0,20M 2017 AgNO3 NH3 A 46,07 B 43,20 C 24,47 D 21,60 2017 NH3 gam Ag A 15,12 gam B 14,04 gam C 16,416 gam D 17,28 gam 2017 a C2 H A 640,25 lit B 851,85 lit C 912,32 lit D 732,34 lit C 1648 D 4578 2017 o ? A 3663 B 2747 2017 25 0972026205- P A.250 B.1500C.225 d h 12 D.900 2017 - AgNO3 NH3 A 46,07 B 43,20 C 24,47 D 21,6 2017 2SO4 A gam 2017 - -> ancol etylic -> axit axetic -> etyl axetat A 405 gam B 202,5 gam C 810,0 gam D 506,25 gam 2017 3/NH3 A 7,20 B 2,16 C 10,8 D 21,6 C 6,75 D 10,8 2017 3/NH3 A 13,5 B 7,5 2017 2SO4 A 70% B 75% C 56% D 80% 2017 26 0972026205- P d h 12 2 2 A 0,8M B 0,3M C 0,4M D 0,2M 2017 A.51,3% B.48,7% C.24,35% NH3 D.12,17% 2017 HNO3 A 55 B 70 C 81 D 49 2017 A 15,12 gam B 14,04 gam NH3 C 16,416 gam 2017 H5 A 640,25 lit D 17,28 gam B 851,85 lit C 912,32 lit D 732,34 lit 2017 A 10,8 B 21,6 C 5,4 D 9,0 C 27 D 36 thu 2017 A 84 B.63 2017 NH3 27 0972026205- P A 50% B 80% d h C 60% 12 D 75% 2017 A 54% B 80% C 60% D 40% 2017 A 80 B.75 C.45 D.60 2017 (dktc) A.15,0 B.12,0 C.10,0 D.20,5 2017 A 8,96 B 4,48 C 5,60 D 11,20 2017 AgNO3 NH3 A 0,090 mol B 0,12 mol C 0,095 mol D 0,06 mol 2017 A 0,20M B 0,10M C 0,02M NH3 D 0,01M 2017 AgNO3/NH3 A C12H22O11 B C6H12O6 C C3H6O3 D C5H10O5 2017 28 0972026205- P d h 12 AgNO3 NH3 A 43,20 B 21,60 C 46,07 D 24,47 2017 sinh A 64,8 B 75,6 C 48,6 D 56,7 2017 A 6,480 B.9,504 C 8,208 NH3 D 7,776 2017 H5 A 250 kg B 486,5 kg C 156,5 kg D 500 kg 2017 95%? A 855g B 1000g C 1111 g D.950g 2017 A 17,0 B 17,5 C 16,5 D 15,0 2017 29 0972026205- P A 2,268 gam B 4,374 gam d h C 1,134 gam 12 D 2,106 gam 2017 X Cho X A 70% NH3 B 75% C.80% D.85% 2017 3/NH3 ? A 80 g B 40 g C 20 g D 60 g 2017 A 2,000 B 2,500 C 2,208 D 2,116 2017 A 0,172 mol NH3 B 0,170 mol C 0,160 mol D 0,168 mol C 2,97 D 2,20 2017 A 4,40 B 3,67 2017 AgNO3 NH3 A 51,84 B 32,40 C 58,82 D 58,32 2017 30 0972026205- P A 5,60 B 11,20 d h 12 C 8,96 D 4,48 2017 g mO : mC H2SO4 gNO3 NH3 A 86,4 B 96,12 C 34,56 D 69,12 2017 A 18,0 B 16,2 C 10,8 NH3 D 9,0 31
- Xem thêm -

Xem thêm: L12 bài tập cacbohidrat , L12 bài tập cacbohidrat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay