QT LĐTBXH 15

7 27 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 14:47

QUY TRÌNH UBND THỊ TRẤN Mã hiệu: QT.LĐTBXH.15 Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay cho trẻ em cá nhân, người đại diện nhận chăm sóc thay khơng phải người thân thích trẻ em Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 30/11/2017 MỤC LỤC SỬA ĐỔI TÀI LIỆU MỤC ĐÍCH PHẠM VI TÀI LIỆU VIỆN DẪN ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT NỘI DUNG QUY TRÌNH BIỂU MẪU HỒ SƠ CẦN LƯU Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt Cơng chức chun mơn Phó chủ tịch UBND Chủ tịch UBND Họ tên Chữ ký Chức vụ 1/7 QUY TRÌNH UBND THỊ TRẤN Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay cho trẻ em cá nhân, người đại diện nhận chăm sóc thay khơng phải người thân thích trẻ em Mã hiệu: QT.LĐTBXH.15 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 30/11/2017 SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành / Lần sửa đổi Ngày ban hành 2/7 QUY TRÌNH UBND THỊ TRẤN Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay cho trẻ em cá nhân, người đại diện nhận chăm sóc thay khơng phải người thân thích trẻ em Mã hiệu: QT.LĐTBXH.15 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 30/11/2017 MỤC ĐÍCH Quy định trình tự cách thức thực Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay cho trẻ em cá nhân, người đại diện nhận chăm sóc thay khơng phải người thân thích trẻ em PHẠM VI - Áp dụng tổ chức, cá nhân muốn thực Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay cho trẻ em cá nhân, người đại diện nhận chăm sóc thay khơng phải người thân thích trẻ em - Áp dụng cán bộ, công chức thuộc UBND TÀI LIỆU VIỆN DẪN - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Các văn pháp quy liên quan đề cập mục 5.8 ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT - UBND: Ủy ban nhân dân BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận trả kết LĐTBXH: Lao động thương binh xã hội NỘI DUNG QUY TRÌNH 5.1 Điều kiện thực Thủ tục hành Cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc thay phải đảm bảo điều kiện sau: - Cá nhân, hộ gia đình người cư trú Việt Nam; có sức khỏe có hành vi dân đầy đủ; có tư cách đạo đức tốt; khơng bj hạn chế số quyền cha, mẹ chưa thành niên; khơng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành hành vi xâm hại trẻ em; không bị kết án tội cố ý xâm hại tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người khác,ngược đãi hành hạ ơng bà, cha m,vợ, chồng, cháu,người có cơng ni dưỡng mình, dụ dỗ,ép buộc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật,mua , bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em - Có chỗ điều kiện kinh tế phù hợp, đảm bảo chăm sóc,ni dưỡng, giáo dục trẻ em - Tự nguyện nhận chăm sóc trẻ em; có đồng thuận thành viên gia đình việc nhận chăm sóc trẻ em; thành viên gia đình khơng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành hành vi xâm hại trẻ em - Người thân thích nhận trẻ em chăm sóc thay phải người thành niên; trường hợp khác phải trẻ từ 20 tuổi trở lên - Cá nhân, người đại diện gia đình người nước ngồi phải cư trú Việt Nam 06 tháng thời hạn cư trú Việt Nam 12 tháng vào thời điểm đăng ký 3/7 QUY TRÌNH Mã hiệu: QT.LĐTBXH.15 Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay cho trẻ em cá nhân, người đại diện nhận chăm sóc thay khơng phải người thân thích trẻ em UBND THỊ TRẤN Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 30/11/2017 5.2 Thành phần hồ sơ Bản Bản Đơn đăng ký nhận chăm sóc thay (Mẫu số 08 Nghị định 56/2017/NĐ-CP) x Giấy khám sức khỏe thời gian tháng tính đến ngày nộp hồ sơ quan y tế cấp theo quy định pháp luật x Lý Lịch tư pháp quan có thẩm quyền cấp (đối với cá nhân, người đại diện gia đình chăm sóc, thay người nước x 5.3 Số lượng hồ sơ 01 5.4 Thời gian xử lý 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 5.5 Nơi tiếp nhận trả kết Bộ phận tiếp nhận trả kết - UBND 5.6 Lệ phí Khơng 5.7 TT B1 Quy trình xử lý cơng việc Trình tự Trách nhiệm Thời gian Cá nhân, người đại diện gia đình có Tổ chức/ ½ ngày nguyện vọng đủ điều kiện nhận Cơng dân, BP chăm sóc thay làm hồ sơ theo quy TN&TKQ định gửi qua đường bưu điện nộp trực tiếp BPTN&TKQ nơi cư trú BPTN&TKQ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ không hợp lệ, trực tiếp hướng dẫn bổ sung, Biểu mẫu/ Kết Theo 5.2 Mẫu số 01 Mẫu số 02 Mẫu số 03 Mẫu số 04 4/7 QUY TRÌNH UBND THỊ TRẤN Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay cho trẻ em cá nhân, người đại diện nhận chăm sóc thay khơng phải người thân thích trẻ em Mã hiệu: QT.LĐTBXH.15 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 30/11/2017 hoàn thiện hồ sơ theo quy định; + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ghi giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết quả, chuyển Công chức chuyên môn phụ trách B2 Công chức chuyên môn kiểm tra hồ Công chức sơ: chuyên môn - Nếu hồ sơ không hợp lệ dự thảo thơng báo hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hồ sơ từ chối giải quyết, trình lãnh đạo UBND phê duyệt; - Nếu hồ sơ hợp lệ tập hợp, lập, lưu trữ danh sách cá nhân, hộ gia đình có nguyện vọng nhận chăm sóc thay thế, hàng quý cập nhật danh sách gửi Phòng LĐTBXH thành phố để thực trách nhiệm điều phối việc lựa chọn cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc thay - Cơng chức chun mơn có trách nhiệm lựa chọn hình thức, cá nhân, hộ gia đình chăm sóc thay phù hợp với trẻ em + Xác minh điều kiện cá nhân,gia đình nhận chăm sóc thay + Cung cấp thơng tin cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc thay cho trẻ em + Lấy ý kiến trẻ từ đủ tuổi trở lên + Lựa chọn, thông báo, cung cấp thông tin, hồ sơ trẻ em cần chăm sóc thay cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay - Tham mưu cho lãnh đạo ban hành định giao, nhận trẻ em cho cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc thay 09 ngày Mẫu số 04 B3 Lãnh đạo UBND xem xét: Nếu đồng ý ký phê duyệt 04 ngày Mẫu số 04 Quyết định giao, Lãnh đạo UBND 5/7 QUY TRÌNH UBND THỊ TRẤN - Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay cho trẻ em cá nhân, người đại diện nhận chăm sóc thay khơng phải người thân thích trẻ em Mã hiệu: QT.LĐTBXH.15 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 30/11/2017 Nếu khơng đồng ý chuyển Cơng chức chun mơn thụ lý lại nhận chăm sóc thay B4 Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ Công chức sơ từ lãnh đạo UBND, đóng dấu, lưu chun mơn hồ sơ chuyển BP TN&TKQ 01 ngày Mẫu số 04 B5 BP TN&TKQ vào sổ theo dõi trả kết cho tổ chức, công dân 1/2 ngày 5.8 BP TN&TKQ Mẫu số 04 PL 09 - STCL PL 10 - STCL Cơ sở pháp lý Luật trẻ em năm 2016 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 phủ quy định chi tiết số điều Luật trẻ em BIỂU MẪU TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu Biểu mẫu chung: Mẫu số 01 Mẫu số 02 Mẫu số 03 Mẫu số 04 PL 09 - STCL PL 10 - STCL Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ Sổ theo dõi tiếp nhận trả kết Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết Phiếu kiểm sốt q trình giải hồ sơ Sổ theo dõi q trình xử lý cơng việc Sổ thống kê thủ tục hành Biễu mẫu chun mơn: Đơn đăng ký nhận chăm sóc thay (Mẫu số 08 Nghị định 56/2017/NĐ-CP) 6/7 QUY TRÌNH UBND THỊ TRẤN Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay cho trẻ em cá nhân, người đại diện nhận chăm sóc thay khơng phải người thân thích trẻ em Mã hiệu: QT.LĐTBXH.15 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 30/11/2017 HỒ SƠ LƯU TT Hồ sơ lưu Hồ sơ đầu vào: 1.1 Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết (nếu có) 1.2 Đơn đăng ký nhận chăm sóc thay (Mẫu số 08 Nghị định 56/2017/NĐ-CP) 1.3 Giấy khám sức khỏe thời gian tháng tính đến ngày nộp hồ sơ quan y tế cấp theo quy định pháp luật 1.4 Lý Lịch tư pháp quan có thẩm quyền cấp ( cá nhân, người đại diện gia đình chăm sóc, thay người nước Kết thực thủ tục: 2.1 Phiếu kiểm sốt q trình giải hồ sơ 2.2 BC xác minh cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay 2.3 Quyết định giao, nhận việc chăm sóc thay trẻ em/ Văn từ chối giải Tài liệu tham chiếu 3.1 Sổ theo dõi q trình xử lý cơng việc 3.2 Sổ thống kê thủ tục hành Hồ sơ lưu trữ, bảo quản phận chuyên môn, thời gian lưu vĩnh viễn 7/7 ... em cá nhân, người đại diện nhận chăm sóc thay khơng phải người thân thích trẻ em Mã hiệu: QT. LĐTBXH .15 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 30/11/2017 SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang... em cá nhân, người đại diện nhận chăm sóc thay khơng phải người thân thích trẻ em Mã hiệu: QT. LĐTBXH .15 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 30/11/2017 MỤC ĐÍCH Quy định trình tự cách thức thực Thủ... Nam 06 tháng thời hạn cư trú Việt Nam 12 tháng vào thời điểm đăng ký 3/7 QUY TRÌNH Mã hiệu: QT. LĐTBXH .15 Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay cho trẻ em cá nhân, người đại diện nhận chăm sóc thay
- Xem thêm -

Xem thêm: QT LĐTBXH 15 , QT LĐTBXH 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay