HD tang cho DAT

5 49 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 14:45

Mẫu số 41/HĐTA CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Chúng gồm có: Bên tặng cho (sau gọi bên A) : Ông(Bà): ;Nghề nghiệp Sinh ngày: tháng năm .; CMND: Giấy Cấp ngày: tháng năm .; Tại: Cùng( vợ nghiệp chồng): Sinh ngày: tháng năm .; CMND: Nghề Giấy Cấp ngày: tháng năm .; Tại: Địa liên hÖ: Số điện thoại: Bên tặng cho (sau gọi bên B) : Ông(Bà): ;Nghề nghiệp Sinh ngày: tháng năm .; CMND: Giấy Cấp ngày: tháng năm .; Tại: Cùng( vợ nghiệp chồng): Sinh ngày: tháng năm .; CMND: Nghề Giấy Cấp ngày: tháng năm .; Tại: Địa liên hÖ: Số điện thoại: Hai bên đồng ý thực việc tặng cho quyền sử dụng đất theo thoả thuận sau đây: ĐIỀU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẶNG CHO Quyền sử dụng đất bên A đất theo , c th nh sau: Bảng thống kê loại đất tặng cho Số thử a Tờ ®å DiƯn tÝch Mơc ®Ých sư dơng VÞ trÝ thưa đất Tặng cho phần hay toàn bộ(m2) Nguồn gốc sử dụng Địa đất Thời hạn sử dụng Diện tích đất nhận CNQSDĐ (m2) (năm Sử ) dụng chun g Sử dụng riêng Tổng diện tích tặng cho: m2 ( ch÷: ) B»ng Những hạn chế quyền sử dụng đất (nếu có): Tài sản gắn liền với đất : ĐIỀU VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Bên A có nghĩa vụ giao đất nêu Điều Hợp đồng giấy tờ quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật ĐIỀU TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất theo Hợp đồng bên chịu trách nhiệm nộp ĐIỀU PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG Trong trình thực Hợp đồng này, phát sinh tranh chấp, bên thương lượng giải nguyên tắc tôn trọng quyền lợi nhau; trường hợp khơng giải hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu án có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật ĐIỀU CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN Bên A bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan sau đây: Bên A cam đoan: 1.1 Những thông tin nhân thân, đất ghi Hợp đồng thật; 1.2 Thửa đất thuộc trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật; 1.3 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: a) Thửa đất không có tranh chấp; b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 1.4 Việc giao kết Hợp đồng hoàn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối, khơng bị ép buộc; 1.5 Thực đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng Bên B cam đoan: 2.1 Những thông tin nhân thân ghi Hợp đồng thật; 2.2 Đã xem xét kỹ, biết rõ đất nêu Điều Hợp đồng giấy tờ quyền sử dụng đất; 2.3 Việc giao kết Hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối, không bị ép buộc; 2.4 Thực đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng ĐIỀU ĐIỀU ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp hậu pháp lý việc giao kết Hp ng ny Bên tặng cho QSDđ Ngời Vợ ời Chồng Bên nhận tặng cho QSDđ Ng ời Chồng (Ký ghi rõ họ tên) Ng êi Vỵ (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Ng (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN Xà CÁT NÊ Ngày .tháng năm (bằng chữ ) , tơi Hồng Xn Chiến, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên CHỨNG THỰC: - Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giao kết bên A bên B …… .…… ; bên tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; - Tại thời điểm chứng thực, bên giao kết hợp đồng có lực hành vi dân phù hợp theo quy định pháp luật; - Nội dung thoả thuận bên hợp đồng không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - - Hợp đồng làm thành (mỗi gồm tờ, trang), giao cho: + Bên A chính; + Bên B chính; Lưu Uỷ ban nhân dân Số , số TP/CC-SCT/HĐGD CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) ... DỤNG ĐẤT TẶNG CHO Quyền sử dụng đất bên A đất theo , c th nh sau: Bảng thống kê loại đất tặng cho Số thử a Tờ ®å DiƯn tÝch Mơc ®Ých sư dơng VÞ trÝ thưa đất Tặng cho phần hay... cho bên B vào thời điểm Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật ĐIỀU TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho. .. quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp hậu pháp lý việc giao kết Hp ng ny Bên tặng cho QSDđ Ngời Vợ ời Chồng Bên nhận tặng cho QSDđ Ng ời Chồng (Ký ghi rõ họ tên) Ng êi Vỵ (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: HD tang cho DAT , HD tang cho DAT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay