BM UBND 03 03 yeu cau KP,PN

1 64 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 14:43

UBND THỊ TRẤN… BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP Số: ……………… Ngày …/ …./20 Bộ phận thực …………………………………………………………………… Hµnh động: Khắc phục Phòng ngừa Tiêu chuẩn/tài liệu đánh giá: Nội dung điểm không phù hợp: Dự kiến thời gian hoàn thành: / / Ngời đề nghị: Trởng phòng: Nguyên nhân biện pháp khắc phục: Ngày hoàn thành: Trởng b phn: Kiểm tra việc thực hiện: Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu Biện pháp tiếp theo: ………………………………………………………………… Ngµy kiĨm tra: BM.UBND.03.03 Ngêi kiĨm tra:
- Xem thêm -

Xem thêm: BM UBND 03 03 yeu cau KP,PN , BM UBND 03 03 yeu cau KP,PN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay