Bien ban ket thuc ny ck

2 30 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 14:42

Uỷ ban nhân dân xã cát nê Cộng hoà xã héi chđ nghÜa viƯt nam §éc lËp – Tù Hạnh phúc Biên V/v Kết thúc niêm yết c«ng khai xin cÊp GiÊy chøng nhËn qun sư dơng đất lần đầu hộ gia đình ông(bà) Tăng Văn Chắn xóm Nông Trờng xã Cát Nê Hôm vào hồi 14giờ 00 phút, ngày tháng năm 2016 UBND xã Cát Nê tiến hành lập Biên kết thúc niêm yết công khai trờng hợp đủ ®iỊu kiƯn cÊp lÇn ®Çu giÊy chøng nhËn qun sư dụng đất Thành phần: I Đại diện UBND xã Cát Nê Ông: Thanh Tõm - Chức vụ: Chủ tÞch UBND x· Ơng : Vũ Trọng Tú - Chức vụ: Cán địa xã II Đại diện xóm Nông Trờng ễng: Trơng Công Bình - Chc : Trưởng xóm N«ng Tr- êng Néi dung: Chóng t«i tiến hành lập Biên kết thúc niêm yết công khai V/v cấp GCNQSD đất lần đầu cho ông(bà) Tăng Văn Chắn xóm Nông Trờng, xã Cát Nê, huyện Đại Từ UBND xã Cát Nê có Thông báo số..ngày tháng năm 2016 V/v cấp GCNQSD đất lần đầu cho gia đình ông(bà): Tăng Văn Chắn xóm Nông Trờng Thời gian niêm yết công khai 15 ngày kể từ ngày tháng năm 2016 đến ngày tháng năm 2016 Trong thời gian niêm yết công khai, UBND xã Cát Nê không nhận đợc đơn th thắc mắc, khiếu nại hộ gia đình địa bàn xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên V/v cấp GCNQSD đất hộ gia đình ông(bà): Tăng Văn Chắn Trên toàn nội dung biên kết thúc niêm yết công khai V/v cấp GCNQSD đất lần đầu hộ gia đình ông(bà) Tăng Văn Chắn, xóm Nông Trờng, xã Cát Nê, huyện Đại Từ thông qua cho thành phần nghe trí ký tên dới đây./ Trởng xóm Công chức địa Tm.UBND xã Cát Nê
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien ban ket thuc ny ck , Bien ban ket thuc ny ck

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay