Bien ban cat ne

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 14:42

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO HỒ SƠ CẤP ĐỔI GCN QSD ĐẤT XÃ CÁT Căn vào nội dung hợp đồng số ……./HĐKT-CG ký ngày … tháng 12 năm 2016; Phòng tài ngun mơi trường huyện Đại Từ với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên: V/v cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo đồ địa năm 2016 xã Cát thuộc huyện Đại Từ; Hôm nay, ngày tháng … năm 2017 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, thành phần gồm có: I - PHỊNG TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG HUYỆN ĐẠI TỪ - Ông: Chu Tất Lợi Chức vụ: Trưởng Phòng - Bà: Đinh Thanh Hương Chức vụ: Chuyên viên II - Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Từ - Ông: Hà Thế Hùng Chức vụ: P Giám đốc phụ trách - Ơng: Hồng Xn Điệp Chức vụ: Cán phụ trách III - UBND xã Cát - Ông: Đỗ Thanh Tâm Chức vụ: Chủ tịch - Ông: Vũ Trọng Tú Chức vụ: Cán địa IV - VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - Bà: Nguyễn Thị Loan Chức vụ: Giám đốc - Ông : Kiều Quang Khánh Chức vụ: Phó giám đốc phụ trách - Ơng: Hồng Xn Duy Chức vụ : Cán Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái nguyên bàn giao toàn hồ sơ cấp đổi GCN QSD đất đồng loạt theo đồ địa xã Cát cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Từ quản lý hồ sơ gốc thông báo danh sách trường hợp cấp đổi GCNQSD đất cho UBND xã Cát để thu bìa cũ chỉnh lý trả GCNQSD đất cấp đổi theo BĐ ĐC cho hộ dân cấp đổi cụ thể sau: 1/ Khối lượng sản phẩm: STT Tên xóm Số hồ sơ Số đất tăng thêm Xóm Trung Nhang 120 184 Xóm Thậm Thình 90 172 Xóm Đồng Mương 56 89 Xóm La Lang 41 33 Xóm Đầu Cầu 26 12 Xóm Đình 85 94 Xóm Nương Cao 84 120 Xóm Đồng Gốc 115 147 Xóm Đồng Nghè 84 128 10 Xóm La Vĩnh 55 87 11 Xóm Lò Mật 88 126 12 Xóm Tân Phú 76 98 13 Xóm Gò Chẩu 90 131 1.010 1.421 Tổng cộng Ghi 2/ Đánh giá chất lượng sản phẩm: Hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Văn Phòng đăng ký đất đai thực đảm bảo quy trình quy phạm hành, đảm bảo theo yêu cầu bên A 3/ Kết luận: Sản phẩm bàn giao đảm bảo theo hợp đồng ký kết Biên nghiệm thu bàn giao lập thành 04 có giá trị nhau, bên giữ 02 bản./ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI PHÒNG TÀI NGUYÊN - MT CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐKĐĐ UBND XÃ CÁT HUYỆN ĐẠI TỪ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien ban cat ne , Bien ban cat ne

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay