BB tuyen truyen cac ho nhan tien (1)

3 105 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 14:41

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc BIÊN BẢN Về việc tuyên truyền vận động hộ ông Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh xóm Đồng Mương, xã Cát Nê nhận tiền theo định phê duyệt Bàn giao mặt cho Dự án: Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 xã Cát Nê, huyện Đại Từ Hôm nay, vào hồi ngày tháng … năm 2017 Tại hộ gia đình………………… xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên I THÀNH PHẦN GỒM: Đại diện UBND, MTTQ ban ngành đồn thể xã Cát Nê: - Ơng : Đỗ Thanh Tâm chức vụ: Chủ tịch UBND - Ông : Dương Văn Đồng chức vụ: Chủ tịch MTTQ - Ơng : Trần Nhật Thăng chức vụ: Phó chủ tịch HĐND - Ông : Dương Văn Việt chức vụ: Phó bí thư thường trực - Bà: Nguyễn Thị Bình chức vụ: Chủ tịch hội phụ nữ - Ông : Vũ Minh Việt chức vụ: Chủ tịch hội cựu chiến binh - Ông : Nguyễn Duy Trường chức vụ: Chủ tịch hội nông dân - Bà: Nguyễn Thị Thảo chức vụ: Bí thư đồn xã Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất: - Ông (bà): …………………………chức vụ: …………………………………… - Ông (bà): …………………………chức vụ: …………………………………… Đại diện sở xóm: - Ơng (bà): …………………………chức vụ: …………………………………… - Ơng (bà): …………………………chức vụ: …………………………………… Đại diện hộ gia đình: - Ông (bà): …………………………chức vụ: …………………………………… - Ông (bà): …………………………chức vụ: …………………………………… - Ông (bà): …………………………chức vụ: …………………………………… II Nội dung: Thực Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 20/7/2017; Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 UBND huyện Đại Từ việc điều chỉnh Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 UBND huyện Đại Từ; Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 20/7/2017; Quyết định số 4648/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 UBND huyện Đại Từ việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng xã Cát Nê, huyện Đại Từ (ông Nguyễn Văn Nam) UBND xã Cát Nê, MTTQ ban ngành đoàn thể xã Cát Nê làm việc với hộ gia đình hộ ơng (bà)…………………………………………….…………………địa chỉ:…………………… ………….để tuyên truyền, vận động gia đình với nội dung, Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án tính đủ theo chế sách đơn giá quy định nhà Nước Tổ cơng tác vận động gia đình nhận tiền bàn giao mặt cho dự án thi công cơng trình theo tiến độ đất sau: Thửa đất số… ……,tờ đồ… ,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………; Thửa đất số… ……,tờ đồ… ,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………; Thửa đất số… ……,tờ đồ… ,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………; Thửa đất số… ……,tờ đồ… ,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………; Thửa đất số… ……,tờ đồ… ,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………; Thửa đất số… ……,tờ đồ… ,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………; Thửa đất số… ……,tờ đồ… ,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………; Thửa đất số… ……,tờ đồ… ,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………; Thửa đất số… ……,tờ đồ… ,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………; Thửa đất số… ……,tờ đồ… ,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………; Thửa đất số… ……,tờ đồ… ,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………; * Ý kiến hộ dân: ……………………………………………………….………………………………… ……………………………………………………….………………………………… ……………………………………………………….………………………………… ……………………………………………………….………………………………… ……………………………………………………….………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Qua làm việc, thảo luận, ý kiến tham gia gia đình UBND, MTTQ xã Cát Nê ban nghành đoàn thể xã Cát Nê đề nghị hộ gia đình chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án huyện, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt để thực dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 xã Cát Nê, huyện Đại Từ Biên lập xong vào hồi phút ngày, thông qua cho thành phần tham gia nghe trí ký tên./ ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH MTTQ XÃ CÁT NÊ ĐẠI DIỆN CƠ SỞ XÓM ĐD TRUNG TÂM PTQĐ CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH XÃ TM UBND XÃ CÁT NÊ Đ.D CÁC BAN NGHÀNH ĐOÀN THỂ ... đủ theo chế sách đơn giá quy định nhà Nước Tổ công tác vận động gia đình nhận tiền bàn giao mặt cho dự án thi cơng cơng trình theo tiến độ đất sau: Thửa đất số… ……,tờ đồ… ,Diện tích:……….….….m2,... thử công nghệ - Nhà máy Z131 xã Cát Nê, huyện Đại Từ Biên lập xong vào hồi phút ngày, thông qua cho thành phần tham gia nghe trí ký tên./ ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH MTTQ XÃ CÁT NÊ ĐẠI DIỆN CƠ SỞ XÓM
- Xem thêm -

Xem thêm: BB tuyen truyen cac ho nhan tien (1) , BB tuyen truyen cac ho nhan tien (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay