Bảng liệt kê các khoanh đất có biến động

1 32 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 14:40

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢNG LIỆT CÁC KHOANH ĐẤT BIẾN ĐỘNG CỦA UBND XÃ CÁT NÊ (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/12/2017) Số Kỳ trước Hiện trạng Diện tích Lý biến động khoanh Mã loại chu Đối Mã loại Đối (Kèm theo cứ, đất chuyển đất tượng đất tượng Quyết định) 353 LUK GDC DTL UBQ 1041 348 BHK GDC DTL UBQ 564 345 BHK GDC DTL UBQ 193 346 DGT DTL UBQ 20 3519 RSX GDC DTL UBQ 411 2711 CLN GDC DGT UBQ 379 2663 CLN GDC DGT UBQ 773,7 2714 BHK GDC DGT UBQ 1310,1 2716 CLN GDC DGT UBQ 202,3 2720 CLN GDC DGT UBQ 344,9 226 BHK GDC ONT GDC 400 CLN GDC 556 2665 CLN GDC ONT GDC 200 3023 CLN GDC DGT UBQ 228,5 2966 CLN GDC DGT UBQ 279,9 3019 CLN GDC DGT UBQ 564,2 CƠNG CHỨC ĐỊA CHÍNH Vũ Trọng Tú Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 12/8/2017 UBND huyện Đại Từ Quyết định số 7210/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 UBND huyện Đại Từ Quyết định số 7878/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 UBND huyện Đại Từ Chuyển mục đích sử dụng đất Quyết định số 5223/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 UBND huyện Đại Từ TM UBND XÃ CÁT NÊ Đỗ Thanh Tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng liệt kê các khoanh đất có biến động , Bảng liệt kê các khoanh đất có biến động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay