40 HD tang cho QSDD va tai san GLVD

5 34 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 14:39

Mẫu số 40/HĐTA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Chúng tơi gồm có: Bên tặng cho (sau gọi bên A) (1): Bên tặng cho (sau gọi bên B) (1): Hai bên đồng ý thực việc tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất theo thoả thuận sau đây: ĐIỀU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẶNG CHO Quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất bên A đất theo (2), cụ thể sau: - Thửa đất số: - Tờ đồ số: - Địa đất: - Diện tích: m2 (bằng chữ: ) - Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2 + Sử dụng chung: m2 - Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế quyền sử dụng đất (nếu có): Tài sản gắn liền với đất (3) : Giấy tờ quyền sở hữu tài sản có: .(4) Giá trị quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất nêu đồng (bằng chữ: đồng Việt Nam) (6) ĐIỀU VIỆC GIAO ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Bên A có nghĩa vụ giao đất tài sản gắn liền với đất nêu Điều Hợp đồng giấy tờ quyền sử dụng đất, giấy tờ quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật ĐIỀU TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng bên chịu trách nhiệm nộp ĐIỀU PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG Trong trình thực Hợp đồng này, phát sinh tranh chấp, bên thương lượng giải nguyên tắc tôn trọng quyền lợi nhau; trường hợp không giải hai bên có quyền khởi kiện để u cầu tồ án có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật ĐIỀU CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN Bên A bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan sau đây: Bên A cam đoan: 1.1 Những thông tin nhân thân, đất tài sản gắn liền với đất ghi Hợp đồng thật; 1.2 Thửa đất thuộc trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật; 1.3 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: a) Thửa đất tài sản gắn liền với đất khơng có tranh chấp; b) Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 1.4 Việc giao kết Hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối, không bị ép buộc; 1.5 Thực đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng Bên B cam đoan: 2.1 Những thông tin nhân thân ghi Hợp đồng thật; 2.2 Đã xem xét kỹ, biết rõ đất tài sản gắn liền với đất nêu Điều Hợp đồng giấy tờ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 2.3 Việc giao kết Hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 2.4 Thực đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng ĐIỀU (10) ĐIỀU ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp hậu pháp lý việc giao kết Hợp đồng Bên A Bên B (Ký ghi rõ họ tên) (11) (Ký ghi rõ họ tên) (11) LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN Ngày .tháng năm (bằng chữ ) (12), , Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh tỉnh/thành phố CHỨNG THỰC: - Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất giao kết bên A bên B …… .…… ; bên tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; - Tại thời điểm chứng thực, bên giao kết hợp đồng có lực hành vi dân phù hợp theo quy định pháp luật; - Nội dung thoả thuận bên hợp đồng không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - .(13) - Hợp đồng làm thành (mỗi gồm tờ, trang), giao cho: + Bên A chính; + Bên B chính; Lưu Uỷ ban nhân dân Số , số TP/CC-SCT/HĐGD CHỦ TỊCH/PHĨ CHỦ TỊCH (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) ...ĐIỀU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẶNG CHO Quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất bên A đất theo (2), cụ thể sau: -... đất nêu Điều Hợp đồng giấy tờ quyền sử dụng đất, giấy tờ quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu... theo quy định pháp luật ĐIỀU TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng bên chịu trách nhiệm nộp ĐIỀU PHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 HD tang cho QSDD va tai san GLVD , 40 HD tang cho QSDD va tai san GLVD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay