26 HD uy quyen

3 58 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 14:39

Mẫu số 26/HĐUQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN Chúng tơi gồm có: Bên uỷ quyền (sau õy gi l bờn A) (1): 1.1 Ông(Bà): TRN VN C; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1966; CMTND số: 090973245; Cấp ngày: 07 tháng 12 năm 2013; Tại: CA Thái Nguyên Cùng( vợ chồng): DNG TH LAI; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Sinh ngày: 08 tháng 01 năm 1968; Giấy CMND: 091862444; Cấp ngày: 01 tháng 03 năm 2012; Tại: Tại: CA Thỏi Nguyờn 1.2 Địa liên hệ: xúm Nng Dõu, xó Cát Nê, huyện Đại Từ Bên uỷ quyền (sau gọi bên B) (1): 1.1 Ông: VŨ TRỌNG TÚ – Sinh năm 1983; CMTND số: 091503905; cấp ngày 27/5/2016; Tại: CA Thái Ngun Địa chỉ: xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Địa chỉ: xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Bằng Hợp đồng này, bên A uỷ quyền cho bên B theo thoả thuận sau đây: ĐIỀU PHẠM VI UỶ QUYỀN (7) Toàn quyền thay nộp hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho gia đình tơi Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay gia đình tơi đươc GCNQSD đất ĐIỀU THỜI HẠN UỶ QUYỀN Thời hạn uỷ quyền 60 ngày kể từ ngày / /2017 ĐIỀU NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A Bên A có nghĩa vụ sau đây: - Cung cấp thông tin, tài liệu phương tiện cần thiết để bên B thực công việc; - Chịu trách nhiệm cam kết bên B thực phạm vi uỷ quyền; - Thanh tốn chi phí hợp lý mà bên B bỏ để thực công việc uỷ quyền trả thù lao cho bên B với số tiền Khơng (nếu có); - Chịu trách nhiệm nộp lệ phí cơng chứng Hợp đồng uỷ quyền Bên A có quyền sau đây: - Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ việc thực công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên; - Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu từ việc thực cơng việc uỷ quyền, khơng có thoả thuận khác; - Được bồi thường thiệt hại, bên B vi phạm nghĩa vụ thoả thuận ĐIỀU NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B Bên B có nghĩa vụ sau đây: - Thực công việc theo uỷ quyền báo cho bên A việc thực cơng việc đó; - Báo cho người thứ ba quan hệ thực uỷ quyền thời hạn, phạm vi uỷ quyền việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền; - Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện giao để thực việc uỷ quyền; - Giao cho bên A tài sản nhận lợi ích thu thực uỷ quyền theo thoả thuận theo quy định pháp luật Bên B có quyền sau: - Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực công việc uỷ quyền; - Được tốn chi phí hợp lý để thực việc uỷ quyền nhận thù lao thoả thuận ĐIỀU CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN Bên A bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan sau đây: Những thụng tin ó ghi Hp ng ny sù thËt; Thực đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng ĐIỀU ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp hậu pháp lý việc giao kết Hợp đồng Bên A Bên B (Ký ghi rõ họ tên)(11) (Ký ghi rõ họ tên)(11) Ngày tháng năm 2018 (Bằng chữ: ) Tại UBND xã Cát Nê là: Đỗ Thanh Tâm chủ tich UBND xã Cát Nê Chứng thực Bên uỷ quyền (sau gi l bờn A) (1): 1.1 Ông(Bà): TRN VN C; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1966; CMTND số: 090973245; Cấp ngày: 07 tháng 12 năm 2013; Tại: CA Thái Nguyên Cùng( vợ chồng): DƯƠNG THỊ LAI; NghỊ nghiƯp: Lµm rng; Sinh ngµy: 08 tháng 01 năm 1968; Giấy CMND: 091862444; Cấp ngày: 01 tháng 03 năm 2012; Tại: Tại: CA Thỏi Nguyờn 1.2 Địa liên hệ: xúm Nng Dõu, xó Cỏt Nờ, huyện Đại Từ Bên uỷ quyền (sau gọi bên B) (1): Ông: VŨ TRỌNG TÚ – Sinh năm 1983; CMTND số: 091503905; cấp ngày 27/5/2016; Tại: CA Thái Nguyên Các ông, bà cam đoan hiểu, tự chịu trách nhiệm nội dung giấy tờ, văn ký, vào giấy tờ, văn trước mặt công chức tư pháp trực cửa Số chứng thực .quyển số 01(1) – SCT/CK,ĐC Ngày tháng năm 2018 Người thực chứng thực ... uỷ quyền; - Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện giao để thực việc uỷ quyền; - Giao cho bên A tài sản nhận lợi ích thu thực uỷ quyền theo thoả thuận theo quy định pháp luật Bên B có quyền... VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B Bên B có nghĩa vụ sau đây: - Thực công việc theo uỷ quyền báo cho bên A việc thực cơng việc đó; - Báo cho người thứ ba quan hệ thực uỷ quyền thời hạn, phạm vi uỷ quyền việc... Thỏi Nguyờn 1.2 Địa liên hệ: xúm Nương Dâu, xã Cát Nê, huyện Đại Từ Bên uỷ quyền (sau gọi bên B) (1): Ông: VŨ TRỌNG TÚ – Sinh năm 1983; CMTND số: 091503905; cấp ngày 27/5/2016; Tại: CA Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: 26 HD uy quyen , 26 HD uy quyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay