công cụ thuế quan trong chính sách ngoại thýõng của việt nam

42 64 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 11:54

CƠNG CỤ THUẾ QUAN Trong Chính sách Ngoại thương Việt Nhóm C1 Nam THÀNH VIÊN NHĨM Capitalist Slides Nguyễn Thị Nhài Dương Huy Toàn Bế Thùy Linh Nguyễn Minh Trang Hà Thị Chinh Ngơ Như Bình Mean Sodara Phan Xn Sang Hoàng Thị Hằng 10.Đoàn Minh Hiếu NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG I Tổng quan sách ngoại thương công cụ thuế quan CHƯƠNG III CHƯƠNG II Capitalist Nhóm C1 Slides Cơng cụ thuế quan sách ngoại thương Việt Nam từ Đổi đến Định hướng số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng thuế quan sách ngoại thương Việt Nam thời gian tới CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VÀ CƠNG CỤ THUẾ QUAN Capitalist Slides CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG Chính sách mậu dịch tự Quá trình sản xuất, xuất nhập tiến hành cách tự do, phủ khơng sử dụng công cụ thuế quan, hạn ngạch để hạn chế xuất nhập Quy luật cạnh tranh điều tiết hoạt động sản xuất, tài thương mại nước Chính sách bảo hộ mậu dịch Chính phủ áp dụng biện pháp thuế phi thuế thuế nội địa, giấy phép, hạn ngạch, biện pháp kỹ thuật để hạn chế hàng hóa nhập Chính phủ nâng đỡ nhà xuất nội địa cách cắt, giảm miễn thuế xuất khẩu, doanh thu, lợi tức CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG Phân loại mức độ tham gia Nhà nước điều tiết hoạt động ngoại thương Chính sách mậu dịch tự • Q trình sản xuất, xuất nhập tiến hành cách tự do, phủ khơng sử dụng cơng cụ thuế quan, hạn ngạch để hạn chế xuất nhập • Quy luật cạnh tranh điều tiết hoạt động sản xuất, tài thương mại nước Chính sách bảo hộ mậu dịch • Chính phủ áp dụng biện pháp thuế phi thuế thuế nội địa, giấy phép, hạn ngạch, biện pháp kỹ thuật để hạn chế hàng hóa nhập • Chính phủ nâng đỡ nhà xuất nội địa cách cắt, giảm miễn thuế xuất khẩu, doanh thu, lợi tức CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG Phân loại theo mức độ tiếp cận kinh tế quốc gia với giới Chính sách hướng nội (Invard Oriented Trade Policies) Chính phủ điều hành hoạt động kinh tế, điều hành can thiệp tuyệt đối vào hoạt động xuất nhập khẩu, phân phối ngoại thương Chính sách hướng xuất Qutward Oriented Trade Policies Tham gia vào q trình phân cơng khu vực quốc tế, hướng thị trường, thực chun mơn hóa đễ cạnh tranh Nền kinh tế lấy xuất làm động lực phát triển, phát triển công nghiệp ưu tiên cho xuất CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG Các cơng cụ chủ yếu Công cụ Thuế Quan Là loại thuế đánh vào đơn vị hàng hóa xuất hay nhập quốc gia hàng cảnh Hàng rào phi thuế quan biện pháp phi Công cụ phi Thuế Quan thuế quan mang tinh cản trợ thương mại mà không dựa sở pháp lý, khoa học bình đẳng THUẾ QUAN Thuế quan có loại là  thuế nhập khẩu và  thuế xuất THUẾ QUAN Thuế quan tên gọi chung để gọi hai loại thuế trong lĩnh vực  thương mại quốc tế đánh vào đơn vị hàng hóa xuất hay nhập quốc gia Thuế quan biết đến hình thức lâu dài sách mậu dịch cơng cụ truyền thống để làm tăng thu ngân sách nhà nước 10 THUẾ QUAN Phân loại Theo phương thức tính thuế Thuế quan theo trọng lượng Thuế quan theo đơn giá hàng Được tính theo trọng lượng mặt tỷ lệ phần trăm mặt hàng hàng Thuế quan hỗn hợp Là loại thuế quy định người nhập phải trả hai loại thuế quan theo đơn giá hàng thuế quan theo trọng lượng Theo mục đích đánh thuế Thuế quan tăng thu ngân sách Thuế quan bảo hộ Thuế quan cấm đoán MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN Mục tiêu tổng quát Tổng kim ngạch xuất hàng hóa đến năm 2020 tăng gấp lần năm 2010 Bình quân đầu người đạt 2.000 USD Cán cân thương mại cân Capitalist Slides 28 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 29 Mục tiêu cụ thể Thời kỳ 2011 – 2020 Giai đoạn 2016 – 2020 11%/n ăm Duy trì tốc độ tăng Capitalist Slides trưởng 10– 11%/năm tốc độ tăng trưởng nhập hàng hóa bình Thời kỳ 2016 – 2030 GIẢM thâm hụt thương mại, trì thặng dư thương ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU 30 Định hướng chung Chuyển dịch cấu hàng hóa xuất cách hợp lý theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Phát triển xuất theo mơ hình tăng trưởng bền vững hợp lý chiều rộng chiều sâu Capitalist Slides Tập trung nâng nhanh tỷ trọng sản phẩm xuất có giá trị gia tăng cao Sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường cấu hàng hóa xuất ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU 31 Định hướng phát triển nghành hàng Nhóm hàng nhiên liệu, khống Giảm dần xuất khống sản thơ, tăng sản phẩm chế biến Định hướng tỷ trọng cấu hàng hóa xuất từ 11,2% 4,4% vào năm 2020 Capitalist Slides năm 2010 xuống Nhóm hàng nơng, lâm, thủy sản Nâng cao suất, chất lượng giá trị gia tăng Định hướng tỷ trọng nhóm hàng cấu hàng hóa xuất từ xuống 21,2% năm 2010 13,5% vào năm 2020 ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU 32 Định hướng phát triển nghành hàng Nhóm hàng cơng nghiệp chế biến, chế tạo Phát triển sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ chất xám cao Định hướng tỷ trọng nhóm hàng cấu hàng hóa xuất từ 40,1% năm 2010 tăng lên 62,9% vào năm 2020Slides Capitalist Nhóm hàng Có tiềm tăng trưởng cao thời gian tới để có sách khuyến khích phát triển, tạo đột phá xuất Định hướng tỷ trọng cấu hàng hóa xuất từ 12% vào năm 2020 năm 2010 tăng lên 19,2% ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU Định hướng phát triển thị trường Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; củng cố mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam thị trường truyền thống; tạo bước đột phá mở rộng thị trường xuất có tiềm Phát huy vai trò, vị Việt Nam tổ chức quốc tế, khu vực tăng cường hoạt động ngoại giao kinh tế để mở rộng thị trường xuất Tận dụng tốt hội mở cửa thị trường nước ngồi lộ trình cắt giảm thuế quan để đẩy mạnh xuất nâng cao hiệu xuất hàng hóa Việt Nam sang thị trường ký FTA Tổ chức xây dựng bước phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam thị trường nước Định hướng cấu thị trường đến năm 2020: châu Á chiếm tỷ trọng khoảng 46%, châu Âu khoảng 20%, châu Mỹ khoảng 25%, châu Đại Dương khoảng 4% châu Phi khoảng 5% Capitalist Slides 33 ĐỊNH HƯỚNG NHẬP KHẨU 34 Chủ động điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng nhập hàng hóa, đồng thời phát triển sản xuất nguyên, nhiên, phụ liệu phục vụ ngành hàng xuất khẩu,… Định hướng nhập Đáp ứng yêu cầu nhập nhóm hàng máy móc thiết bị cơng nghệ cao phù hợp với nguồn lực, trình độ sản xuất nước tiết kiệm lượng, vật tư, Đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, cải thiện thâm hụt thương mại với thị trường Việt Nam nhập siêu Capitalist Slides CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Luật Quảnngoại thương điều chỉnh chủ yếu công tác quản lý nhà nước ngoại thương bao gồm: Các biện pháp quản lý Điều hành hoạt động ngoại thương có liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế Khơng điều chỉnh, can thiệp vào hoạt động cụ thể thương nhân, thương nhân với Chỉ điều chỉnh đối tượng hàng hóa, khơng điều chỉnh đối tượng dịch vụ Capitalist Slides 35 CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG 36 Về nguyên tắc quản lý nhà nước ngoại thương, quyền tự kinh doanh xuất khẩu, nhập trách nhiệm quản lý nhà nước ngoại thương Nhà nước quảnngoại thương theo quy định pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Bảo đảm minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm quyền Nhà nước, thương nhân thuộc thành phần kinh tế Quy định nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực ngoại thương theo giao nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho Bộ Cơng Thương, bộ, quyền địa phương phù hợp với biện pháp quản lý quy định Capitalist Slides ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI VỚI VIỆC DỤNG QUAN TRONG THỜI GIAN TỚI Triển khai thực Luật Thuế Xuất Nhập 2016 Phát huy vai trò Ủy ban thực thi Hiệp định Capitalist Slides Tiếp tục đàm phán Hiệp định nâng cấp Hiệp định Sử dụng cơng cụ phòng vệ thương có mại Tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa hàng hóa XNK 37 Điều chỉnh sách thu nước, tăng cường vai trò nguồn thu nội địa Rà sốt theo dõi phân tích diễn biến xuất nhập MỤC TIÊU ĐỐI VỚI VIỆC DỤNG QUAN TRONG THỜI GIAN TỚI Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 3.500 USD Capitalist Slides Bội chi NSNN khoảng 4% GDP Phấn đấu tỷ lệ huy động vào NSNN GDP giai đoạn 20162020 bình quân khoảng 20-21% GDP Trong từ thuế, phí khoảng 19-20% GDP Quy mơ thu NSNN giai đoạn 20162020 khoảng 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015, nâng dần tỷ trọng thu nội địa đến năm 2020 đạt 80% tổng thu NSNN 38 Một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng thuế quan sách ngoại thương Việt Nam thời gian Đối với thuế xuất Thực thu thuế xuất mặt hàng xuất mà VN có thị trường ổn định nguyên liệu thô cần cho sản xuất nước quặng thô, phế liệu kim loại Cần điều chỉnh theo hướng giảm tiến tới bỏ thuế xuất số mặt hàng may mặc, da giày, nơng sản chế biến để khuyến khích xuất Capitalist Slides 39 Một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng thuế quan sách ngoại thương Việt Nam thời gian Đối với thuế nhập Giảm bớt số mức thuế nhập mức thuế cao Cần xác định rõ mức thuế nhập tạm thời cho loại hàng hóa đặc biệt Capitalist Slides 40 Một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng thuế quan sách ngoại thương Việt Nam thời gian 41 Đối với thuế nhập Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống văn pháp lý liên quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập Thứ hai, nâng cao lực đội ngũ cán quản lý điều hành công tác thuế xuất khẩu, nhập Thứ ba, hoàn thiện hệ thống quan nhà nước tham gia quản lý, điều hành hoạt động XKNK Thứ tư, nâng cao ý thức pháp luật cho doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu:   Capitalist Slides 42 THANKS FOR LISTENING Izabal Slides ... việc áp dụng thuế quan sách ngoại thương Việt Nam thời gian tới CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VÀ CƠNG CỤ THUẾ QUAN Capitalist Slides CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG Chính sách mậu dịch... xuất CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG Các công cụ chủ yếu Công cụ Thuế Quan Là loại thuế đánh vào đơn vị hàng hóa xuất hay nhập quốc gia hàng cảnh Hàng rào phi thuế quan biện pháp phi Công cụ phi Thuế Quan. .. trả hai loại thuế quan theo đơn giá hàng thuế quan theo trọng lượng Theo mục đích đánh thuế Thuế quan tăng thu ngân sách Thuế quan bảo hộ Thuế quan cấm đoán 11 THUẾ QUAN Vai Trò Thuế Nhập Khẩu
- Xem thêm -

Xem thêm: công cụ thuế quan trong chính sách ngoại thýõng của việt nam , công cụ thuế quan trong chính sách ngoại thýõng của việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay