Phân tích khả năng thanh toán tại công ty cổ phần hoàng hà

16 46 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 11:52

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TỐN & QTKD KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Phân tích khả tốn Cơng ty Cổ phần Hồng MỞ ĐẦU  Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận khả tốn doanh nghiệp - Phân tích khả tốn Cơng ty Cổ phần Hồng - Góp phần đề xuất ý kiến nâng cao khả tốn Cơng ty Cổ phần Hồng  Phạm vi nghiên cứu Không gian Thời gian Công ty cổ phần Hồng Báo cáo tài kiểm toán năm 2012 - 2014 Khung phân tích Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu  Thu thập số liệu thứ cấp: Các tài liệu sẵn cơng bố sổ sách, báo cáo tài kiểm tốn năm 2012 – 2014 cơng ty, tài liệu liên quan đến tình hình tốn khả tốn cơng ty Các kết nghiên cứu khoa học, tài liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu đề tài Phương pháp phân tích xử lý số liệu  Thống kê kinh tế • Thống kê mơ tả • Thống kê so sánh  Phân tích tỷ trọng  Phân tích tỷ số  Phân tích xu hướng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Đặc điểm công ty Cơng ty Cổ phần Hồng - Tên Cơng ty: Cơng ty Cổ phần Hồng - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng cơng trình đường bộ, cơng trình cấp nước, cơng trình thủy lợi, xây lắp đường dây trạm biến áp 110KV, lắp đặt đường dây thông tin liên lạc… - Doanh thu hàng năm: Từ 25 tỷ đến 50 tỷ đồng - Vốn điều lệ năm 2012: 3.500.000.000 đồng - Vốn điều lệ năm 2013: 6.500.000.000 đồng - Vốn điều lệ năm 2014: 20.000.000.000 đồng Bảng tình hình lao động Cơng ty năm từ 2012 – 2014 ĐVT: Người - ẩm đa amilk mang đến cho bạn giải pháp dinh dưỡng chất lượng quốc tế, đáp ứng nhu cầu cho đối tượng tiêu dùng với sản phẩm thơm ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe gắn l Tình hình sử dụng tài sản Cơng ty Cổ phần Hồng Bảng tình hình tài sản Cơng ty Cổ phần Hồng năm 2012 - 2014 Tình hình sử dụng nguồn vốn Cơng ty Cổ phần Hồng Bảng tình hình nguồn vốn Cơng ty Cổ phần Hồng năm 2012 - 2014 Thực trạng phân tích khả tốn tổng qt Nhìn chung số khả tốn Cơng ty cao (đều lớn 1) đồng thời với việc tăng tổng tài sản giảm tổng nợ phải trả Điều cho ta thấy khả tốn chung cơng ty việc tốn khoản nợ Cơng ty tốt Bảng phân tích hệ số khả toán tổng quát từ 2012 - 2014 Thực trạng phân tích khả tốn ngắn hạn Ta thấy hệ số khả toán nợ ngắn hạn Cơng ty Cổ phần Hồng năm 2012 – 2014 xu hướng biến động tăng hệ số khả toán nhanh biến động tăng giảm không phần lớn giảm tăng không đáng kể, hệ số khả tốn tức thời cơng ty biến động tăng giảm không qua năm phản ánh xu hướng chung tụt giảm khả tốn, hệ số dòng tiền/ Nợ ngắn hạn công ty qua năm giảm mạnh Bảng tổng hợp thực trạng phân tích khả tốn ngắn hạn từ 2012 - 2014 Thực trạng phân tích khả toán dài hạn Hệ số khả tốn nợ dài hạn Cơng ty biến động tăng giảm khơng đều, Hệ số khả tốn lãi vay tăng dần qua năm, hệ số nợ Cơng ty Cổ phần Hồng xu hướng giảm dần hệ số nợ cao, Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu giảm dần qua năm Bảng tổng hợp thực trạng phân tích khả toán dài hạn từ 2012 - 2014 10 So sánh khả tốn với Cơng ty quy mô 11 Đánh giá chung khả tốn Cơng ty Nhìn chung khả tốn chung Cơng ty việc tốn khoản nợ công ty tốt Đi sâu vào nội dung phân tích cụ thể khả tốn Cơng ty lại gặp nhiều khó khăn Theo loại hình mà Cơng ty kinh doanh, Cơng ty sử dụng khoản vay nhiều thực cơng trình quản lý nhà nước, vốn nhà đầu tư chưa rót xuống ngay, mà khoản ứng trước, doanh nghiệp thực cơng trình, vốn ít, buộc Cơng ty phải vay nợ để thực hồn tất cơng trình dẫn đến khả trả nợ DN thời điểm hoạt động thường khó khăn 12 Đánh giá thuận lợi khó khăn Cơng ty Thuận lợi - Năng lực tài thích hợp Khó khăn - Lượng tiền Công ty lớn nên việc sử dụng vốn khơng hiệu gây lãng phí vốn - Đội ngũ nhân viên ngày lớn - Công ty tỷ lệ nợ cao mạnh - Kinh nghiệm hoạt động - Nguồn nhân lực không đáp lĩnh vực xây dựng, hiểu biết ứng đủ nhu cầu Công ty, điểm yêu cầu nghiệp vụ yếu hệ thống nhân viên kiêm nhiều cơng việc 13 Góp phần đề xuất ý kiến nâng cao khả tốn Tăng cường cơng tác quản trị rủi ro tài Nâng cao hiệu sử dụng vốn, dự trữ tiền mặt, nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Đẩy mạnh công tác quản lý khoản phải thu, khoản phải trả Tăng cường tham gia hoạt động thị trường tài chính, mở rộng lĩnh vực kinh doanh 14 KẾT LUẬN 15 Em xin chân tha nh ca m ơn ! ... luận khả tốn doanh nghiệp - Phân tích khả tốn Cơng ty Cổ phần Hồng Hà - Góp phần đề xuất ý kiến nâng cao khả tốn Cơng ty Cổ phần Hồng Hà  Phạm vi nghiên cứu Khơng gian Thời gian Cơng ty cổ phần. .. Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Bảng tình hình tài sản Cơng ty Cổ phần Hồng Hà năm 2012 - 2014 Tình hình sử dụng nguồn vốn Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Bảng tình hình nguồn vốn Cơng ty Cổ phần Hoàng Hà năm... kê so sánh  Phân tích tỷ trọng  Phân tích tỷ số  Phân tích xu hướng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Đặc điểm cơng ty Cơng ty Cổ phần Hồng Hà - Tên Cơng ty: Cơng ty Cổ phần Hồng Hà - Ngành nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích khả năng thanh toán tại công ty cổ phần hoàng hà , Phân tích khả năng thanh toán tại công ty cổ phần hoàng hà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay