Quản lý hoạt động đánh giá trẻ 5 6 tuổi dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở trường mầm non Phong Phú (tt)

24 64 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 11:33

Quản lý hoạt động đánh giá trẻ 5 6 tuổi dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở trường mầm non Phong Phú (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá trẻ 5 6 tuổi dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở trường mầm non Phong Phú (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá trẻ 5 6 tuổi dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở trường mầm non Phong Phú (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá trẻ 5 6 tuổi dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở trường mầm non Phong Phú (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá trẻ 5 6 tuổi dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở trường mầm non Phong Phú (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá trẻ 5 6 tuổi dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở trường mầm non Phong Phú (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá trẻ 5 6 tuổi dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở trường mầm non Phong Phú (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá trẻ 5 6 tuổi dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở trường mầm non Phong Phú (Luận văn thạc sĩ) 1 MỞ ĐẦU chọn đề tài Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, giai đoạn việc hình thành phát triển nhân cách trẻ Những kết giáo dục nhà trường, gia đình xã hội lứa tuổi mầm non có ý nghĩa định đến hình thành phát triển toàn diện suốt đời trẻ Trong năm gần đây, Đảng nhà nước có nhiều chủ trương sách để phát triển bậc học Mầm non tương lai đất nước, để có hệ phát triển tồn diện, nước ta có nhiều đầu tư cho giáo dục mầm non, có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học nhằm phát triển giáo dục mầm non, có nhiều quy định giáo dục mầm non, ngày 22 tháng năm 2010, Bộ giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư số 23/2010/TT - BGDĐT Quy định Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi Trên thực tế, số sở GD mầm non xem nhẹ, chưa coi trọng hoạt động đánh giá trẻ, dừng lại mức độ hoàn thành cơng việc mà chưa có đầu tư thời gian công sức hoạt động đánh giá, điều tác động đến chất lượng CS-GD ảnh hưởng đến phát triển hài hòa, cân đối trẻ Việc đạo đánh giá trẻ GV mang tính hình thức, bề ngồi, chưa có chiến lược rõ ràng, chưa xác định tầm quan trọng nội dung bất cập, biện pháp đạo thiếu đồng bị động Tại trường Mầm non Phong Phú, Đoan Hùng, Phú Thọ triển khai thực Bộ chuẩn PTTE5T từ năm học 2012 - 2013, đến gặp nhiều khó khăn hạn chế dẫn đến có nơi có lúc chưa thực góp phần vào nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tuổi nhà trường Chính đòi hỏi cần phải có biện pháp có tính khả thi, thực tế mang lại hiệu thực hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi cho khoa học phù hợp, đáp ứng yêu cầu đổi GDMN Xuất phát từ trên, lựa chọn đề tài: “Quản hoạt động đánh giá trẻ 5-6 tuổi tr n hu n hát tri n trẻ n tuổi trườngnon Phong Phú” để thực Luận văn Thạc sĩ quản giáo dục Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở nghiên cứu luận thực trạng QL đánh giá trẻ MG tuổi dựa Bộ chuẩn PTTE5T, đề xuất số biện pháp QL đánh giá trẻ dựa Bộ chuẩn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tuổi trường mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khá h th nghi n ứu: Hoạt động đánh giá trẻ tuổi dựa chuẩn phát triển trường mầm non 3.2 Đối tượng nghi n ứu: Biện pháp QL hoạt động đánh giá trẻ tuổi dựa Bộ chuẩn PTTE5T Giả thuyết khoa học Hiện nay, trước bối cảnh đổi giáo dục mầm non diễn mạnh mẽ, QL đánh giá dựa Bộ chuẩn PTTE5T chưa thực đem lại hiệu tích cực việc góp phần nâng cao chất lượng CS-GD trẻ trường mầm non Nếu đề xuất biện pháp QL đánh giá trẻ MG tuổi dựa Bộ chuẩn PTTE5T nhà trường khắc phục khó khăn cơng tác đánh giá trẻ, giúp cho GV đánh giá lực trẻ MG tuổi, giúp trẻ MG tuổi đạt tiêu chí theo Bộ chuẩn từ nâng cao chất lượng CS-GD trẻ MG tuổi nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu vấn đề luận có liên quan đến quản hoạt động đánh giá trẻ mẫu giáo 5.2 Khảo sát đánh giá thực trạng qản đánh giá trẻ mẫu giáo tuổi trường mầm non Phong Phú dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi 5.3 Đề xuất biện pháp quản đánh giá trẻ mẫu giáo tuổi dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường mầm non Phong Phú Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu địa bàn huyện Đoan Hùng: trường mầm non Phong Phú Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương há nghi n ứu luận Nghiên cứu tài liệu, phân tích, khái qt hóa, so sánh, tổng hợp thơng tin, tư liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu 7.2 Nhó hương há nghi n ứu th tiễn - Phương pháp điều tra - Phương pháp quan sát - Phương pháp vấn 3 7.3 Phương há bổ trợ Đề tài sử dụng phép toán thống kê để xử số liệu thu nhận qua điều tra để phục vụ cho hoạt động phân tích, đánh giá thực trạng khảo nghiệm biện pháp đề xuất Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở luận quản hoạt động đánh giá trẻ tuổi dựa Bộ chuẩn Phát triển trẻ em năm tuổi trường mầm non Chương 2: Thực trạng công tác quản hoạt động đánh giá trẻ tuổi trường mầm non Phong Phú dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi Chương 3: Biện pháp quản hoạt động đánh giá trẻ tuổi trường mầm non Phong Phú dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TRẺ TUỔI DỰA TRÊN BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM NĂM TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Cá nghi n ứu tr n giới 1.1.2 Cá nghi n ứu nướ 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản Quản hoạt động có mục đích người, QL với tư cách hành động QL tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể QL tới đối tượng QL nhằm đạt mục tiêu chung QL hoạt động thực tác động hướng đích chủ thể QL đến khách thể QL để khai thác có hiệu tiềm hội tổ chức làm cho tổ chức vận hành đạt mục đích tổ chức đặt QL trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo kiểm tra công việc thành viên thuộc hệ thống đơn vị việc sử dụng nguồn lực phù hợp để đạt mục đích định Chứ n ng ủ quản lý: Chức lập kế hoạch; Chức tổ chức;Chức đạo; Chức kiểm tra 4 1.2.2 Quản giáo ụ Quản giáo dục tác động có hệ thống, có ý thức hợp với quy luật chủ thể QL cấp khác lên tất mắt xích hệ thống giáo dục nhằm đảm bảo cho hệ thống giáo dục vận hành liên tục, phát triển mở rộng số lượng chất lượng Hay nói cách khác: QL giáo dục hệ thống tác động có chủ đích có kế hoạch hợp quy luật chủ thể QL đến tập thể GV, nhân viên học sinh cha mẹ học sinh lực lượng xã hội nhà trường nhằm thực có chất lượng hiệu mục tiêu giáo dục 1.2.3 Quản giáo ụ ầ non Quản giáo dục mầm non hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch cấp QL đến sở GD Mầm non nhằm tạo điều kiện tối ưu cho việc thực mục tiêu giáo dục 1.2.4 Đánh giá Đánh giá q trình thu thập thơng tin có hệ thống giải trạng chất lượng, nguyên nhân, kế hoạch hành động Đánh giá xuất phát từ mục tiêu, chuẩn mực đặt Đánh giá tạo đề xuất định thích hợp để cải thiện thực trạng, đề xuất chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động” 1.2.5 Đánh giá giáo ụ ầ non Đánh giá GDMN bao gồm việc đánh giá tổng hợp thành tố bản: sản phẩm đầu GDMN- trẻ em (mức độ phù hợp với mục tiêu đáp ứng nhu cầu), yếu tố đầu vào (cơ sở vật chất, chương trình, lực GV) trình giáo dục (phương pháp hoạt động, cách thức tổ chức, hình thức tương tác, cách thức QL…) tạo sản phẩm CS-GD 1.2.6 Đánh giá s hát tri n ủ trẻ ẫu giáo Đánh giá phát triển trẻ MG q trình CS-GD chia thành loại: Đánh giá trẻ hàng ngày theo giai đoạn (đánh giá cuối chủ đề đánh giá cuối độ tuổi) 1.2.7 Quản đánh giá trẻ ẫu giáo Quản đánh giá trẻ MG tuổi tác động có hệ thống kế hoạch, tổ chức chủ thể QL nhà trường mầm non tới cách thức, phương pháp, hình thức nội dung đánh giá, cách sử dụng kết đánh giá trẻ MG việc thực nghiêm túc quy định nêu văn quy phạm pháp luật đạo ngành giáo dục nhà trường đánh giá trẻ MG 5 1.3 Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi 1.3.1 Chu n hát tri n trẻ 1.3.2 Mụ đí h b n hành hu n hát tri n trẻ tuổi 1.3.3 Nội ung hu n hát tri n trẻ tuổi Chuẩn phát triển trẻ em tuổi Việt Nam gồm lĩnh vực, 28 chuẩn, 120 sô TT Lĩnh vực 28 chuẩn 120 sô Lĩnh vực phát triển thể chất Lĩnh vực phát triển tình cảm quan hệ xã hội Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ giao tiếp Lĩnh vực phát triển nhận thức 26 34 31 29 (Nội dung cụ thể xem phần Phụ lục) Bốn lĩnh vực thể phát triển toàn diện trẻ dựa sở nghiên cứu khoa học Trong Bộ chuẩn PTTE5T, lĩnh vực thể tách biệt nhau, thực tế, chúng liên quan chặt chẽ với nhau, phát triển lĩnh vực ảnh hưởng phụ thuộc vào phát triển lĩnh vực khác khơng có lĩnh vực quan trọng lĩnh vực 1.4 Hoạt động đánh giá trẻ dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi 1.4.1 Các nguyên tắc sử dụng Bộ chuẩn hát tri n trẻ tuổi để đánh giá trẻ - Nguyên tắc 1: Đánh giá trẻ mối quan hệ liên hệ - Nguyên tắc 2: Đánh giá trẻ môi trường gần với môi trường sống trẻ - Nguyên tắc 3: Đánh giá trẻ hoạt động - Nguyên tắc 4: Đánh giá trẻ phát triển - Nguyên tắc 5: Đảm bảo tính khách quan, quán, kết hợp phân tích định tính định hướng 1.4.2 ông ụ th o õi s hát tri n trẻ ẫu giáo tuổi (bộ công cụ đánh giá trẻ) 1.4.3 Các yêu cầu phát triển trẻ mẫu giáo tuổi dựa Bộ chuẩn Lĩnh vực phát triển thể chất Lĩnh vực Phát triển tình cảm quan hệ xã hội Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ giao tiếp Lĩnh vực phát triển nhận thức 1.4.4 Hoạt động đánh giá phát triển trẻ MG tuổi dựa Bộ chuẩn Đánh giá trẻ MG tuổi hoạt động mà GV phải xây dựng kế hoạch thực hiện, lựa chọn xếp số đánh giá hoạt động học, hoạt động khác ngày xếp số đưa vào chủ đề cho phù hợp với trẻ lớp mình, từ xây dựng cơng cụ sử dụng phương pháp đánh giá để đánh giá kết mong đợi trẻ tuổi 1.5 Quản hoạt động đánh giá dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi 1.5.1 Xây ng kế hoạ h đánh giá trẻ ẫu giáo tuổi 1.5.2 Tổ hoạt động đánh giá trẻ ẫu giáo tuổi 1.5.3 Chỉ đạo đánh giá trẻ ẫu giáo tuổi 1.5.4 Ki tr , đánh giá hoạt động đánh giá trẻ ẫu giáo tuổi 1.6 Yếu tố tác động đến quản hoạt động đánh giá trẻ dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ tuổi trường mầm non 1.6.1 Đặ hát tri n tâm trẻ ẫu giáo tuổi 1.6.2 Gi đình 1.6.3 Nhà trường Tiểu kết chương Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM NĂM TUỔI TRƯỜNG MẦM NON PHONG PHÚ 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế xã hội phát triển giáo dục địa bàn xã Phong Phú 2.2 Khái quát trường mầm non Phong Phú 2.2.1 Giới thiệu nhà trường 2.1.2 Thành t u đạt đượ 2.3 Vài nét hoạt động khảo sát 2.3.1 Mụ đí h khảo sát 2.3.2 Đối tượng khảo sát 2.3.3 Nội ung khảo sát - Đối với CBQL trường mầm non Phong Phú + Khảo sát thực trạng nhận thức tầm quan trọng việc QL hoạt động đánh giá dựa Bộ chuẩn PTTE5T + Khảo sát thực trạng QL hoạt động đánh giá dựa Bộ chuẩn PTTE5T - Đối với GV + Khảo sát thực trạng nhận thức GV hoạt động đánh giá dựa Bộ chuẩn PTTE5T + Nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi GV + Thực trạng hoạt động đánh giá trẻ dựa Bộ chuẩn PTTE5T GV nhà trường - Đối với cha mẹ trẻ Nhận thức cha mẹ trẻ hoạt động đánh giá, việc kết hợp GV đánh giá trẻ 2.3.4 Công ụ khảo sát 2.3.5 Tiến hành khảo sát xử ữ liệu 2.4 Thực trạng đánh giá trẻ mẫu giáo tuổi trường mầm non Phong Phú dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi Khảo sát phiếu hỏi dành cho 20 GV với nội dung: Thầy (cô) đánh giá kết thực đánh giá dựa Bộ chuẩn PTTE5T trường mức độ Kết thu sau: Bảng 2.3 Ý kiến giáo viên việc thực hoạt động đánh giá trẻ mẫu giáo tuổi trường mầm non Phong Phú TT Nội dung Đánh giá trẻ (qua quan sát ngày, qua học, qua trò chuyện, phân tích sản phẩm trẻ, sử dụng tập, trao đổi với phụ huynh) ghi kết vào phiếu Đánh giá dựa vào minh chứng số Lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp với số Thiết kế bảng ghi kết theo lớp theo cá nhân trẻ Thiết kế phương tiện đo, tập đánh giá phù hợp với số để đánh giá trẻ Đánh giá trẻ mức độ (đạt, chưa đạt) ghi kết vào phiếu Đánh giá trẻ có tham gia GV phối hợp với cha mẹ trẻ Điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho hợp Tốt % Mức đồng ý Khá% TB% Yếu% 100% 100% 55,8% 38,4% 5,8% 32,3% 39,9% 17,6% 10,2% 30% 32,1% 25,2% 12,7% 30,8% 22% 7,5% 100% 39,7% 100% Kết ý kiến GV việc thực hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi trường mầm non Phong Phú qua bảng 2.3 cho ta thấy: - Đôi GV lựa chọn phương pháp đánh giá chưa phù hợp với số Do nhà trường cần quan tâm đến bồi dưỡng chuyên môn hoạt động đánh giá trẻ cho GV lớp MG tuổi từ đầu năm học - Việc thiết kế bảng ghi kết quả, thiết kế phương tiện đo, tập đánh giá để đánh giá trẻ gặp nhiều khó khăn GV khơng đánh giá cao hai nội dung - Việc đánh giá trẻ có tham gia GV phối hợp với cha mẹ trẻ chưa GV đánh giá cao thực nghiêm túc GV phải đảm nhiệm công việc nuôi dạy, phối hợp cha mẹ trẻ chưa cao họ chưa nhận thức tầm quan trọng hoạt động đánh giá trẻ… 2.5 Thực trạng quản hoạt động đánh giá dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi trường mầm non Phong Phú 2.5.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên cha mẹ trẻ hoạt động đánh giá trẻ mẫu giáo tuổi trường mầm non Bảng 2.4 Nhận thức cán quản lý, giáo viên cha mẹ trẻ hoạt động đánh giá trẻ mẫu giao tuổi Nội dung CBQL GV Cha mẹ trẻ Rất Rõ Không Rất Rõ Không Rất rõ Rõ Không rõ % % rõ % rõ % % rõ % % % rõ % Mục đích, ý nghĩa hoạt 100 0 100 0 36,0 44 động đánh giá trẻ MG tuổi Mục tiêu, nội dung 92,3 7,7 66,2 29,4 4,4 30,2 33 chuẩn PTTE5T Các yêu cầu phát triển trẻ 93,4 6,6 59,3 28,9 11,8 34,2 38,8 MG tuổi Các phương pháp đánh giá trẻ (quan sát, trò chuyện, phân tích 96 51,2 45,6 3,2 34,5 37,5 sản phẩm, tập ) Sự cần thiết công tác phối hợp, tuyên truyền gia đình 100 0 68,6 31,4 41,4 45,2 nhà trường việc thực hoạt động đánh giá trẻ Về phiếu đánh giá trẻ, bảng tổng 100 0 68,2 30,8 67,2 24,8 hợp kết đánh giá trẻ GV Về việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục GV giúp trẻ phát 100 0 81,7 14,8 3,5 44,5 43,5 triển toàn diện (Tống số: 03 CBQL, 20 GV 30 phụ huynh trường mầm non Phong Phú) 20 36,8 27,0 28,0 13,4 8,0 12,0 Những số liệu bảng 2.4 cho thấy: CBQL nhà trường có nhận thức rõ hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi 9 GV nhà trường nắm rõ nội dung: Mục đích, ý nghĩa hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi; cần thiết công tác phối hợp, tuyên truyền gia đình nhà trường việc thực hoạt động đánh giá trẻ; phiếu đánh giá trẻ, bảng tổng hợp kết đánh giá trẻ GV Tuy nhiên số GV chưa có nhận thức rõ mục tiêu, nội dung chuẩn PTTE5T; yêu cầu phát triển trẻ MG tuổi; phương pháp đánh giá trẻ 2.5.2 Th trạng xây ng kế hoạ h th hoạt động đánh giá trẻ tr n hu n hát tri n trẻ tuổi trườngnon Phong Phú Để đánh giá thực trạng QL xây dựng kế hoạch đánh giá trẻ MG tuổi dựa Bộ chuẩn, tiến hành trưng cầu ý kiến đánh giá 20 GV trường mầm non Phong Phú Kết thu bảng sau đây: Bảng 2.5 Ý kiến giáo viên công tác lập kế hoạch thực đánh giá trẻ mẫu giáo tuổi trường mầm non Phong Phú STT Nội dung Tốt% Mức đồng ý Khá% TB% Nhà trường xây dựng ban hành kế hoạch 55,8 25 thực hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi Kế hoạch nhà trường bám sát hướng dẫn 57,3 34,5 Sở/Phòng GD&ĐT Kế hoạch thực hoạt động đánh giá trẻ 40,4 35,3 MG tuổi trường xác định đủ bước Kế hoạch trường xác định thời gian 42,6 33,8 thực phù hợp Kế hoạch xác định cách tiến hành, phân 41,9 38,2 công nhiệm vụ hợp Kế hoạch triển khai đến toàn GV lớp 72 28 tuổi Điều chỉnh kế hoạch phù hợp với giai 42,6 35,4 đoạn tình hình cụ thể (Tổng số: 20 GV trường mầm non Phong Phú) Yếu% 19,2 8,1 24,3 23,6 19,9 22 Những số liệu 2.5 cho thấy nhà trường quan tâm đến việc lập kế hoạch thực hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi theo hướng dẫn triển khai đến GV lớp MG tuổi chưa quan tâm, trọng đến nội dung kế hoạch việc xác định đủ bước, xác định thời gian thực hiện, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế Điều đòi hỏi nhà trường phải quan tâm thực đến chất lượng kế hoạch, nội dung tiết, cụ thể để GV thực tốt hoạt động đánh giá 10 trẻ MG tuổi nhà trường nhằm nâng cao chất lượng trẻ MG tuổi, tăng cường khả sẵn sàng học cho trẻ 2.5.3 Th trạng tổ hỉ đạo hoạt động đánh giá tr n hu n hát tri n trẻ tuổi trườngnon Phong Phú Công tác tổ chức đạo thực kế hoạch hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi hiệu trưởng trường mầm non Phong Phú nhìn nhận rõ nét thơng qua bảng khảo sát đánh giá phân tích ý kiến GV CBQL sau: Bảng 2.6 Ý kiến giáo viên tổ chức đạo việc thực hoạt động đánh giá trẻ mẫu giáo tuổi hiệu trưởng trường mầm non Phong Phú STT 10 Nội dung Nhà trường phân công GV vào lớp MG tuổi phù hợp Chỉ đạo, hướng dẫn GV thực hoạt động đánh giá trẻ bám sát hướng dẫn Sở GD, Phòng GD Tuyên truyền hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi với GV cha mẹ trẻ Bồi dưỡng chuyên môn cho GV hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi Chỉ đạo, hướng dẫn GV thực hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi Đầu tư sở vật chất trường, lớp Công tác phối hợp với cha mẹ trẻ hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi Kiểm tra, giám sát việc thực hoạt động đánh giá trẻ GV Chỉ đạo GV điều chỉnh kế hoạch giáo dục, kế hoạch thực hoạt động đánh giá cho phù hợp tình hình thực tế Điều chỉnh kế hoạch thực hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi nhà trường Tốt Mức đồng ý Khá TB Yếu 50% 43,8% 6,2% 47% 43,8% 9,2% 60,2% 34,3% 5,5% 37,4% 31,6% 22,6% 8,4% 33% 41,3% 16,9% 8,8% 35,3% 38,2% 14,7% 11,8% 27,9% 47% 17,6% 7,5% 30,8% 42% 18,4% 8,8% 38,2% 31,6% 22% 8,2% 37,7% 42,6% 10,2% 9,5% (Tống số: 20 GV trường mầm non Phong Phú) Qua bảng số liệu 2.6 cho thấy kết nhà trường thực tốt nội dung: phân công GV vào lớp MG tuổi hợp lý; hướng dẫn GV thực hoạt động đánh giá trẻ bám sát hướng dẫn Sở GD, Phòng GD; tuyên truyền tốt hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi với GV cha mẹ trẻ 11 2.5.4 Công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên hoạt động đánh giá trẻ ẫu giáo tuổi Để đánh giá thực trạng hoạt động đánh giá trẻ dựa Bộ chuẩn PTTE5T, tiến hành khảo sát GV sau: Bảng 2.7 Ý kiến đánh giá giáo viên công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên hoạt động đánh giá trẻ mẫu giáo tuổi hiệu trưởng trường mầm non Phong Phú TT Nội dung Tốt Mức đồng ý Khá TB Kiểm tra việc thực công việc theo 67,3% 32,7% phân công Kiểm tra việc lập kế hoạch chủ đề GV 84,5% 10,5% Kiểm tra việc xây dựng công cụ đánh 38,5% 41,5% giá trẻ GV Kiểm tra xác xuất hoạt động đánh giá trẻ 27,9% 47% GV Kiểm tra việc thực hoạt động đánh giá 30,8% 42% trẻ GV qua kiến thức, kỹ trẻ Kiểm tra công tác tuyên truyền, phối hợp 53,8% 30,8% với phụ huynh GV Kiểm tra bảng kết đánh giá trẻ GV 57,4% 42,6% Kiểm tra việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục 45,2% 41,6% GV giúp trẻ đạt số (Tống số: 20 GV trường mầm non Phong Phú) Yếu 5,5% 11,6% 8,4% 17,6% 7,5% 18,4% 8,8% 15,4% 13,2% Kết thể qua bảng 2.7 cho thấy: - GV nhà trường đánh giá cao nội dung kiểm tra việc thực công việc theo phân công Biện pháp giúp CBQL nhà trường đánh giá GV xác, khách quan công - Các nội dung kiểm tra việc lập kế hoạch chủ đề; Kiểm tra bảng kết đánh giá trẻ GV GV đánh giá cao nội dung GV CBQL phải thực nghiêm túc, kiểm tra thường xuyên phải lưu kết vào hồ sơ trường, lớp - Nội dung kiểm tra việc xây dựng công cụ đánh giá trẻ GV; kiểm tra xác xuất hoạt động đánh giá trẻ GV; kiểm tra việc thực hoạt động đánh giá trẻ GV qua kiến thức, kỹ trẻ số lớp trường thực chưa thực quan tâm, trọng - Nội dung kiểm tra công tác tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh GV; Kiểm tra việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục GV giúp trẻ đạt số 12 CBQL GV đánh giá cao nội dung CBQL nhà trường nhận thức tầm quan trọng hoạt động đánh giá trẻ, coi biện pháp giúp trẻ MG tuổi phát triển toàn diện, hoàn thành mục tiêu chương trình giáo dục trẻ 5-6 tuổi 2.5.5 Th trạng quản ông việ đ th hoạt động đánh giá trẻ tr n hu n hát tri n trẻ tuổi 2.5.5.1 Thực trạng tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GV dạy lớp MG tuổi Công tác tổ chức bồi dưỡng đội ngũ GV hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi trường mầm non Phong Phú nhìn nhận rõ nét thông qua bảng khảo sát đánh giá phân tích ý kiến GV CBQL sau: Bảng 2.8 Ý kiến cán quản lý, giáo viên công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hoạt động đánh giá trẻ mẫu giáo tuổi trường mầm non Phong Phú Nội dung Đánh giá CBQL Mức độ thực HQ KTH KHQ % % % Đánh giá GV Mức độ thực HQ KHQ KTH % % % Tập huấn, bồi dưỡng chun mơn Phòng GD tổ chức hoạt động 90 10 82,3 17,7 đánh giá trẻ MG tuổi hàng năm Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn 96,4 3,6 91,2 8,8 Trường tổ chức Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn hoạt động đánh giá trẻ MG 87,4 12,4 68,8 19,2 tuổi Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm 90,2 9,8 78,8 11,2 Xây dựng phong trào tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên hoạt động 80,4 19,6 66,7 22,3 đánh giá trẻ MG tuổi Tham quan, học tập trường bạn 95,8 4,2 80,5 12,5 áp dụng lớp phụ trách (Ghi chú: HQ: Hiệu quả; KHQ: Không hiệu quả; KTH: Không thực hiện) 0 12 10 11 7,0 Qua trao đổi kết thể bảng 2.8 đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi ta thấy: - Các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm ý chưa hiệu 13 - Việc thực bồi dưỡng hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi buổi tập huấn,sinh hoạt chuyên môn chưa hiệu hạn chế đối tương tham dự, GV đảm nhiệm công tác nuôi dạy - Tham quan học tập kinh nghiệm đánh giá trẻ trường trường bạn đầy đủ số GV khơng tham gia bảo thủ, ngại tiếp thu mới, không dám nghĩ, không dám làm kết phụ thuộc vào tiếp thu người - Có số GV nhà trường chưa quan tâm đến xây dựng phong trào tự học, tự bồi dưỡng 2.5.5.2 Thực trạng QL việc xây dựng công cụ đánh giá trẻ MG tuổi Bảng 2.9 Ý kiến đánh giá cán quản lý, giáo viên việc xây dựng Bộ công cụ đánh giá trẻ trường mầm non Phong Phú TT Nội dung Bộ công cụ xác định số đo phù hợp với chủ đề Bộ cơng cụ có minh chứng phù hợp với số cần đo Phương pháp đo phù hợp với số, minh chứng GV Phương tiện thực phù hợp Xác định cách thực (hoạt động cô trẻ) thời gian thực hiện, số trẻ Thử công cụ trẻ (cả trẻ kém, khá, giỏi); Sửa hồn chỉnh cơng cụ Xây dựng phiếu đánh giá trẻ có tham gia GV, cha mẹ trẻ Tốt% CB GV QL Mức đồng ý Khá% TB% CB CB GV GV QL QL 45,6 57,4 33,4 32,6 21,0 8,8 0,2 37,5 61,7 45,8 31,8 17,0 6,5 0 50,0 55,8 45,8 38,4 5,9 5,8 0 62,5 61,8 37,5 25 25,9 13,2 0 45,8 57,4 41,6 33,8 8,5 8,8 4,1 25,0 47 33,3 42,6 29,1 10,4 12,6 37,5 50 25,0 36,7 20,8 13,3 16,7 29,1 34,6 33,4 16,9 0 37,5 48,5 Yếu% CB GV QL Những số liệu bảng 2.9 cho thấy: Ý kiến đánh giá đồng ý việc xây dựng công cụ đánh giá trẻ GV ln có tỉ lệ cao so với ý kiến CBQL Điều dễ hiểu CBQL trường mầm non đánh giá việc xây dựng công cụ đánh giá trẻ GV GV đánh giá tự đánh giá mình,… vậy, kết hợp hai nguồn có nhận xét khách quan 14 Bảng 2.10 Ý kiến giáo viên Bộ công cụ kiểm tra xác xuất cán quản trường mầm non Phong Phú Nội dung TT Tốt Mức đồng ý Khá TB Yếu Bộ công cụ kiểm tra xác xuất trường lựa chọn số (40 số) chuẩn: - Đại diện cho tất lĩnh vực, chuẩn số 60,2% 27,3% 12,5% Bộ chuẩn - Đại diện cho kiến thức, kỹ năng, thái độ 50% 33,8% 16,2% Phù hợp với tình hình hình thực tế đối tượng trẻ 61,2% 35,3% 4,4% địa bàn (Tống số GV: 20 GV trường mầm non Phong Phú) Số liệu bảng 2.10 cho thấy: GV đánh giá cao với 40 số công cụ kiểm tra xác xuất nhà trường đại diện cho tất lĩnh vực, chuẩn số Bộ chuẩn PTTE5T; đại diện cho kiến thức, kỹ năng, thái độ chương trình giáo dục trẻ tuổi; phù hợp với tình hình thực tế đối tượng trẻ địa bàn Điều cho thấy CBQL nhà trường quan tâm trọng đến việc lựa chọn số để xây dựng công cụ kiểm tra xác xuất nhà trường đáp ứng với tiêu chí, yêu cầu thực tốt mục đích kiểm tra hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi GV 2.5.5.3 Phối hợp nhà trường cha mẹ trẻ hoạt động đánh giá dựa Bộ chuẩn PTTE5T Bảng 2.11 Ý kiến đánh giá giáo viên cha mẹ trẻ việc phối hợp nhà trường phụ huynh hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi Nội dung Tổ chức họp phụ huynh nhằm thống kiến thức CS-GD trẻ tuyên truyền hoạt động đánh giá trẻ lần/năm Phổ biến nội dung số cần thực chủ đề giáo dục cho cha mẹ trẻ Tuyên truyền tới phụ huynh nội dung, minh chứng số cần phụ huynh đánh giá phát phiếu Kết hợp với phụ huynh việc bồi dưỡng cho trẻ Tranh thủ nguồn kinh phí đóng góp phụ huynh nhằm trang bị thêm sở vật chất, trang thiết bị hoạt động đánh giá trẻ CBQL RQT QT KQT % % % GV Cha mẹ trẻ RQT QT KQT RQT QT KQT % % % % % % 100 100 95,8 4,2 93,7 6,3 93,0 7,0 93,4 6,6 100 79,0 5,8 16,2 100 84,5 10,5 5,0 86,3 9,7 4,0 86 14 87,8 12,2 0 (RQT: Rất quan trọng; QT: Quan trọng; KQT: Không quan trọng) 100 86,4 4,6 0 9,0 15 Kết bảng 2.11 cho ta thấy: - Biện pháp nhà trường tiến hành tương đối tốt song phối hợp với phụ huynh việc bồi dưỡng cho trẻ chưa thực hiệu phụ huynh bận nhiều cơng việc, khơng có nhiều thời gian dành cho trẻ - Các chủ trương trường chung cho lớp cách tuyên truyền hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi cho cha mẹ trẻ GV lớp khác nên đạt kết khác - Công tác tranh thủ nguồn kinh phí đóng góp phụ huynh nhằm trang bị thêm sở vật chất, trang thiết bị hoạt động đánh giá trẻ chưa đạt kết cao đặc điểm nhà trường trường công lập nên GV chưa mạnh dạn tranh thủ đóng góp phụ huynh 2.6 Khái quát thực trạng yếu tố ảnh hưởng thực trạng quản hoạt động đánh giá trẻ mẫu giáo tuổi dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi 2.6.1 Mứ độ ảnh hưởng ủ ột số yếu tố đến quản hoạt động đánh giá trẻ ẫu giáo tuổi tr n hu n hát tri n trườngnon Phong Phú 2.6.1.1 Trình độ lực đội ngũ cán quản 2.6.1.2 Trình độ lực giáo viên lớp mẫu giáo tuổi 2.6.1.3 Đặc điểm tâm sinh trẻ mẫu giáo tuổi 2.6.1.4 Điều kiện kinh tế xã hội 2.6.1.5 Điều kiện sở vật chất lớp mẫu giáo tuổi trường mầm non Phong Phú 2.6.1.6 Phụ huynh học sinh cộng đồng dân cư 2.6.2 Nhận định chung th trạng quản hoạt động đánh giá trẻ ẫu giáo tuổi trườngnon Phong Phú 2.6.2.1 Những mặt mạnh Hiệu trưởng nắm nội dung công tác QL trường mầm non, đánh giá có lực QL, đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục Trong thực tế, hầu hết hiệu trưởng quan tâm đến công tác QL hoạt động đánh giá trẻ Các hiệu trưởng nhà trường quan tâm đến việc phân cơng lao động bố trí cơng việc phù hợp với điều kiện nhà trường, phù hợp với lực, mạnh người, phát huy tốt hiệu lao động cán bộ, GV, nhân viên; nâng cao trình độ chun mơn, phẩm chất 16 lực cho cán bộ, GV, nhân viên; trang bị đầy đủ phương tiện, đồ dùng phục vụ hoạt động đánh giá trẻ cho GV; Tổ chức phong trào thi đua, phong trào ngoại khóa, hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển trẻ Hiệu trưởng quan tâm đến việc tổ chức triển khai cho GV nắm vững thị, thơng tư, văn có liên quan đến ngành học để họ có ý thức thực tốt nhiệm vụ Trong q trình thực cơng tác QL hoạt động giáo dục, BGH nhà trường giúp cho cán bộ, GV nhận thức tầm quan trọng hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi đặc biệt đội ngũ GV lớp tuổi, vai trò đội ngũ GV chủ đạo, nhân tố quan trọng hàng đầu định chất lượng trẻ MG tuổi trường mầm non Thông qua nhiều hình thức, biện pháp kiểm tra, theo dõi, QL hoạt động đánh giá trẻ, CBQL nhà trường kịp thời giúp đỡ cán bộ, GV việc điều chỉnh hoạt động giáo dục nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện, tăng cường khả sẵn sàng học cho trẻ, cuối năm học nhà trường hồn thành chương trình Phổ cập giáo dục cho trẻ tuổi Sở GD tỉnh Phú Thọ, Phòng GD& ĐT Huyện Đoan Hùng quan tâm đến việc công tác đánh giá trẻ MG tuổi trường mầm non thảo số kế hoạch, biện pháp hướng dẫn thực cụ thể in thành văn gửi tới trường mầm non Huyện 2.6.2.2 Những mặt hạn chế * Hiệu trưởng: Tại nhà trường theo đánh giá chung có chất lượng chuyên môn tốt Huyện Đoan Hùng song trao đổi trực tiếp với CBQL có trách nhiệm quan sát trực tiếp hoạt động QL Hiệu trưởng việc thực biện pháp QL hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi thực có biện pháp chưa thực đầy đủ Một số CBQL đối phó, ngại thay đổi nếp làm việc gặp khó khăn, vất vả… * Về mặt quản hoạt động giáo dục: Quản việc sinh hoạt tổ chun mơn mang tính hình thức, nặng hành chính, nội dung có đổi mới, chưa thật đem lại hiệu quả, chưa phát huy vai trò định hướng, giải vướng mắc cho GV Còn buổi hội thảo, hội giảng, sinh hoạt chun đề có tính chất trao đổi kinh nghiệm, nội dung việc thực hoạt động đánh giá trẻ 17 Công tác viết sáng kiến kinh nghiệm nội dung đánh giá trẻ dựa Bộ chuẩn mờ nhạt, chưa hiệu * Cơng tác kiểm tra đánh giá GV số điều bất cập: Kiểm tra đánh giá GV nhiều cảm tính, chưa áp dụng theo chuẩn quy định, nặng đánh chưa ý đến việc điều chỉnh, gợi ý biện pháp khắc phục hạn chế Khi kiểm tra nặng hồ sơ sổ sách, sản phẩm mà chưa ý đến trình thực để tạo nên sản phẩm Việc kiểm tra nhiều tính mục tiêu, có nghĩa kiểm tra để hồn thành tiêu số lượng nghĩa vụ bắt buộc mà chưa ý nhiều đến việc tìm biện pháp tối ưu để thực hiệu Chưa có quan tâm đầu tư cao cho công tác bồi dưỡng khích lệ GV tự học tự bồi dưỡng * Về mặt QL hỗ trợ hoạt động đánh giá trẻ tuổi Đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ cơng tác giáo dục hạn chế chưa đáp ứng phù hợp với nhu cầu tối thiểu quy định trang thiết bị đồ dùng theo Thông tư 02 2.6.3 Nguy n nhân hủ qu n nguy n nhân h qu n 2.6.3.1 Nguyên nhân chủ quan 2.6.3.2 Nguyên nhân khách quan Tiểu kết chương Chương BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM TUỔI TRƯỜNG MẦM NON PHONG PHÚ 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp Để thực có kết hơn, xây dựng biện pháp QL đánh giá trẻ MG tuổi trường mầm non Phong Phú cần đảm bảo yêu cầu sau: 3.1.1 Đả bảo tính ụ ti u 3.1.2 Đả bảo tính tồn iện 3.1.3 Đả bảo tính hiệu 3.1.4 Đả bảo tính khả thi 3.1.5 Đả bảo tính th tiễn 18 3.2 Nội dung biện pháp quản hoạt động đánh giá trẻ dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi trường mầm non Phong Phú 3.2.1 Quản ông tá tư vấn ủ giáo vi n nhà trường hỉ số hát tri n ủ trẻ h ẹ ủ trẻ GV chia sẻ với bậc phụ huynh cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non Tuyên truyền nội dung Bộ chuẩn phát triển để từ phụ huynh nắm bắt yêu cầu trẻ, tránh tình trạng đòi hỏi q sức trẻ, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, đến phát triển trẻ Tuyên truyền chuẩn,các số, kết mong đợi trẻ mầm non sau kết thúc năm tháng trường mầm non Tổ chức cho phụ huynh tham gia hoạt động trẻ, từ phụ huynh hiểu biết kế hoạch giáo dục ngày trẻ lớp mầm non Phối kết hợp với phụ huynh đánh giá số theo yêu cầu 3.2.2 Xây ng kế hoạ h, tổ th hoạt động đánh giá tr n hu n hát tri n trẻ tuổi ột h hặt hẽ, kho họ , sáng tạo đá ứng y u ầu ới Đối với BGH: Xây dựng kế hoạch thực hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi Đối với GV: Xây dựng kế hoạch thực hoạt động đánh giá trẻ lớp phù hợp với đặc điểm trẻ, điều kiện riêng lớp 3.2.3 T ng ường hỉ đạo xây ng ông ụ đánh giá trẻ ẫu giáo tuổi ó hất lượng Việc tăng cường đạo xây dựng cơng cụ đánh giá trẻ MG tuổi có chất lượng tiến hành với nội dung: - Chỉ đạo GV lựa chọn số Bộ chuẩn PTTE5T phiên chế vào chủ đề giáo dục năm học - Hướng dẫn GV xây dựng công cụ đánh giá trẻ theo chủ đề - Thiết kế số tập áp dụng tập vào việc đánh giá trẻ - Tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm khối GV lớp MG5 tuổi cơng cụ đánh giá trẻ để có biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm đề biện pháp hỗ trợ cho trẻ chưa đạt để trẻ đạt số lần thực - Tổng kết, đánh giá mặt ưu điểm, tồn cần khắc phục thực việc xây dựng công cụ thực hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi 19 3.2.4 Phối hợ hặt hẽ giữ gi đình-nhà trường hoạt động đánh giá tr n hu n hát tri n trẻ tuổi Phối hợp với gia đình trẻ qua nhiều hình thức tuyên truyền để cha mẹ trẻ nắm rõ mục đích, ý nghĩa hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi Nhà trường mời cha mẹ trẻ đến tham quan hoạt động nhà trường để cha mẹ trẻ thấy tầm quan trọng hoạt động đánh giá trẻ để từ có phối kết hợp hiệu với GV nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện, tăng cường khả sẵn sàng học cho trẻ Thông báo số Bộ chuẩn PTTE5T để cha mẹ trẻ biết nội dung số cần thực để đánh giá phát triển trẻ Ngồi ra, GV cung cấp cho cha mẹ trẻ công cụ đánh giá, minh chứng để đánh giá theo số; việc thơng báo số, minh chứng giúp GV có kết xác việc đánh giá trẻ với số cần phối hợp đánh giá phụ huynh Vận động phụ huynh đóng góp trang thiết bị, sở vật chất phục vụ hoạt động đánh giá trẻ theo chủ đề giáo dục Điều góp phần thực hiệu cơng tác xã hội hóa giáo dục trường mầm non đồng thời giúp phụ huynh thấy tầm quan trọng hoạt động đánh giá trẻ Thông báo bảng tổng hợp kết đánh giá trẻ cuối chủ đề giáo dục để cha mẹ trẻ nắm phát triển trẻ, kết hợp với GV có kế hoạch bồi dưỡng thêm cho trẻ số trẻ chưa đạt nhà, giúp phụ huynh thấy tiến suốt trình thực hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi trường mầm non, thấy tầm quan trọng giáo dục phát triển trẻ 3.2.5 Đổi ới ông tá ki tr , đánh giá giáo viên hoạt động đánh giá tr n hu n hát tri n trẻ tuổi Thành lập Ban kiểm tra nội nhà trường có phân công kiểm tra chuyên sâu hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi Xây dựng kế hoạch, tiêu chí, cách thức kiểm tra vào tính mục đích, tính khách quan, nhằm giúp GV nhận thức rõ công tác kiểm tra, xem công tác kiểm tra đánh giá chuyện bình thường, cần thiết trường học, qua kiểm tra để biết phát huy mặt mạnh khắc phục hạn chế sau kiểm tra Đánh giá trình thực hoạt động đánh giá trẻ GV lớp tuổi theo biểu mẫu đánh giá Căn vào kết kiểm tra, đánh giá GV để có hình thức khen thưởng, động viên phê bình kịp thời để nâng cao hiệu hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi 20 3.2.6 T ng ường bồi ưỡng huy n ôn ho giáo viên hoạt động đánh giá tr n hu n hát tri n trẻ tuổi - Bồi dưỡng luận hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi để người GV tiếp cận, vận dụng tốt kiến thức đổi quan điểm, nguyên tắc, phương pháp đánh giá trẻ - Thu thập nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn GV hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi từ tiến hành bồi dưỡng theo nhu cầu cho GV để hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi đạt hiệu tốt - Tổ chức tạo điều kiện cho tất GV dạy lớp MG tuổi học tập bồi dưỡng thuyết, thực hành hoạt động đánh giá trẻ, phát huy khả tự học tập - Bồi dưỡng kiến thức thực tiễn hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi: Cử cán bộ, GV lớp tuổi nòng cốt học khóa bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ Sở GD, Phòng GD tổ chức - Tham gia dự giờ, học tập kinh nghiệm trường bạn, huyện bạn thường xuyên định kỳ Điều vừa giúp GV tiếp cận kiến thức mới, kỹ ứng dụng thực hành mới, vừa giúp GV kiểm nghiệm, tích lũy kiến thức, trao đổi kinh nghiệm lẫn Từ họ có thêm kiến thức, kỹ tổ chức hoạt động đánh giá trẻ 3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết, tính khả thi biện pháp Kết mức độ cần thiết thể bảng 3.2 (trong luận văn); biểu đồ 3.2; Kết tính khả thi thể bảng 3.3 (trong luận văn), biểu đồ 3.3: 100 80 Rất cần thiết 60 Cần thiết 40 Không cần thiết 20 BP BP BP BP BP BP Biểu đồ 3.1 Mức độ cần thiết biện pháp quản hoạt động đánh giá trẻ dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi trường mầm non Phong Phú 21 100 80 60 Rất khả thi 40 Khả thi Không khả thi 20 BP BP BP BP BP BP Biểu đồ 3.2 Mức độ khả thi biện pháp quản đánh giá trẻ mẫu giáo tuổi trường mầm non Phong Phú dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi Qua kết khảo nghiệm trên, khẳng định biện pháp mà tác giả luận văn đề xuất có tính cần thiết tính khả thi mức độ cao Điều cho thấy, mặt nhận thức người hỏi ý kiến thấy cần thực tốt biện pháp để QL đánh giá trẻ MG tuổi trường mầm non Đồng thời thực tốt biện pháp chắn cơng tác QL đánh giá trẻ MG tuổi Hiệu trưởng trường mầm non đạt hiệu tốt Về tính khả thi biện pháp: Cả biện pháp đánh giá có tính khả thi mức độ cao Tiểu kết chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Để nâng cao chất lượng trẻ MG tuổi, việc làm cần thiết đổi QL Đổi QLGD xu tất yếu định phát triển giáo dục giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đổi QLGD mầm non phải đổi QL nhà trường với nội dung cụ thể, đồng thời làm sáng tỏ sở luận khái niệm QL: QL trường mầm non, QL hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi hiệu trưởng, yêu cầu đặt Bộ chuẩn PTTE5T Bộ GD&ĐT Tăng cường QL hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi Hiệu trưởng tổng hợp biện pháp thực đồng bộ, liên kết, định hướng nhằm khích lệ, giúp đỡ cán bộ, GV nhà trường thực hoạt động đánh giá phát triển trẻ đạt hiệu cao 22 QL hoạt động đánh giá trẻ MG5 tuổi Hiệu trưởng trường mầm non bao gồm nội dung đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển nhà trường Về thực trạng công tác QL đánh giá trẻ MG tuổi trường mầm non Phong Phú khảo sát qua 11 CBQL GV cho thấy: Các biện pháp QL đánh giá trẻ Hiệu trưởng thực có ảnh hưởng quan trọng đến việc nâng cao chất lượng trẻ, nhằm tăng cường khả sẵn sàng học cho trẻ MG tuổi nhà trường Những ưu điểm công tác QL góp phần ổn định nâng cao chất lượng giáo dục + Trong q trình nghiên cứu chúng tơi thực mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài, làm sáng tỏ sở luận, khái niệm, quan điểm cách thức QL hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi thời kỳ đổi Đồng thời trình bày thực trạng chung QL hoạt động hoạt động đánh giá dựa Bộ chuẩn PTTE5T trường mầm non Phong Phú dựa vào sở luận rút kinh nghiệm thực tiễn là: Muốn trường mầm non Phong Phú nói riêng hay trường mầm non địa bàn huyện Đoan Hùng nói chung, muốn khẳng định vị nhà trường giai đoạn cần quan tâm đến việc: + Tuyên truyền, nâng cao nhận thức GV cha mẹ trẻ hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi + Xây dựng kế hoạch thực hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi cách chặt chẽ, khoa học, sáng tạo đáp ứng yêu cầu + Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho GV hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi dựa Bộ chuẩn + Tăng cường đạo xây dựng công cụ đánh giá trẻ MG tuổi có chất lượng + Phối hợp chặt chẽ gia đình - nhà trường công tác đánh giá trẻ MG tuổi + Đổi công tác kiểm tra, đánh giá GV hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi Các biện pháp tồn mối quan hệ biện chứng, có ảnh hưởng qua lại lẫn Trong thực tế, cần áp dụng biện pháp cách đồng có hiệu thực QL đánh giá trẻ MG tuổi nhà trường, nhân tố nâng cao chất lượng trẻ MG tuổi trường mầm non, 23 điều kiện để thực thành công Đề án nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tỉnh Phú Thọ Từ kết luận đến khẳng định giả thuyết đề tài nêu phù hợp Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu thực Các biện pháp QL đánh giá trẻ MG tuổi nhằm tăng cường khả sẵn sàng học cho trẻ nhà trường bước đầu đem lại sở lí luận có tính khả thi cao Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu có hạn, chúng tơi chưa sâu vào để xem ý nghĩa đảm bảo chặt chẽ đề tài mà xem tiền đề nghiên cứu nội dung cách thức Khuyến nghị 2.1 Đối với Sở GD&ĐT Phú Thọ - Tổ chức hội nghị chuyên đề, hội thảo nhằm nâng cáo lực quản hoạt động đánh giá dựa Bộ chuẩn PTTE5T cho CBQL, lực tổ chức hoạt động đánh giá cho giáo viên - Tăng cường mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cán QL, GV, cải tiến công tác thanh, kiểm tra, tạo động lực cho trường mầm non chủ động hoạt động giáo dục - Tích cực tham mưu với Sở Nội vụ, Sở Tài chính-Kế hoạch tăng cường nguồn ngân sách cấp cho hoạt động giáo dục, chăm lo cho đời sống cho GV thỏa đáng 2.2 Với Phòng GD&ĐT Huyện Đo n Hùng - Tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, GV, cần có biện pháp thu hút GV giỏi làm việc trường mầm non - Thường xuyên cập nhật văn có nội dung liên quan đến chuẩn PTTE5T, triển khai kịp thời đến tất trường mầm non huyện - Tham mưu tốt với Ủy ban nhân dân huyện tất GV hợp đồng đóng bảo hiểm - Đổi cơng tác bồi dưỡng, tập huấn, kiến tập chuyên đề theo nhiều hình thức - Quan tâm đến điều kiện sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ cho hoạt động nhà trường 2.3 Với trườngnon Phong Phú BGH nhà trường cần: - Tổ chức học tập nghiêm túc chủ trương, thị, quy chế ngành đề ra, tuyên truyền sâu rộng tới tập thể cán bộ, GV, nhân viên nhà 24 trường, cấp quyền, bậc cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội quan điểm Đảng GD mầm non - Hiệu trưởng phải chủ động tích cực cập nhật thông tin, bồi dưỡng lực QL, trọng bồi dưỡng giúp đỡ GV tổ chức hoạt động đánh giá dựa Bộ chuẩn PTTE5T - Xây dựng đội ngũ cốt cán nhà trường đảm bảo có đủ lực QL, đạo thực tốt hoạt động đánh giá dựa Bộ chuẩn PTTE5T - Phân công GV phụ trách lớp MG tuổi cần phải quan tâm đến lực người Tạo điều kiện thuận lợi để CBQL, GV đổi phương pháp, phát huy động sáng tạo, linh hoạt, tự giác việc vận dụng kiến thức để tổ chức hoạt động đánh giá trẻ nhằm nâng cao chất lượng trẻ MG tuổi Xây dựng bầu khơng khí tam thân thiện, đồn kết gắn nhà trường, ln kịp thời khuyến khích động viên, tạo tâm an tâm gắn với nghề cho đội ngũ CB-GV-NV - Phối hợp chặt chẽ gia đình nhà trường hoạt động đánh giá trẻ MG tuổi không ngừng tăng cường hình thức tuyên truyền tới cộng đồng giáo dục vai trò ý nghĩa Bộ chuẩn PTTE5T - Làm tốt công tác tham mưu với cấp lãnh đạo để có biện pháp ủng hộ nhà trường nguồn nhân lực, CSVC, hỗ trợ tốt tinh thần vật chất cho CB-GV-NV ... sở lý luận quản lý hoạt động đánh giá trẻ tuổi dựa Bộ chuẩn Phát triển trẻ em năm tuổi trường mầm non Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động đánh giá trẻ tuổi trường mầm non Phong Phú. .. dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá trẻ tuổi trường mầm non Phong Phú dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ... quản lý hoạt động đánh giá trẻ mẫu giáo 5. 2 Khảo sát đánh giá thực trạng qản lý đánh giá trẻ mẫu giáo tuổi trường mầm non Phong Phú dựa Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi 5. 3 Đề xuất biện pháp quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động đánh giá trẻ 5 6 tuổi dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở trường mầm non Phong Phú (tt), Quản lý hoạt động đánh giá trẻ 5 6 tuổi dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở trường mầm non Phong Phú (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay