Biên bản rà soát tổng

10 24 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 10:50

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN soát bổ sung ranh giới, diện tích Vườn Quốc gia Tam Đảo Xã Cát Nê, huyện Đại Từ Hôm nay, ngày 26 tháng năm 2017 Tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ I Thành phần: Thành phần huyện: - Bà: Vũ Thị Luận - Chức vụ: chuyên viên phòng NN PTNT - Ông: Vũ Đức Chương - Chức vụ: Kiểm lâm địa bàn, hạt Kiểm Lâm ĐạiTừ - Ơng: Ngơ Văn Lực - Cán phòng tài Ngun MT huyện Thành phần xã: 2.1 Đảng Ủy- HĐND xã: - Ơng: Hồng Xn Chiến- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND xã 2.2 Đại diện UBMTTQ xã: - Ông: Dương Văn Đồng - Chức vụ: chủ tịch UBMTTQ xã 2.3 Đại diện UBND xã: - Ông: Đỗ Thanh Tâm - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã - Ơng: Vũ Ngọc Chiều - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã - Ông: Vũ Trọng Tú - Chức vụ: Cán địa xã - Ơng: Vũ Văn Ngữ - Chức vụ: Phó Ban lâm nghiệp xã Đại diện xóm: - Ơng: Dương Thanh Bình - Chức vụ: Bí thư chi xóm La Vĩnh - Ông: Dương Văn Tú - Chức vụ: : Bí thư chi xóm Đồng Mương - Ơng: Ngơ Thanh Bắc - Chức vụ: Trưởng xóm Gò Trẩu - Ơng: Lưu Văn Tư - Chức vụ: Trưởng xóm Đồng Gốc II Nội dung: Thực Quyết định số 1242/QĐ-UBND, ngày 22/5/2017 UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Phương án sốt điều chỉnh ranh giới, diện tích 1.820,2 Vườn Quốc gia Tam Đảo địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Diện tích theo phương án phê duyệt 264,6 ha; Diện tích sốt sơ thực địa đợt địa bàn xã 123,78 Căn báo cáo số 49a/BC-UBND, ngày 10/7/2017 UBND xã Cát Nê việc báo cáo tiến độ sốt ranh giới, diện tích VQG Tam Đảo để giao tỉnh Thái Nguyên quản lý, sử dụng Hôm tiến hành kiểm tra thực địa để làm đề nghị Vườn Quốc gia Tam Đảo, UBND tỉnh, Sở Nơng nghiệp PTNT sốt bổ sung diện tích, ranh giới Vườn Quốc gia Tam Đảo địa bàn xã, với nội dung cụ thể sau: Diện tích theo phương án phê duyệt 264,6 Diện tích sốt sơ thực địa đợt 123,78 Căn báo cáo số 49a/BC-UBND, ngày 10/7/2017 UBND xã Cát Nê việc báo cáo tiến độ sốt ranh giới, diện tích VQG Tam Đảo để giao tỉnh Thái Nguyên quản lý, sử dụng; UBND xã tiếp tục đề nghị sốt bổ sung diện tích, ranh giới Vườn Quốc gia Tam Đảo với diện tích 110 ha, khu vực: * Khu vực Đát Giếng thuộc xóm La Vĩnh diện tích khoảng 20 * Khu vực Đá Lê thuộc xóm Tân Phú diện tích khoảng 20h * Khu vực Lọng Lạnh thuộc xóm Đồng Mương diện tích khoảng 50ha * Khu vực Mào sáo thuộc xóm La Vĩnh Gò Chẩu diện tích khoảng 20ha III Kết sốt: Tổ cơng tác phối hợp với UBND xã Cát Nê, Hạt Kiểm lâm ơng bà Bí thư, trưởng xóm Gò Trẩu, La Vĩnh, Đồng Gốc, Tân Phú, Đồng Mương, Đồng Gốc tiến hành quan sát đồ soát thực tế thực địa điểm theo đề nghị UBND xã Cát Nê, kết cụ thể sau: * Tại khu vực Đát Giếng thuộc xóm La Vĩnh Đồng Gốc: - Diện tích đề nghị điều chỉnh (đợt 1) đồ thể không với thực địa sốt thiếu diện tích 3,5ha - Diện tích đề nghị sốt bổ sung là: 6,0ha, thuộc khoảnh 3b, TK 164 Diện tích đất hộ dân xóm Đồng Gốc, La Vĩnh tự khai phá sử dụng để trồng mố, trồng chè từ trước năm 1997, đến năm 1990 trồng Keo, Bạch đàn theo chương trình PAM 3352 nhà nước hỗ trợ, sau năm 2006 năm 2010 VQG Tam Đảo đầu tư vốn trồng keo sen kẽ vào bãi hộ Hiện hộ dân canh tác trồng chè, trồng keo số hộ bãi keo, Bạch đàn theo chương trình PAM 3352 nhà nước hỗ trợ keo VQG Tam Đảo đầu tư vốn trồng năm 2006 2010 sen lẫn chè Hiện diện tích đất VQG Tam Đảo giao cho ông Dương Thanh Bình ông Vũ Văn Vui chông coi bảo vệ * Tại khu vực Đá Lê thuộc xóm Tân Phú: - Diện tích đề nghị điều chỉnh (đợt 1) đồ thể không với thực địa sốt thiếu diện tích 4,1ha - Diện tích đề nghị sốt bổ sung là: 8,0ha thuộc lơ 5a, tiểu khu 164 Diện tích đất hộ dân xóm Tân Phú tự khai phá sử dụng để trồng chè từ trước năm 1997, đến năm 1990 trồng chè, trồng Keo nhà nước hỗ trợ, sau năm 2006 năm 2010 VQG Tam Đảo đầu tư vốn trồng keo sen kẽ vào bãi hộ này, hộ dân canh tác trồng chè, số hộ bãi keo keo VQG Tam Đảo đầu tư vốn trồng năm 2006 2010 sen lẫn chè Hiện diện tích đất VQG Tam Đảo giao cho ơng Dương Thanh Bình ơng Vũ Văn Vui chông coi bảo vệ * Tại khu vực Lọng Lạnh thuộc xóm Đồng Mương: - Diện tích đề nghị điều chỉnh (đợt 1) đồ thể không với thực địa soát thiếu diện tích 2,5ha - Diện tích đề nghị sốt bổ sung là: 5,3ha thuộc khoảnh 5b, TK 164 Diện tích đất hộ dân xóm Đồng Mương tự khai phá sử dụng để trồng chè từ trước năm 1997, đến năm 1990 trồng Keo, Bạch đàn theo chương trình PAM 3352 nhà nước hỗ trợ, sau năm 2006 năm 2010 VQG Tam Đảo đầu tư vốn trồng keo sen kẽ vào bãi hộ này, hộ dân canh tác trồng keo, sen lẫn chè Hiện diện tích đất VQG Tam Đảo giao cho ơng Dương Thanh Bình ông Vũ Văn Vui chông coi bảo vệ * Khu vực Mào sáo thuộc xóm La Vĩnh Gò Chẩu diện tích khoảng 20ha - Qua kiểm tra xác minh Tổ cơng tác thực địa khu vực khơng cần sốt bổ sung Vì diện tích đất khu vực cao rừng tự nhiên, số điểm vách núi đá không thuận tiện cho canh tác nhân dân * Căn phương án UBND tỉnh Thái Nguyên Văn đạo UBND tỉnh Thái Nguyên UBND huyện Đại Từ Đồn cơng tác thảo luận thống sau: - Tổng diện tích đủ điều kiện đề nghị soát thiếu đợt bổ sung đợt 29,4ha, khoảnh 3a, 3b, 5a, 5b tiểu khu 164 (Khu vực Đát Giếng thuộc xóm La Vĩnh Đồng Gốc diện tích khoảng 9,5 ha; Khu vực Đá Lê thuộc xóm Tân Phú diện tích khoảng 12,1ha; Khu vực Lọng Lạnh thuộc xóm Đồng Mương diện tích khoảng 7,8ha; Hiện trạng diện tích nhân dân trồng keo, chè Bạch đàn (có Biên chi tiết xóm kèm theo) - Ý kiến Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cát Nê: Đối với diện tích đất Vườn Quốc gia Tam Đảo Tổ cơng tác phối hợp sốt đợt (123,78ha) ; Tổng diện tích đề nghị sốt thiếu đợt bổ sung đợt 29,4ha Trong đó: (Trên đồ thể khơng với thực địa sốt (đợt 1) thiếu diện tích 10,1ha; đề nghị soát bổ (sung đợt 2) 19,3ha); địa bàn xã Cát Nê Quyết định trả cho tỉnh Thái Nguyên quản lý sử dụng soát xem xét kỹ, giải thắc mắc, kiến nghị cử tri người dân 3 Đề nghị: Đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên; Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Thái Nguyên; Vườn Quốc gia Tam Đảo tiếp tục soát bổ sung ranh giới Vườn Quốc gia Tam Đảo địa bàn xã Cát Nê (đợt 2) với diện tích 19,3ha; Trên đồ thể không với thực địa sốt (đợt 1) thiếu diện tích 10,1ha Biên bàn lập xong hồi 16 00 phút, ngày, thông qua người nghe trí, ký tên Biên lập thành 04 bản, làm sở đề nghị soát bổ sung ranh giới, diện tích Vườn Quốc gia Tam Đảo địa bàn xóm, La Vĩnh, Đồng Gốc, Tân Phú, Đồng Mương xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên./ THÀNH PHẦN TỔ CƠNG TÁC PHỊNG TÀI NGUN& MT PHỊNG NƠNG NGHIỆP VÀ PTNT Ngô Văn Lực Vũ Thị Luận ĐẠI DIỆN HẠT KIỂM LÂM Vũ Đức Chương THÀNH PHẦN XÃ CÁT NÊ ĐẠI DIỆN ĐẢNG ỦY, HĐND XÃ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÓ BAN LÂM NGHIỆP XÃ CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH ĐẠI DIỆN XĨM (các thành phần xóm ký, ghi rõ họ tên) BÍ THƯ CHI BỘ TRƯỞNG XĨM BIỂU 01: BIỂU SỐT BỔ SUNG DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA CÁC HỘ DÂN ĐANG CANH TÁC, KHU VỰC ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO Xóm………………… xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Đất lâm nghiệp (ha) Họ tên TT Tiểu Khoảnh khu Lơ Tổng diện tích (Ha) Rừng tự nhiên DT 5=7+9+13+17 Đất sử dụng ngồi mục đích lâm nghiệp (ha) Rừng trồng Trạn g thái DT Loài năm trồng 10 11 Nguồn vốn đầu tư Cộng (ha) Đất thổ cư Đất chè 12 13 14 15 Đất khác (ao ,hồ…) 16 Ghi Đất trống (ha) 17 18 Bí thư chi xóm…………………… Trưởng xóm……………………… BIỂU 02: BIỂU THỐNG KÊ, SOÁT BỔ SUNG CÁC CÁC HỘ DÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỂN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU VỰC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI , DIỆN TÍCH VQG TAM ĐẢO Xóm………………… ….….,xã ………………………… , huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên STT Tên hộ gia đình quản lý sử dụng Địa Diện tích cấp GCNQSDĐ (ha) Số Quyết định, ngày, tháng, năm cấp Hiện trạng Ghi THÀNH PHẦN HUYỆN ĐẠI DIỆN HẠT KIỂM LÂM ĐẠI DIỆN PHÒNG NN VÀ PTNT ĐẠI DIỆN PHÒNG TN VÀ MT THÀNH PHẦN XÃ ĐẠI DIỆN ĐẢNG ỦY XÃ ĐẠI DIỆN HĐND XÃ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI DIỆN XĨM…………………… (các thành phần xóm ký, ghi rõ họ tên) PHĨ BAN LÂM NGHIỆP XÃ CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH BÍ THƯ CHI BỘ TRƯỞNG XĨM BIỂU 03: BIỂU SỐT BỔ SUNG CÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG KHU VỰC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI , DIỆN TÍCH VQG TAM ĐẢO Xóm………………… ….….,xã ………………………… , huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên STT Tên tổ chức/hộ gia đình quản lý sử dụng Địa Loại cơng trình Năm xây dựng Diện tích (ha) Giấy CNQSDĐ Ghi THÀNH PHẦN HUYỆN ĐẠI DIỆN HẠT KIỂM LÂM ĐẠI DIỆN PHÒNG NN VÀ PTNT ĐẠI DIỆN PHÒNG TN VÀ MT THÀNH PHẦN XÃ ĐẠI DIỆN ĐẢNG ỦY XÃ ĐẠI DIỆN HĐND XÃ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI DIỆN XÓM…………………… (các thành phần xóm ký, ghi rõ họ tên) BÍ THƯ CHI BỘ TRƯỞNG XÓM ... khơng với thực địa rà soát (đợt 1) thiếu diện tích 10,1ha; đề nghị rà sốt bổ (sung đợt 2) 19,3ha); địa bàn xã Cát Nê Quyết định trả cho tỉnh Thái Nguyên quản lý sử dụng rà soát xem xét kỹ, giải... đàn (có Biên chi tiết xóm kèm theo) - Ý kiến Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cát Nê: Đối với diện tích đất Vườn Quốc gia Tam Đảo Tổ cơng tác phối hợp rà sốt đợt (123,78ha) ; Tổng diện tích đề nghị rà sốt... Đảo tiếp tục rà soát bổ sung ranh giới Vườn Quốc gia Tam Đảo địa bàn xã Cát Nê (đợt 2) với diện tích 19,3ha; Trên đồ thể khơng với thực địa rà sốt (đợt 1) thiếu diện tích 10,1ha Biên bàn lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản rà soát tổng , Biên bản rà soát tổng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay