XÂY DỰNG QUY TRÌNH CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008

14 57 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 10:47

ISO 9001:2008 là một tiêu chuẩn quy định chuẩn mực cho một hệ thống quản lý khoa học, chặc chẽ đã được quốc tế công nhận, ISO 9001:2008 dành cho tất cả các loại hình Doanh nghiệp, từ Doanh nghiệp rất lớn như các tập đòan đa quốc gia đến những Doanh nghiệp rất nhỏ với nhân sự nhỏ hơn 10 người BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM  BÁO CÁO THỰC HÀNH QUẢN CHẤT LƯỢNGCẢI TIẾN ĐỀ TÀI HÃY XÂY DỰNG QUY TRÌNH CẢI TIẾN HỆ GVHD: Hồ Thị Mỹ Hương Nhóm thực hiện: Nhóm Nguyễn Ngọc Kim Ngân 2022120177 Trần Thị Bích Ngọc 2023120196 Đỗ Thị An Nhiên 2022120242 Nguyễn Thị Bích Phượng 2022120195 Đỗ Hồng Sáng 2022120124 Nguyễn Minh Toàn 2022120151 Đánh giá nội Tiến hành điều chỉnh, rà sốt q t Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2015  Lưu đồ: Phát khơng phù hợp/ khơng phù hợp tìm ẩnĐào tạo nhân viên theo q trình Khơng nghiêm trọng hoạch hành động khắc phục/ phòng ngừa Đào tạo đánh giá viên Xem xét mức độ Nghiêm trọng No Xem xét Thành lập nhóm đánh giá nội b Đánh giá thực trạng công ty Tiến hành đánh giá nội Yes hành hành động khắc phục/ phòng ngừa Lập kế hoạch cải tiến No Xem xét kết No No Xem xét Yes Yes Duy trì hệ thống Xem xét kết Duy trì hệ thống Biên soạn tài liệu mới, chỉnh sửa, bổ sung tài liệu cũ Lưu hồ sơ Lưu hồ sơ No Xem xét Yes Ban hành Phổ biến tài tiệu  Thuyết minh sơ đồ Bước 1: Chuẩn bị Tiến hành đánh giá nội phát không phù hợp không phù hợp tìm ẩn Quy trình cũ khơng phù hợp quy trình cho xuất kém, hiệu cần tiến hành thay đổi Đánh giá mức độ Xem xét mức độ khơng phù hợp mức độ nào? Cần phải cải tiến toàn hay phần Nếu phần nên lập kế hoạch cho hành động khắc phục hành động phòng ngừa (phát khơng phù hợp tìm ẩn) Tiến hành lập kế hoạch phòng KCS (Ban ISO) xem xét đưa lên cho QMR phê duyệt QMR/QC-QA phân công người thực theo dõi thực hành động khắc phục hành động phòng ngừa Sau thực xong người phân cơng viết báo cáo cho phòng KCS/ban ISO xem xét báo cáo lên QMR xem xét đánh giá việc thực có đạt u cầu hay khơng Quy trình Đánh giá thực trạng • Cơ cấu tổ chức công ty: Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Ban giám đốc Phòng tiêu thụ sản Phòng phẩm tổng hợp Phòng kỹ thuật Phòng KCS tài kế tốn Phân xưởng bia Đội kho Hiện cấu máy quản Công ty Cổ phần bia Sài Gòn gồm: Đại hội đồng cổ đơng Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Đại hội cổ đơng có quyền nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, định phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; định sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; định tổ chức lại, giải thể Công ty quyền, nhiệm vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị tổ chức quản cao Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn ĐHĐCĐ bầu gồm 01 (một) Chủ tịch Hội đồng quản trị 04 (bốn) thành viên với nhiệm kỳ (năm) năm Thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập khơng điều hành phải chiếm phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị nhân danh Công ty định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động Giám đốc cán quản khác Công ty Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị Pháp luật, Điều lệ Công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn bao gồm 04 (bốn) thành viên Đại hội đồng cổ đông bầu Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 05 (năm) năm; thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức cơng tác kế tốn, thống kê lập BCTC nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cổ đơng Ban kiểm sốt hoạt động độc lập với HĐQT Ban Giám đốc Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty bao gồm 03 (ba người): 01 Giám đốc 02 Phó Giám đốc Giám đốc điều hành, định vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền nghĩa vụ giao Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc lĩnh vực cụ thể chịu trách nhiệm trước Giám đốc nội dung công việc phân công, chủ động giải công việc Giám đốc ủy quyền theo quy định Pháp luật Điều lệ Cơng ty Phòng tiêu thụ sản phẩm: Chịu trách nhiệm thu thập thơng tin, đánh giá tình tình thị trường, xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Tham mưu cho Giám đốc giá bán sản phẩm, sách quảng cáo, phương thức bán hàng, hỗ trợ khách hàng, lập hợp đồng đại Tư vấn cho khách hàng sử dụng thiết bị bảo quản, kỹ thuật bán hàng, thông tin quảng cáo Theo dõi quản tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ bán hàng: keg chứa bia hơi, tủ bảo quản, vỏ bình CO2 , vỏ chai, két nhựa lưu thông, biển quảng cáo Công ty thị trường v.v Kết hợp với phòng Kế tốn Tài quản công nợ đại khách hàng tiêu thụ sản phẩm; Quản hóa đơn viết hóa đơn, thu tiền bán hàng Phòng Tổng hợp: Đảm nhận chịu trách nhiệm trước Công ty việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm; Mua sắm, làm thủ tục nhập, xuất vật tư, nguyên liệu, phụ tùng thay thế, dụng cụ cho sản xuất; Tham mưu làm thủ tục pháp việc ký kết, giám sát thực hiện, toán hợp đồng kinh tế với nhà cung cấp Tham gia xây dựng phương án, kế hoạch giá thành sản phẩm Công ty; Tổng hợp báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh báo cáo thốngtheo quy định yêu cầu quản trị Công ty Đảm nhận chịu trách nhiệm công tác tham mưu xây dựng cấu tổ chức quản sản xuất kinh doanh, quy hoạch cán bộ; Lập kế hoạch đào tạo tuyển dụng lao động, xây dựng định mức lao động đơn giá tiền lương hàng năm; tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng quy chế trả lương, thưởng Thực chế độ sách cho người lao động theo luật định quy chế Công ty; Theo dõi, giám sát việc chấp hành nội quy lao động, nội quy, quy chế Công ty thực công tác kỷ luật Thực nhiệm vụ cơng tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản xe ôtô con, vệ sinh môi trường, ngoại cảnh, công tác bảo vệ nhà máy Phối hợp xây dựng tổ chức thực kế hoạch bảo vệ, an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt hàng năm Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm công tác xây dựng, tiếp nhận chuyển giao quản quy trình vận hành thiết bị, công nghệ sản xuất, định mức kinh tế kỹ thuật, kỹ thuật an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm; Thực chương trình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến sản xuất; Xây dựng yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm, vật tư nguyên liệu; Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đầu ra, chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất; Quản hồ sơ lịch hệ thống máy móc thiết bị; xây dựng theo dõi kế hoạch tu bảo dưỡng máy móc thiết bị; Kết hợp với phận liên quan xây dựng thực nội dung chương trình đào tạo, tổ chức thi nâng bậc kỹ thuật cho công nhân hàng năm Chỉ đạo thực Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hệ thống vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP Chịu trách nhiệm công tác đầu tư, xây dựng công tác môi trường Theo dõi thực công tác thi đua khen thưởng Phòng Tài Kế tốn: Đảm nhận chịu trách nhiệm trước Công ty lĩnh vực tài kế tốn Phòng có chức xây dựng tổ chức thực kế hoạch tài hàng năm; Tổ chức cơng tác hạch tốn kế tốn, lập báo cáo tài theo quy định báo cáo quản trị theo yêu cầu công ty, thực thu tiền bán hàng, quản kho quỹ; Chịu trách nhiện hướng dẫn, kiểm tra việ lập hố đơn chứng từ ban đầu cho cơng tác hạch toán kế toán; hướng dẫn, tổng hợp báo cáo thống kê Đội kho: Quản kho vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, bao bì, chai két, cơng cụ dụng cụ phục vụ sản xuất, bán hàng; Thực công tác xuất, nhập vật tư, nguyên liệu, theo dõi, đối chiếu, lập bảng kê bán hàng, báo cáo nhập xuất tồn hàng ngày, tuần, tháng gửi phòng Nghiệp vụ công ty Tổng Công ty theo quy định Phân xưởng bia Có nhiệm vụ sản xuất bia hơi, bia chai loại Chiết rót bia thành phẩm nhập kho giao cho khách hàng Thực cơng đoạn sản xuất bia chai, chiết rót, hoàn thiện sản phẩm bia chai nhập kho theo quy trình cơng nghệ Thực việc ghi chép lưu trữ báo cáo số liệu hang ngày, tuần, tháng cho phận quản tổng công ty theo quy định • Thực trạng cơng ty: Về khách quan, chịu tác động chung tình hình suy thóai kinh tế giới, giá thị trường biến động, số giá tiêu dùng tăng, tình hình dịch bệnh, bão lũ làm sức mua dân giảm, họat động vận chuyển phát sinh nhiều khó khăn… Khi tỷ giá nguyên liệu đầu vào biến động khó lường, sức ép lộ trình tăng thuế TTĐB bia tăng từ 50% lên 65% giai đoạn 2016- 2018 Sự cạnh tranh ngày gay gắt hãng bia nội địa nước Heineken, Sapporo, Budweiser Quy định gắt gao kiểm sốt chất lượng thị trường khó tính EU, Mỹ, Nhật, Úc xuất Về chủ quan khó khăn nội cơng ty Cách thức làm việc quản lí CBCNVC công ty chưa ổn định Tổ chức công đồn ln trăn trở làm để đòan kết, ổn định tư tưởng hàng ngàn công nhân viên hăng hái thi đua, tập trung vào sản xuất để hòan thành kế hoạch SXKD Những lí làm cho doanh thu công ty không đạt dự kiến, làm cho mục tiêu đề chưa thực nên đề phương pháp cải tiến sau: − Nỗ lực thay đổi phương thức quản trị với định hướng: Thương mại hàng đầu - Công nghệ kỹ thuật tảng - Quản trị định Tổng công ty triển khai đồng thực tiêu chuẩn ISO toàn hệ thống − Đầu tiên, đảm bảo chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu − phải đạt chất lượng bước kiểm tra nghiêm ngặt Chiến lược tăng trưởng, gia tăng sản phẩm giá trị lợi nhuận cao, đa dạng hóa sản phẩm để đảm bảo khả cạnh tranh, đạt mục tiêu lợi nhuận dài hạn tập trung sản phẩm Special Chai Special lon Để áp đảo phân khúc cao cấp phát triển, công ty tung nhiều chương trình cho quảng bá, tiếp thị, khuyến mãi, hỗ trợ đại − Phát động phong trào phát huy sang kiến, cải tiến kỹ thuật công ty Thực nâng cấp trang thiết bị tân tiến dàn ngưng tụ bay công suất 1:250 Kw, cải tạo hệ thống lạnh, hệ CIP trước lọc, hệ thống thu − hồi CO2 công suất 300kg/giờ… Thực phong trào thi đua tiết kiệm nguyên vật liệu (NVL), lượng, cắt giảm khí thải, nước thải … − Cơng đồn cơng ty phát động hàng lọat phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú ví dụ như: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với mục tiêu cụ thể “ cấp cơng đồn chủ động, tích cực tham gia với lãnh đạo chuyên mơn có giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, giữ vững đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phấn đầu hòan thành kế họach sản xuất kinh doanh năm 2015 đơn vị” Thực tốt việc chăm lo đời sống CBCNV Lập kế hoạch thực Trên sở đánh giá thực trạng, lập Kế hoạch thựchiện gồm nội dung: - Mục tiêu, yêu cầu Hệ thống quản chất lượng cần xây dựng; - Phạm vi áp dụng Hệ thống quản chất lượng; - Những văn cần xây dựng Hệ thống quản chất lượng (Chính sách mục tiêu chất lượng; Sổ tay chất lượng; CácQui trình, Hướng dẫn cần thiết…); - Các yêu cầu liên quan tới: Quyết định Lãnh đạo; phân công trách nhiệm; đào tạo; cung cấp nguồn lực…; - Thời gian tiến độ thực Bước 2: Xây dựng hệ thống văn Hướng dẫn cách viết Văn cho người phân cơng biên soạn - Chính sách mục tiêu chất lượng chung Cơ quan nên người Lãnh đạo cao nghiên cứu, đề Cũng giao cho Đại diện Lãnh đạo nghiên cứu, biên soạn, trình lãnh đạo cao duyệt cơng bố Các trưởng đơn vị trực thuộc chịu trách nhiện cụ thể hóa mục tiêu chất lượng cho Đơn vị - Sổ tay chất lượng nên Trưởng ban Chỉ đạo hay Ủy viên Thư ký Ban đạo biên soạn - Các Qui trình, Hướng dẫn thì: Qui trình ứng với Việc Qui trình hỗ trợ Đơn vị chức tương ứng cử Cán biên soạn - Các văn phải dự kế hoạch định bước 1: Sứ mệnh: • Phát triển ngành đồ uống Việt Nam ngang tầm giới; • Đề cao văn hóa ẩm thực người Việt Nam • Nâng cao chất lượng sống thông qua việc cung cấp sản phẩm đồ uống • chất lượng cao, an toàn bổ dưỡng Mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đơng, khách hàng, đối tác, người lao động xã hội Tầm nhìn: Phát triển cơng ty Bia Sài Gòn trở thành Tập đồn cơng nghiệp đồ uống hàng đầu Quốc gia, có vị khu vực Quốc tế Giá trị cốt lõi: Thương hiệu truyền thống: Sự vượt trội thương hiệu truyền thống xây dựng khằng định qua thời gian Khách hàng quan tâm phục vụ có nhiều lựa chọn Không cầu kỳ, không phô trương, gần gũi với lĩnh tạo nên khác biệt giúp Bia Sài Gòn có vị trí đặc biệt lòng khách hàng Trách nhiệm xã hội: Sự phát triển gắn với trách nhiệm xã hội truyền thống Bia Sài Gòn Chúng tơi cung cấp cho xã hội sản phẩm an tồn hữu ích, bên cạnh chúng tơi ln mong muốn chia sẻ gách vác trách nhiệm công tác xã hội bảo vệ môi trường hành động thiết thực Hợp tác phát triển: Chúng xây dựng mối quan hệ hợp tác “ có lợi” lấy làm sở cho phát triển bền vững Chúng tơi xây dựng sách phù hợp để đối tác tham gia gắn bó lâu dài với Bia Sài Gòn Gắn bó: Để cao gắn bó mơi trường làm việc thân thiện, chia sẻ Nơi mà người tạo điều kiện để học tập, sáng tạo cống hiến để hưởng niềm vui thành công Cải tiến không ngừng: Chúng không thỏa mãn với có mà ln mơ ước lên, học tập, sáng tạo đổi để đáp ứng ngày tốt nhu cầu ngày cang cao liên tục thay đổi thị trường Thường xuyên học tập, sáng tạo đổi phong cách Thương hiệu truyền thống Cải tiến khơng ngừng Trách nhiệm Gắn bó Hợp tác phát triển Mục tiêu chất lượng: Doanh thu đạt 100% so với kế hoạch năm 2016 Lợi nhuận đạt 100% so với kế hoạch năm 2016 Tỷ lệ % giá trị sản phẩm hỏng không phụ hợp/Doanh thu 0,06% Tỷ lệ giao hàng trễ 0,3% tổng số hợp đồng Khiếu nại khách hàng 0,3% tổng số hợp đồng Phấn đấu đạt 100% định mức vật tư chi phí khốn năm 2016 xã hội Các quy trình cơng ty: Quy trình tuyển dụng Quy trình giám sát nguyên liệu đầu vào Quy trình giám sát sản xuất bia Quy trình xử kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp Quy trình thực kiểm sốt hành động khắc phục – phòng ngừa Quy trình kiểm sốt hồ sơ tài liệu Quy trình đánh giá nội Quy trình trì hệ thống  Tuy quy trìnhquy trình giám sát đầu vào quy trình giám sát sản xuất bia − − − − − − − − tham gia trực tiếp vào trình sản xuất Nhưng tất quy trình gắn kết với tạo nên hệ thống quản chất lượng cho sản phẩm, tác động gián tiếp vào sản phẩm, mang lại lợi nhuận cho công ty  Khi vận hành cơng ty theo quy trình để xây dựng theo Hệ thống quảnchất lượng ISO 9001:2008 cơng ty được: • Thỏa mãn khách hàng, thu hút tăng lượng khách hàng • Giảm thiểu chi phí vận hành - thơng qua việc nhận diện trình, phân bổ nguồn lực tối thiểu cho trình thiết lập mối tương tác hợp phù hợp với tổ chức, q trìnhCải tiến mối quan hệ nhà đầu tư - bao gồm nhân viên, khách hàng nhà cung cấp • Phù hợp luật pháp - việc hiểu thấu quy định, luật pháp tác động lên tổ chức khách hàng họ • Cải tiến việc quản rủi ro - thơng qua việc nhận diện, truy tìm ngun nhân gốc rễ rủi ro đưa hành động phù hợp với mơ hình tổ chức để loại bỏ chúng cách có hiệu • Chứng minh khả uy tín doanh nghiệp - việc thẩm tra độc lập dựa tiêu chuẩn cơng nhận • Khả chiến thắng doanh nghiệp khác đặc biệt quy định mua hàng yêu cầu chứng nhận điều kiện để cung cấp  Vì quy trình thủ tục iso liên quan đến sản xuất lợi nhuận công ty Bước Thực Hệ thống Quản chất lượng Chính thức cơng bố áp dụng Văn xây dựng, xét duyệt (bằng Quyết định Lãnh đạo cao Cơ quan) Để tranh thủ thời gian tránh dồn nhiều việc Đơn vị cá nhân thực hiện, cơng bố áp dụng cho Văn hay số Văn xét duyệt, không thiết phải chờ công bố lần cho tất Văn Ban đạo tổ chức phổ biến Văn ban hành văn liên quan tới nhiều Đơn vị cá nhân (như Chính sách, mục tiêu chất lượng chung Cơ quan; Qui trình bắt buộc,…); nhắc nhở Đơn vị, cá nhân điều cần lưu tâm thực Hệ thống quản chất lượng Từng đơn vị phổ biến, hướng dẫn đầy đủ Văn trực tiếp thực hiện, chủ trì hay phải thực phần liên quan (như mục tiêu chất lượng cụ thể hóa Đơn vị; Qui trình hướng dẫn ứng với việc mình; phần liên quan phải thực Qui trình, Hướng dẫn bắt buộc Qui trình, Hướng dẫn khác) Ban Chỉ đạo Đơn vị rà sốt, điều chỉnh phân cơng, trách nhiệm, quyền hạn cán - cơng chức tương thích với qui định phải thực Hệ thống quản chất lượng Lập sổ theo dõi Ban Chỉ đạo Đơn vị để ghi chép tình hình thực hiện; sai lỗi cần khắc phục; bất hợp cần xem xét bổ sung, điều chỉnh… Các ghi chép cập nhập hàng tuần báo cáo hàng tháng với Ban Chỉ đạo để xem xét xử Đào tạo nhân nhân viên thực quy trình đồng thời đào tạo đánh giá viên (chọn số Cán từ Đơn vị để Chuyên gia Tư vấn đào tạo) Các Đánh giá viên cộng tác viên giúp Ban Chỉ đạo theo dõi qua trình thực Hệ thống quản chất lượng thành viên Nhóm đánh giá chất lượng nội Đánh giá chất lượng nội bộ: Sau thời gian thực (trong bước 3) khoảng - tháng, tiến hành đánh giá nội theo Qui trình bắt buộc TCVN ISO 9001:2008 để xem xét có phù hợp với yêu cầu Tiêu chuẩn hay không; hiệu lực hiệu nào; cần xem xét, điều chỉnh cho thích hợp Đánh giá chất lượng nội Cơ quan chủ trì với phối hợp, hỗ trợ Chuyên gia Tư vấn Sau lần đánh giá chất lượng nội bộ, cần tổ chức họp xem xét Lãnh đạo Việc đánh giá chất lượng nội tiếp tục lần 2, lần 3… sau lần đánh giá trước khoảng 1-2 tháng Cơ quan tự xác nhận Hệ thống quản chất lượng thực thực tế, đưa lại hiệu lực hiệu rõ rệt, khơng sai lỗi lớn Nếu đánh giá nội khơng đạt kết phận đánh giá phải rà sốt lại q trình, vận hành theo yêu cầu tiến hành đánh giá lại Bước 4: Duy trì hệ thống cải tiến: Sau cải tiến đánh giá nội đạt chuẩn hệ thống trì vận hành - Tổ chức đánh giá nội hệ thống quản chất lượng để phát bất cập sản phẩm lỗi trình vận hành hệ thống Hoặc hệ thống ổn định tiếp tục trì, chỉnh sửa tài liệu sai sót, hay ban hành thêm tài liệu cập nhật Tiến hành đánh giá nội theo định kỳ để theo dõi hoạt động hệ thống; Các sản phẩm phát qua đánh giá nội bộ; q trình giám sát, điều hành cơng việc; phản hồi từ khách hàng … cần thực theo nguyên khắc phục – kiểm soát sản phẩm nhằm ngăn chặn sản phẩm lỗi tiếp tục xảy − − + Khi phát có sản phẩm lỗi, cần xem xét nguyên nhân gây lỗi từ đề xuất cách xử sản phẩm lỗi cho cấp (QMR/QC-QA) xem xét định phân công người xử sản phẩm lỗi + Sau xử người xử làm báo cáo gửi lên cấp xem xét đánh giá việc xử đạt yêu cầu hay không Nếu đạt lưu hồ sơ Nếu không đạt phải xem lại nguyên nhân đề hướng xử khác Hệ thống văn cần chỉnh sửa, cập nhật cách kịp thời, xác Nếu sau năm mà khơng thấy có yêu cầu điều chỉnh tài liệu cần xem xét tài liệu khơng thực nghiêm túc không thực cần thiết; − Các hoạt động định kỳ hệ thống quản chất lượng đánh giá nội bộ, đánh giá từ bên tổ chức chứng nhận, họp xem xét lãnh đạo… nhầm kiểm soát tốt trình vận hành hệ thống trì ổn định đưa hướng cải tiến ... cầu Hệ thống quản lý chất lượng cần xây dựng; - Phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; - Những văn cần xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng (Chính sách mục tiêu chất lượng; Sổ tay chất lượng; ... trình, vận hành theo yêu cầu tiến hành đánh giá lại Bước 4: Duy trì hệ thống cải tiến: Sau cải tiến đánh giá nội đạt chuẩn hệ thống trì vận hành - Tổ chức đánh giá nội hệ thống quản lý chất lượng. .. hành động khắc phục – phòng ngừa Quy trình kiểm sốt hồ sơ tài liệu Quy trình đánh giá nội Quy trình trì hệ thống  Tuy quy trình có quy trình giám sát đầu vào quy trình giám sát sản xuất bia − −
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG QUY TRÌNH CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008, XÂY DỰNG QUY TRÌNH CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay